Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0281(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0366/2013

Pateikti tekstai :

A7-0366/2013

Debatai :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Balsavimas :

PV 20/11/2013 - 8.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0492

Priimti tekstai
PDF 369kWORD 67k
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ***I
P7_TA(2013)0492A7-0366/2013
KLAIDŲ IŠTAISYMAI
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamentas) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0626) ir į iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2012)0535),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnio pirmą pastraipą ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0339/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 8 d. Audito Rūmų nuomonę Nr. 1/2012(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 25 d. ir 2012 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomones(2),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 4 d. Regionų komiteto nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 13 d. savo sprendimą dėl tarpinstitucinių derybų dėl pasiūlymo pradėjimo(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 7 d. Tarybos atstovo laiške prisiimtą įsipareigojimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį patvirtinti Parlamento poziciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto, Biudžeto komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-0366/2013),

1.  per pirmąjį svarstymą priima toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) OL C 191, 2012 6 29, p. 116 ir OL C 44, 2013 2 15, p. 158.
(3) OL C 225, 2012 7 27, p. 174.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0085.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007
P7_TC1-COD(2011)0281

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

BENDRAS EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 43 straipsnio 3 dalies

Derybų, susijusių su pasinaudojimu Sutarties dėl Europos Sąjungos veikomo 43 straipsnio 3 dalimi, rezultatas yra kompromiso dėl dabartinės BŽŪP reformos dalis ir juo nepažeidžiama kiekvionos institucijos pozicija dėl šios nuostatos taikymo srities ir dėl bet kokių būsimų aplinkybių, susijusių su šiuo klausimu, ypač dėl bet kokios naujos Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktikos.

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

dėl prekybos standartų (susijusių su 59 straipsnio 1a dalimi)

Komisija labai gerai žino, kad klausimas, ar prekybos standartus taikyti taip pat ir sektoriams ar produktams, kuriems šiuo metu nėra taikomos šios taisyklės pagal vieno BRO reglamentą, yra labai sudėtingas.

Prekybos standartai turėtų būti taikomi tik tiems sektoriams, dėl kurių vartotojai turi aiškių lūkesčių, ir kai reikia gerinti ekonomines sąlygas konkrečių produktų gamybai ir prekybai jais, taip pat jų kokybę, arba atsižvelgti į techninę pažangą ar produktų naujovių poreikį. Be to, juos taikant turėtų būti vengiama administracinės naštos, jie turėtų būti lengvai suprantami vartotojams ir padėti gamintojams lengvai informuoti apie savo produktų savybes ir požymius.

Komisija atsižvelgs į bet kokį deramai pagrįstą institucijų ar atstovaujančios organizacijos prašymą, taip pat į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, tačiau prieš naudodamasi savo įgaliojimais į 59 straipsnio 1 dalį įtraukti naujus produktus ar sektorius ji turės atidžiai įvertinti to sektoriaus ypatumus ir pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje būtų įvertinti visų pirma vartotojų poreikiai, veiklos vykdytojų patiriamos išlaidos ir jiems tenkanti administracinė našta, įskaitant poveikį vidaus rinkai ir tarptautinei prekybai, taip pat nauda gamintojams ir galutiniam vartotojui.

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

dėl cukraus

Siekdama užtikrinti subalansuotą cukraus rinką ir sklandų cukraus tiekimą Sąjungos rinkai likusiu cukraus kvotų taikymo laikotarpiu, Komisija, taikydama vieno BRO reglamento 101da straipsnyje nustatytą laikinąjį rinkos valdymo mechanizmą, atsižvelgs tiek į Sąjungos cukrinių runkelių augintojų, tiek į žaliavinio cukranendrių cukraus rafinavimo įmonių interesus.

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

dėl Europos kainų stebėsenos priemonės

Komisija pripažįsta, kad svarbu rinkti ir platinti turimus duomenis apie kainų pokyčius įvairiuose maisto tiekimo grandinės etapuose. Šiuo tikslu Komisija parengė maisto produktams skirtą maisto kainų stebėsenos priemonę, kurią taikant naudojamasi kombinuoto su maistu susijusių kainų indekso duomenimis, surinktais nacionalinių statistikos institucijų. Šios priemonės tikslas – surinkti informaciją apie kainų pokyčius visoje maisto tiekimo grandinėje ir ją pateikti; ši priemonė sudaro sąlygas lyginti su atitinkamais žemės ūkio produktais, maisto pramonės šakomis ir atitinkamomis vartojimo prekėmis susijusius kainų pokyčius. Ši priemonė nuolat tobulinama ir ja bus siekiama padidinti maisto tiekimo grandinės produktų, kuriems ji taikoma, įvairovę ir apskritai patenkinti poreikį užtikrinti didesnį skaidrumą ūkininkams bei vartotojams ir maisto produktų kainodarą. Komisija reguliariai teiks ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl veiklos, susijusios su Europos maisto kainų stebėsenos priemone, ir jos tyrimų rezultatų.

Teisinė informacija - Privatumo politika