Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0117(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0326/2013

Indgivne tekster :

A7-0326/2013

Forhandlinger :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.23
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0494

Vedtagne tekster
PDF 207kWORD 82k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Overgangsforanstaltninger vedrørende forordningerne om direkte betalinger, landdistriktsudvikling samt finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik ***I
P7_TA(2013)0494A7-0326/2013
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ændring af forordning (EU) nr. [RD] for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og forordning (EU) nr. [DP], (EU) nr. [HR] og (EU) nr. [sCMO] med hensyn til deres anvendelse i 2014 (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0226),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7–0104/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse af 19. september 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 28. oktober 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Budgetudvalget (A7–0326/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til deres anvendelse i 2014
P7_TC1-COD(2013)0117

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1310/2013).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

OM UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

Kommissionen erklærer, at den i forbindelse med udarbejdelsen og godkendelsen af de nye programmer for udvikling af landdistrikterne vil samarbejde konstruktivt med medlemsstaterne med henblik på at sikre en gnidningsløs overgang til den nye programmeringsperiode, også for foranstaltninger, der ikke er omfattet af artikel 1 i overgangsforordningen.

Kommissionen opfordrer de medlemsstater, der ønsker at anvende muligheden under artikel 1 i overgangsforordningen for at indgå nye retlige forpligtelser for så vidt angår vanding, til at gøre dette i overensstemmelse med betingelserne for sådanne foranstaltninger i artikel 46, stk. 3, i den nye forordning om udvikling af landdistrikter for programmeringsperioden 2014‑2020.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik