Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2308(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0350/2013

Внесени текстове :

A7-0350/2013

Разисквания :

PV 19/11/2013 - 15
CRE 19/11/2013 - 15

Гласувания :

PV 20/11/2013 - 8.27
CRE 20/11/2013 - 8.27
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0498

Приети текстове
PDF 297kWORD 84k
Сряда, 20 ноември 2013 г. - Страсбург
Местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз
P7_TA(2013)0498A7-0350/2013

Резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2013 г. относно местоположение на седалищата на институциите на Европейския съюз (2012/2308(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 232 и 341 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Протокол № 6, приложен към Договорите, за местоположението на седалищата на институциите и някои органи, служби и агенции на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 10, 14 и 48 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид своята изразена позиция по тези въпроси, по-специално в своята препоръка от 21 юни 1958 г., своята резолюция от 7 юли 1981 г. за приемане на доклада Загари, своите препоръки за междуправителствената конференция от 13 април 2000 г. и придружаващите я резолюции: В своята Резолюция от 8 юни 2011 г. относно Инвестиране в бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“(1); като взе предвид своята резолюция от 10 май 2012 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г., раздел I — Европейски парламент(2); своята резолюция от 16 февруари 2012 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2014 година, раздел I — Европейски парламент, раздел II — Съвет, раздел IV — Съд, раздел V — Сметна палата, раздел VI — Европейски икономически и социален комитет, раздел VII — Комитет на регионите, раздел VIII — Европейски омбудсман, раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните, раздел X — Европейска служба за външна дейност (3); своята резолюция от 29 март 2012 г. относно прогнозата на Европейския парламент за приходите и разходите за финансовата 2013 г. (4) и резолюцията си от 4 юли 2012 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2013 г.(5),

—  като взе предвид писмени въпроси E–000181–2007, E–006174–2009, E–006258–2009, E–002934–2012, E–002935–2012, E–004134–2012 и E–004135–2012 до Комисията и Съвета,

—  като взе предвид докладите на генералния секретар от септември 2002 г. и август 2013 г. относно разходите по поддържането на три работни места,

—  като взе предвид съвместния доклад на работната група на Бюрото и на комисията по бюджети относно бюджета на Парламента за 2012 г.,

—  като взе предвид своите отчети за дейността за 1993—1999 г., 1999—2004 г., 2004—2009 г. и 2009—2011 г.,

—  като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз, по-специално дела C‑230/81(6), C‑345/95 (7) и съединени дела C‑237/11 и C‑238/11(8),

—  като взе предвид петиция 630/2006, изготвена от кампанията „едно седалище“, която беше подкрепена от повече от един милион граждани на ЕС,

—  като взе предвид гласуването, проведено в пленарна зала на 23 октомври 2012 г., по време на което мнозинството (78%) от неговите членове призоваха държавите членки да преразгледат своите виждания по въпроса за официалното седалище на Парламента в Страсбург;

—  като взе предвид член 5, параграф 3, член 29, членове 41 и 48, член 74а, член 201 и член 202, параграф 4 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата на комисията по бюджети и на комисията по петиции (A7‑0350/2013),

A.  като има предвид, че член 341 от ДФЕС установява, че седалищата на институциите на Съюза се определят по общо съгласие между правителствата на държавите членки;

Б.  като има предвид, че държавите членки са направили това в Протокол № 6, приложен към Договорите, като са установили Брюксел като седалище на Комисията, на Съвета (като неговите заседания се провеждат в Люксембург през месеците април, юни и октомври), на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите, Люксембург като седалище на Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата и Европейската инвестиционна банка, Франкфурт като седалище на Европейската централна банка и Хага като седалище на Европейската полицейска служба;

В.  като има предвид, че решението от страна на държавите членки относно тези седалища бе взето в рамките на по-широко споразумение, като бяха взети предвид историческото развитие на Европейския съюз и неговите институции, както и съображенията, свързани с географската разпръснатост,

Г.  като има предвид, че Европейският парламент играе отличителна и уникална роля като единствената институция, която пряко се избира от и се отчита пред европейските граждани, и поради факта, че неговата роля е претърпяла най-значими промени измежду всички институции на ЕС, този доклад ще бъде насочен основно към седалището и работните договорености на Парламента;

Д.  като има предвид, че Протокол № 6, приложен към Договорите, установява, че Парламентът е със седалище в Страсбург, където се провеждат 12 месечни пленарни сесии, включително заседанието относно бюджета, че допълнителните пленарни заседания се провеждат в Брюксел, неговите комисии заседават в Брюксел, а генералният му секретариат и неговите подразделения остават разположени в Люксембург;

Е.  като има предвид, че членове 10 и 14 от ДЕС гласят, че ЕС е представителна демокрация, а Парламентът служи като пряк представител на европейските граждани на равнището на ЕС и че като съзаконодател стои на равни начала със Съвета;

Ж.  като има предвид, че член 232 от ДФЕС дава възможност на Парламента да приеме свой собствен правилник, в съответствие с който да определи продължителността на пленарните сесии, съгласно с Договорите и съдебната практика на Съда на ЕС;

З.  като има предвид, че Съдът на Европейския съюз постанови, че местоположението на седалището не трябва да възпрепятства доброто функциониране на Парламента; като има предвид, че той също така заяви, че предвид факта, че множеството работни места пораждат недостатъци и разходи, всяка промяна на седалището или работните места ще изисква промяна на Договора, а поради това и съгласието на държавите членки;

И.  като има предвид, че Парламентът е претърпял пълна трансформация от консултативен орган със 78 командировани членове, който — предимно по практически причини — е споделял своите съоръжения с Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в Страсбург, до пълноправен, пряко избиран парламент със 766 члена понастоящем, който понастоящем е равноправен на Съвета съзаконодател;

Й.  като има предвид, че нарастването на неговия законодателен капацитет се илюстрира от увеличаването на броя на процедурите за съвместно вземане на решение (понастоящем обикновени законодателни процедури) от 165 за периода 1993—1999 г. до 454 през 2004—2009 г., както и до още по-голям брой в рамките на настоящия парламентарен мандат,

К.  като има предвид, че променящата се роля на Парламента се отразява и в увеличението от 150% на междуинституционалните срещи, от 16 000 до около 40 000 в периода 2009—2013 г., и на постоянните преговори и тристранни срещи с Комисията, Съвета и отделните държави членки, които сега съставляват част от законодателния процес, и това е довело до рязко нарастване на броя на постигнатите споразумения на първо четене — от 28 % през 1999—2004 г. до 72% през 2004—2009 г.;

Л.  като има предвид, че структурата на графика на Парламента (определен по време на срещата на върха в Единбург през 1992 г.) предхожда всички промени в неговата роля, произтичащи от приемането на Договорите от Маастрихт, Амстердам, Ница и Лисабон;

М.  като има предвид, че Съветът и Европейският съвет вече са концентрирали своята дейност в Брюксел, където понастоящем изключително се провеждат всички заседания на Европейския съвет, които по-рано се провеждаха в държавата на ротационното председателство,

Н.  като има предвид, че географското разстояние между официалните седалища на съзаконодателните органи от 435 км изолира Парламента не само от Съвета и Комисията, но и от други заинтересовани страни, като например НПО, организации на гражданското общество и представителства на държави членки, както и от една от най-големите международни журналистически общности;

O.  като има предвид, че допълнителните годишни разходи, произтичащи от географската разпръснатост на Парламента, се оценяват между 156 и 204 милиона евро(9), което се равнява приблизително на 10 % от годишния бюджет на Парламента, като същевременно въздействието върху околната среда също е значително, а емисиите на СО2, свързани с пътуванията от и до трите работни места, се оценяват между 11 000(10) и 19 000 тона(11);

П.  като има предвид, че настоящите работни договорености на Европейския парламент налагат също така допълнителни разходи и пътуване на другите институции на Европейския съюз, по-специално на Комисията и Съвета, представителствата на държавите членки, журналистите и представителите на гражданското общество;

Р.  като има предвид, че 78% от всички мисии на законоустановен персонал на Парламента (средно 3172 всеки месец) възникват като пряк резултат от географската му разпръснатост; като има предвид, че макар сградите на Парламента в Страсбург понастоящем да се използват едва през 42 дни в годината (оставайки неизползвани през 89% от времето), е необходимо те да се отопляват, да разполагат с персонал и да се поддържат през цялата година,

С.  като има предвид, че разходите, произтичащи от географската разпръснатост на Парламента, представляват важна област за потенциални икономии, особено в условията на настоящия икономически климат,

Т.  като има предвид, че от своето предложение от 1958 г. да бъде разположен в близост до Съвета и Комисията, Парламентът, посредством многобройни доклади, декларации и изявления, неколкократно е изразявал желанието си за по-практична и ефективна организация на работа,

У.  като има предвид, че гражданите на ЕС, включително над един милион граждани, подкрепили петиция с искане за едно седалище, неколкократно са изразявали недоволството си от настоящите договорености,

Ф.   като има предвид, че разпоредбите във връзка с правото на самоорганизация на Парламента принадлежат към основните въпроси на парламентаризма,

Х.  като има предвид, че наред с разгледаните въпроси в рамките на този доклад все още не са намерени убедителни решения на останалите съществени въпроси, пряко свързани със статута на Парламента и неговата функция в институционалната рамка на Европейския съюз; като има също така предвид, че тези неразрешени въпроси спадат също така към избирателното право, разпоредбите относно зона без протести, въпросите, свързани с имунитета, и тези, свързани с Устава на членовете на Европейския парламент; Като има предвид, че подхождането към тях следва или да бъде обхванато от правото на Парламента на самоорганизация, упражнявано под формата на общо правомощие за вземане на решения или най-малко да се прехвърли в рамките на обхвата на обикновената законодателна процедура посредством процедура на съвместно вземане на решение;

1.  Счита, че като единствен орган на пряко представителство на европейските граждани, на Парламента следва да се признае правото да определя своите собствени работни договорености, включително правото да взема решения къде и кога да провежда своите заседания;

2.  Изразява съгласие с принципа, че Европейският парламент би бил по-ефективен, икономичен и екологичен, ако има само едно седалище; и отбелязва, че продължаването на ежемесечната миграция между Брюксел и Страсбург се е превърнала в символичен отрицателен въпрос сред повечето граждани на ЕС, което е в ущърб на репутацията на Европейския съюз, особено в момент, когато финансовата криза е довела до сериозни и болезнени съкращения на разходите в държавите членки;

3.   Счита, че Европейският парламент има всички законни основания да започне разискване относно своето право да определя своите собствени работни договорености; включително правото да взема решение къде и как да заседава;

4.  Поради това поема ангажимент да започне обикновена процедура за преразглеждане на Договорите по силата на член 48 от ДЕС с оглед предлагане на промени на член 341 от ДФЕС и Протокол № 6, необходими, за да се позволи на Парламента да взема решения относно местоположението на седалището му и неговата вътрешна организация;

5.  Взема решение да не прави никакви препоръки по отношение на седалището на другите институции на ЕС;

6.   Подчертава, че е необходимо да се оценят финансовите и икономическите последици от промяна на седалището или местата на работа на Европейския парламент, като трябва да се постигне подходящо споразумение, чрез което да се гарантира по-нататъшното използване на съществуващите сгради на Европейския парламент;

7.  Признава, че за всяко бъдещо решение на Парламента относно неговите работни договорености трябва да се осигури достатъчно време за дебати и размисъл, както и за организиран преход;

8.   Призовава Сметната палата или подобна независима агенция да предостави подробен анализ на потенциалните икономии за бюджета на ЕС при едно единствено седалище на Парламента; изисква този анализ да включва бюджетните аспекти и допълнителните разходи, като спестени средства в резултат на уплътнено работно време и по-голяма ефикасност;

9.  Призовава Бюрото да поръча проучване на Евробарометър или подобно професионално изследване до 1 януари 2014 г. за отношението на гражданите на ЕС към запазването на работната договореност за трите места на работа на Парламента, като се обърне специално внимание на разходите от финансова и екологична гледна точка, както и от гледна точка на ефикасността;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейския съвет, държавните глави, правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ C 380 E, 11.12.2012 г., стр. 89.
(2) OВ L 286, 17.10.2012 г., стр. 1.
(3) OВ C 249 E, 30.8.2013 г., стр. 18.
(4) OВ C 257 E, 6.9.2013 г., стр. 104.
(5) Приети текстове, P7_TA(2012)0289.
(6) Дело C‑230/81, Великото херцогство Люксембург срещу Европейски парламент.
(7) Дело C‑345/95, Френска република срещу Европейски парламент.
(8) Съединени дела C‑237/11 и C‑238/11, Френска република срещу Европейски парламент.
(9)Доклад от 2002 г. от генералния секретар на Европейския парламент е последната налична всеобхватна оценка на разходите. Цифрите между 169 и 204 милиона евро годишно, потвърдени от доклада за 2012 г. на съвместната работна група на бюрото и комисията по бюджети, се изчисляват въз основа на условието, че оценката от 148 милиона евро се допълни с 28,3 милиона евро годишни разрешени разходи за сградите в Страсбург, които трябва да се отчитат от момента на закупуване на съответните сгради. В отговор на генералния секретар на 30 август 2013 г. на исканията, съдържащи се в параграф 10 от резолюцията на Парламента от 6 февруари 2013 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2014 година, допълнителните разходи, свързани със седалището в Страсбург, се изчисляват на 103 милиона евро, които достигат обща сума от 156 милиона евро след прибавянето на амортизацията и прогнозата за неизползваните площи, както в доклада на съвместната работна група за 2012 г.
(10)„Трите работни места на Европейския парламент — финансово, екологично и регионално въздействие на географската разпокъсаност“ — бележка, подготвена от генералния секретар на Европейския парламент на 30 август 2013 г. в отговор на искането, отправено в параграф 10 от резолюцията на Парламента от 6 февруари 2013 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2014 година.
(11) „Функциониране на Европейския парламент с две седалища: разходи за околната среда, транспорт и енергетика“, доклад, изготвен от „Еко-Логика“ ООД за групата Verts/ALE, ноември 2007 г.

Правна информация - Политика за поверителност