Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2308(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0350/2013

Předložené texty :

A7-0350/2013

Rozpravy :

PV 19/11/2013 - 15
CRE 19/11/2013 - 15

Hlasování :

PV 20/11/2013 - 8.27
CRE 20/11/2013 - 8.27
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0498

Přijaté texty
PDF 230kWORD 67k
Středa, 20. listopadu 2013 - Štrasburk
Umístění sídel orgánů Evropské unie
P7_TA(2013)0498A7-0350/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2013 o umístění sídel evropských institucí (2012/2308(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 232 a 341 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na protokol č. 6 připojený ke Smlouvám o umístění sídel orgánů a některých institucí, subjektů a útvarů Evropské unie,

–  s ohledem na články 10, 14 a 48 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na postoj, který zaujímá k těmto otázkám, vyjádřený zejména ve svém doporučení ze dne 21. června 1958, v usnesení ze dne 7. července 1981, kterým byla přijata Zagariho zpráva, v doporučeních pro mezivládní konferenci ze dne 13. dubna 2000 a usneseních k nim připojených; připomíná své usnesení ze dne 8. června 2011 o investování do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu(1); své rozhodnutí ze dne 10. května 2012 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl I – Evropský parlament(2); své usnesení ze dne 16. února 2012 o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2013, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost(3); své usnesení ze dne 29. března 2012 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2013(4) a své usnesení ze dne 4. července 2012 o mandátu pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rok 2013(5);

–  s ohledem na otázky k písemnému zodpovězení položené Komisi a Radě E-000181-2007, E-006174-2009, E-006258-2009, E-002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 a E-004135-2012,

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka ze září 2002 a srpna 2013 o nákladech spojených se zachováním tří pracovních míst,

–  s ohledem na zprávu společné pracovní skupiny předsednictva a Rozpočtového výboru o rozpočtu Parlamentu na rok 2012,

–  s ohledem na své zprávy o činnosti za období 1993–1999, 1999–2004, 2004–2009 a 2009–2011,

–  s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropského unie (ESD), zejména na věci C-230/81(6), C-345/95(7) a spojené věci C-237/11 a C-238/11(8),

–  s ohledem na petici 630/2006 podanou v rámci kampaně za jediné sídlo, kterou podpořil více než jeden milion občanů EU,

–  s ohledem na hlasování na plenárním zasedání ze dne 23. října 2012, v němž většina členů Parlamentu (78 %) vyzvala členské státy, aby přehodnotily své názory na otázku Štrasburku jako oficiálního sídla Parlamentu,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 3, články 29, 41, 48, 74a a 201 a čl. 202 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti věci a na stanoviska Rozpočtového výboru a Petičního výboru (A7-0350/2013),

A.  vzhledem k tomu, že článek 341 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že sídla orgánů Unie určí vlády členských států vzájemnou dohodou;

B.  vzhledem k tomu, že členské státy v protokolu č. 6 připojeném ke Smlouvám stanovily, že v Bruselu má sídlo Komise, Rada (jejíž zasedání v dubnu, červnu a říjnu se konají v Lucemburku), Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, zatímco v Lucemburku sídlí Soudní dvůr Evropské unie, Účetní dvůr a Evropská investiční banka, ve Frankfurtu Evropská centrální banka a v Haagu Evropský policejní úřad (Europol);

C.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí členských států o těchto sídlech bylo dosaženo v rámci rozsáhlého jednání s přihlédnutím k historickému vývoji Evropské unie a jejích orgánů a institucí a k úvahám o geografickém rozmístění;

D.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament jako jediný přímo volený orgán odpovědný evropským občanům hraje zvláštní a jedinečnou úlohu, a protože tato úloha prošla od jeho vzniku ve srovnání s ostatními institucemi EU nejzásadnější proměnou, zaměřuje se tato zpráva primárně na sídlo a organizaci práce Evropského parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že podle protokolu č. 6 připojeného ke Smlouvám má Parlament své sídlo ve Štrasburku, kde se koná 12 plenárních zasedání ročně včetně zasedání věnovaného rozpočtu, v Bruselu se konají doplňující plenární zasedání, výbory Parlamentu zasedají též v Bruselu a generální sekretariát a správní útvary zůstávají v Lucemburku;

F.  vzhledem k tomu, že podle článků 10 a 14 SEU je EU zastupitelskou demokracií, v níž Parlament přímo zastupuje evropské občany na úrovni Unie a jako jeden ze zákonodárných orgánů má stejné pravomoci jako Rada;

G.  vzhledem k tomu, že podle článku 232 SFEU přijímá Parlament svůj jednací řád, podle něhož může v souladu se Smlouvami a s judikaturou ESD stanovit délku trvání plenárních zasedání;

H.  vzhledem k tomu, že podle ESD nesmí umístění sídla narušit řádné fungování Parlamentu; vzhledem k tomu, že ESD dále prohlásil, že ačkoli rozložení činnosti do více pracovních míst má určité nevýhody a způsobuje zvláštní náklady, k jakékoli změně sídla nebo pracovních míst by byla nutná změna Smlouvy a tudíž souhlas členských států;

I.  vzhledem k tomu, že Parlament prošel hlubokou proměnou od poradního orgánu se 78 detašovanými členy, kteří – zejména z praktických důvodů – sdíleli své zázemí s Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve Štrasburku, a stal se plnohodnotným, přímo voleným Parlamentem, který má dnes 766 členů a je jedním ze zákonodárných orgánů na stejné úrovni s Radou;

J.  vzhledem k tomu, že růst jeho legislativní kapacity se odráží ve zvýšení počtu postupů spolurozhodování (nyní řádný legislativní postup) ze 165 v období 1993–1999 na 454 v letech 2004–2009, přičemž v současném volebním období bude tento počet ještě vyšší;

K.  vzhledem k tomu, že měnící se úloha Parlamentu se rovněž projevila ve zvýšení počtu interinstitucionálních schůzek o 150 % (z 16 000 v roce 2009 na přibližně 40 000 v roce 2013) a v neustále probíhajících jednáních a trialozích s Komisí, Radou a jednotlivými členskými státy, přičemž tato jednání, která jsou nyní součástí legislativního procesu, vedla k prudkému zvýšení počtu případů, kdy bylo dosaženo dohody v prvním čtení, z 28 % v letech 1999–2004 na 72 % v letech 2004–2009;

L.  vzhledem k tomu, že struktura harmonogramu parlamentní činnosti byla stanovena na summitu v Edinburghu v roce 1992 a pochází tedy z doby před změnami úlohy Parlamentu, které přinesly smlouvy z Maastrichtu, Amsterdamu, Nice a Lisabonu;

M.  vzhledem k tomu, že Rada i Evropská rada již soustředily svou činnost do Bruselu, kde se nyní výhradně konají zasedání Evropské rady, která se dříve konala v zemi, která právě předsedala EU;

N.  vzhledem k tomu, že geografická vzdálenost mezi oficiálními sídly obou zákonodárných orgánů – 435 km – znamená, že Parlament je izolován nejen od Rady a Komise, ale také od jiných subjektů, jako jsou například nevládní organizace, organizace občanské společnosti a zastoupení členských států, a od největších mezinárodních žurnalistických skupin;

O.  vzhledem k tomu, že geografická roztříštěnost činnosti Parlamentu vytváří podle odhadů dodatečné roční náklady ve výši 156 až 204 milionů EUR(9), což odpovídá přibližně 10 % ročního rozpočtu Parlamentu, a že významné jsou rovněž ekologické důsledky, neboť emise CO2 spojené s přesuny mezi pracovními místy se podle odhadů pohybují v rozmezí 11 000(10) až 19 000 tun(11);

P.  vzhledem k tomu, že nynější způsob organizace práce Evropského parlamentu rovněž vytváří dodatečné náklady a cestovní výlohy pro jiné orgány Evropské unie, zejména Komisi a Radu, zastoupení členských států EU, novináře a zástupce občanské společnosti;

Q.  vzhledem k tomu, že 78 % veškerých pracovních cest statutárních pracovníků Parlamentu (průměrně 3172 měsíčně) je přímým důsledkem geografické roztříštěnosti činnosti EP; vzhledem k tomu, že ačkoli jsou budovy Parlamentu ve Štrasburku v současné době využívány pouze 42 dnů ročně (a jsou tedy nevyužity po 89 % času), jejich vytápění, nezbytný personál a údržbu je třeba zajišťovat po celý rok;

R.  vzhledem k tomu, že výdaje vznikající v důsledku geografické roztříštěnosti činnosti Parlamentu představují významnou oblast potenciálních úspor, zejména v současném hospodářském klimatu;

S.  vzhledem k tomu, že Parlament od roku 1958, kdy navrhl, aby bylo jeho sídlo umístěno v blízkosti Rady a Komise, opakovaně dával prostřednictvím četných zpráv, prohlášení a vyjádření najevo své přání, aby byla jeho práce organizována praktičtěji a účinněji;

T.  vzhledem k tomu, že občané EU – včetně více než milionu občanů, kteří podpořili petici požadují jediné sídlo – opakovaně vyjadřují svou nespokojenost se současným uspořádáním;

U.  vzhledem k tomu, že ustanovení týkající se práva Parlamentu samostatně rozhodovat o své vnitřní organizaci patří mezi otázky, které úzce souvisejí s parlamentním zřízením;

V.  vzhledem k tomu, že kromě otázek, kterými se zabývá tato zpráva, existují další zásadní otázky přímo související s postavením Evropského parlamentu a s jeho úlohou v institucionálním mechanismu Evropské unie, které dosud nebyly přesvědčivým způsobem vyřešeny; vzhledem k tomu, že tyto nevyřešené otázky se týkají problematiky volebních zákonů, pravidel pro ochrannou zónu, otázky poslanecké imunity a problémů spojených se statutem poslanců; vzhledem k tomu, že odpovědi na tyto otázky je třeba hledat v rámci práva Parlamentu na organizační autonomii, kterou vykonává ve formě obecných rozhodovacích pravomocí, nebo alespoň v rámci řádného legislativního postupu založeném na spolurozhodování;

1.  je přesvědčen, že Evropský parlament, který je jediným orgánem přímo zastupujícím evropské občany, musí mít právo sám rozhodovat o organizaci své práce, a tedy i o tom, kde a kdy se budou konat jeho zasedání;

2.  souhlasí s tím, že Evropský parlament by byl účinnější, nákladově efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí, pokud by působil na jediném místě; konstatuje, že přesuny mezi Bruselem a Štrasburkem, k nimž dochází každý měsíc, se pro většinu občanů EU staly symbolickým negativním jevem, který poškozuje pověst Evropské unie, zejména v době, kdy v členských státech vedla finanční krize k závažným a bolestivým škrtům ve výdajích;

3.  je toho názoru, že je legitimní, aby Evropský parlament zahájil diskusi o svém právu rozhodovat o organizaci své práce, a tedy i tom, kde a kdy bude zasedat;

4.  zavazuje se proto, že bude iniciovat řádný postup pro přijímání změn smlouvy podle článku 48 SEU s cílem navrhnout změny článku 341 SFEU a protokolu č. 6, které jsou nezbytné, aby Parlament mohl sám rozhodovat o umístění svého sídla a o své vnitřní organizaci;

5.  rozhoduje se, že nebude vydávat žádná doporučení ohledně sídel ostatních orgánů EU;

6.  zdůrazňuje, že bude třeba vyčíslit finanční a ekonomické dopady změny sídla nebo pracovních míst a dospět k rozumnému kompromisu, kterým bude zaručeno další využívání stávajících budov Parlamentu;

7.  uznává, že než Parlament přijme rozhodnutí o organizaci své práce, musí být poskytnut dostatek času na diskusi a úvahy a  na spořádaný přechod na nový systém;

8.  žádá Účetní dvůr nebo podobný nezávislý orgán, aby vypracoval souhrnnou analýzu, jakých úspor v rozpočtu EU by bylo možné docílit, pokud by měl Parlament pouze jedno sídlo; žádá, aby součástí této analýzy byly rozpočtové aspekty a vedlejší náklady, jako jsou úspory spojené s omezením ztrát pracovní doby a zvýšením efektivity;

9.  žádá předsednictvo, aby Eurobarometr nebo jinou obdobnou profesionální službu zajišťující průzkumy veřejného mínění pověřila, aby do 1. ledna 2014 provedla průzkum názoru evropských občanů na zachování tří pracovních míst Parlamentu, a to s konkrétním uvedením finančních a ekologických nákladů a nákladů spočívajících ve snížení efektivity, které jsou v tímto uspořádáním spojeny;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, Evropské radě a hlavám států a vlád a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 380 E, 11.12.2012, s. 89.
(2) Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s. 1.
(3) Úř. věst. C 249 E, 30.8.2013, s. 18.
(4) Úř. věst. C 257 E, 6.9.2013, s. 104.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2012)0289.
(6) Věc C-230/81, Lucemburské velkovévodství v. Parlament.
(7) Věc C-345/95, Francouzská republika v. Parlament.
(8) Věci C-237/11 a C-238/11, Francouzská republika v. Parlament.
(9)Zpráva generálního tajemníka Evropského parlamentu z roku 2002 je posledním odhadem celkových nákladů, který je dispozici. Rozmezí 156–204 milionů EUR ročně, které v roce 2012 potvrdila společná pracovní skupina předsednictva a Rozpočtového výboru, je vypočteno tak, že se k odhadu 148 milionů EUR přičte 28,3 milionu ročních výdajů na amortizaci budov ve Štrasburku, které je třeba vzít v potaz po nákupu těchto budov. V reakci na požadavky formulované v bodě 10 usnesení Parlamentu ze dne 6. února 2013 o pokynech k rozpočtu na rok 2014 – ostatní oddíly kromě Komise, kterou generální tajemník poskytl dne 30. srpna 2013, jsou dodatečné náklady štrasburského sídla odhadovány na 103 milionů EUR. Pokud se připočte stejná amortizace a odhady nevyužitých ploch dle zprávy společné pracovní skupiny z roku 2012, činila by celková částka 156 milionů EUR.
(10)„Tři pracovní místa Evropského parlamentu – finanční, environmentální a regionální dopady geografické roztříštěnosti činnosti EP“, sdělení generálního tajemníka EP ze dne 30. srpna 2013 v reakci na požadavky formulované v bodě 10 usnesení Parlamentu ze dne 6. února 2013 o pokynech k rozpočtu na rok 2014.
(11) „European Parliament two-seat operation: Environmental costs, transport & energy“, zpráva vypracovaná společností Eco-Logica Ltd. pro skupinu Verts/ALE v listopadu 2007.

Právní upozornění - Ochrana soukromí