Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2308(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0350/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0350/2013

Συζήτηση :

PV 19/11/2013 - 15
CRE 19/11/2013 - 15

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2013 - 8.27
CRE 20/11/2013 - 8.27
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0498

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 304kWORD 71k
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Καθορισμός των εδρών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P7_TA(2013)0498A7-0350/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (2012/2308(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 232 και 341 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο 6, που προσαρτάται στις Συνθήκες, σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, και ορισμένων λοιπών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10, 14 και 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη δεδηλωμένη τοποθέτησή του σχετικά με αυτά τα θέματα, και ειδικότερα τη σύστασή του της 21ης Ιουνίου 1958, το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 1981 για την έγκριση της έκθεσης Zagari, τις συστάσεις του για τη διακυβερνητική διάσκεψη της 13ης Απριλίου 2000 και τα συνοδευτικά ψηφίσματα: το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»(1)· την απόφασή του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(2)· το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2013, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τμήμα II – Συμβούλιο, τμήμα IV – Δικαστήριο, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (3)· το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2013(4) και το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2013(5),

–  έχοντας υπόψη τις γραπτές ερωτήσεις E-000181-2007, E-006174-2009, E-006258-2009, E-002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 και E-004135-2012 προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα, του Σεπτεμβρίου 2002 και του Αυγούστου 2013, σχετικά με το κόστος διατήρησης τριών τόπων εργασίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της κοινής ομάδας εργασίας του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών σχετικά με τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2012,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις δραστηριότητάς του για τις περιόδους 1993-1999, 1999-2004, 2004-2009 και 2009-2011,

–  έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), και συγκεκριμένα τις υποθέσεις C-230/81(6), C-345/95(7) και τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-237/11 και C-238/11(8),

–  έχοντας υπόψη την αναφορά αριθ. 630/2006 εκ μέρους της εκστρατείας «One Seat», η οποία υπογράφηκε από περισσότερους του ενός εκατομμυρίου Ευρωπαίους πολίτες,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία που έγινε στην Ολομέλεια στις 23 Οκτωβρίου 2012, όπου μία πλειοψηφία (78%) των βουλευτών κάλεσε τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους για το θέμα του Στρασβούργου ως επίσημης έδρας του Κοινοβουλίου·

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 5 παράγραφος 3, 29, 41, 48, 74α, 201 και 202 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Αναφορών (A7-0350/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 341 ΣΛΕΕ, οι έδρες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης ορίζονται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη με το Πρωτόκολλο αριθ. 6, που προσαρτάται στις Συνθήκες, όρισαν τις Βρυξέλλες ως έδρα της Επιτροπής, του Συμβουλίου (με τις συνεδριάσεις του να διεξάγονται στο Λουξεμβούργο τον Απρίλιο, Ιούνιο και Οκτώβριο), της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιφερειών, το Λουξεμβούργο ως έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τη Φρανκφούρτη ως έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τη Χάγη ως έδρα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση των κρατών μελών για την έδρα ελήφθη στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας, με σκεπτικό την ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της καθώς και τη γεωγραφική διασπορά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει ιδιαίτερο και μοναδικό ρόλο ως το μοναδικό θεσμικό όργανο που εκλέγεται απευθείας από τους Ευρωπαίους πολίτες και λογοδοτεί σε αυτούς, και εφόσον ο ρόλος του έχει γνωρίσει τις σημαντικότερες αλλαγές μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών οργάνων, η παρούσα έκθεση εστιάζεται κατά κύριο λόγο στην έδρα και την οργάνωση των εργασιών του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτόκολλο 6, που προσαρτάται στις Συνθήκες, ορίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο, όπου οφείλουν να διεξάγονται 12 μηνιαίες περίοδοι συνόδου της ολομελείας, συμπεριλαμβανομένης της συνόδου για τον προϋπολογισμό, ότι οι περίοδοι των πρόσθετων συνόδων της ολομελείας πρέπει να διεξάγονται στις Βρυξέλλες, ότι οι επιτροπές του θα συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες και ότι η γενική γραμματεία του και οι υπηρεσίες της θα παραμείνουν στο Λουξεμβούργο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 10 και 14 της ΣΕΕ ορίζουν ότι η ΕΕ είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως άμεσο αντιπρόσωπο των ευρωπαίων πολιτών σε επίπεδο Ένωσης και ως συννομοθέτη επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 232 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του, δυνάμει του οποίου μπορεί να καθορίζει τη διάρκεια των συνόδων ολομελείας, σύμφωνα με τις Συνθήκες και τη νομολογία του ΔΕΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΕ έχει δηλώσει ότι ο τόπος στον οποίο εδρεύει το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία του· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επίσης δηλώσει ότι αν και η διατήρηση διαφόρων τόπων εργασίας συνεπάγεται μειονεκτήματα και κόστος, εντούτοις οποιαδήποτε τροποποίηση της έδρας ή τών τόπων εργασίας απαιτεί τροποποίηση της Συνθήκης άρα και τη συγκατάθεση των κρατών μελών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μετασχηματίσθηκε πλήρως, από συμβουλευτικό σώμα με 78 αποσπασμένα μέλη που -κυρίως για πρακτικούς λόγους- μοιραζόταν τα κτίρια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, σε πλήρως αυτονομημένο και απευθείας εκλεγμένο Κοινοβούλιο με 766 μέλη, το οποίο είναι σήμερα συννομοθέτης επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του νομοθετικού έργου διαπιστώνεται από την αύξηση του αριθμού των διαδικασιών συναπόφασης (συνήθεις νομοθετικές διαδικασίες πλέον) από 165 την περίοδο 1993-1999 σε 454 την περίοδο 2004-2009, και ακόμη περισσότερο κατά την παρούσα κοινοβουλευτική θητεία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταβολή του ρόλου του Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζεται και στην αύξηση κατά 150% των διοργανικών συνεδριάσεων, από τις 16 000 στις 40 000, όπως υπολογίζεται, μεταξύ 2009 και 2013, και από τις συνεχείς διαπραγματεύσεις και τριμερείς διαλόγους με την Επιτροπή, το Συμβούλιο και μεμονωμένα κράτη μέλη, που ενσωματώνονται τώρα στη νομοθετική διαδικασία και έχουν οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση τον αριθμό των συμφωνιών κατά την πρώτη ανάγνωση, από το 28%, την περίοδο 1999-2004, στο 72% την περίοδο 2004-2009·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή του χρονοδιαγράμματος του Κοινοβουλίου (που καθορίστηκε κατά τη διάσκεψη του Εδιμβούργου το 1992) προηγήθηκε όλων των αλλαγών στον ρόλο του μετά την έγκριση των Συνθηκών του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ, της Νίκαιας και της Λισαβόνας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν ήδη συγκεντρώσει τις εργασίες στις Βρυξέλλες, όπου διεξάγονται αποκλειστικά πλέον όλες οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - οι οποίες παλιότερα διεξάγονταν πάντα στην εκάστοτε εκ περιτροπής προεδρεύουσα χώρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφική απόσταση μεταξύ των επίσημων εδρών των συννομοθετικών φορέων (435 χλμ) απομονώνει το Κοινοβούλιο όχι μόνο από το Συμβούλιο και την Επιτροπή αλλά και από άλλους παράγοντες όπως τις ΜΚΟ, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών αλλά και από μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς δημοσιογραφικές κοινότητες του κόσμου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόσθετο ετήσιο κόστος από τη γεωγραφική διασπορά του Κοινοβουλίου έχει υπολογιστεί ότι κυμαίνεται μεταξύ 156 και 204 εκατ. EUR(9), ποσό που ισοδυναμεί περίπου με το 10 % του ετήσιου προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, ενώ ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι επίσης σημαντικός, καθώς οι εκπομπές CO2 που οφείλονται στις μεταφορές από και προς τους τρεις τόπους εργασίας υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 11 000(10) έως 19 000 τόνους(11)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα οργάνωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβάλλει πρόσθετες δαπάνες και μετακινήσεις και στα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο, στις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της ΕΕ, στους δημοσιογράφους και στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 78% όλων των μετακινήσεων του οργανικού προσωπικού του Κοινοβουλίου (κατά μέσον όρο 3 172 μηνιαίως) προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα της γεωγραφικής του διασποράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ τα κτήρια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο χρησιμοποιούνται μόνο 42 ημέρες κατ’ έτος (και παραμένουν εκτός χρήσεως το 89% του χρόνου), πρέπει να θερμαίνονται, να επανδρώνονται και να συντηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να επιτευχθεί μεγάλη εξοικονόμηση κόστους αν καταργηθεί η γεωγραφική διασπορά του Κοινοβουλίου, ιδίως υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, μετά την πρότασή του το 1958 να βρίσκεται κοντά στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, έχει εκφράσει επανειλημμένως, μέσω πολλών εκθέσεων, διακηρύξεων και δηλώσεων, την επιθυμία του για πρακτικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση εργασιών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των άνω του ενός εκατομμυρίου πολιτών που υπέγραψαν αναφορά με την οποία ζητούν να υπάρχει μία ενιαία έδρα, έχουν εκφράσει επανειλημμένως τη δυσαρέσκειά τους για τον παρόντα τρόπο οργάνωσης·

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρυθμίσεις σχετικά με το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να οργανώνει το ίδιο τις εργασίες του ανήκουν στα κορυφαία ζητήματα ενός κοινοβουλευτικού συστήματος·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τα ζητήματα που εξετάζονται στην παρούσα έκθεση, υπάρχουν και άλλα ουσιώδη ζητήματα, άμεσα συνδεόμενα με το νομικό καθεστώς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το ρόλο του στη θεσμική δομή της ΕΕ κι ότι επ’ αυτών των ζητημάτων δεν έχουν ακόμη βρεθεί πειστικές λύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ αυτών των ανεπίλυτων ζητημάτων είναι ο εκλογικός νόμος, οι κανόνες για την περιμετρική ζώνη απαγόρευσης συγκεντρώσεων, ζητήματα βουλευτικής ασυλίας, ζητήματα καταστατικού των βουλευτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάλυψή τους είτε πρέπει να ενταχθεί στο δικαίωμα οργανωτικής αυτονομίας του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο μιας γενικότερης αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων, είτε πρέπει τουλάχιστον να υπαχθούν σε μια συνήθη νομοθετική διαδικασία στο πλαίσιο της συναπόφασης·

1.  εκτιμά ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως μοναδικό όργανο απευθείας εκπροσώπησης των Ευρωπαίων πολιτών, πρέπει να αναγνωρισθεί το δικαίωμα να καθορίζει μόνο του τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αποφασίζει πού και πότε θα διεξάγει τις συνεδριάσεις του·

2.  συμφωνεί κατ’ αρχήν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν πιο αποτελεσματικό, πιο οικονομικό και πιο φιλοπεριβαλλοντικό εάν είχε την έδρα του σε έναν και μόνο τόπο· επισημαίνει ότι η συνέχιση της μηνιαίας μετακίνησης μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου έχει γίνει ένα συμβολικά αρνητικό θέμα μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, επιζήμιο για το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά σε μια εποχή όπου η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε σοβαρές και οδυνηρές περικοπές των δαπανών των κρατών μελών·

3.  θεωρεί απόλυτα θεμιτό να ξεκινήσει μια συζήτηση για το δικαίωμά του να καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αποφασίζει πού και πότε θα συνεδριάζει·

4.  αναλαμβάνει συνεπώς τη δέσμευση να ξεκινήσει μια συνήθη διαδικασία αναθεώρησης της Συνθήκης δυνάμει του άρθρου 48 της ΣΕΕ για να προτείνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο άρθρο 341 της ΣΛΕΕ και στο πρωτόκολλο 6, ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να αποφασίσει για την έδρα του και για την εσωτερική του οργάνωση·

5.  αποφασίζει να μην προβεί σε συστάσεις όσον αφορά τις έδρες των άλλων οργάνων της ΕΕ·

6.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να εκτιμηθούν οι δημοσιονομικές και οικονομικές επιπτώσεις μιας αλλαγής της έδρας ή των τόπων εργασίας του και να βρεθεί η κατάλληλη συμβιβαστική λύση ώστε τα υπάρχοντα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

7.  αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση του Κοινοβουλίου για τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του πρέπει να διασφαλίζει επαρκή χρόνο για διάλογο και σκέψη, καθώς και για μία ομαλή μετάβαση·

8.  ζητεί γίνει από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή από έναν συναφή ανεξάρτητο φορέα μια πλήρης ανάλυση των προβλεπόμενων εξοικονομήσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ εάν το Κοινοβούλιο είχε μοναδική έδρα· ζητεί να περιλαμβάνει η εν λόγω ανάλυση τις δημοσιονομικές πτυχές και τα παρεπόμενα έξοδα και τις εξοικονομήσεις από τη μικρότερη απώλεια εργάσιμου χρόνου και από τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα·

9.  καλεί το Προεδρείο να παραγγείλει μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου ή άλλου ισοδύναμου παρόχου επαγγελματικών υπηρεσιών σφυγμομέτρησης, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την άποψη των πολιτών της ΕΕ ως προς την προοπτική της διατήρησης των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου, με ειδική αναφορά στο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος του συστήματος και στο κόστος του από άποψη αποδοτικότητας·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 380 Ε της 11.12.2012, σ. 89.
(2) ΕΕ L 286 Ε της 17.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ C 249 Ε της 30.8.2013, σ. 18.
(4) ΕΕ C 257 Ε της 6.9.2013, σ. 104.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0289.
(6) Υπόθεση C-230/81, Mεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(7) Υπόθεση C-345/95, Γαλλική Δημοκρατία κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(8) Υπόθεση C-237/11 και C-238/11, Γαλλική Δημοκρατία κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(9)Η έκθεση του 2002 του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η τελευταία διαθέσιμη ολοκληρωμένη εκτίμηση κόστους· Το κυμαινόμενο μεταξύ 169 και 204 εκατ. EUR ετησίως ποσό που έχει επιβεβαιωθεί από την έκθεση της κοινής ομάδας εργασίας του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών υπολογίζεται βάσει του κατ’ εκτίμηση ποσού των 148 εκατ. EUR που συμπληρώνεται με τα 28,3 εκατ. EUR του ετήσιου κόστους απόσβεσης για τα κτήρια του Στρασβούργου, που πρέπει να συνυπολογίζεται μετά την αγορά των εν λόγω κτηρίων. Στα ζητήματα που τέθηκαν στην παράγραφο 10 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία προϋπολογισμού 2014 ο Γενικός Γραμματέας απάντησε στις 30 Αυγούστου 2013 ότι το επιπλέον κόστος από την έδρα στο Στρασβούργο υπολογίζεται στα 103 εκατομμύρια EUR, που θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 156 εκατομμυρίων EUR εάν προστεθεί το κόστος απόσβεσης και οι δαπάνες αχρησιμοποίητων χώρων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έκθεσης της Κοινής Ομάδας Εργασίας του 2012.
(10)«The three places of work of the European Parliament - Financial, environmental and regional impacts of geographic dispersion» (Οι τρεις τόποι εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Οικονομικές, περιβαλλοντικές και περιφερειακές επιπτώσεις της γεωγραφικής διασποράς), σημείωμα που συνέταξε ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 30 Αυγούστου 2013 ανταποκρινόμενος στην εντολή της παραγράφου 10 του ψηφίσματος ου Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία προϋπολογισμού 2014.
(11) «Το σύστημα της διπλής έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Environmental costs, transport & energy» (Το σύστημα της διπλής έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Περιβαλλοντικό κόστος, μεταφορές & ενέργεια), έκθεση που συνέταξε η Eco-Logica Ltd. για λογαριασμό της Ομάδας των Πρασίνων/ΕΕΣ, Νοέμβριος 2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου