Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0401(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0427/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0427/2012

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 6.1
CRE 21/11/2013 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0499

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 379kWORD 160k
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
«Ορίζοντας 2020» - πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) ***I
P7_TA(2013)0499A7-0427/2012
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) (COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0809),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3 και το άρθρο 182 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0466/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, της 19ης Ιουλίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0427/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 181, 21.6.2012, σ. 111.
(2) ΕΕ C 277, 13.9.2012, σ. 143.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ
P7_TC1-COD(2011)0401

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δηλώσεις τηΣ ΕπιτροπήΣ

Δήλωση για το άρθρο 19

Για το Ορίζοντας 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί το ίδιο δεοντολογικό πλαίσιο, όπως στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη χρηματοδότηση έρευνας με αντικείμενο τα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα από την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη διατήρηση αυτού του δεοντολογικού πλαισίου, γιατί έχει αναπτύξει, με βάση την πείρα, μια υπεύθυνη προσέγγιση σε έναν πολύ ελπιδοφόρο επιστημονικό τομέα και αυτό αποδείχθηκε ότι λειτουργεί ικανοποιητικά στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή ερευνητών από πολλές χώρες με πολύ διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα.

(1)  Η απόφαση για το Ορίζοντας 2020 εξαιρεί ρητά από την κοινοτική χρηματοδότηση τρεις τομείς έρευνας:

–  τις ερευνητικές δραστηριότητες με αντικείμενο την κλωνοποίηση του ανθρώπου για σκοπούς αναπαραγωγής,

–  τις ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην τροποποίηση της γενετικής κληρονομιάς των ανθρωπίνων όντων και ενδέχεται να καταστήσουν κληρονομικές τις αλλαγές αυτές,

–  τις ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ή για το σκοπό της εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων.

(2)  Δεν θα χρηματοδοτηθεί καμία δραστηριότητα που απαγορεύεται σε όλα τα κράτη μέλη. Δεν θα χρηματοδοτηθεί καμιά δραστηριότητα σε κράτος μέλος όπου είναι απαγορευμένη.

(3)  Η απόφαση για το Ορίζοντας 2020 και οι διατάξεις για το δεοντολογικό πλαίσιο που διέπει την κοινοτική χρηματοδότηση της έρευνας με αντικείμενο τα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, δεν συνεπάγονται κατά κανένα τρόπο αξιολογική κρίση για το κανονιστικό ή δεοντολογικό πλαίσιο που διέπει τη σχετική έρευνα στα κράτη μέλη.

(4)  Στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιζητεί ρητά τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η ενδεχόμενη χρήση ανθρώπινων βλαστοκυττάρων, ανεξαρτήτως του αν είναι από ενήλικα ή εμβρυϊκά, υπόκειται στην κρίση των επιστημόνων, με γνώμονα τους στόχους που οι ίδιοι επιδιώκουν. Στην πράξη, από τους κοινοτικούς χρηματοδοτικούς πόρους που διοχετεύονται στην έρευνα με αντικείμενο τα βλαστοκύτταρα, το μεγαλύτερο, με διαφορά, ποσοστό διατίθεται για τη χρήση βλαστοκυττάρων ενηλίκων. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει ουσιαστικά η πρακτική αυτή στο Ορίζοντας 2020.

(5)  Κάθε έργο στο οποίο προτείνεται η χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων πρέπει να περάσει με επιτυχία από επιστημονική αξιολόγηση, κατά την οποία ανεξάρτητοι ειδικοί επιστήμονες εκτιμούν την αναγκαιότητα της χρήσης των βλαστοκυττάρων αυτών για την επίτευξη των επιστημονικών σκοπών.

(6)  Οι προτάσεις που υφίστανται με επιτυχία την επιστημονική αξιολόγηση υποβάλλονται κατόπιν σε αυστηρή δεοντολογική εξέταση, την οποία οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σ’ αυτήν τη δεοντολογική εξέταση λαμβάνονται υπόψη οι αρχές που αποτυπώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και σε συναφείς διεθνείς συμβάσεις, όπως η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, που υπεγράφη στο Oviedo, στις 4 Απριλίου 1997, με τα συμπληρωματικά της πρωτόκολλα και η Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η δεοντολογική εξέταση χρησιμεύει επίσης για να ελέγχεται αν τηρούνται στις προτάσεις οι κανόνες των χωρών όπου θα διεξαχθεί η έρευνα.

(7)  Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να διενεργηθεί δεοντολογική εξέταση κατά τη διάρκεια του έργου.

(8)  Για κάθε έργο στο οποίο προτείνεται η χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων πρέπει πριν από την έναρξή του να ζητείται έγκριση από την αρμόδια εθνική ή τοπική επιτροπή δεοντολογίας. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι εθνικοί κανόνες και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ζητήματα όπως η γονική συναίνεση, η απουσία οικονομικών κινήτρων κ.λπ.. Θα εξακριβώνεται κατά πόσον το έργο περιλαμβάνει αναφορά σε μέτρα αδειοδότησης και ελέγχου που πρόκειται να ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου θα διεξαχθεί η έρευνα.

(9)  Οι προτάσεις που περνούν την επιστημονική αξιολόγηση και τις δεοντολογικές εξετάσεις σε εθνικό ή τοπικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υποβάλλονται για έγκριση, κατά περίπτωση, στα κράτη μέλη, τα οποία συνέρχονται ως κανονιστική επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της εξέτασης. Δεν θα χρηματοδοτείται κανένα έργο που περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, αν δεν έχει λάβει έγκριση από τα κράτη μέλη.

(10)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για να έχουν όλοι οι ερευνητές ευρεία πρόσβαση στα αποτελέσματα της χρηματοδοτούμενης από την Κοινότητα έρευνας με αντικείμενο τα βλαστοκύτταρα, προς όφελος τελικά των ασθενών σε όλες τις χώρες.

(11)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στο συντονισμό και στον εξορθολογισμό της έρευνας για τα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα στο πλαίσιο υπεύθυνης δεοντολογικής προσέγγισης. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει ένα ευρωπαϊκό μητρώο σειρών ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η στήριξη του μητρώου αυτού θα επιτρέψει την παρακολούθηση των υφιστάμενων ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων στην Ευρώπη, θα συντελέσει στη μεγιστοποίηση της χρήσης τους από τους επιστήμονες, και μπορεί να βοηθήσει να αποφευχθεί η άσκοπη λήψη νέων σειρών βλαστοκυττάρων.

(12)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει την τρέχουσα πρακτική και δεν θα υποβάλει στην κανονιστική επιτροπή που λειτουργεί σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης προτάσεις έργων που περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες με τις οποίες καταστρέφονται ανθρώπινα έμβρυα, μεταξύ άλλων για την εξασφάλιση βλαστοκυττάρων. Η εξαίρεση της χρηματοδότησης αυτού του σταδίου της έρευνας δεν εμποδίζει την κοινοτική χρηματοδότηση μεταγενέστερων σταδίων στα οποία χρησιμοποιούνται ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα.

Δήλωση για την ενέργεια

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τον ουσιαστικό μελλοντικό ρόλο της ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο τελικού χρήστη και της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τη σημασία της βελτίωσης των δικτύων και της αποθήκευσης ώστε να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό τους, και την ανάγκη για μέτρα απορρόφησης από την αγορά για την ανάπτυξη ικανότητας, τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την υπέρβαση των εμποδίων της αγοράς, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη λύσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Επιτροπή θα επιδιώξει να εξασφαλίσει τη διάθεση του 85% του προϋπολογισμού της ενεργειακής πρόκλησης του Ορίζοντας 2020 σε τομείς εκτός των ορυκτών καυσίμων, και του 15% του συνολικού προϋπολογισμού της ενεργειακής πρόκλησης για δραστηριότητες εμπορικής απορρόφησης υπαρχουσών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί από ειδική δομή διαχείρισης και θα περιλαμβάνει επίσης στήριξη για την εφαρμογή βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής, την ανάπτυξη ικανότητας και την κινητοποίηση χρηματοδότησης για επενδύσεις, όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Το υπόλοιπο μέρος θα διατεθεί για τεχνολογία και λύσεις ανάπτυξης ορυκτών καυσίμων, που θεωρούνται ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη του οράματος του 2050 και την υποστήριξη του μετασχηματισμού σε ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η πρόοδος της επίτευξης των στόχων αυτών θα παρακολουθείται, η δε Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για την πρόοδο που σημειώνεται.

Δήλωση για την εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να καταρτίσει και να εφαρμόσει τα μέτρα για τη γεφύρωση του χάσματος έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη, με το νέο κεφάλαιο «Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής». Το προβλεπόμενο επίπεδο χρηματοδότησης για τα μέτρα αυτά δεν θα είναι χαμηλότερο από το ποσό που δαπανήθηκε στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για ενέργειες διεύρυνσης της συμμετοχής.

Οι νέες δραστηριότητες του COST, που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της διεύρυνσης της συμμετοχής, θα πρέπει να υποστηριχτούν από την προϋπολογισμό για «εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής». Οι δραστηριότητες του COST που δεν εμπίπτουν σε αυτόν, οι οποίες θα πρέπει να είναι ίδιας τάξης μεγέθους όσον αφορά τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να υποστηριχτούν από τον προϋπολογισμό που διατίθεται για το σκέλος «6. Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο – Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες».

Οι δραστηριότητες σε σχέση με τον μηχανισμό υποστήριξης πολιτικής και τα διεθνικά δίκτυα εθνικών σημείων επαφής θα πρέπει επίσης να υποστηριχτούν στο μεγαλύτερο μέρος τους από τον προϋπολογισμό που διατίθεται για το σκέλος «6. Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο – Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες».

Δήλωση για τη σφραγίδα αριστείας

Η παρέμβαση σε επίπεδο Ένωσης επιτρέπει τον ανταγωνισμό, σε επίπεδο ΕΕ, για την επιλογή των καλύτερων προτάσεων, και συνεπώς βελτιώνει τα επίπεδα της αριστείας και εξασφαλίζει την προβολή της κορυφαίας έρευνας και καινοτομίας.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, οι πρωτοβουλίες Μαρί Σκοντόβσκα Κιουρί, οι ομαδικές επιχειρησιακές δράσεις, η φάση 3 του ειδικού μέσου για τις ΜΜΕ φάσης 2 ή οι συνεργατικές προτάσεις έργων που δεν στάθηκε δυνατόν να χρηματοδοτηθούν αλλά έχουν αξιολογηθεί θετικά εξακολουθούν να πληρούν το κριτήριο αριστείας του Ορίζοντας 2020.

Όταν το επιτρέψουν οι συμμετέχοντες, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διατεθούν στις αρμόδιες αρχές.

Η Επιτροπή χαιρετίζει, συνεπώς, οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες για τη χρηματοδότηση τέτοιων έργων από εθνικές, περιφερειακές ή ιδιωτικές πηγές. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική συνοχής έχει επίσης να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο με την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Δήλωση σχετικά με το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ

Η υποστήριξη των ΜΜΕ από το Ορίζοντας 2020 έχει μείζονα σημασία και αποτελεί βασικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της για προώθηση της καινοτομίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας απασχόλησης. Συνεπώς, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει σημαντική προβολή της στήριξης των ΜΜΕ στο Ορίζοντας 2020, ιδιαίτερα με το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ στα προγράμματα εργασίας, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις επικοινωνιακές δραστηριότητες. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε οι ΜΜΕ να μπορούν εύκολα και με απλό τρόπο να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους προσφέρονται στα σκέλη Κοινωνιακές Προκλήσεις και LEIT.

Το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ θα υλοποιηθεί μέσω ενιαίας δομής κεντρικής διαχείρισης που θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των έργων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κοινών συστημάτων πληροφορικής και επιχειρησιακών διεργασιών.

Το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ θα προσελκύσει τα πλέον φιλόδοξα έργα καινοτομίας των ΜΜΕ. Θα υλοποιηθεί κυρίως από τη βάση, με μια διαρκή πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος προσαρμοσμένη ειδικά στις ανάγκες των ΜΜΕ όπως ορίζεται στον ειδικό στόχο «καινοτομία στις ΜΜΕ», όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες και οι στόχοι των LEIT και των κοινωνιακών προκλήσεων, και θα προβλέπονται προτάσεις για πολλαπλά σκέλη/LEIT, που θα ενισχύουν την προσέγγιση από τη βάση. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να αναθεωρείται/ανανεώνεται ανά διετία, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα διετή στρατηγικά προγράμματα. Όπου είναι σκόπιμο, μπορούν να οργανώνονται προσκλήσεις για ειδικά θέματα στρατηγικού ενδιαφέροντος, επιπλέον της προαναφερθείσας πρόσκλησης. Οι προσκλήσεις αυτές θα ακολουθούν τα πρότυπα και τις διαδικασίες του ειδικού μέσου για τις ΜΜΕ, καθώς επίσης τον μονοαπευθυντικό χαρακτήρα της υποβολής προτάσεων και τις συνοδευτικές υπηρεσίες εποπτείας και καθοδήγησης.

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 6 παράγραφος 5

Με την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, πρόθεση της Επιτροπής είναι να υποβάλλει, στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κατανομής του προϋπολογισμού με βάση προτεραιότητες και συγκεκριμένους στόχους στο πλαίσιο κάθε προτεραιότητας, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ του Ορίζοντας 2020, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 5.

Δήλωση για το άρθρο 12

Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλεί εκπροσώπους της Επιτροπής για να της παρουσιάζουν τα εγκεκριμένα σχέδια προγράμματος εργασιών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου