Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0117(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0326/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0326/2013

Keskustelut :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Äänestykset :

PV 20/11/2013 - 8.23
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0494

Hyväksytyt tekstit
PDF 192kWORD 43k
Keskiviikko 20. marraskuuta 2013 - Strasbourg
Tukea maaseudun kehittämiseen koskevat siirtymäsäännökset ***I
P7_TA(2013)0494A7-0326/2013
OIKAISUT
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tukea maaseudun kehittämiseen koskevista siirtymäsäännöksistä, asetuksen (EU) N:o [...] [RD] muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja asetusten (EU) N:o [...] [DP], (EU) N:o [...] [HR] ja (EU) N:o [...] [sCMO] muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0226),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0104/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 28. lokakuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0326/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi eräistä maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) myönnettävää tukea koskevista siirtymäsäännöksistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014
P7_TC1-COD(2013)0117

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1310/2013.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

KOMISSION LAUSUMA

maaseudun kehittämisestä

Komissio ilmoittaa pyrkivänsä rakentavaan yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa maaseudun kehittämisen uusia ohjelmia laadittaessa ja hyväksyttäessä varmistaakseen, että uudelle ohjelmakaudelle kyetään siirtymään sujuvasti myös sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka eivät kuulu siirtymäasetuksen 1 artiklan soveltamisalaan.

Komissio kannustaa jäsenvaltioita, jotka haluavat hyödyntää siirtymäasetuksen 1 artiklan mukaista mahdollisuutta tehdä uusia kastelutoimintaa koskevia oikeudellisia sitoumuksia, noudattamaan tällöin ehtoja, jotka on asetettu tällaiselle toiminnalle ohjelmakaudella 2014–2020 uuden maaseudun kehittämistä koskevan asetuksen 46 artiklan 3 kohdassa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö