Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0280(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0362/2013

Texte depuse :

A7-0362/2013

Dezbateri :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Voturi :

PV 20/11/2013 - 8.22
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0493

Texte adoptate
PDF 360kWORD 123k
Miercuri, 20 noiembrie 2013 - Strasbourg
Plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC ***I
P7_TA(2013)0493A7-0362/2013
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 20 noiembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0625) și modificările aduse propunerii (COM(2012)0552),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0336/2011),

–  având în vedere Actul de aderare din 1979, în special alineatul (6) din Protocolul nr. 4 privind bumbacul atașat la acesta,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi nr. 1/2012 din 8 martie 2012(1),

–  având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European din 25 aprilie 2012 și din 12 decembrie 2012(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 4 mai 2012(3),

–  având în vedere decizia sa din 13 martie 2013 privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale referitoare la propunere(4),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 octombrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru control bugetar, al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și al Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0362/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) JO C 191, 29.6.2012, p. 116 și JO C 44, 15.2.2013, p. 159.
(3) JO C 225, 27.7.2012, p. 174.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2013)0084.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului
P7_TC1-COD(2011)0280

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIE DIN PARTEA COMISIEI

privind articolul 9 alineatul (2) privind plățile directe

Articolul 9 alineatul (2) din proiectul de regulament privind plățile directe nu exclude posibilitatea ca un fermier să-și închirieze clădirile sau părți ale acestora unor terți sau să posede un grajd, cu condiția ca aceste activități să nu constituie activitatea sa principală.

DECLARAȚIE DIN PARTEA COMISIEI

privind sprijinul cuplat

În ceea ce privește produsele agricole, în special cele care nu sunt eligibile pentru sprijinul cuplat în conformitate cu articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul privind plățile directe, Comisia urmărește îndeaproape evoluția lor pe piață și în cazul unei crize severe a pieței, poate recurge la orice măsuri adecvate aflate la dispoziția sa pentru a îmbunătăți situația pieței.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate