Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0280(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0362/2013

Pateikti tekstai :

A7-0362/2013

Debatai :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Balsavimas :

PV 20/11/2013 - 8.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0493

Priimti tekstai
PDF 359kWORD 55k
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
Tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas ***I
P7_TA(2013)0493A7-0362/2013
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0625), ir į pasiūlymo pakeitimus (COM(2012)0552),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 42 straipsnį bei 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0336/2011),

–  atsižvelgdamas į 1979 m. Stojimo aktą, ypač į jo Protokolo Nr. 4 dėl medvilnės 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 8 d. Audito Rūmų nuomonę Nr. 1/2012(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 25 d. ir 2012 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomones(2),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 4 d. Regionų komiteto nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 13 d. sprendimą dėl tarpinstitucinių derybų dėl pasiūlymo pradėjimo ir įgaliojimų(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 7 d. Tarybos atstovo laiške prisiimtą įsipareigojimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį patvirtinti Parlamento poziciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto, Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7–0362/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) OL C 191, 2012 6 29, p. 116, ir OL C 44, 2013 2 15, p. 159.
(3) OL C 225, 2012 7 27, p. 174.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0084.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009
P7_TC1-COD(2011)0280

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

dėl 9 straipsnio 2 dalies dėl tiesioginių išmokų

Pasiūlyme dėl reglamento dėl tiesioginių išmokų 9 straipsnio 2 dalies nėra užkertamas kelias ūkininkams trečiosioms šalims nuomoti pastatus ar jų dalis arba turėti arklides, jei šį veikla nėra pagrindinė ūkininko veikla.

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

dėl susietosios paramos

Komisija įdėmiai stebės žemės ūkio produktų, konkrečiai tų, kurie neatitinka susietosios paramos teikimo reikalavimų pagal Tiesioginių išmokų reglamento 38 straipsnio 1 dalį, rinkos pokyčius ir susiklosčius sunkiai rinkos krizei gali imtis bet kurių turimų tinkamų priemonių, kad būtų pagerinta rinkos padėtis.

Teisinė informacija - Privatumo politika