Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0281(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0366/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0366/2013

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2013 - 8.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0492

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 284kWORD 81k
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων ***I
P7_TA(2013)0492A7-0366/2013
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ» (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0626) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2012)0535),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 42 πρώτο εδάφιο και 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0339/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη 1/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 8ης Μαρτίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2012 και της 12ης Δεκεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Μαΐου 2012(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων και τη σχετική εντολή όσον αφορά στην πρόταση(4),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 7ης Οκτωβρίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0366/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη την επισυναπτόμενη στο παρόν ψήφισμα δήλωση της Επιτροπής·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 116, και ΕΕ C 44 της 15.2.2013, σ. 158..
(3) ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 174.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0085.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου
P7_TC1-COD(2011)0281

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Kοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σχετικά με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Η έκβαση των διαπραγματεύσεων όσον αφορά την προσφυγή στο άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μέρος του συνολικού συμβιβασμού σχετικά με την τρέχουσα μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και δεν προδικάζει τη θέση εκάστου οργάνου αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης και τις μελλοντικές εξελίξεις του παρόντος θέματος, και ιδίως με τυχόν νέα νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δήλωση της Επιτροπής

σχετικά με τους κανόνες εμπορίας (συνδέεται με το άρθρο 59 παράγραφος 1α)

Η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τον ευαίσθητο χαρακτήρα της επέκτασης των κανόνων εμπορίας σε τομείς ή προϊόντα τα οποία επί του παρόντος δεν υπόκεινται στους κανόνες αυτούς σύμφωνα με τον κανονισμό ενιαίας ΚΟΑ.

Οι κανόνες εμπορίας πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε τομείς όπου υπάρχουν σαφείς προσδοκίες των καταναλωτών και όταν απαιτείται βελτίωση των οικονομικών συνθηκών για την παραγωγή και την εμπορία συγκεκριμένων προϊόντων καθώς και της ποιότητάς τους, ή συνεκτίμηση της τεχνικής προόδου ή ανάγκη καινοτόμων προϊόντων. Οι κανόνες εμπορίας πρέπει να αποφεύγουν επίσης το διοικητικό φόρτο, να είναι εύκολα κατανοητοί για τους καταναλωτές και να βοηθούν τους παραγωγούς να ενημερώνουν εύκολα τους καταναλωτές για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων τους.

Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τυχόν δεόντως αιτιολογημένη αίτηση από θεσμικά όργανα ή αντιπροσωπευτική οργάνωση, καθώς και τις συστάσεις διεθνών οργανισμών, αλλά, πριν ασκήσει τις αρμοδιότητές της για να συμπεριληφθούν νέα προϊόντα ή τομείς της παραγράφου 1 του άρθρου 59, θα πρέπει να αξιολογήσει προσεκτικά την ιδιαιτερότητα του εν λόγω τομέα και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολογώντας, ιδίως, την ανάγκη του καταναλωτή, το κόστος και τις διοικητικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά και το διεθνές εμπόριο, καθώς και τα οφέλη που προσφέρονται στους παραγωγούς και τον τελικό καταναλωτή.

Δήλωση της Επιτροπής

σχετικά με τη ζάχαρη

Με στόχο την εξισορρόπηση της αγοράς και τη ροή εφοδιασμού ζάχαρης στην αγορά της Ένωσης κατά την υπόλοιπη περίοδο των ποσοστώσεων ζάχαρης, η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα τόσο των καλλιεργητών ζαχαροτεύτλων της Ένωσης όσο και των εργοστασίων ραφιναρίσματος ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμου κατά την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού διαχείρισης της αγοράς που προβλέπεται στο άρθρο 101δα του κανονισμού ενιαίας ΚΟΑ.

Δήλωση της Επιτροπής

σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Παρακολούθησης των Τιμών

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία συλλογής και διάδοσης διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη των τιμών στα διάφορα στάδια της τροφικής αλυσίδας. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει αναπτύξει μηχανισμό παρακολούθησης των τιμών για προϊόντα διατροφής, που αντλεί στοιχεία από τα συνδυασμένα δεδομένα του τιμαριθμικού δείκτη σχετικά με τα τρόφιμα που συλλέγονται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Ο μηχανισμός αυτός στοχεύει στο να συγκεντρώνει και να καθιστά διαθέσιμη την εξέλιξη των τιμών σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, και να επιτρέπει τη σύγκριση της εξέλιξης των τιμών για τα σχετικά γεωργικά προϊόντα, τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σχετικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο μηχανισμός αυτός βρίσκεται υπό συνεχή βελτίωση και έχει ως στόχο να διευρύνει το φάσμα των προϊόντων της τροφικής αλυσίδας που καλύπτει και εν γένει να ικανοποιήσει την ανάγκη καταναλωτών και αγροτών για μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών των τροφίμων. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Παρακολούθησης των Τιμών των Τροφίμων και τα αποτελέσματα των μελετών του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου