Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0281(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0366/2013

Texte depuse :

A7-0366/2013

Dezbateri :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Voturi :

PV 20/11/2013 - 8.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0492

Texte adoptate
PDF 365kWORD 110k
Miercuri, 20 noiembrie 2013 - Strasbourg
Organizarea comună a piețelor produselor agricole ***I
P7_TA(2013)0492A7-0366/2013
RECTIFICĂRI
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 20 noiembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole („Regulamentul privind OCP unică”) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0626) și propunerea modificată (COM(2012)0535),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 primul paragraf și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0339/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul 1/2012 al Curții de Conturi din 8 martie 2012(1),

–  având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European din 25 aprilie 2012 și 12 decembrie 2012(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 4 mai 2012(3),

–  având în vedere decizia sa din 13 martie 2013 privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale referitoare la propunere(4),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat prin scrisoarea din 7 octombrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizele Comisiei pentru dezvoltare și al Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru dezvoltare rurală (A7-0366/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) JO C 191, 29.6.2012, p. 116 și JO C 44, 15.2.2013, p. 158.
(3) JO C 225, 27.7.2012, p. 174.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2013)0085.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului
P7_TC1-COD(2011)0281

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIE COMUNĂ A PARLAMENTULI EUROPEAN, A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI

privind articolul 43 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

Rezultatul negocierilor privind recurgerea la articolul 43 alineatul (3) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene face parte din compromisul global privind actuala reformă a PAC și nu aduce atingere poziției niciunei instituții cu privire la aplicarea respectivelor dispoziții sau cu privire la eventualele evoluții în acest sens, îndeosebi referitor la viitoarea jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

DECLARAȚIA COMISIEI

privind standardele de comercializare (cu privire la articolul 59 alineatul (1a))

Comisia este pe deplin conștientă de sensibilitatea extinderii standardelor de comercializare către sectoarele sau produsele care nu fac obiectul acestor norme la momentul actual, în conformitate cu Regulamentul privind OCP unică.

Standardele de comercializare ar trebui să se aplice numai sectoarelor în care există așteptări clare ale consumatorilor și în care există nevoia de a îmbunătăți condițiile economice pentru producerea și comercializarea produselor specifice, precum și calității acestora, sau de a lua în considerare progresul tehnic sau necesitatea inovării în materie de produse. Acestea ar trebui, de asemenea, să evite sarcina administrativă, să fie ușor de înțeles pentru consumatori și să ajute producătorii să comunice ușor caracteristicile și atributele produselor lor.

Comisia va lua în considerare orice cerere justificată în mod corespunzător din partea instituțiilor sau a organizațiilor reprezentative, precum și recomandările organismelor internaționale, dar înainte de a-și utiliza competența de a include noi produse sau sectoare la alineatul (1) de la articolul 59 va fi necesară evaluarea atentă a specificității sectorului respectiv și prezentarea unui raport către Parlamentul European și Consiliu, care să evalueze, în special, nevoia consumatorului, costurile și sarcinile administrative pentru operatori, inclusiv impactul asupra pieței interne și asupra comerțului internațional, precum și beneficiile oferite producătorilor și consumatorilor finali.

DECLARAȚIA COMISIEI

privind zahărul

Pentru a viza o piață echilibrată și o aprovizionare fluidă cu zahăr a pieței Uniunii în cursul perioadei restante a cotelor de zahăr, Comisia va avea în vedere interesele producătorilor de sfeclă de zahăr și ale rafinatorilor de zahăr brut din trestie din Uniune în aplicarea mecanismului temporar de gestionare a pieței prevăzut la articolul 101da din Regulamentul privind OCP unică.

DECLARAȚIA COMISIEI

privind Instrumentul european de monitorizare a prețurilor

Comisia recunoaște importanța culegerii și diseminării datelor disponibile cu privire la evoluția prețurilor în diferitele etape ale lanțului alimentar. În acest sens, Comisia a elaborat un instrument de monitorizare a prețurilor produselor alimentare, care se bazează pe datele combinate ale indicelui prețurilor legate de alimente culese de birourile naționale de statistică. Acest instrument urmărește să grupeze și să facă disponibilă evoluția prețurilor de-a lungul lanțului alimentar, permițând compararea evoluției prețurilor pentru produsele agricole relevante, pentru industriile alimentare și produsele de consum relevante. Instrumentul face în permanență obiectul îmbunătățirii și va viza să extindă gama produselor lanțului alimentar pe care o acoperă și, în general, să răspundă nevoii fermierilor și a consumatorilor de transparență sporită și de formare a prețurilor la alimente. Comisia transmite periodic rapoarte Parlamentului European și Consiliului cu privire la activitățile Instrumentului european de monitorizare a prețurilor și cu privire la rezultatele studiilor acestui instrument.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate