Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0281(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0366/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0366/2013

Keskustelut :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Äänestykset :

PV 20/11/2013 - 8.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0492

Hyväksytyt tekstit
PDF 199kWORD 73k
Keskiviikko 20. marraskuuta 2013 - Strasbourg
Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely ***I
P7_TA(2013)0492A7-0366/2013
OIKAISUT
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0626) ja muutetun ehdotuksen (COM(2012)0535),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 42 artiklan 1 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0339/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 8. maaliskuuta 2012 antaman lausunnon 1/2012(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. huhtikuuta 2012 ja 12. joulukuuta 2012 antamat lausunnot(2),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 4. toukokuuta 2012 antaman lausunnon(3),

–  ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2013 tekemänsä päätöksen ehdotusta koskevien toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin(4),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 7. lokakuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan, budjettivaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7‑0366/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) EUVL C 191, 29.6.2012, s. 116 ja EUVL C 44, 15.2.2013, s. 158.
(3) EUVL C 225, 27.7.2012, s. 174.
(4) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0085.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta
P7_TC1-COD(2011)0281

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1308/2013.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 43 artiklan 3 kohdasta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevien neuvottelujen tulos on osa nykyisen YMP:n uudistuksesta saavutettua yleistä kompromissia eikä se vaikuta kunkin toimielimen kantaan tämän määräyksen soveltamisalaan ja asian mahdolliseen tulevaan kehitykseen, erityisesti mahdolliseen Euroopan unionin tuomioistuimen uuteen oikeuskäytäntöön.

KOMISSION LAUSUMA

kaupan pitämisen vaatimuksista (liittyy 59 artiklan 1 a kohtaan)

Komissio on hyvin tietoinen siitä, että kaupan pitämiseen liittyvien vaatimusten ulottaminen sellaisiin aloihin tai tuotteisiin, joita nämä säännöt eivät YMJ-asetuksen mukaisesti nyt koske, on arkaluonteista.

Kaupan pitämiseen liittyviä vaatimuksia pitäisi soveltaa vain sellaisiin aloihin, joilla kuluttajilla on selviä odotuksia ja joilla on tarvetta parantaa tiettyjen tuotteiden tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyviä taloudellisia edellytyksiä ja niiden laatua tai ottaa huomioon tekninen kehitys tai tuoteinnovoinnin tarve. Myös hallinnollisen taakan aiheuttamista olisi vältettävä, ja olisi huolehdittava siitä, että vaatimukset ovat kuluttajille helposti ymmärrettäviä ja auttavat tuottajia tuomaan julki helposti tuotteidensa ominaispiirteet ja ominaisuudet.

Komissio ottaa huomioon eri elinten tai etujärjestöjen asianmukaisesti perustellut pyynnöt sekä kansainvälisten elinten suositukset, mutta ennen kuin se käyttää toimivaltaansa sisällyttää 59 artiklan 1 kohtaan uusia tuotteita tai aloja, kyseisen alan erityisluonne on huolellisesti arvioitava ja siitä on esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa arvioidaan erityisesti kuluttajien tarpeita, toimijoiden kustannuksia ja hallinnollista taakkaa sekä vaikutusta sisämarkkinoihin ja kansainväliseen kauppaan ja tuottajille ja loppukuluttajille koituvia etuja.

KOMISSION LAUSUMA

sokerista

Jotta päästäisiin tasapainoisiin markkinoihin ja sujuvaan sokerin toimitukseen unionin markkinoille sokerikiintiöiden jäljellä olevana voimassaoloaikana, komissio ottaa huomioon sekä unionin sokerijuurikkaan viljelijöiden että raa’an ruokosokerin jalostajien edut soveltaessaan väliaikaista markkinahallintamekanismia, joka on vahvistettu YMJ-asetuksen 101 d a artiklassa.

KOMISSION LAUSUMA

eurooppalaisesta elintarvikkeiden hintaseurantavälineestä

Komissio toteaa, että on tärkeää kerätä ja levittää saatavilla olevaa tietoa hintakehityksestä elintarvikeketjun eri vaiheissa. Tätä varten komissio on kehittänyt elintarvikkeiden hintaseurantavälineen, joka perustuu kansallisten tilastolaitosten keräämiin yhdistettyihin tietoihin elintarvikkeiden hintaindeksistä. Välineen tarkoituksena on kerätä yhteen ja julkistaa hintakehitystiedot elintarvikeketjun eri vaiheissa ja mahdollistaa hintakehityksen vertailu relevanttien maataloustuotteiden ja kulutushyödykkeiden sekä elintarviketeollisuuden osalta. Välinettä parannetaan jatkuvasti ja tarkoituksena on laajentaa elintarvikeketjuun kuuluvien tuotteiden kirjoa ja yleisesti ottaen vastata viljelijöiden ja kuluttajien vaatimukseen avoimuuden lisäämisestä ja tarpeeseen saada tietoa elintarvikkeiden hinnanmuodostuksesta. Komissio raportoi säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle eurooppalaisen elintarvikkeiden hintaseurantavälineen toiminnasta ja sen tutkimusten tuloksista.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö