Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0280(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0362/2013

Indgivne tekster :

A7-0362/2013

Forhandlinger :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.22
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0493

Vedtagne tekster
PDF 108kWORD 93k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik ***I
P7_TA(2013)0493A7-0362/2013
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0625) og ændringerne hertil (COM(2012)0552),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0336/2011),

—  der henviser til tiltrædelsesakten af 1979, særlig stk. 6 i protokol nr. 4 om bomuld, der er knyttet hertil,

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse 1/2012 fra Revisionsretten af 8. marts 2012(1),

—  der henviser til udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 2012 og 12. december 2012(2),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 4. maj 2012(3),

—  der henviser til sin afgørelse af 13. marts 2013 om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om forslaget(4),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. oktober 2013 forpligtede sig til at godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Regionaludviklingsudvalget (A7-0362/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 191 af 29.6.2012, s. 116, og EUT C 44 af 15.2.2013, s. 159.
(3) EUT C 225 af 27.7.2012, s. 174.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0084.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og (EF) nr. 73/2009
P7_TC1-COD(2011)0280

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1307/2013).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

om artikel 9, stk. 2, om direkte betalinger

Artikel 9, stk. 2, i forslaget til forordning om direkte betalinger udelukker ikke, at en landbruger kan udleje bygninger eller dele af bygninger til tredjemand eller eje en stald, forudsat at disse aktiviteter ikke udgør landbrugerens hovedbeskæftigelse.

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

om koblet støtte

For landbrugsprodukter, navnlig dem, der ikke er berettiget til koblet støtte i henhold til artikel 38, stk. 1, i forordningen om direkte betalinger, følger Kommissionen nøje deres markedsudvikling og kan i tilfælde af en alvorlig krise på markedet ty til passende foranstaltninger for at forbedre markedssituationen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik