Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0117(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0326/2013

Esitatud tekstid :

A7-0326/2013

Arutelud :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Hääletused :

PV 20/11/2013 - 8.23
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0494

Vastuvõetud tekstid
PDF 197kWORD 85k
Kolmapäev, 20. november 2013 - Strasbourg
Üleminekusätted maaelu arengu toetuse kohta ***I
P7_TA(2013)0494A7-0326/2013
PARANDUSED
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 20. novembri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antava maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse määrust (EL) nr [maaelu areng] vahendite ja nende jaotamise 2014. aasta ning nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti määrusi (EL) nr [otsetoetused], (EL) nr [horisontaalne ÜPP] ja (EL) nr [ühine turukorraldus] seoses nende kohaldamisega aastal 2014 (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0226),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0104/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. septembri 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 28. oktoobri 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust (A7-0326/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1)Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 20. novembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antava maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 vahendite ja nende jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses nende kohaldamisega 2014. aastal
P7_TC1-COD(2013)0117

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 1310/2013) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

KOMISJONI AVALDUS

maaelu arengu kohta

Komisjon teatab, et ta kavatseb teha liikmesriikidega konstruktiivset koostööd uute maaelu arengukavade ettevalmistamisel ja heakskiitmisel, et tagada tõrgeteta üleminek uuele programmitöö perioodile ka meetmete puhul, mida ei hõlma üleminekumääruse artikkel 1.

Komisjon ergutab liikmesriike, kes kavatsevad kasutada üleminekumääruse artikli 1 kohast võimalust võtta uusi juriidilisi kohustusi niisutustegevuse osas, tegema seda programmitöö perioodi 2014–2020 käsitleva uue maaelu arengu määruse artikli 46 lõikes 3 niisugusele tegevusele seatud tingimustele vastavalt.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika