Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0117(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0326/2013

Pateikti tekstai :

A7-0326/2013

Debatai :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Balsavimas :

PV 20/11/2013 - 8.23
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0494

Priimti tekstai
PDF 285kWORD 90k
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
Kaimo plėtros finansavimo pereinamojo laikotarpio nuostatos ***I
P7_TA(2013)0494A7-0326/2013
KLAIDŲ IŠTAISYMAI
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. [KP] nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 ir reglamentai (ES) Nr. [TI], (ES) Nr. [HR] ir (ES) Nr. [vienas BRO] dėl jų taikymo 2014 m. (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0226),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0104/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 28 d. Tarybos atstovo laiške prisiimtą įsipareigojimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį patvirtinti Parlamento poziciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0326/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl jų taikymo 2014 m.
P7_TC1-COD(2013)0117

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1310/2013.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

dėl kaimo plėtros

Komisija pareiškia, kad ji, rengdama ir tvirtindama naujas kaimo plėtros programas, konstruktyviai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, siekdama užtikrinti sklandų perėjimą prie naujo programavimo laikotarpio, taip pat dėl priemonių, kurios neįtrauktos į Pereinamojo laikotarpio reglamento 1 straipsnį.

Komisija ragina valstybes nares, kurios pasinaudos Pereinamojo laikotarpio reglamento 1 straipsnyje numatyta galimybe prisiimti naujų teisinių su irigacijos veiksmais susijusių įsipareigojimų, tai padaryti laikantis sąlygų, nustatytų tokiems veiksmams naujojo Kaimo plėtros reglamento 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui 46 straipsnio 3 dalyje.

Teisinė informacija - Privatumo politika