Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0280(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0362/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0362/2013

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2013 - 8.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0493

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 277kWORD 97k
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ ***I
P7_TA(2013)0493A7-0362/2013
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0625), και τις τροποποιήσεις στην πρόταση (COM(2012)0552),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και τα άρθρα 42 και 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0336/2011),

–  έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης του 1979, και ιδίως την παράγραφο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 για το βαμβάκι που επισυνάπτεται σε αυτήν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη 1/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 8ης Μαρτίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2012 και της 12ης Δεκεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Μαΐου 2012(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων και τη σχετική εντολή όσον αφορά την πρόταση(4),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 7ης Οκτωβρίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0362/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 191, 29.6.2012, σ. 116, και ΕΕ C 44, 15.2.2013, σ. 159.
(3) ΕΕ C 225, 27.7.2012, σ. 174.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0084.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου
P7_TC1-COD(2011)0280

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 9 παράγραφος 2 για τις άμεσες ενισχύσεις

Το άρθρο 9, παράγραφος 2 του κανονισμού περί των άμεσων ενισχύσεων δεν αποκλείει το να μπορεί ένας γεωργός να εκμισθώσει κτίρια ή τμήματα κτιρίων σε τρίτους ή να έχει στάβλο, εάν οι δραστηριότητες αυτές δεν αποτελούν κύρια απασχόληση του γεωργού.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνδεδεμένη στήριξη

Για τα γεωργικά προϊόντα, ιδίως δε τα μη επιλέξιμα για συνδεδεμένη στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις, η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξή τους στην αγορά και, σε περίπτωση σοβαρής κρίσης της αγοράς, μπορεί να προσφεύγει σε τυχόν κατάλληλα μέτρα που έχει στη διάθεσή της για τη βελτίωση της κατάστασης της αγοράς.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου