Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0117(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0326/2013

Ingivna texter :

A7-0326/2013

Debatter :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Omröstningar :

PV 20/11/2013 - 8.23
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0494

Antagna texter
PDF 206kWORD 72k
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg
Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling ***I
P7_TA(2013)0494A7-0326/2013
RÄTTELSER
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2013 Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om ändring av förordning (EU) No […][RD] vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och förordningarna (EU) nr […] [DP], (EU) No […] [HR] och (EU) No […] [sCMO] vad gäller deras tillämpning under år 2014 (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0226),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0104/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 september 2013(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 28 oktober 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från budgetutskottet (A7-0326/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller deras tillämpning under år 2014
P7_TC1-COD(2013)0117

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1310/2013.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

KOMMISSIONENS FÖRKLARING

om landsbygdsutveckling

Kommissionen förklarar att den kommer att ha ett konstruktivt samarbete med medlemsstaterna för att utforma och anta de nya landsbygdsutvecklingsprogrammen i syfte att se till att det blir en smidig övergång till den nya programplaneringsperioden även för åtgärder som inte omfattas av artikel 1 i översgångsförordningen.

Kommissionen uppmanar de medlemsstater som kommer att utnyttja möjligheten att göra nya rättsliga åtaganden för bevattningsverksamhet, enligt artikel 1 i övergångsförordningen, att göra så i överensstämmelse med de villkor som fastställs för sådan verksamhet i artikel 46.3 i den nya landsbygdsutvecklingsförordningen för programplaneringsperioden 2014–2020.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy