Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0280(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0362/2013

Ingivna texter :

A7-0362/2013

Debatter :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Omröstningar :

PV 20/11/2013 - 8.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0493

Antagna texter
PDF 206kWORD 43k
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg
Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken ***I
P7_TA(2013)0493A7-0362/2013
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0625) och ändringarna i kommissionens förslag (COM(2012)0552),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0336/2011),

–  med beaktande av 1979 års anslutningsakt, särskilt punkt 6 i protokoll nr 4 om bomull,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet 1/2012 från revisionsrätten av den 8 mars 2012(1),

–  med beaktande av yttrandena från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 25 april 2012 och den 12 december 2012(2),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 4 maj 2012(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets beslut av den 13 mars 2013 om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget(4),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 oktober 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetutskottet, utskottet för budgetkontroll, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt utskottet för regional utveckling (A7‑0362/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 191, 29.6.2012, s. 116, och EUT C 44, 15.2.2013, s. 159.
(3) EUT C 225, 27.7.2012, s. 174.
(4) Antagna texter, P7_TA(2013)0084.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009
P7_TC1-COD(2011)0280

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1307/2013.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

om artikel 9.2 i förordningen om direktstöd

Artikel 9.2 i förslaget till förordning om direktstöd utesluter inte att en jordbrukare kan hyra ut byggnader eller delar av byggnader till tredje part eller äga ett stall förutsatt att dessa verksamheter inte utgör jordbrukarens huvudsakliga sysselsättning.

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

om kopplat stöd

Kommissionen ska noggrant följa marknadsutvecklingen när det gäller jordbruksprodukter, framför allt sådana som enligt artikel 38.1 i förordningen om direktstöd inte kan komma i fråga för kopplat stöd, och kan, i händelse av en allvarlig kris på marknaden, vidta de lämpliga åtgärder som står till dess förfogande i syfte att förbättra marknadsläget.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy