Показалец 
Приети текстове
Сряда, 22 май 2013 г. - Страсбург
Проект на протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република ***
 Проект на протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република *
 Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела ***I
 Споразумение между ЕС и Канада относно митническо сътрудничество по въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка ***
 Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции ***I
 Възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции *
 Пиротехнически изделия ***I
 Прилагане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги

Проект на протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република ***
PDF 269kWORD 20k
Решение на Европейския парламент от 22 май 2013 г. относно предложението на Европейския съвет да не се свиква конвент за добавянето към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз на Протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република (00091/2011 – C7-0386/2011 – 2011/0818(NLE))
P7_TA(2013)0208A7-0282/2012

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид писмото на чешкото правителство до Съвета от 5 септември 2011 г. относно проекта за Протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) към Чешката република,

–  като взе предвид писмото на председателя на Европейския съвет от 25 октомври 2011 г., адресирано до председателя на Европейския парламент, във връзка с проект за Протокол относно прилагането на Хартата към Чешката република,

–  като взе предвид искането за одобрение да не бъде свикван конвент, представено от Европейския съвет съгласно член 48, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (C7–0386/2011),

–  като взе предвид член 6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз и като взе предвид Хартата,

–  като взе предвид заключенията от заседанието в рамките на Европейския съвет на 29 и 30 октомври 2009 г. на държавните и правителствените ръководители на държавите членки,

–  като взе предвид член 74а и член 81, параграф 1 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по конституционни въпроси (A7-0282/2012),

като има предвид, че:

А.  Хартата бе съставена от конвент, проведен от 17 декември 1999 г. до 2 октомври 2000 г., в който участваха представители на Парламента, държавите членки, националните парламенти и Комисията; Хартата бе огласена на 7 декември 2000 г. и текстът й бе адаптиран в Страсбург на 12 декември 2007 г.;

Б.  от 22 февруари 2002 г. до 18 юли 2003 г. бе проведен втори конвент за съставяне на Договор за създаване на Конституция за Европа, по-голямата част от съдържанието на който бе включена в Договора от Лисабон, влязъл в сила на 1 декември 2009 г.;

В.  двата конвента бяха свикани с цел разглеждане на значими въпроси, засягащи конституционния ред на Съюза, включително приемането на правно обвързващи текстове, с които се установяват основни права и принципи, признати от Съюза,

Г.  в светлината на гореизложеното не е необходимо да бъде свикван конвент с цел проучване на предложението, приложното поле на Протокол № 30 относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Полша и към Обединеното кралство да бъде разширено така, че да обхваща Чешката република, тъй като въздействието на предложението, ако има такова, ще бъде ограничено;

1.  Одобрява предложението на Европейския съвет да не се свиква конвент;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.


Проект на протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република *
PDF 279kWORD 24k
Резолюция на Европейския парламент от 22 май 2013 г. относно проекта за Протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република (член 48, параграф 3 от Договора за Европейския съюз) (00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE))
P7_TA(2013)0209A7-0174/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид писмото на чешкото правителство до Съвета от 5 септември 2011 г. относно проекта за Протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) към Чешката република,

–  като взе предвид писмото на председателя на Европейския съвет от 25 октомври 2011 г., адресирано до председателя на Европейския парламент, във връзка с проект за Протокол относно прилагането на Хартата към Чешката република,

–  като взе предвид член 48, параграф 3, първа алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС), съгласно който Европейският съвет се е консултирал с него (C7–0385/2011),

–  като взе предвид член 6, параграф 1 от ДЕС и като взе предвид Хартата,

–  като взе предвид Протокол № 30 относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Полша и към Обединеното кралство, приложен към ДЕС и към Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид заключенията от заседанието на 29 и 30 октомври 2009 г. на държавните и правителствените ръководители на държавите членки, в рамките на Европейския съвет,

–  като взе предвид декларациите относно Хартата, приложени към заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г., и по-специално Декларация № 1 на всички държави членки, Декларация № 53 на Чешката република, Декларации № 61 и № 62 на Република Полша,

–  като взе предвид Резолюция 330, приета на 12-то заседание на Сената на Чешката република от 6 октомври 2011 г.,

–  като взе предвид член 74а от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0174/2013),

като има предвид, че:

A.  държавните и правителствените ръководители, заседаващи в рамките на Европейския съвет на 29 и 30 октомври 2009 г., се споразумяха, че по време на сключването на следващия договор за присъединяване и в съответствие с техните конституционни изисквания, ще приложат към Договорите Протокол относно прилагането на Хартата към Чешката република.

Б.  на 5 септември 2011 г. правителството на Чехия в писмо от постоянния си представител представи на Съвета предложение, в съответствие с член 48, параграф 2 от ДЕС, за преразглеждане на Договорите с цел добавянето на Протокол относно прилагането на Хартата към Чешката република.

В.  на 11 октомври 2011 г., в съответствие с член 48, параграф 2 от ДЕС, Съветът представи на Европейския съвет предложение за изменение на Договорите във връзка с добавянето на Протокол относно прилагането на Хартата към Чешката република.

Г.  в съответствие с член 48, параграф 3, първа алинея от ДЕС Европейският съвет се консултира с Парламента дали предлаганите изменения следва да бъдат разгледани.

Д.  в съответствие с член 6, параграф 1 от ДЕС Европейският съюз зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата, като имащи същата юридическа и обвързваща сила като Договорите.

Е.  протоколите представляват неразделна част от договорите, към които са прикрепени, и следователно допълнителен протокол за създаване на специални правила по отношение на прилагането на части от правото на Съюза към държава членка налага преразглеждане на Договорите.

Ж.  в съответствие с член 6, параграф 1, втора алинея от ДЕС Хартата не разширява по никакъв начин определените в Договорите области на компетентност на Съюза.

З.  в съответствие с член 51 от Хартата, разпоредбите й се отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите членки единствено когато те прилагат правото на Съюза. В този смисъл тези институции, органи, служби и агенции трябва да зачитат правата, да спазват принципите и да насърчават прилагането на Хартата в съответствие със своите правомощия и при зачитане на предоставените от Договорите правомощия на Съюза. Както утвърждава Декларация № 1 на държавите членки, Хартата не разширява приложното поле на правото на Съюза извън областите на компетентност на Съюза, нито създава нови области на компетентност или задачи за Съюза и не изменя областите на компетентност и задачите, определени в Договорите.

И.  според параграф 2 от Декларация № 53 на Чешката република Хартата „не намалява приложното поле на националното право и не ограничава съществуващата компетентност на националните органи в тази област“, като по този начин се установява, че целостта на правния ред на Чешката република е гарантирана, без да се налага да се прибягва до допълнителен инструмент.

Й.  въз основа на академичните данни и съдебната практика, Протокол № 30 не освобождава Полша и Обединеното кралство от задължителните разпоредби на Хартата, той не представлява „клауза за отказ от участие“, не изменя Хартата и не променя правното положение, което би съществувало, ако той не съществуваше(1). Единствената последица е създаване на правна несигурност не само в Полша и Обединеното кралство, но и в други държави членки.

К.  важна функция на Хартата е да повиши популярността на основните права и да ги направи по-видими, но Протокол № 30 води до правна несигурност и политическо объркване, като по този начин се подкопават усилията на Съюза за постигане и поддържане на еднакво високо и равнопоставено ниво на защита на правата.

Л.  ако Протокол № 30 би могъл някога да се тълкува като ограничаване на обхвата или силата на разпоредбите на Хартата, това би довело до намаляване на защитата на основните права и свободите, предоставени на хората в Полша, Обединеното кралство и, евентуално в бъдеще – в Чешката република.

M.  Чешкият парламент ратифицира Договора от Лисабон, във формата, в която той беше подписан, без никакви резерви или квалификации относно пълното спазване на Хартата от страна на Чешката република(2).

Н.  Сенатът на Чешката република, в своята Резолюция 330 от 6 октомври 2011 г. се противопоставя на прилагането на Протокол № 30 към Чешката република, като изтъква основанието, че това би намалило стандартите на защита на основните права и свободи, предоставени на чешките граждани. Сенатът на Чешката република също така поставя под въпрос – двусмислените - конституционни обстоятелства, при които въпросът е повдигнат за първи път от страна на президента на републиката – едва след като парламентарната ратификация на Договора от Лисабон беше приключила.

O.  през 2008 г. и 2009 г. чешкият Конституционен съд отхвърли две петиции с основанието, че Договорът от Лисабон съответства изцяло на чешкото конституционно право, но не може да се изключи възможността петиция срещу предлаганото изменение на Договорите да бъде внесена в същия съд.

П.  Парламентът, в дух на искрено сътрудничество, е длъжен да даде своето становище на Европейския съвет относно всички предложени промени на Договора, независимо от тяхната значимост, но по никакъв начин не е обвързан да се съгласи с Европейския съвет.

Р.  продължават да съществуват съмнения относно готовността на чешкия парламент да доведе до край ратификацията на новия протокол, който цели разширяване на приложното поле на Протокол № 30, така че то да включва Чешката република; в случай че Европейският съвет реши да разгледа предложеното изменение, други държави членки биха могли да не започват процедури по ратифициране, докато Чешката република не завърши своята;

1.  Призовава Европейския съвет да не разглежда предлаганото изменение на Договорите;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и позицията на Парламента на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на Чешката република.

(1) Решение на Съда на ЕС от 21 декември 2011 г. по съединени дела C-411/10 и C-493/10, по-конкретно параграф 120.
(2) Договорът от Лисабон бе ратифициран от Камарата на депутатите на Чешката република на 18 февруари 2009 г и от Сената на Чешката република– на 9 май 2009 г.


Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела ***I
PDF 277kWORD 22k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 май 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела (COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))
P7_TA(2013)0210A7-0126/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0276),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81, параграф 2, букви a), д) и е) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0128/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 февруари 2012 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 8 март 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по правни въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете съгласно член 51 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0126/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 22 май 2013 г.с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

P7_TC1-COD(2011)0130


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 606/2013.)

(1) ОВ С 113, 18.4.2012 г., стр. 56


Споразумение между ЕС и Канада относно митническо сътрудничество по въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка ***
PDF 259kWORD 19k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 май 2013 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз и Канада относно митническо сътрудничество по въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка (11362/2012 – C7- 0078/2013 – 2012/0073(NLE))
P7_TA(2013)0211A7-0152/2013

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (11362/2012),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Канада относно митническо сътрудничество по въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка (11587/2012),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0078/2013),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-0152/2013),

1.  Дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Канада.


Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции ***I
PDF 569kWORD 53k
Текст
Консолидиран текст
Изменения, приети от Европейския парламент на 22 май 2013 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с неговото взаимодействие с Регламент (EС) № …/… на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD))(1)
P7_TA(2013)0212A7-0393/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

[Изменение 2]

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)
P7_TA(2013)0212A7-0393/2012
към предложението на Комисията
P7_TA(2013)0212A7-0393/2012

------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с неговото взаимодействие с Регламент (EС) №…/… на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка2,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  На 29 юни 2012 г. държавните и правителствените ръководители на държавите от еврозоната призоваха Комисията да представи предложения за осигуряване на единен надзорен механизъм с участието на Европейската централна банка (ЕЦБ). В заключенията си Европейският съвет от 29 юни 2012 г. прикани председателя на Европейския съвет да разработи, в тясно сътрудничество с председателя на Комисията, председателя на Еврогрупата и председателя на ЕЦБ, конкретна, обвързана със срокове пътна карта за постигането на истински икономически и паричен съюз, включваща специфични предложения за запазване на целостта и интегритета на единния пазар в областта на финансовите услуги. ▌

(2)  Осигуряването на единен надзорен механизъм е първата стъпка към създаване на Европейски банков съюз, основаващ се на наистина единна нормативна уредба за финансовите услуги и нови рамки за гарантиране на депозитите и оздравяване на банки.

(3)  С цел прилагане на единния надзорен механизъм с Регламент (EС) №…/… на Съвета [Регламент по член 127, параграф 6] на ЕЦБ се възлагат конкретни задачи по отношение на политиките, свързани с пруденциалния надзор върху кредитните институции в държавите членки, чиято парична единица е еврото. Други държави членки могат да поддържат тясно сътрудничество с ЕЦБ. ▌

(4)  С възлагането на надзорни задачи на ЕЦБ в банковия сектор за част от държавите ‐ членки на Съюза, не следва по никакъв начин да се възпрепятства функционирането на вътрешния пазар в областта на финансовите услуги. Поради това Европейският банков орган (ЕБО) следва да запази своята роля, както и всички свои съществуващи правомощия и задачи: той следва да продължи да разработва и да допринася за последователното прилагане на единната нормативна уредба, приложима за всички държави членки, както и да насърчава сближаването на надзорните практики в целия Съюз.

(4a)  От критично значение е банковият съюз да включва демократични механизми за отчетност.

(4б)  Изпълнявайки възложените му задачи и без да се засяга целта за гарантиране на сигурността и стабилността на кредитните институции, ЕБО следва да отчита изцяло различията между кредитните институции, техните размери и бизнес модели, както и системните ползи от разнообразието в европейската банкова индустрия.

(4в)  За да се насърчат най-добрите практики за надзор в рамките на вътрешния пазар, от основно значение е единната нормативна уредба да се придружава от европейско ръководство за надзор над финансовите институции, изготвено от ЕБО в консултация с националните надзорни органи. Ръководството за надзор следва да идентифицира най-добрите практики в Съюза по отношение на надзорните методологии и процеси, така че да се спазват основните международни принципи и основните принципи на Съюза. Ръководството не следва да е под формата на правно обвързващи актове и не следва да ограничава надзора, основан на преценка. То следва да обхваща всички въпроси, попадащи в правомощията на ЕБО, включително, доколкото е приложимо, областите на защитата на потребителите и борбата срещу изпирането на пари. В него следва да се определят измерими параметри и методологии за оценка на риска и идентифициране на ранни предупреждения, както и критерии за надзорни действия. Компетентните органи следва да използват ръководството. Използването на ръководството следва да се счита за съществен елемент в оценката на конвергенцията на надзорните практики и по отношение на партньорската проверка, посочена в настоящия регламент.

(4г)  Исканията за информация от ЕБО следва да са надлежно обосновани и мотивирани. Възраженията относно това, дали конкретно искане за информация от ЕБО съответства на изискванията по настоящия регламент, следва да се повдигат съобразно съответните процедури. Повдигането на подобно възражение не следва да освобождава адресата на искането от задължението да предостави информацията. Съдът на Европейския съюз следва да има компетентността да решава, съобразно посочените в Договора процедури, дали конкретно искане за информация от ЕБО съответства на изискванията по настоящия регламент.

(4д)  Възможността ЕБО да изиска информация от финансови институции съгласно условията, посочени в настоящия регламент, следва да се отнася за всяка информация, до която финансовата институция има законен достъп, включително информация, притежавана от лица, които получават възнаграждение от съответната финансова институция за извършване на съответните дейности, за одити, предоставени на съответната финансова институция от външни одитори, копия на съответни документи, счетоводни книги и записи.

(4е)  Трябва да бъдат гарантирани единният пазар и сближаването на Съюза. С оглед на това следва внимателно да се обсъдят предизвикващи загриженост въпроси като управлението и правилата за гласуване в ЕБО и следва да се гарантира равно третиране на държавите членки, участващи в Единния надзорен механизъм (ЕНМ), и на другите държави членки.

(4ж)  Като се има предвид, че ЕБО, в чиято работа участват с равни права всички държави членки, беше създаден с цел да разработва и допринася за последователното прилагане на единната нормативна уредба и да повишава съгласуваността на надзорните практики в целия Съюз, и като се има предвид създаването на единния надзорен механизъм с водеща роля на ЕЦБ, е необходимо на ЕБО да бъдат предоставени адекватни инструменти, които да му позволят да изпълнява ефикасно възложените му задачи, свързани с интегритета на единния пазар.

(5)  С оглед на надзорните задачи, възложени на ЕЦБ с Регламент (EС) №…/… на Съвета [Регламент по член 127, параграф 6], ЕБО следва да може да изпълнява своите задачи и по отношение на ЕЦБ по същия начин, по който извършва това спрямо другите компетентни органи. По-конкретно, съществуващите механизми за уреждане на разногласия и мерки при извънредни ситуации следва да бъдат съответно адаптирани, за да останат ефективни. ▌

(5a)  За да може да изпълнява своята помощна и координираща роля при спешни ситуации, ЕБО следва да получава пълна информация за всички съответни процеси и следва да бъде канен да участва като наблюдател във всички съответни срещи на съответните компетентни надзорни органи. Това включва правото да се правят изказвания и да се дава друг вид принос.

(6)  Процедурите при гласуване в Съвета на надзорниците следва да бъдат променени, ▌ за да се осигури целесъобразното отчитане на интересите на всички държави членки и да се позволи правилното функциониране на ЕБО с оглед запазване и задълбочаване на вътрешния пазар в областта на финансовите услуги.

(7)  Решенията относно нарушенията на правото на Съюза и уреждането на разногласия следва да бъдат разглеждани от независима група, чийто състав включва членове на Съвета на надзорниците с право на глас, които не са в конфликт на интереси, и е определен от Съвета на надзорниците. Решенията, които групата предлага на Съвета на надзорниците, следва да се приемат с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на надзорниците от участващите в ЕНМ държави членки и обикновено мнозинство от членовете на Съвета на надзорниците от неучастващите в ЕНМ държави членки.

(7a)  Решенията относно действия в извънредни ситуации следва да се приемат с обикновено мнозинство от Съвета на надзорниците, което следва да включва обикновено мнозинство от неговите членове от държавите членки, участващи в ЕНМ, и обикновено мнозинство от неговите членове от държавите членки, неучастващи в ЕНМ.

(7б)  Решенията относно актовете, посочени в членове 10‐16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, и мерките и решенията, приемани съгласно член 9, параграф 5, трета алинея и глава VI от посочения регламент, следва да се приемат с квалифицирано мнозинство от Съвета на надзорниците, което следва да включва обикновено мнозинство от неговите членове от държавите членки, участващи в ЕНМ, и обикновено мнозинство от неговите членове от държавите членки, неучастващи в ЕНМ.

(8)  ЕБО следва да разработи процедурен правилник, осигуряващ независимостта и обективността на групата.

(9)  Съставът на Управителния съвет следва да бъде балансиран, като следва да бъде гарантирано, че държавите членки, които не участват в ЕНМ, са подходящо представени.

(9a)  При назначаването на членовете на вътрешните органи и комитети на ЕБО следва да се осигури географски баланс между държавите членки.

(10)  С цел да се осигури правилното функциониране на ЕБО и подходящото представителство на всички държави членки, процедурите при гласуване, съставът на Управителния съвет и съставът на независимата група следва да бъдат наблюдавани и преразгледани след подходящ период от време, като се отчитат натрупаният опит и по-нататъшните процеси.

(10a)  Никоя държава членка или група държави членки не следва да бъде подложена на пряка или косвена дискриминация като място за финансови услуги.

(10б)  На ЕБО следва да бъдат осигурени съответните финансови и човешки ресурси за адекватното изпълнение на всякакви допълнителни задачи, които му се възлагат съгласно настоящия регламент. За тази цел процедурата за изготвянето, изпълнението и контрола на неговия бюджет, установена в членове 63 и 64 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, следва да отчете надлежно тези задачи. ЕБО следва да гарантира съблюдаването на най-добрите стандарти за ефективност.

(11)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно постигането на високо равнище на ефективно и съгласувано ▌пруденциално регулиране и надзор във всички държави членки, защита на интегритета, ефективността и нормалното функциониране на вътрешния пазар и поддържане на стабилността на финансовата система, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно, с оглед обхвата на действието, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, залегнал в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕC) № 1093/2010 се изменя, както следва:

  -1. Член 1 се изменя, както следва:
   a) ▌параграф 2 се заменя със следното:"
2.  Органът действа в рамките на правомощията, предоставени от настоящия регламент, и на приложното поле на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО, 2002/87/ЕО, Регламент (ЕО) № 1781/2006, Директива 94/19/ЕО и ‐ доколкото тези актове са приложими за кредитните и финансови институции и компетентните органи, които упражняват надзор върху тях, в рамките на приложимите части от директиви 2005/60/EО, 2002/65/EО, 2007/64/ЕО и 2009/110/ЕО, включително на всички директиви, регламенти и решения, основаващи се на тези правни актове, и на всеки друг правно обвързващ акт на Съюза, с който се възлагат задачи на Органа. Органът действа също така в съответствие с Регламент … на Съвета [за възлагане на специфични задачи на ЕЦБ]."
   б) в параграф 5 втората алинея се заменя със следното:"
За постигането на тези цели Органът допринася за последователното, ефективно и ефикасно прилагане на посочените в параграф 2 актове, насърчава конвергенцията на надзорните практики, предоставя становища за Европейския парламент, Съвета и Комисията и извършва икономически анализ на пазарите с оглед насърчаване на постигането на целите на Органа."
   в) в параграф 5 четвъртата алинея се заменя със следното:"
При изпълнение на своите задачи Органът действа независимо и безпристрастно, по недискриминационен начин и в интерес на Съюза като цяло."
   -1a. В член 2, параграф 2 буква е) се заменя със следното:"
   е) компетентните или надзорните органи, определени в актовете на Съюза, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, включително Европейската централна банка за задачите, възложени й съгласно Регламент (ЕС) № ... на Съвета [за възлагане на специфични задачи на ЕЦБ], от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010.
"
   -1б. Член 3 се заменя със следния текст:"
Член 3
Отчетност на Органите
Органите, посочени в член 2, букви а)‐г), се отчитат пред Европейския парламент и пред Съвета. ЕЦБ се отчита пред Европейския парламент и пред Съвета при изпълнението на надзорните задачи, възложени ѝ съгласно Регламент [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)] в съответствие с този регламент."

   1. В член 4, параграф 2 подточка i) се заменя със следното:"
* ОВ L …, ….., стр….
   i) компетентните органи по смисъла на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, включително ЕЦБ във връзка със задачите, възложени ѝ съгласно Регламент (EС) №…/… на Съвета* [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от ДФЕС], на Директива 2007/64/ЕО, както и посочените в Директива 2009/110/ЕО.
"
  1a. Член 8 се изменя, както следва:
   a) ▌параграф 1 се заменя със следното:"
  1. Органът има следните задачи:
   a) да допринася за установяването на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики, по-специално чрез предоставянето на становища за институциите на Съюза, както и чрез разработване на насоки, препоръки и проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, както и други решения, които се основават на посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове;
   аб) да разработва и поддържа в актуализиран вид европейско ръководство за надзор над финансовите институции за целия Съюз, като отчита, наред с другото, промените в бизнес практиките и бизнес моделите на финансовите институции. Европейското ръководство за надзор определя най-добрите надзорни практики по отношение на методологиите и процесите;
   б) да допринася за последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, по-специално като допринася за създаването на обща надзорна култура, като осигурява последователно, ефективно и ефикасно прилагане на посочените в член 1, параграф 2 актове, като предотвратява регулаторния арбитраж, като действа като посредник и урежда разногласия между компетентните органи, като гарантира ефективен и последователен надзор над финансовите институции, като осигурява съгласуваното функциониране на колегиите от надзорни органи и като предприема действия, наред с другото, в извънредни ситуации;
   в) да улеснява делегирането на задачи и отговорности сред компетентните органи;
   г) да си сътрудничи тясно с Европейския съвет за системен риск (ЕССР), по-специално като предоставя на ЕССР необходимата информация за изпълнение на неговите задачи и като осигурява подходящи последващи действия в отговор на предупрежденията и препоръките на ЕССР;
   д) да организира и извършва анализи чрез партньорски проверки на компетентните органи, включително да издава насоки и препоръки и да определя най-добри практики, за да засили последователността на резултатите от надзора;
   е) да наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност, включително, когато е уместно, тенденциите в областта на кредитирането, по-специално на домакинствата и МСП;
   ж) да извършва икономически анализи на пазарите с цел осигуряване на необходимата информация за изпълнението на функциите на Органа;
   з) да укрепва защитата на вложителите и инвеститорите;
   и) да насърчава последователната и съгласувана работа на колегиите от надзорни органи, наблюдението, оценката и измерването на системния риск, разработването и координирането на планове за възстановяване и оздравяване, като осигурява висока степен на защита на вложителите и инвеститорите в целия Съюз и разработва методи за оздравяване на проблемни финансови институции и оценка на необходимостта от съответни инструменти за финансиране, с оглед на стимулиране на сътрудничеството между компетентните органи, участващи в управлението на кризата, по отношение на трансграничните институции, които имат потенциала да породят системен риск, в съответствие с членове 21‐26;
   й) да изпълнява всякакви други конкретни задачи, предвидени в настоящия регламент или в други законодателни актове;
   к) да публикува на своята интернет страница и редовно да актуализира информация, свързана с неговата област на дейност, по-специално ‐ в рамките на неговата компетентност ‐ относно регистрираните финансови институции, за да осигури леснодостъпна за обществеността информация;
  1a. Когато изпълнява задачите си съгласно настоящия регламент, Органът:
   a) използва пълните правомощия на негово разположение; както и
   б) без да се засяга целта за гарантиране на сигурността и стабилността на кредитните институции, отчита изцяло различните видове, бизнес модели, и размери на кредитните институции.
"
   б) в параграф 2 се добавя следната алинея:"
При осъществяване на задачите, посочени в параграф 1, и при упражняване на посочените в настоящия параграф правомощия Органът се съобразява надлежно с принципите за по-добро регулиране, включително с резултатите от анализа на разходите и ползите, изготвен съгласно изискванията на настоящия регламент."
  1б. Член 9 се изменя, както следва:
   a) ▌параграф 4 се заменя със следното:"
4.  Органът създава, като своя неразделна част, Комитет за финансови иновации, който обединява всички съответни компетентни [...] надзорни органи, с цел да се постигне координиран подход в регулаторното и надзорното третиране на нови или иновативни финансови дейности и да се предоставят на Органа съвети, които да бъдат представени пред Европейския парламент, Съвета и Комисията."
   б) в параграф 5 четвъртата алинея се заменя със следното:"
Органът може също така да направи оценка на необходимостта от забрана или ограничаване на определени видове финансови дейности и в случай че се установи такава необходимост, да информира Комисията и компетентните органи с цел да се улесни приемането на такава забрана или ограничение."
  2. Член 18 се изменя, както следва:
   a) ▌параграф 1 се заменя със следното:"
1.  В случай на неблагоприятни процеси, които може сериозно да застрашат правилното функциониране и интегритета на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея, Органът активно подпомага и при необходимост координира всякакви действия, предприети от съответните компетентни надзорни органи.
За да може да изпълнява тази помощна и координираща роля, Органът получава пълна информация за всички съответни процеси и получава покана да участва като наблюдател във всички съответни срещи на съответните компетентни надзорни органи."
   б) ▌параграф 3 се заменя със следното:"
3.  Когато Съветът е приел решение съгласно параграф 2 и когато при изключителни обстоятелства са необходими координирани действия от страна на компетентните органи в отговор на неблагоприятни процеси, които могат да застрашат сериозно правилното функциониране и интегритета на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея, Органът може да приеме индивидуални решения, в които се изисква компетентните органи да предприемат, в съответствие с посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, необходимите действия в отговор на такива процеси, като гарантират, че финансовите институции и компетентните органи изпълняват изискванията, предвидени в тези законодателни актове.„;"
   3. В член 19, параграф 1 първата алинея се заменя със следното: "
„1.  Без да се засягат правомощията, предвидени в член 17, ако даден компетентен орган не е съгласен с процедурата или същността на дадено действие или бездействие на друг компетентен орган в случаите, определени в посочените в член 1, параграф 2 актове, Органът, по искане на един или повече от засегнатите компетентни органи, може да съдейства на органите да постигнат съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2‐4 от настоящия член."
   3a. След член 20 се добавя следният член:"
Член 20а
Сближаване по отношение на Стълб 2
В рамките на своите правомощия Органът насърчава конвергенцията на процедурите за надзорен преглед и оценка („Стълб 2“) в съответствие с Директива …/... ЕС [ДКИ4], за да се постигнат силни надзорни стандарти в Съюза."
  3б. Член 21 се изменя, както следва:
   a) ▌параграф 1 се заменя със следното:"
1.  В рамките на своите правомощия Органът насърчава ефективното, ефикасно и последователно функциониране на предвидените в Директива 2006/48/ЕО колегии от надзорни органи и укрепва съгласуваното прилагане на правото на Съюза от колегии от надзорни органи. С цел да се сближат най-добрите надзорни практики Органът насърчава съвместни планове за надзор и съвместни проверки, а служители на Органа имат възможност да участват в дейностите на колегии от надзорни органи, включително проверки на място, извършвани съвместно от два или повече компетентни органа."
   б) в параграф 2 първата алинея се заменя със следния текст:"
2.  Органът поема водещата роля за гарантиране на последователното функциониране на колегиите от надзорни органи по отношение на трансграничните институции в целия Съюз, като отчита системния риск, породен от финансовите институции, посочени в член 23, и когато е уместно, свиква заседание на дадена колегия."
   3в. В член 22 след параграф 1 се добавя следният параграф:"
1a.  Най-малко веднъж годишно Органът обмисля уместността на извършването на оценки в целия Съюз на устойчивостта на финансовите институции в съответствие с член 32 и уведомява за своите съображения Европейския парламент, Комисията и Съвета. При извършването на тези оценки Органът, когато прецени, че това е от значение и е уместно, предоставя информация за резултатите на всяка участваща финансова институция."
   3г. В член 25 параграф 1 се заменя със следното:"
1.  Органът подпомага и участва активно в разработването и координацията на ефективни, последователни и актуални планове за възстановяване и оздравяване за финансовите институции. Органът също така оказва съдействие при разработването, когато това е предвидено в законодателните актове, посочени в член 1, параграф 2, на процедури при извънредни ситуации и превантивни мерки за свеждане до минимум на системните последици от евентуални затруднения."
   3д. В член 27, параграф 2 първата алинея се заменя със следното:"
2.  Органът предоставя своята оценка на необходимостта от система от съгласувани, стабилни и надеждни механизми за ресурсно осигуряване с подходящите финансови инструменти, обвързани с набор от координирани договорености за управление на кризи."
   3е. В член 29, параграф 2 се добавя следната алинея:"
С цел изграждане на обща надзорна култура Органът разработва и поддържа в актуализирано състояние европейско ръководство за надзор над финансовите институции за целия Съюз, като отчита, наред с другото, промените в бизнес практиките и бизнес моделите на финансовите институции. Европейското ръководство за надзор определя най-добрите надзорни практики по отношение на методологиите и процесите."
   3ж. В член 30 параграф 3 се заменя със следното:"
3.  Въз основа на партньорска проверка Органът може да издаде насоки и препоръки съгласно член 16. В съответствие с член 16, параграф 3 компетентните органи се стремят да следват тези насоки и препоръки. При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение в съответствие с членове 10‐15 Органът взема предвид резултата от партньорската проверка наред с всякаква друга информация, получена в процеса на изпълнение на неговите задачи, с цел осигуряване на конвергенцията на стандартите и практиките от най-високо качество.
3a.  Органът изпраща становище до Комисията всеки път, когато партньорска проверка или друга информация, получена в процеса на изпълнение на неговите задачи, покаже, че е необходима законодателна инициатива за гарантиране на по-нататъшното хармонизиране на пруденциалните дефиниции и правила."
   3з. В член 31 вторият параграф се заменя със следното:"

Органът насърчава съгласувания отговор на Съюза, наред с другото, чрез:

   a) улесняване на обмена на информация между компетентните органи;
   б) определяне на обхвата и когато е уместно, проверяване на надеждността на информацията, която следва да се предостави на всички заинтересовани компетентни органи;
   в) без да се засяга член 19, извършване на необвързваща медиация по искане на компетентните органи или по своя собствена инициатива;
   г) незабавно уведомяване на ЕССР, Съвета и Комисията за потенциални извънредни ситуации;
   д) предприемане на всички подходящи мерки в случай на процеси, които могат да застрашат функционирането на финансовите пазари, с оглед координацията на действията, предприети от съответните компетентни органи;
   е) централизиране на информацията, получена от компетентните органи в съответствие с членове 21 и 35 като резултат от регулаторните задължения за докладване на институциите. Органът предоставя тази информация на другите съответни компетентни органи.
"
  3и. Член 32 се изменя, както следва:
   a) ▌параграф 2 се заменя със следното:"
2.  В сътрудничество с ЕССР Органът инициира и координира извършването в рамките на целия Съюз на оценки на устойчивостта на финансовите институции спрямо неблагоприятни пазарни тенденции. За тази цел той разработва:
   a) общи методики за оценка на въздействието от икономическите сценарии върху финансовото състояние на дадена институция;
   б) общи подходи за съобщаване на резултатите от тези оценки на устойчивостта на финансовите институции;
   в) общи методологии за оценка на въздействието на определени продукти или процеси на дистрибуция върху институциите; както и
   г) общи методологии за оценка на активите, считани за необходими за целите на стрес тестването.
"
   б) след параграф 3 се създават следните параграфи:"
3a.  За целите на провеждането в целия Съюз на оценки на устойчивостта на финансовите институции, както е посочено в настоящия член, Органът може, в съответствие с условията по член 35 и след като те са изпълнени, да поиска информация директно от финансовите институции. Той също така може да поиска от компетентните органи да направят специални прегледи. Той може да изисква от тях да извършват инспекции на място, включително и с участие от страна на Органа, в съответствие с условията по член 21 и след като те са изпълнени, за да се гарантира съпоставимост и надеждност на методите, практиките и резултатите.
3б.  Органът може да изисква от компетентните органи да разпоредят финансовите институции да бъдат подложени на независим одит по отношение на информацията, посочена в параграф 3а."
   4. ▌Член 35 се заменя със следното:"
Член 35
Събиране на информация
   1. По искане на Органа компетентните органи предоставят на Органа цялата информация, която му е необходима, в определени формати, за да изпълни възложените му с настоящия регламент задължения, при условие че имат законен достъп до съответната информация ▌. Информацията трябва да бъде точна, последователна, пълна и своевременна.
   2. Органът може също така да поиска информацията да се предоставя периодично и в определен формат или в съпоставими модели, одобрени от Органа. Когато е възможно, за тези искания се използват общи формати за докладване.
   3. При надлежно обосновано искане от страна на компетентен орган Органът предоставя всякаква информация, необходима на компетентния орган за изпълнението на неговите задължения, при спазване на задълженията за опазване на професионалната тайна, предвидени в секторното законодателство и в член 70.
   4. Преди да бъде поискана информация в съответствие с настоящия член и с цел да се избегне дублиране на задълженията за докладване, Органът взема предвид всички налични и съответни статистически данни, изготвени и разпространени от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.
   5. Ако информацията не е налична или компетентните органи не са предоставили навременен достъп до нея, Органът може да отправи надлежно обосновано и мотивирано искане до други надзорни органи, до министерството, което отговаря за областта на финансите, когато то разполага с пруденциална информация, до националната централна банка или до статистическата служба на съответната държава членка.
  6. Ако цялостната и точна информация не е налична или не е предоставена своевременно в съответствие с параграф 1 или параграф 5, Органът може да изиска информация, като отправи надлежно обосновано и мотивирано искане, директно от:
   a) съответните финансови институции,
   б) холдингови дружества и/или клонове на съответна финансова институция,
   в) нерегулирани оперативни структури в рамките на дадена финансова група или конгломерат, които са значими за финансовите дейности на съответните финансови институции.

Адресатите на подобно искане предоставят на Органа ясна, точна и пълна информация бързо и без необосновано забавяне.
Органът уведомява съответните компетентни органи за исканията в съответствие с настоящия параграф и с параграф 5.
По искане на Органа компетентните органи подпомагат Органа с цел получаването на информацията.
   7. Органът може да използва поверителната информация, получена съгласно настоящия член, само за целите на изпълнение на задълженията, възложени му с настоящия регламент.
   8. Ако адресатите на дадено искане в съответствие с параграф 6 не предоставят ясна, точна и пълна информация своевременно, Органът уведомява ЕЦБ, когато това е приложимо, и уведомява съответните органи в съответните държави членки, които в съответствие с националното законодателство си сътрудничат с Органа с оглед гарантиране на пълен достъп до информацията и до всички документи, счетоводни книги и записи, до които адресатът разполага със законен достъп, с цел проверка на информацията.
"
  4a. Член 36 се изменя, както следва:
   a) в параграф 4 третата алинея се заменя със следното:"
Ако Органът не предприеме действие в отговор на препоръка, той обяснява пред ЕССР и пред Съвета причините да не предприема действия. ЕССР уведомява Европейския парламент в съответствие с член 19, параграф 5 от Регламента за ЕССР.„;"
   б) в параграф 5 третата алинея се заменя със следното:"
Компетентният орган взема надлежно под внимание мненията на Съвета на надзорниците, когато уведомява Съвета и ЕССР в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1092/2010. Когато компетентният орган уведомява Съвета и ЕССР по този начин, той уведомява също така и Комисията."
  4б. Член 37 се изменя, както следва:
   a) в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:"
Групата на участниците в банковия сектор заседава по собствена инициатива, когато това бъде сметнато за необходимо, но най-малко четири пъти годишно."
   б) в параграф 4 първата алинея се заменя със следния текст:"
4.  Органът предоставя цялата необходима информация при спазване на професионална тайна съгласно член 70 и осигурява подходящо секретарско обслужване за Групата на участниците в банковия сектор. На членовете на Групата на участниците в банковия сектор, представляващи организации с нестопанска цел, с изключение на представителите на сектора, се предоставят подходящи компенсации. Тези компенсации са най-малко еквивалентни на ставките за възстановяване на разходи на длъжностните лица съгласно приложение V, раздел 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. Групата на участниците в банковия сектор може да създава работни групи по технически въпроси. Мандатът на членовете на Групата на участниците в банковия сектор е две години и половина, след което се провежда нова процедура за избор."
  4в. Член 40 се изменя, както следва:
   a) в параграф 1 буква г) се заменя със следното:"
   г) един представител, номиниран от надзорния съвет на Европейската централна банка, без право на глас;
"
   б) след параграф 4 се създава следният параграф:"
4a.  По време на разискванията, които не се отнасят до отделни финансови институции, както това е предвидено в член 44, параграф 4, представителят на ЕЦБ може да бъде придружаван от втори представител, който разполага с експертни познания в областта на задачите на централните банки."
  5. Член 41 се изменя, както следва:
   a) след параграф 1 се създава следният параграф:"
1a.  За целите на член 17 Съветът на надзорниците свиква независима група, която се състои от председателя на Съвета на надзорниците и шестима други членове, които не са представители на компетентния орган, обвинен в нарушаване на правото на Съюза, и които нямат никакъв интерес, свързан с този въпрос, или преки връзки със съответния компетентен орган.
Всеки член на групата има един глас.
Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете на групата гласуват в полза на решението."
   б) параграфи 2, 3 и 4 се заменят със следното:"
2.  За целите на член ▌19 Съветът на надзорниците свиква независима група, която се състои от председателя на Съвета на надзорниците и шестима други членове, които не са представители на компетентните органи страни в разногласията, и които нямат никакъв интерес, свързан с този конфликт, или преки връзки със съответните компетентни органи.
Всеки член на групата има един глас.
Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете на групата гласуват в полза на решението.
3.  Групата предлага решения съгласно член 17 или член 19 за окончателно приемане от Съвета на надзорниците▌.
4.  Съветът на надзорниците приема процедурен правилник за групата, посочена в параграфи 1а и 2."
   6. В член 42 се добавя следният параграф:"
Параграфи 1 и 2 не засягат задачите, възложени на ЕЦБ с Регламент (EС) №…/… [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от ДФЕС]."
  7. Член 44 се изменя, както следва:
   a) ▌параграф 1 се заменя със следното:"
1.  Съветът на надзорниците взема решения с обикновено мнозинство от членовете си. Всеки член има един глас.
Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф, по отношение на актовете, посочени в членове 10‐16, и мерките и решенията, приети съгласно член 9, параграф 5, трета алинея и глава VI, Съветът на надзорниците взема решения с квалифицирано мнозинство от членовете си, както е определено в член 16, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и в член 3 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, което включва най-малкото обикновено мнозинство от членовете на участващите държави членки в съответствие с Регламент (ЕС) № .../... [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от ДФЕС] и обикновено мнозинство от членовете на неучастващите държави членки.
По отношение на решенията в съответствие с членове 17 и 19, предложеното от групата решение се приема с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на надзорниците от участващите държави членки ▌, съгласно Регламент (EС) № …/… [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от ДФЕС], и обикновено мнозинство от неговите членове от неучастващите държави членки.
Чрез дерогация от третата алинея, от датата, на която четири или по-малко държави членки ▌не са участващи държави членки съгласно Регламент (EС) №…/… [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от ДФЕС] ▌, предложеното от групата решение се приема с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на надзорниците, включващо най-малко един глас на членовете от тези държави членки.
Всеки член има един глас.
Съветът на надзорниците се стреми към постигане на единодушие по отношение на състава на групата по член 41, параграф 2. При липсата на единодушие решенията на Съвета на надзорниците се вземат с мнозинство от три четвърти от неговите членове. Всеки член има един глас.
По отношение на решенията, приемани по член 18, параграфи 3 и 4, и чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф, Съветът на надзорниците приема решения с обикновено мнозинство от своите членове от участващите държави членки, в съответствие с Регламент (ЕС) №…/… [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от ДФЕС], и обикновено мнозинство от своите членове от неучастващите държави членки."
   б) ▌параграф 4 се заменя със следното:"
4.  Членовете, които не разполагат с право на глас, и наблюдателите, с изключение на председателя, изпълнителния директор и представителя на ЕЦБ, номиниран от надзорния съвет, не присъстват на разискванията в рамките на Съвета на надзорниците, свързани с отделни финансови институции, освен ако в член 75, параграф 3 или в актовете, посочени в член 1, параграф 2, не е предвидено друго."
   в) добавя се следният параграф:"
4a.  Председателят на Органа разполага с правомощието да свиква гласуване във всеки един момент. Без да се засяга това правомощие и ефективността на процедурите на Органа за вземане на решения, Съветът на надзорниците на Органа се стреми към постигане на консенсус при вземане на решения."
   8. В член 45, параграф 1 третата алинея се заменя със следното:"
Мандатът на членовете, избрани от Съвета на надзорниците, е две години и половина. Този мандат може да бъде подновен еднократно. Съставът на Управителния съвет е балансиран и пропорционален и отразява състава на Съюза като цяло. Управителният съвет включва най-малко двама представители на държави членки, които не са участващи държави членки съгласно Регламент [Регламент на Съвета по член 127, параграф 6 от ДФЕС] и не поддържат тясно сътрудничество с ЕЦБ съгласно въпросния регламент. Мандатите се застъпват и се прилагат подходящи правила за ротация."
   8a. След член 49 се добавя следният член:"
Член 49а
Разходи
Председателят публично оповестява проведените срещи и оказания му прием. Разходите се отчитат публично в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности."
   8б. След член 52 се добавя следният член:"
Член 52а
Разходи
Изпълнителният директор публично оповестява проведените срещи и оказания му прием. Разходите се отчитат публично в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности."
   8в. В член 63 параграф 7 се заличава.
   8г. В член 81 параграф 3 се заменя със следното:"
3.  Във връзка с прекия надзор над институции или инфраструктури от паневропейски мащаб Комисията изготвя годишен доклад относно уместността на поверяването на Органа на допълнителни надзорни отговорности в тази област, като отчита пазарните тенденции, стабилността на вътрешния пазар и сближаването на Съюза като цяло."
   8д. След член 81 се добавя следният член:"
Член 81а
Преглед на процедурата на гласуване
От датата, на която броят на държавите членки, които са неучастващи държави членки, достигне четири, Комисията преразглежда процедурата на гласуване, описана в членове 41 и 44, и докладва относно функционирането на процедурата за гласуване на Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета, като отчита целия опит, натрупан след влизането в действие на настоящия регламент."

Член 2

Без да се засяга член 81 от Регламент (ЕC) № 1093/2010, Комисията публикува до 1 януари 2016 г. доклад за прилагането на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на:

   б) състава на Управителния съвет; както и
   в) състава на независимата група, подготвяща решенията за целите на членове 17 и 19;

В доклада биват конкретно отчетени тенденциите на развитие в държавите членки, чиято парична единица е еврото или чиито компетентни органи поддържат тясно сътрудничество в съответствие с член 6 от Регламент (EС) № …/2013 [...], и се проучва дали с оглед на тези тенденции са необходими допълнителни изменения на въпросните разпоредби, за да се гарантира, че решенията на ЕБО се вземат в интерес на поддържането и укрепването на вътрешния пазар на финансови услуги.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …,

За Европейския парламент

Председател

Председател

За Съвета

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0393/2012).
(2)* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
(3) OВ C 11, 15.1.2013, стр. 34.2 OВ C 30, 1.2.2013, стр. 6.


Възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции *
PDF 761kWORD 133k
Текст
Консолидиран текст
Изменения, приети от Европейския парламент на 22 май 2013 г. към предложението за регламент на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS))(1)
P7_TA(2013)0213A7-0392/2012

(Специална законодателна процедура – консултация)

Изменение 2

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)
P7_TA(2013)0213A7-0392/2012
към предложението на Комисията
P7_TA(2013)0213A7-0392/2012

РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) № .../2013 НА СЪВЕТА
за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 6 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент(3),

като взе предвид становището на Европейската централна банка(4),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)  През последните десетилетия Съюзът постигна значителен напредък в създаването на вътрешен пазар на банкови услуги. Вследствие на това в много държави членки банкови групи със седалища в други държави членки притежават съществен пазарен дял и кредитните институции са диверсифицирали географски своята стопанска дейност както в еврозоната, така и извън нея.

(1а)  Настоящата финансова и икономическа криза показа, че целостта на единната валута и на единния пазар може да бъде застрашена от фрагментацията на финансовия сектор. Ето защо е от съществено значение да се засили интеграцията на банковия надзор, за да се укрепи Европейският съюз, да се възстанови финансовата стабилност и да се положи основата за икономическо възстановяване.

(2)  Запазването и задълбочаването на вътрешния пазар на банкови услуги е от съществено значение за насърчаване на икономическия растеж в Съюза и подходящото финансиране на реалната икономика. Това обаче се оказва все по-трудна задача. Данните показват, че интеграцията на банковите пазари в Съюза е пред застой.

(3)  Същевременно, наред с приемането на засилена регулаторна рамка на ЕС, надзорните органи трябва да засилят своя контрол, за да извлекат поуки от финансовата криза през последните години, и да могат да контролират много сложни и взаимосвързани пазари и институции.

(4)  Правомощията за надзора над отделните банки в Съюза остават предимно на национално равнище. Координацията между надзорните органи е съществена, но кризата показа, че координацията сама по себе си не е достатъчна, по-специално в контекста на единната валута. С цел да се запази финансовата стабилност в Съюза и да се засилят положителните ефекти, които пазарната интеграция оказва върху растежа и благосъстоянието, следва да се задълбочи интеграцията при отговорностите по надзора. Това е особено важно, за да се осигури цялостен и задълбочен поглед върху банковата група като цяло и нейното общо състояние, и би намалило риска от различни тълкувания и противоречиви решения на равнището на отделните образувания.

(5)  В много случаи стабилността на кредитните институции е все още тясно свързана със състоянието на държавата членка, в която те са установени. Съмнения относно устойчивостта на обслужването на публичния дълг, перспективите за икономически растеж и жизнеспособността на кредитните институции пораждат неблагоприятни и взаимно подсилващи се пазарни тенденции. Това може да доведе до рискове за икономическата жизнеспособност на някои кредитни институции и за стабилността на финансовата система в еврозоната и в Съюза като цяло, както и може да създаде големи затруднения за вече ограничените публични финанси на съответните държави членки. ▌

(6)  Европейският банков орган (ЕБО), създаден през 2011 г. с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган)(5), и Европейската система за финансов надзор, създадена по силата на член 2 от същия регламент и от Регламент (ЕС) № 1094/2010 от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (ЕОЗППО)(6) и Регламент (ЕС) № 1095/2010 от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (ЕОЦКП)(7), значително подобриха сътрудничеството между банковите надзорни органи в рамките на Съюза. ЕБО допринася съществено за създаването на единна нормативна уредба за финансовите услуги в Съюза и играе важна роля за провеждането по последователен начин на рекапитализацията на големи кредитни институции в Съюза, която беше одобрена от Европейския съвет през октомври 2011 г., в съответствие с приетите от Комисията насоки и условия, свързани с държавната помощ.

(7)  Европейският парламент вече призова по различни поводи за създаването на европейски орган, който да е пряко отговорен за някои задачи по надзора над финансовите институции, като се започне с резолюцията му от 13 април 2000 г. във връзка със съобщението на Комисията относно прилагане на рамката за финансовите пазари: План за действие(8) и резолюцията от 21 ноември 2002 г. относно правилата за пруденциален надзор в Европейския съюз(9).

(8)  В заключенията от заседанието си на 29 юни 2012 г. Европейският съвет прикани председателя на Европейския съвет да разработи пътна карта за постигането на истински икономически и паричен съюз. В същия ден на срещата на високо равнище на държавите от еврозоната държавните и правителствените ръководители посочиха, че когато бъде създаден ефективен единен надзорен механизъм за банките в еврозоната с участието на ЕЦБ, ЕМС може да разполага с възможността пряко да рекапитализира банките въз основа на обикновено решение, при спазването на подходящи условия, включително съблюдаване на правилата за държавната помощ.

(8а)  На 19 октомври 2012 г. Европейският съвет заключи, че процесът към по-задълбочен икономически и паричен съюз следва да се основава на институционалната и правната рамка на ЕС и да се характеризира с отвореност и прозрачност по отношение на държавите членки, които не използват единната валута, и със зачитане на целостта на единния пазар. Интегрираната финансова рамка ще има единен надзорен механизъм (ЕНМ), който ще бъде отворен, доколкото е възможно, за всички държави членки, които желаят да участват.

(9)  Затова следва да се създаде европейски банков съюз, основан на всеобхватна и подробна единна нормативна уредба за финансовите услуги на единния пазар като цяло и изграден от единен надзорен механизъм, нова схема за гарантиране на депозитите и нова оздравителна рамка. С оглед на тясната взаимообвързаност и взаимодействие между държавите членки, приели общата парична единица, в банковия съюз следва да влязат най-малко всички държави членки от еврозоната. С оглед на поддържането и задълбочаването на вътрешния пазар и доколкото това е институционално възможно, банковият съюз следва да бъде отворен и за участие на други държави членки.

(10)  Като първа стъпка към банковия съюз единният надзорен механизъм следва да гарантира, че политиката на Съюза, свързана с пруденциалния надзор над кредитните институции, се прилага по съгласуван и ефективен начин, че единната нормативна уредба за финансовите услуги се прилага еднакво за кредитните институции във всички засегнати държави членки и че тези кредитни институции подлежат на надзор по най-високи стандарти, който не е ограничен от други, непруденциални съображения. В частност единният надзорен механизъм следва да бъде в съответствие с функционирането на вътрешния пазар за финансови услуги и със свободното движение на капитали. Единният надзорен механизъм (ЕНМ) е основата за следващи стъпки към банковия съюз. Този подход следва принципа, че въз основа на обикновено решение ЕМС ще има възможността пряко да рекапитализира банките, след като бъде създаден ефективен единен надзорен механизъм. В заключенията си от 13‐14 декември 2012 г. Европейският съвет отбеляза, че „за положението, при което осъществяването на банковия надзор действително се прехвърли върху единен надзорен механизъм, ще е необходим единен оздравителен механизъм с нужните правомощия, за да се гарантира, че оздравителни мерки могат да се прилагат спрямо всяка банка в участващите държави членки чрез предвидените за целта инструменти“ и че „единният оздравителен механизъм следва да се основава на принос от самия финансов сектор и да включва подходящи и ефективни договорености за мерки за подкрепа.“

(11)  Като централна банка на еврозоната с обширен експертен опит по въпросите на макроикономическата и финансовата стабилност, ЕЦБ е в подходящата позиция да изпълнява ясно определени надзорни задачи с акцент върху запазване на стабилността на европейската финансова система. В действителност в много държави членки централните банки вече отговарят за банковия надзор. Поради това на ЕЦБ следва да се възложат конкретни задачи относно политиките, свързани с надзора над кредитните институции в участващите държави членки.

(11а)  ЕЦБ и националните компетентни органи на неучастващите държави членки следва да сключат меморандум за разбирателство, в който се описва най-общо начинът, по който двете страни ще си сътрудничат при изпълнението на своите надзорни задачи съгласно правото на Съюза по отношение на финансовите институции, определени в настоящия регламент. Меморандумът за разбирателство може, наред с другото, да съдържа пояснения за консултациите във връзка с решенията на ЕЦБ, които засягат дъщерни дружества или клонове, установени в неучастваща държава членка, чието предприятие майка е установено в участваща държава членка, както и сътрудничеството в извънредни ситуации, включително механизмите за ранно предупреждение съгласно определените в приложимото право на Съюза процедури. Меморандумът следва да подлежи на редовен преглед.

(12)  На ЕЦБ следва да се възложат тези конкретни надзорни задачи, които са от съществено значение за осигуряване на съгласувано и ефективно прилагане на политиката на Съюза, свързана с пруденциалния надзор над кредитните институции, като другите задачи следва да останат в правомощията на националните органи. Задачите на ЕЦБ следва да включват мерки, взети в съответствие с макропруденциалната стабилност, при спазване на специфични правила, отразяващи ролята на националните органи.

(13)  Сигурността и стабилността на големите банки е от съществено значение, за да се гарантира стабилността на финансовата система. При все това неотдавнашният опит показва, че по-малки банки също могат да породят заплаха за финансовата стабилност. Затова ЕЦБ следва да може да изпълнява надзорни задачи по отношение на всички кредитни институции и клонове, съответно лицензирани и установени в участващите държави членки.

(13а)  При изпълнението на възложените ѝ задачи и без да се засяга целта за гарантиране на сигурността и стабилността на кредитните институции, ЕЦБ следва да отчита в пълна степен различията между кредитните институции, техните размери и бизнес модели, както и системните ползи от разнообразието в европейския банков сектор.

(13б)  Изпълнението на задачите на ЕЦБ следва да допринесе по-специално за гарантирането на пълното интернализиране от кредитните институции на всички разходи, породени от техните дейности, така че да се избегне моралният риск и произтичащото от него поемане на прекомерни рискове. При това следва напълно да се вземат предвид съответните макроикономически условия в държавите членки, по-специално стабилността на кредитното предлагане и улесняването на производствената дейност за икономиката като цяло.

(13в)  Никоя от разпоредбите на настоящия регламент не следва да се тълкува като изменяща счетоводната рамка, приложима по силата на други актове на Съюза или на националното право.

(14)  Предварителното лицензиране на кредитните институции е важен пруденциален механизъм, за да се гарантира, че единствено оператори със солидна икономическа основа, с организация, способна да се справи със специфичните рискове, присъщи на привличането на депозити и предоставянето на кредити, и с подходящ управленски персонал осъществяват тези дейности. Във връзка с това на ЕЦБ следва да се възложи задачата за издаване на лицензи на кредитните институции и отговорността за отнемане на тези лицензи, при спазване на специфични правила, отразяващи ролята на националните органи.

(15)  В допълнение към условията, определени в правото на Съюза за издаване на лицензи на кредитните институции и случаите на отнемане на такива лицензи, държавите членки понастоящем могат да предвиждат допълнителни условия за лицензиране и случаи, в които лицензите се отнемат. Поради това ЕЦБ следва да изпълнява задачата си, свързана с издаване на лицензи на кредитните институции и отнемане на такива лицензи при неспазване на националното право по предложение на съответния национален компетентен орган, който оценява спазването на съответните условия, определени от националното право.

(16)  Оценката на пригодността на всеки нов собственик преди закупуване на съществен дял в кредитна институция е незаменим инструмент да се гарантира непрекъсната пригодност и финансовата стабилност на собствениците на кредитните институции. ЕЦБ като институция на Съюза е в добра позиция да извършва такава оценка, без да налага ненужни ограничения на вътрешния пазар. На ЕЦБ следва да бъде възложена задачата за оценка на придобиването и освобождаването от значителни дялови участия в кредитни институции, освен в случай на оздравяване на банка.

(17)  Предпоставка за пруденциалната стабилност на кредитните институции е спазването на разпоредбите на Съюза, които изискват кредитните институции да държат определени нива на капитал срещу рисковете, присъщи за дейността на кредитните институции, да ограничават размера на експозициите към индивидуални контрагенти, да оповестяват публично информация относно финансовото си състояние, да разполагат с достатъчно ликвидни активи, за да посрещат сътресения на пазара, и да ограничават ливъриджа. На ЕЦБ следва да бъде възложена задачата да осигури спазването на тези правила, в това число по-специално да предоставя одобрения, разрешения, дерогации или освобождавания, предвидени за целите на тези правила.

(18)  Ключови пруденциални инструменти са допълнителните капиталови буфери, включително предпазен буфер за запазване на капитала, антицикличен капиталов буфер, за да се гарантира, че по време на периоди на икономически растеж кредитните институции натрупват достатъчна капиталова база, за да поемат загуби в кризисни периоди, глобални и други буфери за институциите със системно значение, както и други мерки, имащи за цел отстраняване на системните или макропруденциалните рискове. За да се осигури пълна степен на координация, когато националните органи налагат подобни мерки, ЕЦБ следва да бъде надлежно уведомявана. Нещо повече, при необходимост ЕЦБ следва да има възможност да прилага по-високи изисквания и да приема по-строги мерки в тясна координация с националните органи. Разпоредбите на настоящия регламент относно мерките, имащи за цел отстраняване на системните или макропруденциалните рискове, не засягат процедурите за координация, предвидени в други правни актове на Съюза. Националните компетентни органи или определените на национално равнище органи и ЕЦБ действат при спазване на процедурите за координация, предвидени в тези актове, след като са следвали процедурите, предвидени в настоящия регламент.

(19)  Сигурността и стабилността на дадена кредитна институция зависят също от заделянето на адекватен вътрешен капитал, като се имат предвид рисковете, на които може да бъде изложена, както и от наличието на подходящи вътрешни организационни структури и правила за корпоративно управление. Във връзка с това на ЕЦБ следва да бъде възложена задачата да прилага изисквания, с които да се гарантира, че кредитните институции разполагат с надеждни управленски правила, процеси и механизми, включително стратегии и процеси за оценка и поддържане на подходящо ниво на вътрешен капитал. В случай на слабости ЕЦБ следва също да налага подходящи мерки, включително специални допълнителни изисквания за собствения капитал, специални изисквания за ▌оповестяване, както и специфични изисквания за ликвидност.

(20)  Рискове за сигурността и стабилността на дадена кредитна институция могат да се появяват както на равнище отделна кредитна институция, така и на равнище банкова група или финансов конгломерат. Важно е да се предприемат конкретни надзорни мерки, с които тези рискове да бъдат смекчени, за да се гарантира сигурността и стабилността на кредитните институции. В допълнение към надзора над отделни кредитни институции задачите на ЕЦБ следва да включват надзор на консолидирана основа, допълнителен надзор, надзор над финансови холдинги и смесени финансови холдинги, с изключение на надзора над застрахователни дружества.

(21)  С цел запазване на финансовата стабилност влошаването на финансовото и икономическото положение на дадена институция трябва да бъде преодоляно на ранен етап. ЕЦБ следва да има задачата да извършва действия за ранна интервенция, както са определени в съответното право на Съюза. Тя обаче следва да координира своите действия за ранна интервенция със съответните оздравителни органи. Докато националните органи продължават да имат компетентност за оздравяване на кредитните институции, ЕЦБ следва също така да се координира по подходящ начин с компетентните национални органи, за да се осигури общо разбиране по отношение на съответните отговорности в случай на кризи, по-специално в контекста на групите за трансгранично управление на кризи и бъдещите оздравителни колегии, създадени за тези цели.

(22)  Надзорните задачи, които не са възложени на ЕЦБ, следва да останат в правомощията на националните органи. Тези задачи следва да включват правомощията за получаване на уведомления от кредитните институции по отношение на правото на установяване и на свободното предоставяне на услуги, упражняване на надзор над органи, които не попадат в обхвата на определението за кредитни институции съгласно правото на Съюза, но които подлежат на надзор като кредитни институции съгласно националното право, упражняване на надзор над кредитните институции от трети държави, които откриват клон или предоставят трансгранични услуги в Съюза, упражняване на надзор върху платежни услуги, извършване на ежедневни проверки на кредитните институции, изпълняване на функцията на компетентни органи по отношение на кредитните институции във връзка с пазарите на финансови инструменти, предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и защита на потребителите.

(22а)  Според необходимостта ЕЦБ следва напълно да сътрудничи на националните органи, които отговарят за гарантирането на високо равнище на защита на потребителите и борбата срещу изпирането на пари.

(23)  ЕЦБ следва да изпълнява възложените ѝ задачи в съответствие с единната нормативна уредба за финансовите услуги в Съюза, с оглед гарантиране на сигурността и стабилността на кредитните институции и стабилността на финансовата система на Съюза и на отделните участващи държави членки, както и на единството и интегритета на вътрешния пазар, като по този начин се гарантира и защитата на вложителите и се подобрява функционирането на вътрешния пазар. По-специално ЕЦБ следва надлежно да вземе предвид принципите на равенството и недискриминацията.

(24)  Възлагането на надзорни задачи на ЕЦБ ▌следва да бъде съобразено с рамката на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), създадена през 2010 г., и с нейната основна цел за разработване на единна нормативна уредба и засилване на сближаването на надзорните практики в целия Съюз. Важно е сътрудничеството между органите за банков надзор и надзорните органи на застрахователните пазари и пазарите на ценни книжа да бъде насочено към въпроси от общ интерес и да се осигури подходящ надзор над кредитните институции, които извършват дейност и в секторите на застраховането и ценните книжа. Затова ЕЦБ следва да бъде задължена да си сътрудничи тясно с Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, в рамките на ЕСФН. ЕЦБ следва да изпълнява своите задачи в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и без да засяга правомощията и задачите на други участници в рамките на ЕСФН. ЕЦБ следва също така да бъде задължена да си сътрудничи със съответните оздравителни органи и структури, предоставящи пряка или непряка публична финансова помощ.

(26)  ЕЦБ следва да изпълнява задачите си в зависимост от и при спазване на съответното право на Съюза, включително цялото първично и вторично законодателство на Съюза, решенията на Комисията в областта на държавните помощи, правилата за конкуренцията и контрола на сливанията, както и единната нормативна уредба, приложима за всички държави членки. ЕБО отговаря за разработването на проекти за технически стандарти, както и насоки и препоръки, гарантиращи сближаване на надзорните практики и последователност на резултатите от надзора в рамките на Съюза. ЕЦБ не следва да изземва тези задачи от ЕБО и поради това следва да упражнява правомощията за приемане на регламентиращи актове в съответствие с член 132 от ДФЕС и при спазване на актовете на Съюза, приети от Европейската комисия въз основа на изработени от ЕБО проекти и при спазване на член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

(26а)  Когато е необходимо, ЕЦБ следва да сключва меморандуми за разбирателство с компетентни органи, отговарящи за пазарите на финансови инструменти, в които се описва най-общо начинът, по който двете страни ще си сътрудничат при изпълнението на своите надзорни задачи съгласно правото на Съюза по отношение на финансовите институции, определени в член 2. Тези меморандуми следва да се предоставят на разположение на Европейския парламент, Съвета и компетентните органи на всички държави членки.

(26б)  При изпълнението на задачите си и при упражняването на надзорните си правомощия ЕЦБ следва да прилага материалноправните разпоредби, отнасящи се до пруденциалния надзор над кредитните институции. Тези разпоредби се състоят от съответното право на Съюза, изразяващо се в пряко приложими регламенти или в директиви, като тези относно капиталовите изисквания за банките и за финансовите конгломерати. Когато материалноправните разпоредби, отразяващи пруденциалния надзор над кредитните институции, са предвидени в директиви, ЕЦБ следва да прилага националното законодателство, в което е транспонирана съответната директива. Когато приложимото право на Съюза се състои от регламенти и в области, в които на датата на влизане в сила на настоящия регламент тези регламенти изрично предвиждат възможности за избор от страна на държавите членки, ЕЦБ следва да прилага и националното законодателство, с което се упражнява този избор. Възможността за избор следва да се счита за изключителна възможност, която се предоставя само на компетентните или определените органи. Това не засяга принципа за върховенство на правото на ЕС. От това следва, че когато приема насоки или препоръки или когато взема решения, ЕЦБ следва да се опира на и да действа съгласно съответното обвързващо право на Съюза.

(26в)  В обхвата на задачите, възложени на ЕЦБ, националното право дава на националните компетентни органи някои правомощия, които понастоящем не се изискват от правото на Съюза, в т.ч. някои правомощия за ранна интервенция и превантивни действия. ЕЦБ следва да може да изиска от националните органи да упражнят тези си правомощия, за да се гарантира прилагането на цялостен и ефективен надзор в рамките на единния надзорен механизъм.

(27)  За да се гарантира, че надзорните разпоредби и решения се прилагат от кредитните институции, финансовите холдинги и смесените финансови холдинги, в случай на нарушения следва да се налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции. В съответствие с член 132, параграф 3 от ДФЕС и Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции(10), ЕЦБ има право да налага глоби или периодични парични санкции на дружествата при неизпълнение на задължения, произтичащи от нейните регламенти и решения. Освен това, за да може ЕЦБ да изпълнява ефективно задачите си, свързани с прилагането на надзорните правила, предвидени в пряко приложими актове на Съюза, ЕЦБ следва да бъде оправомощена да налага имуществени санкции на кредитни институции, финансови холдинги и смесени финансови холдинги при нарушение на тези правила. Националните органи следва да продължат да имат правото да налагат санкции в случай на неспазване на задълженията, произтичащи от националното законодателство, с което се транспонират директивите на Съюза. Когато ЕЦБ счита, че за изпълнението на нейните задачи е целесъобразно да наложи санкция при такива нарушения, тя следва да може да отнесе въпроса до съответните национални органи.

(28)  Националните надзорни органи имат важен и дългогодишен опит в надзора над кредитните институции в рамките на своята територия и познават техните икономически, организационни и културни особености. За целта те са изградили голяма структура от специализиран и висококвалифициран персонал. Поради това, с цел да се осигури европейски надзор с високи стандарти, националните надзорни органи следва да отговарят за подпомагането на ЕЦБ в подготовката и прилагането на всички актове, свързани с упражняването на надзорни задачи от ЕЦБ. Това следва да включва по-специално текуща ежедневна оценка на състоянието на дадена банка и свързаните с това проверки на място.

(28а)  Критериите, предвидени в член 5, параграф 4б, за определяне на обхвата на институциите, които са по-малко значими, следва да се прилагат на най-високото равнище на консолидация в рамките на участващите държави членки въз основа на консолидирани данни. Когато ЕЦБ изпълнява възложени ѝ по силата на настоящия регламент задачи по отношение на група от кредитни институции, която не е по-малко значима на консолидирана основа, тя следва да изпълнява тези задачи на консолидирана основа по отношение на групата от кредитни институции и на индивидуална основа по отношение на банковите дъщерни предприятия и клонове на тази група, установени в участващите държави членки.

(28б)  Критериите, посочени в член 5, параграф 4б, за определяне на обхвата на институциите, които са по-малко значими, следва да бъдат уточнени в рамка, приета и публикувана от ЕЦБ в консултация с националните компетентни органи. На тази основа ЕЦБ следва да отговаря за прилагането на тези критерии и да проверява посредством собствени изчисления дали критериите са спазени. Искането на ЕЦБ за предоставяне на информация с оглед на извършването на изчисленията ѝ не следва да принуждава институциите да прилагат счетоводни рамки, различни от приложимите съгласно други правни актове на Съюза или актове на националното право.

(28в)  Когато дадена банка се счита за значима или по-малко значима, тази оценка като цяло не следва да бъде изменяна по-често от веднъж на всеки 12 месеца, освен ако няма структурни промени в банковата група, като например сливане или отнемане на права.

(28г)  Когато след постъпило уведомление от национален компетентен орган ЕЦБ взема решение дали дадена институция има съществено значение за местната икономика и съответно следва да бъде обект на надзор от страна на ЕЦБ, ЕЦБ следва да взема предвид всички имащи отношение обстоятелства, включително съображенията за равнопоставеност.

(29)  Що се отнася до надзора на трансграничните банки, осъществяващи дейност в еврозоната и извън нея, ЕЦБ следва да си сътрудничи тясно с компетентните органи на неучастващите държави членки. В качеството на компетентен орган ЕЦБ следва да бъде обвързана със съответните задължения за сътрудничество и обмен на информация съгласно правото на Съюза и да участва пълноправно в колегиумите от надзорни органи. В допълнение, след като упражняването на надзорни задачи от европейска институция води до ясни ползи от гледна точка на финансовата стабилност и устойчивата пазарна интеграция, държавите членки, които не са приели общата парична единица, следва също да могат да участват в новия механизъм. Цялостното и своевременно изпълнение на надзорните решения обаче е необходима предпоставка за ефективното упражняване на надзорните задачи. Затова държавите членки, които искат да участват в новия механизъм, следва да поемат ангажимент, че техните национални компетентни органи ще спазват и приемат всички изискани от ЕЦБ мерки по отношение на кредитни институции. ЕЦБ следва да бъде в състояние да установи тясно сътрудничество с компетентните органи на държава членка, която не е приела общата парична единица. Тя следва да бъде задължена да установи сътрудничество, когато определените в настоящия регламент условия са изпълнени. ▌

(29а)  Като се има предвид, че участващите държави членки извън еврозоната не са представени в Управителния съвет, докато не се присъединят към еврозоната съгласно Договора, и не могат пълноценно да се възползват от другите механизми, предназначени за държавите членки от еврозоната, в настоящия регламент са предвидени допълнителни гаранции в рамките на процеса на вземане на решения. Тези гаранции обаче, и по-специално посочените в член 6, параграф 5г, следва да се използват само в надлежно обосновани извънредни случаи. Те следва да се използват само докато са валидни тези особени обстоятелства. Гаранциите са наложени от особените обстоятелства, в които се намират участващите държави членки извън еврозоната съгласно настоящия регламент, тъй като те не са представени в Управителния съвет и не могат да се ползват в пълна степен от другите механизми, предвидени за държавите членки от еврозоната. Поради това тези гаранции не могат и не следва да представляват прецедент за други области на политиката на ЕС.

(29б)  Никоя от разпоредбите на настоящия регламент не следва по какъвто и да било начин да изменя действащата в момента рамка, регулираща промяната на правната форма на дъщерните дружества или клоновете, и прилагането на тази рамка, нито да се подразбира или прилага като средство за предоставяне на стимули в полза на подобна промяна. Във връзка с това отговорността на компетентните органи на държавите членки, които не участват в единния надзорен механизъм, следва да се зачита изцяло, така че тези органи да продължат да се ползват от достатъчно инструменти и правомощия за надзор над кредитните институции, действащи на тяхна територия, за да бъдат в състояние да изпълняват тази отговорност и ефективно да опазват финансовата стабилност и обществения интерес. Освен това, за да се оказва съдействие на компетентните органи при изпълнение на задълженията им, на вложителите и на компетентните органи следва да се предоставя навременна информация за евентуална промяна на правната форма на дъщерните дружества или клоновете.

(30)  За да изпълнява задачите си, ЕЦБ следва да има подходящи надзорни правомощия. Правото на Съюза в областта на пруденциалния надзор над кредитни институции предвижда някои правомощия да бъдат предоставени на компетентните органи, определени за тези цели от държавите членки. Доколкото тези правомощия попадат в обхвата на надзорните задачи, възложени на ЕЦБ, за участващите държави членки ЕЦБ следва да се счита за компетентния орган и следва да разполага с правомощията, предоставени на компетентните органи по силата на правото на Съюза. Това включва правомощия, предоставени от тези актове на компетентните органи на държавите членки по произход и на приемащите държави членки, и правомощия, предоставени на определените органи.

(30а)  ЕЦБ следва да има надзорни правомощия да отстранява членове от управляващите органи в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

(31)  За да изпълнява своите задачи ефективно, ЕЦБ следва да е в състояние да изисква цялата необходима информация и да провежда разследвания и проверки на място, по целесъобразност в сътрудничество с националните компетентни органи. ЕЦБ и националните надзорни органи следва да имат достъп до една и съща информация, като от кредитните институции не се изисква двойно предоставяне на данни.

(31а)  Адвокатската тайна е основен принцип в правото на Съюза, който защитава поверителността на информацията, която обменят физическите или юридическите лица със своите юридически съветници, в съответствие с условията, установени в съдебната практика на Съда.

(31б)  Когато е необходимо ЕЦБ да поиска информация от лице, установено в неучастваща държава членка, но причисляващо се към кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг, установен(а) в участваща държава членка, или на което тази кредитна институция, този финансов холдинг или смесен финансов холдинг е прехвърлил(а) оперативни функции или дейности, и когато подобни изисквания няма да се прилагат и няма да могат да бъдат наложени в неучастващата държава членка, ЕЦБ следва да предприеме действия в координация с националния компетентен орган на съответната неучастваща държава членка.

(31в)  Настоящият регламент не засяга прилагането на правилата, установени в членове 34 и 42 от Протокола за устава на ЕЦБ. Актовете, приемани от ЕЦБ съгласно настоящия регламент, не следва да пораждат права или да налагат задължения в неучастващите държави членки, с изключение на случаите, когато тези актове са в съответствие с приложимото право на Съюза, съгласно Протокол (№ 4) и Протокол (№ 15).

(32)  Когато кредитните институции упражняват правото си на установяване или на предоставяне на услуги в друга държава членка или когато няколко дружества в групата са установени в различни държави членки, правото на Съюза предвижда специални процедури и разпределяне на компетенциите между съответните държави членки. Доколкото ЕЦБ поема някои надзорни задачи за всички участващи държави членки, тези процедури и разпределяне на компетенции следва да не се прилагат към упражняването на правото на установяване или предоставяне на услуги в друга участваща държава членка.

(32а)  При изпълнението на задачите си по силата на настоящия регламент и когато се обръща за съдействие към националните компетентни органи, ЕЦБ следва надлежно да търси справедлив баланс между ангажирането на всички участващи национални компетентни органи в съответствие с отговорностите за надзор на самостоятелна, частично консолидирана и консолидирана основа, указани в приложимото право на Съюза.

(32б)  Никоя от разпоредбите на настоящия регламент не следва да се тълкува като даваща правомощия на ЕЦБ да налага санкции на юридически или физически лица, различни от кредитни институции, финансови холдинги или смесени финансови холдинги, без да се засяга правомощието на ЕЦБ да изисква от националните органи да действат с оглед да се гарантира налагането на подходящи санкции.

(33)  Като институция, създадена с Договорите, ЕЦБ е институция на Съюза като цяло. В процедурите си по вземане на решения тя следва да бъде обвързана от нормите на Съюза и общите принципи за гарантиране на законосъобразни процедури и прозрачност. Следва да бъде напълно спазвано правото на изслушване, с което се ползват адресатите на решенията на ЕЦБ, както и правото им да искат преразглеждане на решенията на ЕЦБ, съгласно правилата, установени с настоящия регламент.

(34)  Възлагането на надзорни задачи предполага значителна отговорност за ЕЦБ за запазване на финансовата стабилност в рамките на Съюза и за използване на надзорните правомощия по най-ефективния и пропорционален начин. Прехвърлянето на надзорни задачи от държавите членки към Съюза следва да се балансира с помощта на подходящи изисквания за прозрачност и отчетност. Във връзка с това ЕЦБ следва да се отчита за изпълнението на тези задачи пред Европейския парламент и Съвета ▌ в качеството им на демократични легитимни институции, представляващи европейските граждани и държавите членки. Това следва да включва редовно докладване и отговаряне на въпроси, зададени от Европейския парламент в съответствие с правилника за дейността му, и от Еврогрупата. Задълженията за докладване следва да подлежат на съответните изисквания относно професионалната тайна.

(34а)  ЕЦБ следва да изпраща докладите, които представя на Европейския парламент и на Съвета, и на националните парламенти на участващите държави членки. Националните парламенти на участващите държави членки следва да могат да отправят всякакви бележки или въпроси към ЕЦБ относно изпълнението на нейните задачи по надзора, на които ЕЦБ може да отговаря. Вътрешните правила на тези национални парламенти следва да отчитат спецификата на съответните процедури и разпоредби за отправяне на бележки и въпроси към ЕЦБ. Във връзка с това следва да се обърне специално внимание на бележките или въпросите, свързани с отнемането на лицензи на кредитни институции, спрямо които националните органи са предприели необходимите действия за оздравяване или за запазване на финансовата стабилност в съответствие с процедурата, установена в член 13, параграф 2а. Парламентът на участваща държава членка следва да може да покани и председателя или представител на Надзорния съвет да участва в обмена на мнения във връзка с надзора над кредитните институции в тази държава членка, заедно с представител на националния компетентен орган. Тази роля на националните парламенти е целесъобразна предвид потенциалното въздействие, което надзорните мерки могат да окажат върху публичните финанси, кредитните институции, техните клиенти и служители, както и пазарите в участващите държави членки. Когато националните надзорни органи предприемат действия съгласно настоящия регламент, предвидените в националното право разпоредби относно отчетността следва да продължат да се прилагат.

(34б)  Настоящият регламент не засяга правото на Европейския парламент да създаде временна анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения или лошо администриране при прилагането на правото на Съюза в съответствие с член 226 от ДФЕС, нито упражняването на функцията му на осъществяване на политически контрол, установена в Договорите, включително правото на Европейския парламент да заеме позиция или да приеме резолюция по въпроси, които счита за уместни.

(34в)  В действията си ЕЦБ следва да спазва принципите за правомерна процедура и прозрачност.

(34г)  Регламентът, посочен в член 15, параграф 3 от ДФЕС, следва да определи подробните правила, даващи възможност за достъп до документите на ЕЦБ, произтичащи от изпълнението на надзорни задачи, в съответствие с Договора.

(34д)  Съгласно член 263 от ДФЕС Съдът на Европейския съюз трябва да осъществява контрол относно законосъобразността на актовете на, inter alia, ЕЦБ, с изключение на препоръките и становищата, предназначени да произведат правно действие по отношение на трети страни.

(34е)  В съответствие с член 340 от ДФЕС ЕЦБ следва да възстановява, в съответствие с основните принципи, общи за правото на държавите членки, вредите, причинени от самата нея или от нейни служители при изпълнението на задълженията им. Това не следва да засяга отговорността на националните компетентни органи да възстановяват вредите, причинени от самите тях или от техни служители при изпълнението на задълженията им съгласно националното законодателство.

(34ж)  Регламент № 1 определящ езиците, които се използват в Европейската икономическа общност, се прилага спрямо ЕЦБ съгласно член 342 от ДФЕС.

(34з)  При определяне на това дали правото на достъп до досието от страна на засегнатите лица следва да бъде ограничено ЕЦБ следва да зачита основните права и да спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес.

(34и)  ЕЦБ следва да дава възможност на физическите и юридическите лица да отправят искания за преглед на решения, взети по силата на правомощията, предоставени ѝ с настоящия регламент, и чиито адресат са те, или които ги засягат пряко и лично. Обхватът на прегледа следва да е обвързан с процесуалното и материалното съответствие на такива решения с настоящия регламент, като същевременно се зачита свободата на преценка на ЕЦБ да определя възможността за вземане на тези решения. За тази цел и от съображения за процесуална икономия ЕЦБ следва да създаде административен съвет за преглед, който да извършва този вътрешен преглед. За членове на този съвет Управителният съвет на ЕЦБ следва да назначи личности с висока репутация. При вземане на решението Управителният съвет следва, доколкото е възможно, да осигури балансирано географско участие и балансирано участие на представители на двата пола в държавите членки. Процедурата, определена за прегледа, следва да предвижда Надзорният съвет да преразглежда по целесъобразност своите бивши проекти за решения.

(35)  ЕЦБ отговаря за провеждането на паричната политика с оглед поддържане на ценова стабилност в съответствие с член 127, параграф 1 от ДФЕС. Упражняването на надзорни задачи има за цел защита на сигурността и стабилността на кредитните институции и стабилността на финансовата система. Поради това тези задачи следва да бъдат напълно отделени, с цел да се избегнат конфликти на интереси и да се гарантира, че всяка функция се осъществява в съответствие с приложимите цели. ЕЦБ следва да е в състояние да гарантира, че работата на Управителния съвет е строго разграничена по отношение на паричните и на надзорните функции. Това разграничение следва да включва най-малко провеждането на съвсем отделни заседания с отделен дневен ред.

(35а)  Организационното отделяне на персонала следва да се отнася за всички услуги, необходими за целите на независимата парична политика, и следва да гарантира, че упражняването на възложените с настоящия регламент задачи е напълно подчинено на демократичната отчетност и надзора, предвидени в настоящия регламент. Служителите, които участват в изпълнението на задачите, възложени на ЕЦБ с настоящия регламент, следва да докладват на председателя на Надзорния съвет.

(36)  По-специално, в ЕЦБ следва да бъде създаден Надзорен съвет, отговорен за подготовката на решенията по надзорните въпроси, който да обединява специфичния опит на националните надзорни органи. Съветът следва съответно да бъде председателстван от председател, да има заместник-председател ▌и да включва представители на ЕЦБ и националните органи. Назначаванията в Надзорния съвет в съответствие с настоящия регламент следва да зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опит и квалификации. Всички членове на Надзорния съвет следва да бъдат своевременно и подробно информирани за точките от дневния ред на заседанията на съвета, за да се подпомогне провеждането на ефективни обсъждания и да се улесни процесът на изготвяне и вземане на решения.

(36а)  При изпълнението на своите задачи Надзорният съвет отчита всички релевантни факти и обстоятелства в участващите държави членки и изпълнява своите задължения в интерес на Съюза като цяло.

(36б)  При пълно спазване на институционалните разпоредби и реда и условията на гласуване, предвидени в Договорите, Надзорният съвет следва да бъде съществен орган за изпълнението на надзорните задачи на ЕЦБ ‐ задачи, които досега винаги са били в ръцете на националните компетентни органи. Поради това на Съвета следва да бъдат предоставени правомощията да приема решение за изпълнение за назначаване на председател и заместник-председател на Надзорния съвет. След като изслуша Надзорния съвет, ЕЦБ следва да представи за одобрение от Европейския парламент предложение за назначаване на председател и заместник-председател. След одобрението на това предложение Съветът следва да приеме решението за изпълнение. Председателят следва да бъде избран въз основа на открита процедура за подбор, за която Европейският парламент и Съветът следва да бъдат надлежно информирани.

(36в)  За да се даде възможност за подходяща ротация, като същевременно се гарантира пълната независимост на председателя, мандатът му следва да не превишава пет години и да не може да се подновява. С цел да се осигури пълна координация с дейностите на ЕБО и с пруденциалните политики на Съюза, Надзорният съвет следва да може да кани ЕБО и Европейската комисия като наблюдатели. Председателят на европейския орган за оздравяване на банките, след като бъде създаден такъв, следва да участва като наблюдател в заседанията на Надзорния съвет.

(36г)  Надзорният съвет следва да бъде подпомаган от ръководен комитет в по-ограничен състав. Ръководният комитет следва да подготвя заседанията на Надзорния съвет и да изпълнява задачите си единствено в интерес на Съюза като цяло, като работи при пълна прозрачност с Надзорния съвет.

(36д)  Управителният съвет на ЕЦБ следва да кани представители на участващите държави членки извън еврозоната винаги когато възнамерява да възрази на проект за решение, изготвен от Надзорния съвет, или когато заинтересованите национални компетентни органи уведомят Управителния съвет за мотивираното си несъгласие с проект за решение на Надзорния съвет, в случай че въпросното решение е адресирано до националните органи във връзка с кредитни институции от участващите държави членки извън еврозоната.

(36е)  С цел да гарантира разделението между задачите, свързани с паричната политика, и надзорните задачи, ЕЦБ следва да бъде задължена да създаде група за посредничество. Създаването на групата, и по-специално нейният състав, следва да гарантира преодоляването на различията в становищата по балансиран начин в интерес на Съюза като цяло.

(37)  Надзорният съвет, ръководният комитет и персоналът на ЕЦБ, изпълняващ надзорни задължения, следва да спазват подходящи изисквания за запазване на професионална тайна. Подобни изисквания следва да се прилагат по отношение на обмена на информация с персонала на ЕЦБ, който не участва в работата по надзора. Това не следва да възпрепятства ЕЦБ да обменя информация в рамките и при условията, определени в съответните законодателни актове на Съюза, включително с Европейската комисия за целите на изпълнение на нейните задачи по членове 107 и 108 от ДФЕС и съгласно правото на Съюза в областта на засиленото икономическо и бюджетно наблюдение.

(38)  За да изпълнява ефективно своите надзорни задачи, ЕЦБ следва да упражнява възложените ѝ надзорни задачи напълно независимо, в частност от нежелано политическо влияние и от намеса от страна на промишления сектор, които биха засегнали оперативната ѝ независимост.

(38а)  Използването на периоди на изчакване в надзорните органи представлява важна част от гарантирането на ефективността и независимостта на надзора, осъществяван от тези органи. За тази цел и без да се засяга прилагането на по-строги национални правила, ЕЦБ следва да въведе и поддържа подробни и официални процедури, включително периоди на пропорционален преглед, за да оцени предварително и да предотврати евентуални конфликти с легитимните интереси на ЕНМ/ЕЦБ, когато бивш член на Надзорния съвет започне работа в банковия сектор, върху който преди това е осъществявал надзор.

(39)  За да изпълнява своите надзорни задачи ефективно, ЕЦБ следва да разполага с необходимите за това ресурси. Тези ресурси следва да бъдат получени по начин, който осигурява независимост за ЕЦБ от нежелано влияние от страна на националните компетентни органи и участниците на пазара, както и разделение между паричната политика и задачите по надзора. Разходите за надзора следва да бъдат основно за сметка на дружествата, по отношение на които той се прилага. Следователно упражняването на надзорни задачи от ЕЦБ следва да се финансира ▌от годишни такси, начислявани на кредитните институции, установени в участващите държави членки. ЕЦБ следва да има също право да налага такси на клонове, установени в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка, за да покрива разходите си, направени при изпълнението на задачите си на надзорен орган на приемащата държава членка спрямо въпросните клонове. В случай че над дадена кредитна институция или клон се извършва надзор на консолидирана основа, таксата следва да бъде налагана на кредитната институция на най-високо равнище в рамките на въпросната група, установена в участващите държави членки. Изчисляването на тези такси следва да изключва всички клонове, установени в неучастващи държави членки.

(39а)  Когато дадена кредитна институция бъде включена в консолидирания надзор, таксата следва да се изчисли на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки и да бъде разпределена на кредитните институции, установени в дадена участваща държава членка и включени в консолидирания надзор, въз основа на обективни критерии, свързани със значимостта и профила на риска, включително рисково претеглените активи.

(40)  Наличието на силно мотивиран, добре обучен и безпристрастен персонал е абсолютно необходимо за ефективния надзор. С цел да се създаде напълно интегриран надзорен механизъм, следва да се осигури адекватен обмен на служители между националните надзорни органи на участващите държави членки и между тези органи и ЕЦБ, както и командироване на служители. С цел осигуряване на възможност за постоянен контрол на партньорска основа, особено по отношение на надзора на големите банки, ЕЦБ следва да може да изисква в националните екипи по надзора да се включи също персонал от компетентните органи на други участващи държави членки, което ще позволи съставянето на надзорни екипи с разнообразен географски произход и със специфичен професионален опит и профил. Обменът и командироването на служители допринася за установяването на обща култура на надзор. ЕЦБ редовно ще предоставя информация за това колко служители на националните компетентни органи на участващите държавите членки са командировани в ЕЦБ за целите на ЕНМ.

(41)  Предвид глобализацията на банковите услуги и нарасналото значение на международните стандарти, ЕЦБ следва да изпълнява задачите си в съответствие с международните стандарти и в диалог и тясно сътрудничество с надзорните органи извън Съюза, без да се дублира международната роля на ЕБО. Следва да ѝ бъдат предоставени правомощия да развива контакти и да сключва административни договорености с надзорните органи и администрациите на трети държави и с международни организации, при координация с ЕБО и пълно зачитане на настоящата роля и съответните компетентности на държавите членки и на институциите на Съюза.

(42)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(11) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни(12) се прилагат в пълна степен при обработването на лични данни от ЕЦБ за целите на настоящия регламент.

(43)  По отношение на ЕЦБ се прилага Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)(13). ЕЦБ прие Решение ЕЦБ/2004/11 от 3 юни 2004 г. относно условията за извършване на разследвания в Европейската централна банка от Европейската служба за борба с измамите(14).

(44)  С цел да се гарантира, че кредитните институции подлежат на надзор по най-високи стандарти, който не е ограничен от други, непруденциални съображения, и че е постигнато навременно и ефективно решение на взаимно подсилващите се неблагоприятни последици, които опасенията за пазарните тенденции оказват върху банките и държавите членки, ЕЦБ следва да започне да изпълнява конкретни надзорни задачи във възможно най-кратък срок. Прехвърлянето на надзорни задачи от националните надзорни органи към ЕЦБ изисква обаче известна подготовка. Поради това следва да се предвиди подходящ период на поетапно въвеждане.▌

(44а)  Когато приема подробните оперативни правила за изпълнението на задачите, възложени ѝ с настоящия регламент, ЕЦБ следва да предвиди преходни разпоредби, с които да се гарантира приключването на текущи надзорни процедури, включително приетите решения и/или мерки или предприетите разследвания преди влизането в сила на настоящия регламент.

(45а)  В съобщението си от 28 ноември 2012 г., озаглавено „Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз“, Комисията посочва, че „член 127, параграф 6 от ДФЕС би могъл да бъде изменен, за да се позволи прилагането на обикновената законодателна процедура и да се премахнат някои от правните ограничения, които в момента той поставя пред проекта за ЕНМ (т.е. да се установи пряка и неотменима възможност за избор от държави членки извън еврозоната за участие в ЕНМ, извън модела на “тясното сътрудничество„, да се предоставят на държавите членки извън еврозоната, участващи в ЕНМ, напълно равни права в процеса на вземане на решения от ЕЦБ, и да се развие още повече вътрешното разделение на вземане на решения относно паричната политика и относно надзора)“. В него се посочва също, че „засилването на демократичния контрол над ЕЦБ би било специфичен въпрос за разрешаване, доколкото тя осъществява банков надзор“. Припомня се, че в Договора за Европейския съюз е предвидено, че правителството на всяка държава членка, Европейският парламент или Европейската комисия могат да представят проекти за промени в Договорите, които могат да се отнасят до всеки един аспект от Договорите.

(46)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на защита на личните данни, свободата на стопанска инициатива, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, и трябва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(47)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно създаването на ефикасна и ефективна уредба за изпълнението от институция на Съюза на конкретни задачи по надзора над кредитните институции и осигуряването на последователно прилагане на единната нормативна уредба за кредитните институции, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен на равнището на държавите членки и следователно, поради паневропейската структура на банковия пазар и последиците от изпадането на банки в несъстоятелност върху други държави членки, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава I

Предмет и определения

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент на ЕЦБ се възлагат конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, с цел да се допринесе за сигурността и стабилността на кредитните институции и стабилността на финансовата система в рамките на ЕС и отделните държави членки при пълно зачитане и задължение за полагане на грижа за единството и интегритета на вътрешния пазар на основата на равнопоставено третиране на кредитните институции с оглед да се избегне регулаторният арбитраж.

Институциите, посочени в член 2 от Директива 2006/48/ЕО, са изключени от задачите по надзора, възложени на ЕЦБ в съответствие с член 4 от настоящия регламент. Обхватът на задачите на ЕЦБ по надзора се ограничава до пруденциалното регулиране на кредитните институции съгласно настоящия регламент. С настоящия регламент на ЕЦБ не се възлагат никакви други задачи по надзора като например задачи, свързани с пруденциалния надзор над централни контрагенти.

При изпълнението на задачите си съгласно настоящия регламент и без да засяга целта за гарантиране на сигурността и стабилността на кредитните институции, ЕЦБ отчита в пълна степен наличието на различни видове кредитни институции, техните размери и бизнес модели.

В нито едно свое действие, предложение или политика ЕЦБ не дискриминира пряко или непряко която и да е държава членка или група от държави членки като място за предоставяне на банкови или финансови услуги в каквато и да било парична единица.

Настоящият регламент не засяга отговорностите и свързаните с тях правомощия на компетентните органи на участващите държави членки да изпълняват задачи по надзора, които не са възложени на ЕЦБ с настоящия регламент.

Настоящият регламент не засяга и отговорностите и свързаните с тях правомощия на компетентните или определените на национално равнище органи на участващите държави членки да прилагат макропруденциални инструменти, които не са предвидени в приложимите правни актове на Съюза.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

   (1) „участваща държава членка“ означава държава членка, чиято парична единица е еврото, или държава членка, чиято парична единица не е еврото, но която е установила тясно сътрудничество в съответствие с член 6;
   (2) „национален компетентен орган“ означава всеки национален компетентен орган, определен от участващите държави членки в съответствие с Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена)(15) и Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (преработена)(16);
   (3) „кредитни институции“ означава кредитни институции съгласно определението по член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/EО;
   (4) „финансов холдинг“ означава финансов холдинг съгласно определението по член 4, параграф 19 от Директива 2006/48/ЕО;
   (5) „смесен финансов холдинг“ означава смесена финансова холдингова компания съгласно определението по член 2, параграф 15 от Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат(17);
   (6) „финансов конгломерат“ означава финансов конгломерат съгласно определението по член 2, параграф 14 от Директива 2002/87/ЕО;
   (6а) „определен на национално равнище орган“ означава определен орган по смисъла на приложимото право на Съюза;
   (6б) „квалифицирано дялово участие“ означава квалифицирано дялово участие съгласно определението по член 4, параграф 11 от Директива 2006/48/ЕО;
   (6в) „единен надзорен механизъм (ЕНМ)“ означава европейска система за финансов надзор, съставена от Европейската централна банка и националните компетентни органи на участващите държави членки, описан в член 5 от настоящия регламент.

Глава II

Сътрудничество и задачи

Член 3

Сътрудничество

1.  ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския съвет за системен риск, както и с другите органи, които са част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), създадена по силата на член 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010, които гарантират адекватно равнище на регулиране и надзор в Съюза.

При необходимост ЕЦБ сключва меморандуми за разбирателство с компетентните органи на държавите членки, които отговарят за пазарите на финансови инструменти. Тези меморандуми се предоставят на разположение на Европейския парламент, Съвета и компетентните органи на всички държави членки.

1а.  За целите на настоящия регламент ЕЦБ участва в Съвета на надзорниците на Европейския банков орган при условията, посочени в член 40 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

1б.  ЕЦБ изпълнява задачите си в съответствие с настоящия регламент и без да засяга компетентността и задачите на ЕБО, ЕОЦКП, ЕОЗППО и ЕССР.

1в.  ЕЦБ поддържа тясно сътрудничество с органите, упълномощени да оздравяват кредитни институции, в т.ч. при изготвянето на планове за оздравяване.

1г.  При спазване на разпоредбите на членове 1, 4 и 5 ЕЦБ сътрудничи тясно с който и да е инструмент на публичната финансова помощ, включително Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС) и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), по-специално когато такъв инструмент е отпуснал или има вероятност да отпусне пряка или непряка финансова помощ на кредитна институция, подлежаща на условията на член 4 от настоящия регламент.

1д.  ЕЦБ и националните компетентни органи на неучастващите държави членки сключват меморандум за разбирателство, в който се описва най-общо начинът, по който двете страни ще си сътрудничат при изпълнението на своите надзорни задачи съгласно правото на Съюза по отношение на финансовите институции, определени в член 2. Меморандумът подлежи на редовен преглед.

Без да се засяга посоченото в първата алинея ЕЦБ сключва меморандум за разбирателство с националния компетентен орган на всяка неучастваща държава членка, която е държава членка по произход на поне една институция със системно значение в световен мащаб, както е определено в правото на Съюза.

Всеки меморандум подлежи на редовен преглед и се публикува, като поверителната информация се третира по подходящ начин.

Член 4

Задачи, възложени на ЕЦБ

1.  В рамките на член 5 ЕЦБ, съгласно параграф 3 от настоящия член, е единственият орган, компетентен да извършва за целите на пруденциалния надзор следните задачи във връзка с всички кредитни институции, установени в участващите държави членки:

   а) да издава лицензи на кредитни институции и да отнема лицензите на кредитни институции при спазване на разпоредбите на член 13;
   аа) за кредитните институции, установени в участваща държава членка, които желаят да открият клон или да предоставят трансгранични услуги в неучастваща държава членка, да изпълнява задачите, за които компетентният орган на държавата членка по произход има правомощия съгласно приложимото право на Съюза;
   б) да оценява исканията за придобиването и освобождаването от квалифицирани дялови участия в кредитни институции, освен в случай на оздравяване на банка, като спазва разпоредбите на член 13а;
   в) да осигурява спазване на актовете, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея, с които се налагат пруденциални изисквания на кредитните институции, свързани с изискванията за собствен капитал, секюритизацията, ограниченията на големите експозиции, ликвидността, ливъриджа, отчитането и публичното оповестяване на информация по тези въпроси;
   е) да гарантира спазване на актовете, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея, с които се налагат изисквания на кредитните институции да разполагат с надеждни управленски правила, включително подходящи и целесъобразни изисквания за лицата, отговарящи за управлението на кредитни институции, процеси за управление на риска, механизми за вътрешен контрол, политики и практики за възнагражденията и ефективни процеси за вътрешна оценка на капиталовата адекватност, в т.ч. вътрешни рейтингови модели;
   ж) да извършва надзорен преглед, включително, по целесъобразност в координация с ЕБО, тестове за устойчивост и евентуалното им публично оповестяване, за да определя дали правилата, стратегиите, процесите и механизмите, въведени от кредитните институции, и собственият капитал, който те държат, осигуряват стабилно управление и покритие на техните рискове и въз основа на този надзорен преглед да налага на кредитните институции специфични допълнителни изисквания за собствен капитал, специфични изисквания за публично оповестяване, специфични изисквания за ликвидност и други мерки в случаите, в които на компетентните органи конкретно е дадена такава възможност от съответното право на Съюза;
   и) да извършва надзор на консолидирана основа над предприятията майки на кредитните институции, установени в една от участващите държави членки, включително по отношение на финансовите холдинги и смесените финансови холдинги, и да участва в надзора на консолидирана основа, включително в колегиуми от надзорни органи, без да се засяга участието на националните компетентни органи от участващите държави членки в тези колегиуми в качеството на наблюдатели, по отношение на предприятия майки, които не са установени в една от участващите държави членки;
   й) да участва в допълнителния надзор на финансови конгломерати по отношение на кредитните институции в тях и да изпълнява задачите на координатор, когато ЕЦБ е определена за координатор на финансов конгломерат в съответствие с критериите, определени в съответното право на Съюза;
   к) да изпълнява надзорни задачи във връзка с планове за възстановяване и ранна интервенция, когато кредитна институция или група, по отношение на която ЕЦБ е органът, извършващ надзор на консолидирана основа, не изпълнява или е вероятно да наруши приложимите пруденциални изисквания, и единствено в случаите, посочени изрично в приложимото за компетентните органи право на Съюза ‐ надзорни задачи във връзка със структурни промени, които се изискват от кредитните институции с оглед на предотвратяване на финансови затруднения или изпадане в несъстоятелност, с изключение на всякакви правомощия за оздравяване.

2.  За кредитните институции, установени в неучастваща държава членка, които откриват клон или предоставят трансгранични услуги в участваща държава членка, ЕЦБ изпълнява, в рамките на посоченото в параграф 1, задачите, за които компетентните органи на участващата държава членка имат правомощия съгласно съответното право на Съюза.

3.  За изпълнението на задачите, които са ѝ възложени по силата на настоящия регламент, и с цел да гарантира високи стандарти на надзор, ЕЦБ прилага цялото приложимо право на Съюза, а когато то се състои от директиви ‐ националното законодателство за транспониране на тези директиви. Когато приложимото право на Съюза се състои от регламенти и когато понастоящем тези регламенти изрично предвиждат възможност за избор от страна на държавите членки, ЕЦБ прилага и националното законодателство, с което се упражнява този избор.

За тази цел ЕЦБ приема насоки и препоръки и взема решения при условията и при спазване на приложимото право на Съюза, и по-специално на всички законодателни и незаконодателни актове, в т.ч. посочените в членове 290 и 291 от ДФЕС. По-специално ЕЦБ подлежи на задължителните регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕБО и приети от Комисията в съответствие с членове 10‐15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, на член 16 „Насоки и препоръки“ от същия регламент, както и на разпоредбите на регламента за ЕБО относно европейското ръководство за надзор, изготвено от ЕБО в съответствие с посочения регламент. ЕЦБ може също да приема регламенти единствено доколкото те са необходими за организиране или уточняване на реда и условията за изпълнение на тези задачи.

Преди приемането на даден регламент ЕЦБ провежда открити публични консултации и анализира потенциалните свързани разходи и ползи, освен ако подобни консултации и анализи са несъразмерни по отношение на обхвата и въздействието на въпросните регламенти или по отношение на спешния характер на въпроса, като в такъв случай ЕЦБ обосновава спешността.

Ако е необходимо, ЕЦБ допринася с някаква форма на участие в разработването на проекти на регулаторни технически стандарти или технически стандарти за изпълнение от ЕБО в съответствие с Регламент (ЕС) № 1093/2010, или обръща внимание на ЕБО за евентуалната нужда да представи на Комисията проекти на стандарти за изменение на действащите регулаторни технически стандарти или технически стандарти за изпълнение.

Член 4a

Макропруденциални задачи и инструменти

1.  Когато е уместно или се прецени, че е наложително, и без да се засягат разпоредбите на параграф 2 по-долу, компетентните или определените на национално равнище органи на участващите държави членки прилагат изисквания за капиталови буфери, с които кредитните институции да разполагат на съответното равнище съгласно приложимото право на Съюза, в допълнение към изискванията за собствен капитал по член 4, параграф 1, буква в), включително коефициенти на антицикличния буфер, както и всякакви други мерки, имащи за цел отстраняване на системните или макропруденциалните рискове, предвидени в Директива 2006/48/ЕО и Директива 2006/49/ЕО, като се следват процедурите, определени в тези директиви в случаите, които са изрично посочени в приложимото право на Съюза. Десет работни дни преди да бъде взето подобно решение, съответният орган уведомява по надлежен ред ЕЦБ за своето намерение. Ако ЕЦБ повдигне възражение, тя представя писмено мотивите си в рамките на пет работни дни. Съответният орган разглежда обстойно мотивите на ЕЦБ, преди да процедира към вземане на решението по целесъобразност.

2.  Ако се сметне за необходимо, ЕЦБ може вместо националните компетентни органи или определените на национално равнище органи на участващата държава членка да приложи по-високи изисквания за капиталови буфери, с които кредитните институции трябва да разполагат на съответното равнище съгласно приложимото право на Съюза, от прилаганите от националните компетентни органи или определените на национално равнище органи на участващите държави членки, в допълнение към изискванията за собствен капитал по член 4, параграф 1, буква в), включително коефициенти на антицикличния буфер, при условията по параграфи 3 и 4, както и да прилага по-строги мерки, имащи за цел отстраняване на системните или макропруденциалните рискове на равнището на кредитните институции при условията на процедурите, посочени в директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, в случаите, които са изрично упоменати в приложимото право на Съюза.

3.  Всеки национален компетентен орган или определен на национално равнище орган може да предложи на ЕЦБ да действа съгласно параграф 2 с цел преодоляване на специфичното състояние на финансовата система и икономиката в неговата държава членка.

4.  Ако ЕЦБ възнамерява да действа в съответствие с параграф 2, тя си сътрудничи тясно с определените на национално равнище органи в съответните държави членки, когато обмисля предприемането на каквото и да било действие. По-специално ЕЦБ уведомява за намерението си съответните национални компетентни органи или определени на национално равнище органи десет работни дни, преди да вземе подобно решение. Ако някой от съответните органи повдигне възражение, той представя писмено мотивите си в рамките на пет работни дни. ЕЦБ разглежда обстойно мотивите, преди да процедира към вземане на решението по целесъобразност.

5.  При изпълнението на задачите, посочени в параграф 2, ЕЦБ взема предвид специфичното състояние на финансовата система, икономическото положение и икономическия цикъл в отделни държави членки или части от тях.

Член 5

Сътрудничество в рамките на единния надзорен механизъм

1.  ЕЦБ изпълнява задачите си в рамките на единен надзорен механизъм, който се състои от ЕЦБ и националните компетентни органи. ЕЦБ носи отговорност за ефективното и последователно функциониране на единния надзорен механизъм.

2.  Както ЕЦБ, така и националните компетентни органи спазват задължението за добросъвестно сътрудничество и задължението за обмен на информация.

Без да се засяга правомощието на ЕЦБ да получава пряко или да има пряк достъп до информация, докладвана непрекъснато от кредитните институции, националните компетентни органи предоставят по-конкретно на ЕЦБ цялата информация, необходима за изпълнението на задачите, възложени на ЕЦБ по силата на настоящия регламент.

4а.  Когато е целесъобразно и без да се засяга отговорността и отчетността на ЕЦБ във връзка със задачите, възложени ѝ с настоящия регламент, националните компетентни органи имат отговорността да оказват съдействие на ЕЦБ при условията, посочени в рамката по параграф 4д, при изготвянето и изпълнението на актове, свързани с посочените в член 4 задачи, по отношение на всички кредитни институции, включително съдействие при осъществяване на дейности за проверка. При изпълнението на задачите си по член 4 те следват дадените от ЕЦБ инструкции.

4б.  По отношение на задачите, определени в член 4, параграф 1 ‐ без тези по букви а) и б), ЕЦБ носи отговорностите по параграф 4в, а националните компетентни органи носят отговорностите по параграф 4г, в съответствие с рамката и процедурите, зададени в параграф 4д, за целите на надзора на следните кредитни институции, финансови холдинги или смесени финансови холдинги, или клонове, които са установени в участващи държави членки, на кредитни институции, които са установени в неучастващи държави членки:

    Кредитни институции, които не са толкова значими на консолидирана основа, като най-високото равнище на консолидация се намира в участващите държави членки или в отделните институции в конкретния случай на клонове, които са установени в участващи държави членки, на кредитни институции, които са установени в неучастващи държави членки. Значимостта се оценява въз основа на следните критерии:
     i) размер;
   ii) значимост за икономиката на ЕС или на дадена участваща държава членка;
   iii) значимост на трансграничните дейности.

     i) общата стойност на активите ѝ надвишава 30 млрд. евро; или
   ii) съотношението на общите ѝ активи спрямо БВП на участващата държава членка по установяване надвишава 20 %, освен ако общата стойност на активите ѝ е по-малка от 5 млрд. евро; или
   iii) след постъпило уведомление от съответния национален компетентен орган, че той счита тази институция от съществено значение за местната икономика, ЕЦБ взема решение, което потвърждава същественото ѝ значение след обстойна оценка, в т.ч. оценка на балансовия отчет, от страна на ЕЦБ, на въпросната кредитна институция.

ЕЦБ може също по собствена инициатива да разглежда дадена институция като институция от съществено значение тогава, когато последната е установила банкови дъщерни предприятия в повече от една участваща държава членка и нейните трансгранични активи или пасиви представляват значителен дял от общите ѝ активи или пасиви, при спазване на посочените в методиката условия.

кредитни институции, за които е поискана или получена публична финансова помощ пряко от ЕИФС или ЕМС, не се считат за по-малко значими.

Независимо от разпоредбите на предходните алинеи, ЕЦБ осъществява задачите, възложени ѝ с настоящия регламент, по отношение на трите най-значими кредитни институции във всяка от участващите държави членки, освен ако конкретните обстоятелства налагат друго.

4в.  По отношение на кредитните институции, посочени в параграф 4б, и съгласно рамката, определена в параграф 4д:

   а) ЕЦБ публикува регламенти, насоки или общи инструкции, насочени към националните компетентни органи, съгласно които националните компетентни органи изпълняват задачите по член 4 ‐ без тези по букви а) и б) от него, и приемат надзорни решения.

Тези инструкции могат да се отнасят до специфичните правомощия по член 13б, параграф 2 за групи или категории кредитни институции с цел осигуряване на последователност на резултатите от надзора в рамките на единния надзорен механизъм;

   б) Когато е необходимо с оглед на последователното прилагане на високи стандарти на надзор, ЕЦБ може във всеки момент, по собствена инициатива след консултация с националните органи или по искане на национален компетентен орган, да реши да упражни пряко всички съответни правомощия по отношение на една или повече кредитни институции, посочени в параграф 4б, включително в случаите, когато е била поискана или получена финансова помощ непряко от ЕИФС или ЕМС;
   в) ЕЦБ упражнява надзор върху функционирането на системата въз основа на отговорностите и процедурите по настоящия член, и по-специално на посочените в параграф 4д, буква в);
   г) ЕЦБ може по всяко време да използва правомощията, посочени в членове 9‐12;
   д) ЕЦБ може също да изисква информация, на принципа ad hoc или постоянно, от националните компетентни органи относно изпълнението на техните задачи съгласно настоящия член.

4г.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 4в, националните компетентни органи изпълняват и носят отговорност за задачите, посочени в член 4, параграф 1, букви aa), в), е), ж), и) и к), както и за приемането на всички надзорни решения по отношение на кредитните институции, посочени в параграф 4б, първа алинея, съгласно рамката и процедурите по параграф 4д.

Без да се засягат членове 9‐12, националните компетентни органи и определените на национално равнище органи запазват правомощията си, в съответствие с националното право, да получават информация от кредитните институции, холдингите, смесените холдинги и предприятията, включени в консолидираното финансово положение на дадена кредитна институция, и да провеждат проверки на място за тези институции, холдинги, смесени холдинги и предприятия. Националните компетентни органи информират ЕЦБ, в съответствие с рамката по параграф 4д, за предприетите съгласно настоящия параграф мерки и работят по тези мерки в тясна координация с ЕЦБ.

Националните компетентни органи докладват редовно на ЕЦБ относно провеждането на дейностите по настоящия член.

4д.  В консултация с националните компетентни органи на участващите държави членки и въз основа на предложение от Надзорния съвет ЕЦБ приема и оповестява рамка за практическата организация на изпълнението на настоящия член. Рамката включва най-малко следното:

   а) конкретната методика за оценка на критериите по параграф 4б, алинеи 1‐3, и критериите, съгласно които параграф 4б, четвърта алинея престава да се прилага за конкретна кредитна институция, както и получените в резултат от това правила за целите на изпълнението на параграфи 4в и 4г. Тези правила и методите за оценка на критериите, посочени в параграф 4б, алинеи 1‐3, се преразглеждат с цел отразяване на евентуални значими промени и гарантират, че когато дадена банка се счита за значима или по-малко значима, тази оценка бива изменяна само в случай на съществени и непреходни промени в обстоятелствата, по-специално онези обстоятелства, свързани с положението на банката, които имат значение за оценката.
   б) определянето на процедурите ‐ включително сроковете, и възможността за изготвянето на проекти за решения, които да се изпращат на ЕЦБ за разглеждане ‐ за взаимоотношенията между ЕЦБ и националните компетентни органи относно надзора на кредитните институции, които не се считат за по-малко значими в съответствие с параграф 4б;
  в) определянето на процедурите, включително сроковете, за взаимоотношенията между ЕЦБ и националните компетентни органи относно надзора над кредитните институции, които се считат за по-малко значими в съответствие с параграф 4б. По-специално тези процедури изискват от националните компетентни органи, в зависимост от отделните случаи, определени в рамката:
     i) да уведомяват ЕЦБ за всяка съществена процедура по надзора;
   ii) да подлагат на допълнителна оценка конкретни аспекти от процедурата, ако ЕЦБ поиска това;
   iii) да представят на ЕЦБ проекти за съществени надзорни решения, по които ЕЦБ може да изразява становища.

4е.  Когато ЕЦБ се подпомага от националните компетентни органи или определените на национално равнище органи с оглед на упражняването на възложените ѝ с настоящия регламент задачи, ЕЦБ и националните компетентни органи спазват разпоредбите на съответните законодателни актове на Съюза по отношение на разпределението на отговорностите и сътрудничеството между компетентните органи на различни държави членки.

Член 6

Тясно сътрудничество с компетентните органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото

1.  В рамките на определените в настоящия член ограничения ЕЦБ изпълнява задачите, посочени в член 4, параграфи 1 и 2 и член 4а по отношение на кредитните институции, установени в държава членка, чиято парична единица не е еврото, когато е установено тясно сътрудничество между ЕЦБ и националния компетентен орган на тази държава членка в съответствие с настоящия член.

За тази цел ЕЦБ може да изпраща инструкции до националните компетентни органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото.

2.  Тясно сътрудничество между ЕЦБ и националния компетентен орган на ▌участваща държава членка, чиято парична единица не е еврото, се установява с решение на ЕЦБ, когато са изпълнени следните условия:

   а) съответната държава членка уведомява другите държави членки, Комисията, ЕЦБ и ЕБО за искането си да установи тясно сътрудничество с ЕЦБ във връзка с изпълнението на задачите, посочени в член 4 и член 4а, по отношение на всички кредитни институции, установени в нея, в съответствие с член 5;
  б) в уведомлението съответната държава членка се задължава:
   да гарантира, че нейният национален компетентен орган или определеният на национално равнище орган ще спазва всички насоки или искания на ЕЦБ;
   да предоставя информацията за установените в нея кредитни институции, която ЕЦБ може да изиска с цел да направи цялостна оценка на тези кредитни институции.
   в) съответната държава членка е приела необходимото национално законодателство, за да гарантира, че нейният национален компетентен орган ще бъде задължен да приеме поисканите от ЕЦБ мерки по отношение на кредитни институции, в съответствие с параграф 5.

4.  Решението, посочено в параграф 2, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Решението започва да се прилага 14 дни след публикуването му.

5.  Когато ЕЦБ счита, че националният компетентен орган на дадена държава членка следва да приеме мярка, свързана със задачите по параграф 1, по отношение на кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг, тя дава инструкции на този орган, като посочва съответен срок.

Този срок е най-малко 48 часа, освен ако по-ранното приемане не е абсолютно необходимо за предотвратяване на непоправими вреди. Компетентният орган на съответната държава членка предприема всички необходими мерки в съответствие със задължението, посочено в параграф 2, буква в).

5а.  ЕЦБ може да реши да отправи предупреждение към съответната държава членка, че тясното сътрудничество ще бъде временно преустановено или прекратено, ако не бъдат предприети решителни коригиращи действия в следните случаи:

   а) когато, по мнение на ЕЦБ, съответната държава членка вече не отговаря на условията по параграф 2, букви а)‐в); или
   б) когато, по мнение на ЕЦБ, националният компетентен орган на дадена държава членка не действа в съответствие със задължението си по параграф 2, буква в).

Ако 15 дни след уведомлението за предупреждението не са предприети такива действия, ЕЦБ може временно да преустанови или да прекрати тясното сътрудничество със съответната държава членка.

Решението се съобщава на съответната държава членка и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. В решението се посочва датата, от която то се прилага, като надлежно се отчитат ефективността на надзора и законните интереси на кредитните институции.

5б.  Държавата членка може да поиска ЕЦБ да прекрати тясното сътрудничество по всяко време след изтичането на три години от публикуването на решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество в Официален вестник на Европейския съюз. В искането се обясняват причините за прекратяването, включително, според случая, значителните отрицателни последици, ако има такива, по отношение на фискалните отговорности на държавата членка. В такъв случай ЕЦБ незабавно пристъпва към приемането на решение за прекратяване на тясното сътрудничество и посочва датата на прилагане, която е в рамките на максимум три месеца, като надлежно се отчитат ефективността на надзора и законните интереси на кредитните институции. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

5в.  Ако участваща държава членка, чиято парична единица не е еврото, уведоми ЕЦБ в съответствие с член 19, параграф 3 за своето мотивирано несъгласие с възражение на Управителния съвет срещу проект за решение на Надзорния съвет, Управителният съвет в срок от 30 дни дава становище по мотивираното несъгласие, изразено от държавата членка, и потвърждава или оттегля своето възражение, като посочва мотивите си.

В случай че Управителният съвет потвърди възражението си, участващата държава членка, чиято парична единица не е еврото, може да уведоми ЕЦБ, че няма да бъде обвързана от евентуалното решение, свързано с евентуален изменен проект за решение на Надзорния съвет.

В такъв случай ЕЦБ обмисля възможността за временно преустановяване или прекратяване на тясното сътрудничество с тази държава членка, като взема под необходимото внимание съображението за ефективност на надзора, и взема съответното решение.

По-специално ЕЦБ взема под внимание следните съображения:

   дали отсъствието на такова временно преустановяване или прекратяване би могло да застраши целостта на ЕНМ или да има значителни отрицателни последици по отношение на фискалните отговорности на държавите членки;
   дали такова временно преустановяване или прекратяване би могло да има значими отрицателни последици по отношение на фискалните отговорности в държавата членка, уведомила за своето несъгласие в съответствие с член 19, параграф 3;
   дали се е уверила, че съответният национален компетентен орган е приел мерки, които по мнението на ЕЦБ:
   а) гарантират, че кредитните институции в държавата членка, уведомила за своето несъгласие в съответствие с предходната алинея, не получават по-благоприятно третиране от кредитните институции в останалите участващи държави членки;
   б) са също толкова ефективни, колкото решението на Управителния съвет по предходната алинея, по отношение на постигането на целите по член 1 от настоящия регламент, както и за осигуряване на съответствие с приложимото право на Съюза.

ЕЦБ включва тези съображения в своето решение и ги съобщава на съответната държава членка.

5г.  Ако участваща държава членка, чиято парична единица не е еврото, не е съгласна с проект за решение на Надзорния съвет, тя информира Управителния съвет за своето мотивирано несъгласие в срок от пет работни дни от получаването на проекта за решение. Управителният съвет взема решение по въпроса в срок от пет работни дни, като отчита изцяло представените мотиви, и обяснява писмено решението си на засегнатата държава членка. Последната може да поиска ЕЦБ да прекрати тясното сътрудничество с незабавно действие и няма да бъде обвързана с взетото впоследствие решение.

5д.  Държава членка, която е прекратила тясното сътрудничество с ЕЦБ, не може да започне ново тясно сътрудничество преди изтичането на три години от датата на публикуване на решението на ЕЦБ за прекратяване на тясното сътрудничество в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Международни отношения

Без да се засяга съответната компетентност на държавите членки и на другите институции и органи на Съюза, включително ЕБО, във връзка със задачите, възложени на ЕЦБ с настоящия регламент, ЕЦБ може да развива контакти и да сключва административни договорености с надзорни органи, международни организации и администрации на трети държави, след подходяща координация с ЕБО. Тези договорености не създават правни задължения за Съюза и неговите държави членки.

Глава III

Правомощия на ЕЦБ

Член 8

Правомощия за надзор и провеждане на разследвания

1.  Изключително за целите на изпълнение на задачите, възложени ѝ по силата на член 4, параграфи 1 и 2 и член 4а, параграф 2, в участващите държави членки ЕЦБ се счита, когато е подходящо, за компетентния орган или за определения на национално равнище орган, в съответствие с приложимото право на Съюза ▌.

Също изключително за тези цели ЕЦБ има всички правомощия и задължения, които са изложени в настоящия регламент. ЕЦБ има също всички правомощия и задължения, които имат компетентните органи и определените на национално равнище органи съгласно приложимото право на Съюза, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент. По-специално, ЕЦБ има правомощията, посочени в раздел 1 и раздел 2 от настоящата глава.

Доколкото е необходимо за изпълнението на възложените ѝ с настоящия регламент задачи, ЕЦБ може да изисква, посредством инструкции, от тези национални органи да упражнят своите правомощия по силата на националното право и в съответствие със заложените в него условия, когато ЕЦБ няма такива правомощия по силата на настоящия регламент. Тези национални органи уведомяват подробно ЕЦБ за упражняването на тези правомощия.

2а.  ЕЦБ упражнява правомощията по параграф 1 в съответствие с правните актове, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея. При упражняване на съответните си надзорни правомощия и на правомощията си за провеждане на разследвания ЕЦБ и националните компетентни органи си сътрудничат тясно.

2б.  Чрез дерогация от параграф 1, по отношение на кредитните институции, установени в държави членки, които са установили тясно сътрудничество в съответствие с член 6, ЕЦБ упражнява своите правомощия съгласно член 6.

РАЗДЕЛ 1

Правомощия за провеждане на разследвания

Член 9

Искания за информация

1.  Без да се засягат правомощията по член 8, параграф 1 и при спазване на условията от приложимото право на Съюза, ЕЦБ може да изиска ▌следните юридически или физически лица, при условията на член 4, да предоставят цялата информация, необходима за изпълнението на възложените ѝ с настоящия регламент задачи, включително информацията, която следва да се предоставя периодично и в определен формат за целите на надзора и свързаната с него статистическа отчетност:

   а) кредитни институции, установени в участващите държави членки;
   б) финансови холдинги, установени в участващите държави членки;
   в) смесени финансови холдинги, установени в участващите държави членки;
   г) холдинги със смесена дейност, установени в участващите държави членки;
   д) лица, които принадлежат към субектите по букви а)‐г) [...]▌;
   е) трети лица, на които посочените в букви а)‐г) субекти са възложили ▌функции или дейности;

2.  Посочените в параграф 1 лица предоставят исканата информация. Разпоредбите относно професионалната тайна не освобождават тези лица от задължението да предоставят информацията. Предоставянето на информацията не се счита за нарушение на професионалната тайна.

2а.  Когато ЕЦБ получава информация директно от физическите или юридическите лица, посочени в параграф 1, тя предоставя тази информация на заинтересованите национални компетентни органи.

Член 10

Общи разследвания

1.  С оглед на изпълнението на възложените ѝ с настоящия регламент задачи и при спазване на условията по приложимото право на Съюза ЕЦБ може да извършва всички необходими разследвания по отношение на всички лица, посочени в член 9, параграф 1, букви а)‐е), установени или базирани в участваща държава членка.

За тази цел ЕЦБ има право:

   а) да изисква представянето на документи;
   б) да проверява счетоводните книги и документите на лицата, посочени в член 9, параграф 1, букви а)‐е), и да взема копия или извлечения от такива книги и документи;
   в) да получава писмени или устни обяснения от всяко лице, посочено в член 9, параграф 1, букви а)‐е), или от негови представители или служители;
   г) да задава въпроси на всяко друго ▌лице, което даде съгласие за това, с цел да събере информация, свързана с предмета на разследването.

2.  Посочените в член 9, параграф 1, букви а)‐е) лица подлежат на разследване, започнато въз основа на решение на ЕЦБ.

Когато дадено лице възпрепятства провеждането на разследване, националният компетентен орган на участващата държава членка, на чиято територия се намират съответните помещения, оказва при спазване на националното законодателство необходимото съдействие, включително в случаите, посочени в членове 11 и 12, като улеснява достъпа на ЕЦБ до служебните помещения на юридическите лица, посочени в член 9, параграф 1, букви а) до е), за да могат да се упражнят гореспоменатите права.

Член 11

Проверки на място

1.  С оглед на изпълнението на възложените ѝ с настоящия регламент задачи и при спазване на другите условия, установени в приложимото право на Съюза, ЕЦБ може, в съответствие с член 12 и при условие че уведоми предварително съответния национален компетентен орган, да извършва всички необходими проверки на място в служебните помещения на юридическите лица, посочени в член 9, параграф 1, букви а) до е) и всякакви други предприятия, включени в консолидирания надзор, по който ЕЦБ е органът, извършващ надзор на консолидирана основа, съгласно член 4, параграф 1, буква и). Когато това е необходимо за целите на правилното извършване и ефикасността на проверката, ЕЦБ може да извършва проверки на място без предизвестие до тези юридически лица.

2.  Длъжностните лица и другите лица, оправомощени от ЕЦБ да извършат проверка на място, могат да влизат в служебните помещения и площи на юридическите лица при наличие на решение за провеждане на разследване, прието от ЕЦБ, и разполагат с всички правомощия, предвидени в член 10, параграф 1.▌

3.  Посочените в член 9, параграф 1, букви а) до е) лица подлежат на проверка на място въз основа на решение на ЕЦБ.

4.  Под наблюдението и координацията на ЕЦБ длъжностните лица и останалите придружаващи лица, оправомощени или назначени от националния компетентен орган на държавата членка, на чиято територия предстои да се проведе проверката, ▌подпомагат активно длъжностните лица и другите лица, оправомощени от ЕЦБ. За тази цел те разполагат с правомощията, посочени в параграф 2. ▌В проверките на място имат право да участват и служители на националния компетентен орган на участващата държава членка.

5.  Когато длъжностните лица и другите придружаващи лица, оправомощени или назначени от ЕЦБ, установят, че дадено лице се противопоставя на проверка, разпоредена съгласно настоящия член, националният компетентен орган на съответната участваща държава членка им оказва необходимото съдействие в съответствие с националното право. Това съдействие включва запечатване на всички служебни помещения, счетоводни книги или документи за срока и в степента, необходими за проверката. Когато съответният национален компетентен орган не разполага с такива правомощия, той използва правомощията си да поиска необходимото съдействие от други национални органи.

Член 12

Разрешение от съдебен орган

1.  Ако за проверка на място съгласно член 11, параграфи 1 и 2 или за съдействие съгласно член 11, параграф 5 е необходимо разрешение от съдебен орган според националните правила, се подава искане за такова разрешение.

2.  Когато се подава искане за разрешение съгласно параграф 1, националният съдебен орган прави проверка на автентичността на решението на ЕЦБ и на това, дали предвидените принудителни мерки не са произволни или прекомерни предвид предмета на проверката. При проверката на пропорционалността на принудителните мерки националният съдебен орган може да поиска от ЕЦБ подробно обяснение, по-специално относно съображенията на ЕЦБ, на които се основава предположението за нарушение на правните актове, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея, както и относно тежестта на предполагаемото нарушение и естеството на участието на лицето, по отношение на което се вземат принудителните мерки. Националният съдебен орган обаче не оценява необходимостта от извършване на проверката, нито изисква да му бъде предоставена информацията, съдържаща се в досието на ЕЦБ. Законосъобразността на решението на ЕЦБ подлежи на преглед единствено от Съда на Европейския съюз.

РАЗДЕЛ 2

Специфични правомощия за надзор

Член 13

Лицензиране

1.  Всяко заявление за лиценз за извършване на дейност на кредитна институция в дадена участваща държава членка се подава до националните компетентни органи на държавата членка, в която ще бъде установена кредитната институция, съгласно изискванията на приложимото национално право.

1а.  Ако кандидатстващата институция отговаря на всички изисквания за издаване на лиценз, определени в приложимото национално право на тази държава членка, националният компетентен орган, в рамките на предвидения в приложимото национално право срок, приема проект за решение, с което да предложи на ЕЦБ да издаде лиценз. ЕЦБ и кандидатстващата за лиценз институция се уведомяват за проекта за решение. В обратния случай националният компетентен орган отхвърля заявлението за лиценз.

1б.  Проектът за решение се смята за приет от ЕЦБ, освен ако ЕЦБ не представи възражения в срок до 10 работни дни, който в надлежно обосновани случаи може да бъде еднократно удължен за същия срок. ЕЦБ представя възражения срещу проект за решение единствено в случай че не са изпълнени условията за предоставяне на лиценз, предвидени в съответното право на Съюза. ЕЦБ представя писмено мотивите за отказа.

1в.  Националният компетентен орган уведомява кандидата за лиценз относно решението, взето в съответствие с параграфи 1а и 1б.

2.  При условията на параграф 2а ЕЦБ може да отнеме лиценза в случаите, предвидени в приложимото право на Съюза, по собствена инициатива след консултации с националния компетентен орган на участващата държава членка, в която е установена кредитната институция, или по предложение на националния компетентен орган на участващата държава членка, в която е установена кредитната институция. Тези консултации имат за цел да гарантират по-специално, че преди да вземе решение за отнемане на лиценз, ЕЦБ оставя достатъчно време на националните органи да вземат решение относно необходимите корективни действия, в т.ч. евентуални мерки за оздравяване, както и че ги взема предвид.

Когато националният компетентен орган, който е предложил лицензирането в съответствие с параграф 1, прецени, че съгласно приложимото национално право лицензът трябва да бъде отнет, той подава за тази цел предложение до ЕЦБ. В такъв случай ЕЦБ взема решение относно предложението за отнемане на лиценз, като отчита изцяло обосновката за отнемането му, дадена от националния компетентен орган.

2а.  Докато националните органи продължават да имат компетентност за оздравяване на кредитните институции, когато преценят, че с отнемането на лиценза ще бъде застрашено адекватното изпълнение на оздравяването или необходимите действия за оздравяване или за запазване на финансовата стабилност, те надлежно уведомяват ЕЦБ за своето възражение, като обясняват подробно заплахата, която ще възникне от отнемането на лиценза. В такива случаи ЕЦБ се въздържа да пристъпи към отнемане на лиценза за срок, който е договорен взаимно с националните органи. По своя преценка ЕЦБ може да удължи този срок, ако реши, че е постигнат достатъчен напредък. Ако обаче ЕЦБ определи в обосновано решение, че националните органи не са предприели подходящите действия, необходими за запазване на финансовата стабилност, отнемането на лицензите влиза в сила незабавно.

Член 13a

Оценка на придобиването на квалифицирани дялови участия

1.  Без да се засягат освобождаванията по член 4, параграф 1, буква б), всяко известие за придобиване на квалифицирано дялово участие в кредитна институция, установена в участваща държава членка, или всяка информация във връзка с такова придобиване се подава в националните компетентни органи на държавата членка, в която е установена кредитната институция, в съответствие с изискванията на приложимото национално право въз основа на правните актове, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея.

2.  Националният компетентен орган прави оценка на предлаганото придобиване и препраща на ЕЦБ известието заедно с предложение за решение за противопоставяне или непротивопоставяне на придобиването, въз основа на критериите, указани в правните актове по член 4, параграф 3, първа алинея, най-малко десет работни дни преди изтичането на съответния срок за оценка, определен в приложимото право на Съюза, и подпомага ЕЦБ в съответствие с член 5.

3.  ЕЦБ решава дали да се противопостави на придобиването въз основа на критериите за оценка, установени в приложимото право на Съюза, и при спазване на процедурата и сроковете, указани в него.

Член 13б

Надзорни правомощия

1.  За целите на изпълнението на възложените ѝ задачи, посочени в член 4, параграф 1, и без да се засягат другите правомощия на ЕЦБ, ЕЦБ разполага с правомощия по параграф 2 да изисква от всяка кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг в участващите държави членки да предприеме на ранен етап необходимите мерки, за да преодолее съответните проблеми при което и да било от следните обстоятелства:

   а) кредитната институция не отговаря на изискванията на правните актове, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея;
   б) ЕЦБ разполага с доказателства, че кредитната институция има вероятност да наруши изискванията на правните актове, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея, през следващите 12 месеца;
   в) в рамките на надзорен преглед съгласно член 4, параграф 1, буква ж) бъде установено, че прилаганите от кредитната институция правила, стратегии, процеси и механизми, както и собственият ѝ капитал и ликвидността ѝ не гарантират добро управление и покритие за рисковете, на които е изложена.

2.  Независимо от разпоредбите, изложени в член 8, параграф 1, ЕЦБ има следните правомощия:

   а) да изисква от институциите да държат собствен капитал в допълнение към капиталовите изисквания, установени в правните актове по член 4, параграф 3, първа алинея, във връзка с елементи на риск и с рискове, които не попадат в обхвата на приложимите правни актове на Съюза;
   б) да изисква да бъдат засилени правилата, процесите, механизмите и стратегиите;
   в) да изисква от институциите да представят план за връщане към спазването на надзорните изисквания съгласно правните актове, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея, и да определят срок за изпълнението му, вкл. подобрения на плана по отношение на обхвата и срока;
   г) да изисква от институциите да следват специална политика за провизиране или третиране на активите във връзка с изискванията за собствен капитал;
   д) да ограничава дейността, операциите или мрежата на институциите или да изисква освобождаване от дейности, които създават прекомерен риск за стабилността на институцията;
   е) да изисква редуциране на риска, който е присъщ на дейността, продуктите и системите на институциите;
   ж) да изисква от институциите да ограничат променливите възнаграждения като процент от нетните доходи, когато са несъвместими с поддържането на стабилна капиталова база;
   з) да изисква от институциите да използват нетната си печалба за увеличаване на собствения капитал;
   и) да налага ограничение или забрана върху разпределянето на печалбата от институцията на акционерите, съдружниците или държателите на инструменти на допълнителния капитал от първи ред, когато тази забрана не представлява случай на неизпълнение от страна на институцията;
   й) да налага изисквания за допълнително или по-често представяне на информация, в т.ч. относно капиталовата адекватност и ликвидността;
   к) да налага специални изисквания за ликвидност, включително ограничения върху падежните несъответствия между активите и пасивите;
   л) да изисква разкриване на допълнителна информация;
   м) да отстранява по всяко време членове от управляващите органи на кредитните институции, които не изпълняват изискванията, установени в правните актове, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея.

Член 14

Правомощия на приемащите органи и сътрудничество във връзка с консолидирания надзор

1.  В отношенията между участващите държави членки процедурите, предвидени в приложимото право на Съюза, по отношение на кредитни институции, които желаят да отрият клон или да упражняват правото на свободно предоставяне на услуги, като извършват дейност на територията на друга държава членка, и свързаната с тези процедури компетентност на държавата членка по произход и на приемащата държава членка се прилагат само с оглед на задачите, които не са възложени на ЕЦБ по силата на член 4 от настоящия регламент.

2.  Разпоредбите, предвидени в приложимото право на Съюза по отношение на сътрудничеството между компетентните органи от различни държави членки за упражняване на надзор на консолидирана основа, не се прилагат, доколкото ЕЦБ е единственият участващ компетентен орган.

2а.  При изпълнението на своите задачи по членове 4 и 4а, ЕЦБ зачита справедливия баланс между всички участващи държави членки в съответствие с член 5, параграф 8, а в отношенията си с неучастващите държави членки зачита баланса между държавите членки по произход и приемащите държави членки, установен в приложимото право на Съюза.

Член 15

Административни санкции

1.  С оглед на изпълнението на възложените ѝ с настоящия регламент задачи, когато кредитни институции, финансови холдинги или смесени финансови холдинги умишлено или по небрежност нарушават изискване на съответни пряко приложими правни актове от правото на Съюза, по отношение на което съгласно приложимото законодателство на Съюза на компетентните органи се предоставя право да налагат административни имуществени санкции, ЕЦБ може да налага административни имуществени санкции в размер до удвоения размер на реализираната печалба или нереализираната загуба вследствие на нарушението, когато размерът им може да бъде определен, или в размер до 10 % от общия годишен оборот, както е дефиниран в приложимото законодателство на Съюза, на юридическото лице за предходната стопанска година или други имуществени санкции, в зависимост от предвиденото в приложимото право на Съюза.

2.  Когато юридическото лице е дъщерно предприятие на предприятие майка, за съответен общ годишен оборот по параграф 1 се приема общият годишен оборот съгласно консолидирания отчет на първостепенното предприятие майка за предходната стопанска година.

3.  Наложените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. При определяне дали да наложи санкция и при определяне на подходящата санкция ЕЦБ действа в съответствие с член 8, параграф 2а.

4.  ЕЦБ прилага настоящия член в съответствие с правните актове, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея, включително процедурите, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета, както е подходящо.

5.  В необхванатите от параграф 1 случаи, когато това е необходимо с оглед на изпълнението на възложените ѝ с настоящия регламент задачи, ЕЦБ може да изисква националните компетентни органи да започнат процедура с оглед на предприемането на мерки, с които да се гарантира налагането на подходящи санкции в съответствие с правните актове, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея, и всяко приложимо национално законодателство, с което се предоставят конкретни правомощия, неизисквани понастоящем съгласно правото на Съюза. Санкциите, наложени от националните компетентни органи, трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Първа алинея се отнася по-специално за имуществените санкции, налагани на кредитни институции, финансови холдинги или смесени финансови холдинги за нарушения на национални нормативни актове, с които се транспонират съответните директиви на ЕС, и за всякакви административни санкции или мерки, налагани на членове на управителния съвет на кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг или на всички други физически лица, които съгласно националното право носят отговорност за нарушение от страна на кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг.

6.  ЕЦБ публикува всички санкции по параграф 1, независимо дали са били обжалвани или не, в случаите и съгласно условията, изложени в приложимото право на Съюза.

7.  Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1‐6, с оглед на изпълнението на възложените ѝ с настоящия регламент задачи ЕЦБ може в съответствие с Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета да налага санкции за нарушения на приети от нея регламенти или решения.

Глава ІV

Организационни принципи

Член 16

Независимост

1.  ЕЦБ и националните компетентни органи, действащи в рамките на ЕНМ, действат независимо при изпълнението на възложените им с настоящия регламент задачи. Членовете на Надзорния съвет и на ръководния комитет действат независимо и обективно в интерес на Съюза като цяло, като нямат право да искат, нито да приемат указания от институциите или органите на Съюза, от правителствата на държави членки или от друг публичен или частен орган.

2.  Институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, както и правителствата и всички останали органи на държавите членки, зачитат тази независимост.

2а.  След като Надзорният съвет разгледа необходимостта от кодекс за поведение, Управителният съвет съставя и публикува кодекс за поведение за персонала и ръководството на ЕЦБ, участващи в банковия надзор, по-специално във връзка с конфликтите на интереси.

Член 17

Отчетност и докладване

1.  ЕЦБ се отчита пред Европейския парламент и пред Съвета за прилагането на настоящия регламент в съответствие с разпоредбите на настоящата глава.

1а.  Ежегодно ЕЦБ представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Еврогрупата доклад за изпълнението на задачите, възложени ѝ с настоящия регламент, включително информация за предвижданото развитие на структурата и размера на таксите за надзор, посочени в член 24.

1б.  Председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ представя този доклад публично на Европейския парламент и на Еврогрупата в присъствието на представители от всички участващи държави членки, чиято парична единица не е еврото.

1в.  По искане на Еврогрупата председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ може да бъде изслушан от Еврогрупата по въпроси, свързани с изпълнението на задачите на ЕЦБ по надзора, в присъствието на представители на всички участващи държави членки, чиято парична единица не е еврото.

1г.  По искане на Европейския парламент председателят на Надзорния съвет участва в изслушване от компетентните комисии на Парламента по въпроси, свързани с изпълнението на задачите на ЕЦБ по надзора.

1д.  ЕЦБ отговаря устно или писмено на въпроси, зададени ѝ от Европейския парламент или от Еврогрупата, в съответствие със собствените си процедури и в присъствието на представители на всички участващи държави членки, чиято парична единица не е еврото.

1е.  Когато Европейската сметна палата прави преглед на оперативната ефективност при управлението на ЕЦБ в съответствие с член 27, параграф 2 от Устава на ЕЦБ, тя взема предвид и задачите по надзора, възложени на ЕЦБ по силата на настоящия регламент.

1ж.  При поискване председателят на Надзорния съвет провежда поверителни устни обсъждания при закрити врати с председателя и заместник-председателите на компетентната комисия на Европейския парламент във връзка с неговите задачи по надзора, когато такива обсъждания се изискват за упражняването на правомощията на Европейския парламент съгласно Договора. Европейският парламент и ЕЦБ сключват споразумение за определяне на подробни условия и ред за организирането на тези обсъждания с оглед да се осигури пълна поверителност в съответствие със задълженията за поверителност, наложени на ЕЦБ в качеството ѝ на компетентен орган по силата на приложимото право на Съюза.

1з.  ЕЦБ съдейства искрено при всички разследвания на Парламента, при спазване на разпоредбите на Договора. ЕЦБ и Парламентът сключват подходящи договорености относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на ЕЦБ с настоящия регламент. Тези договорености обхващат, inter alia, достъп до информация, съдействие при разследвания и информация за процедурата за избор на председателя.

Член 17а

Национални парламенти

1.  Когато представя доклада по член 17, параграф 2, ЕЦБ едновременно го изпраща директно до националните парламенти на участващите държави членки.

Националните парламенти могат да изпращат на ЕЦБ обосновани бележки по този доклад.

2.  Посредством своите процедури националните парламенти на участващите държави членки могат да поискат от ЕЦБ да отговори в писмен вид на всякакви бележки или въпроси, които те са представили на ЕЦБ във връзка с функциите ѝ по силата на настоящия регламент.

3.  Националният парламент на участваща държава членка може да покани председателя или член на Надзорния съвет да участва в обмен на мнения във връзка с надзора над кредитните институции в тази държава членка заедно с представител на националния компетентен орган.

4.  Настоящият регламент не засяга отчетността на националните компетентни органи пред националните парламенти съгласно националното право за изпълнението на задачите, възложени на ЕЦБ с настоящия регламент, и за изпълнението на дейностите на националните компетентни органи в съответствие с член 5.

Член 17б

Законосъобразни процедури за приемане на надзорни решения

1.  Преди да вземе решения във връзка с надзора в съответствие с член 4 и раздел 2, ЕЦБ дава на лицата, срещу които има започната процедура, възможността да бъдат изслушани. ЕЦБ основава своите решения само на онези предявени възражения, по които засегнатите страни са имали възможност да изразят становище.

Първата алинея не се прилага, ако са необходими спешни действия с цел да се предотврати значителна вреда за финансовата система. В такъв случай ЕЦБ може да приеме временно решение и дава възможност на засегнатите лица да бъдат изслушани възможно най-бързо след приемане на решението.

2.  Правото на защита на заинтересованите лица се съблюдава строго в хода на производството. Те имат право на достъп до документацията на ЕЦБ при зачитане на законния интерес на други лица от опазване на търговските им тайни. Правото на достъп до документацията не включва достъп до поверителна информация.

Решенията на ЕЦБ съдържат мотивите, на които се основават.

Член 17в

Докладване на нарушения

ЕЦБ гарантира, че са въведени ефективни механизми за докладване на нарушения на правните актове, посочени в член 4, параграф 3, извършени от кредитни институции, финансови холдинги или смесени финансови холдинги, или от компетентни органи, в това число конкретни процедури за приемане на съобщенията за нарушения и последващите действия във връзка с тях. Тези процедури са в съответствие с приложимото законодателство на ЕС и гарантират спазването на следните принципи: подходяща защита […] за лицата, които докладват нарушения, защита на личните данни и подходяща защита за обвиненото лице […].

Член 17г

Административен съвет за преглед

1.  ЕЦБ създава Административен съвет за преглед, който да извършва вътрешен административен преглед на решенията, взети от ЕЦБ в изпълнение на възложените ѝ с настоящия регламент правомощия, след искане за преглед, представено в съответствие с параграф 5. Обхватът на вътрешния административен преглед е обвързан с процесуалното и материалното съответствие на такива решения с настоящия регламент.

2.  Административният съвет за преглед се състои от петима членове от държавите членки, които се ползват с отлична репутация и притежават доказани знания и професионален опит в тази област, включително в областта на надзора, на достатъчно високо ниво в сферата на банковото дело или други финансови услуги, с изключение на членове на настоящия персонал на ЕЦБ, както и на настоящия персонал на компетентните органи или на други национални институции или институции, органи, служби и агенции на Съюза, участващи в изпълнението на задачите на ЕЦБ съгласно правомощията, които са ѝ възложени с настоящия регламент. Административният съвет за преглед разполага с достатъчно ресурси и експертен опит, за да оценява упражняването на правомощията на ЕЦБ съгласно настоящия регламент. Членовете на Административния съвет за преглед и двама заместници се назначават от ЕЦБ с мандат от пет години, който може да бъде подновен веднъж след покана за изразяване на интерес, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. Те не са обвързани от каквито и да било указания.

3.  Решенията на Административния съвет за преглед се вземат с мнозинство от минимум трима от петимата членове.

4.  Членовете на Административния съвет за преглед действат независимо и в обществен интерес. За тази цел те представят публична декларация за поети задължения и публична декларация за интереси, като посочват всеки пряк или косвен интерес, който би могъл да се счита за накърняващ тяхната независимост или отсъствието на подобен интерес.

5.  В случаите, посочени в параграф 1, всяко физическо или юридическо лице може да поиска преглед на решение на ЕЦБ съгласно настоящия регламент, на което то е адресат или което го засяга пряко и лично. Искане за преглед срещу решение на Управителния съвет в съответствие с параграф 7 не се приема.

6.  Всяко искане за преглед се съставя в писмен вид, включително изложението на основанията за него, и се подава в ЕЦБ в рамките на един месец от уведомяването на въпросното лице за решението или, при липса на такова уведомление, от деня, в който то е узнало за решението, според случая.

7.  След като се произнесе относно допустимостта на искането за преглед, Административният съвет за преглед дава становище в срок, съответстващ на спешността на въпроса, но не по-късно от два месеца от получаването на искането, и го отнася до Надзорния съвет за изготвяне на нов проект за решение. Надзорният съвет взема предвид становището на Административния съвет за преглед и представя своевременно нов проект за решение на Управителния съвет. Новият проект за решение или отменя първоначалното решение, или го заменя с решение с идентично съдържание, или го заменя с изменено решение. Новият проект за решение се смята за приет, освен ако Управителният съвет не възрази в срок от максимум десет работни дни.

8.  Искане за преглед съгласно параграф 5 няма суспензивно действие. Управителният съвет обаче може въз основа на предложение от Административния съвет за преглед да спре изпълнението на оспорваното решение, ако прецени, че обстоятелствата го налагат.

9.  Становището на Административния съвет за преглед, новият проект за решение, представен от Надзорния съвет, и решението, прието от Управителния съвет в съответствие с настоящия член, са мотивирани и се изпращат на страните.

10.  ЕЦБ приема решение за установяване на оперативните правила на Административния съвет.

11.  Настоящият член не засяга правото да се заведе дело в Съда на Европейския съюз в съответствие с Договорите.

Член 18

Отделяне от функцията за паричната политика

1.  При изпълнението на възложените ѝ с настоящия регламент задачи ЕЦБ следва само целите, определени в настоящия регламент.

2.  ЕЦБ изпълнява възложените ѝ с настоящия регламент задачи отделно и без да се засягат задачите, свързани с паричната политика, и другите задачи. Задачите, възложени на ЕЦБ с настоящия регламент, не възпрепятстват, нито се определят от изпълнението на задачите ѝ, свързани с паричната политика ▌. Освен това задачите, възложени на ЕЦБ с настоящия регламент, не възпрепятстват изпълнението на задачите, свързани с Европейския съвет за системен риск, или изпълнението на други задачи. ЕЦБ докладва пред Европейския парламент и пред Съвета относно това как е изпълнила тази разпоредба. Задачите, възложени на ЕЦБ с настоящия регламент, не изменят текущия мониторинг на платежоспособността на контрагентите в рамките на паричната ѝ политика.

Служителите, които участват в изпълнението на задачите, възложени на ЕЦБ с настоящия регламент, се отделят организационно и подлежат на отделни механизми на докладване от служителите, участващи в изпълнението на други задачи, възложени на ЕЦБ.

3.  За целите на параграфи 1 и 2 ЕЦБ приема и публикува всички необходими вътрешни правила, включително правила относно професионалната тайна и обмена на информация между двете функционални области.

3а.  ЕЦБ гарантира, че работата на Управителния съвет по отношение на паричните и на надзорните функции е строго разграничена. Това разграничение включва провеждането на съвсем отделни заседания с отделен дневен ред.

3б.  С цел да гарантира разделението между задачите, свързани с паричната политика, и надзорните задачи, ЕЦБ създава група за посредничество. Групата съдейства за преодоляване на различията в становищата, изразени от компетентните органи на съответните участващи държави членки във връзка с възражение на Управителния съвет срещу проект за решение на Надзорния съвет. Групата включва по един представител от всяка участваща държава членка, който се избира от държавата членка сред членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет, и взема решенията си с обикновено мнозинство, като всеки член има един глас. ЕЦБ приема и оповестява публично регламент, с който се създава тази група за посредничество и се установява нейният процедурен правилник.

Член 19

Надзорен съвет

1.  Планирането и изпълнението на възложените на ЕЦБ задачи се поема изцяло от вътрешен орган, който се състои от председател и заместник-председател, назначени в съответствие с параграф 1б, четирима представители на ЕЦБ, назначени в съответствие с параграф 1г, и по един представител на националните органи, компетентни за надзора над кредитните институции във всяка участваща държава членка (наричан по-нататък „Надзорен съвет“). Всички членове на Надзорния съвет действат в интерес на Съюза като цяло.

Когато компетентният орган не е централна банка, посоченият в настоящия параграф член на Надзорния съвет може да реши да бъде придружаван от представител на централната банка на държавата членка. За целите на процедурите за гласуване, изложени в параграф 2аб, представителите на органите на всяка една държава членка се смятат заедно за един член.

1а.  Назначаванията в Надзорния съвет в съответствие с настоящия регламент зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опит и квалификации.

1в.  След като изслуша Надзорния съвет, ЕЦБ представя за одобрение от Европейския парламент предложение за назначаване на председател и заместник-председател. След като бъде одобрено предложението, Съветът приема решение за изпълнение, с което назначава председател и заместник-председател на Надзорния съвет. Председателят се избира въз основа на открита процедура за подбор, за която Европейският парламент и Съветът биват надлежно информирани, сред лица с призната репутация и опит в областта на банковото дело и финансите, които не са членове на Управителния съвет. Заместник-председателят на Надзорния съвет се избира сред членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ. Съветът действа с квалифицирано мнозинство, без да взема предвид гласовете на членовете на Съвета, които не са участващи държави членки.

След като бъде назначен, председателят изпълнява тази функция на пълен работен ден и не заема никакви други длъжности в националните компетентни органи. Мандатът е пет години и не подлежи на подновяване.

Ако председателят на Надзорния съвет вече не отговаря на условията, необходими за изпълнението на неговите задължения, или е извършил сериозно нарушение, Съветът може след предложение от страна на ЕЦБ, одобрено от Парламента, да приеме решение за изпълнение за отстраняване на председателя от длъжност. Съветът действа с квалифицирано мнозинство, без да взема предвид гласовете на членовете на Съвета, които не са участващи държави членки.

След задължително освобождаване от длъжност на заместник-председателя на Надзорния съвет като член на Изпълнителния съвет, извършено в съответствие с Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ, Съветът може, след предложение на ЕЦБ, одобрено от Европейския парламент, да приеме решение за изпълнение за отстраняване на заместник-председателя от длъжност. Съветът действа с квалифицирано мнозинство, без да взема предвид гласовете на членовете на Съвета, които не са участващи държави членки.

За тази цел Европейският парламент или Съветът могат да информират ЕЦБ, че считат, че са изпълнени условията за отстраняването на председателя или на заместник-председателя на Надзорния съвет от длъжност, на което ЕЦБ предоставя отговор.

1г.  Четиримата представители на ЕЦБ, назначени от Управителния съвет, не изпълняват задължения, пряко свързани с паричната функция на ЕЦБ. Всички представители на ЕЦБ имат право на глас.

1д.  Надзорният съвет взема решения с обикновено мнозинство от членовете си. Всеки член има право на един глас. В случай на равен брой гласове председателят разполага с решаващ глас.

1е.  Чрез дерогация от параграф 1д, Надзорният съвет взема решения относно приемането на регламенти съгласно член 4, параграф 3 с квалифицирано мнозинство от членовете си, както е определено в член 16, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и в член 3 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби за членовете, които представляват органите на участващите държави членки. Всеки от четиримата представители на ЕЦБ, които са назначени от Управителния съвет, разполага с глас, който е равен на усреднения глас на останалите членове.

1ж.  Без да се засягат разпоредбите на член 5, Надзорният съвет извършва подготвителна работа във връзка с възложените на ЕЦБ надзорни задачи и представя на Управителния съвет на ЕЦБ цялостни проекти за решения за приемане съгласно установена от ЕЦБ процедура. Проектите за решения се изпращат едновременно и на националните компетентни органи на засегнатите държави членки. Проект за решение ще се счита за приет, освен ако Управителният съвет не повдигне възражения в срок, определен по посочената по-горе процедура, но не по-дълъг от десет работни дни. Ако обаче участваща държава членка, чиято парична единица не е еврото, не е съгласна с проект за решение на Надзорния съвет, се прилага процедурата по член 6, параграф 5г. В спешни случаи посоченият по-горе срок е не по-дълъг от 48 часа. Ако Управителният съвет повдигне възражения срещу даден проект за решение, той представя писмено мотивите, на които се основава, като по-специално посочва съображенията си по отношение на паричната политика. Ако решение бъде изменено след възражение на Управителния съвет, участваща държава членка, чиято парична единица не е еврото, може да уведоми ЕЦБ за своето мотивирано несъгласие с възражението, при което се прилага процедурата по член 6, параграф 5в.

1з.  Надзорният съвет се подпомага в дейността си от секретариат на пълно работно време, включително по отношение на подготовката за заседанията.

1и.  Надзорният съвет, като гласува в съответствие с правилото по параграф 1д, определя сред членовете си ръководен комитет с по-ограничен състав, който съдейства за осъществяване на неговите дейности, включително за подготовката на заседанията.

Ръководният комитет на Надзорния съвет няма правомощия за вземане на решения. Ръководният комитет се председателства от председателя на Надзорния съвет или по изключение в негово отсъствие ‐ от заместник-председателя на Надзорния съвет. Съставът на Ръководния комитет е основан на справедлив баланс и ротация между националните компетентни органи. Той се състои от не повече от десет членове, в това число председателят, заместник-председателят и един допълнителен представител от ЕЦБ. Ръководният комитет изпълнява задачите си по подготовката в интерес на Съюза като цяло и работи при пълна прозрачност с Надзорния съвет.

6.  При отправена покана представител на Европейската комисия може да участва като наблюдател в заседанията на Надзорния съвет. Наблюдателите нямат достъп до поверителна информация, свързана с отделните институции.

7.  Управителният съвет приема вътрешен правилник, който урежда подробно отношенията му с Надзорния съвет. Надзорният съвет също приема процедурен правилник, като гласува в съответствие с правилото по параграф 1д. И двата правилника се оповестяват публично. Процедурният правилник на Надзорния съвет гарантира равно третиране на всички участващи държави членки.

Член 20

Професионална тайна и обмен на информация

1.  Спрямо членовете на Надзорния съвет, персонала на ЕЦБ и служителите, командировани от участващите държави членки, които изпълняват задължения по надзора, дори след като техните задължения са преустановени, се прилагат изискванията за съблюдаване на професионална тайна, посочени в член 37 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ и приложимите правни актове на Съюза.

ЕЦБ прави необходимото лицата, които предоставят услуги, пряко или непряко, постоянно или понякога, свързани с изпълнението на задълженията по надзора, да подлежат на равностойни изисквания за съблюдаване на професионална тайна.

2.  С оглед на изпълнението на възложените ѝ с настоящия регламент задачи ЕЦБ има право, в рамките и при условията, посочени в приложимото законодателство на Съюза, да обменя информация с национални или европейски органи и служби в случаите, когато приложимото законодателство на Съюза позволява на националните компетентни органи да предоставят информация на тези субекти, или когато държавите членки могат да предвидят предоставянето на такава информация съгласно приложимото право на Съюза.

Член 22

Ресурси

ЕЦБ отговаря за заделянето на финансовите и човешките ресурси, необходими за изпълнение на възложените ѝ с настоящия регламент задачи.

Член 23

Бюджет и годишен финансов отчет

1.  Разходите на ЕЦБ за изпълнение на възложените ѝ с настоящия регламент задачи се вписват отделно в бюджета на ЕЦБ.

2.  В посочения в член 17 доклад ЕЦБ включва подробни сведения относно предназначената за надзорни функции част от своя бюджет. В годишния финансов отчет на ЕЦБ, изготвен и публикуван съгласно член 26.2 от Устава на ЕЦБ и на ЕСЦБ, се включват приходите и разходите, свързани със задачите по надзора.

2а.  В съответствие с член 27.1 от Устава на ЕЦБ и на ЕСЦБ разделът от годишния финансов отчет за надзорните функции подлежи на одит.

Член 24

Такси за надзор

1.  ЕЦБ налага годишна такса за надзор на кредитните институции, установени в участващите държави членки, и на клоновете, установени в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка. Таксата покрива разходите на ЕЦБ, свързани с възложените ѝ задачи по силата на членове 4 и 5 от настоящия регламент. Тези такси не надхвърлят разходите, свързани с посочените задачи.

2.  Размерът на таксата, начислена на дадена кредитна институция или клон, се изчислява в съответствие с определените от ЕЦБ и предварително публикувани условия.

Преди да определи тези условия, ЕЦБ провежда открити обществени консултации и анализира потенциалните свързани разходи и ползи, и публикува резултатите от тях.

2а.  Таксите се изчисляват на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки и се основават на обективни критерии, свързани със значимостта и профила на риска, в т.ч. рисково претеглените активи, на съответната кредитна институция.

Основата за изчисляване на годишната такса за надзор за дадена календарна година са разходите във връзка с надзора на кредитните институции и клоновете за съответната година. ЕЦБ може да изиска авансови плащания на годишната такса за надзор, които се основават на разумна оценка. ЕЦБ осъществява връзка с националните компетентни органи, преди да вземе решение за окончателния размер на таксата, с цел да гарантира, че надзорът остава ефективен по отношение на разходите и разумен за всички засегнати кредитни институции и клонове. ЕЦБ съобщава на кредитните институции и клонове основата за изчисляване на годишната такса за надзор.

2б.  ЕЦБ представя доклад в съответствие с член 17.

2в.  Настоящият член не засяга правото на националните компетентни органи да налагат такси в съответствие с националното право и ‐ доколкото на ЕЦБ не са възложени задачи по надзора или с оглед на разходите за сътрудничество с ЕЦБ и за нейното подпомагане, както и за изпълнение на нейните инструкции ‐ в съответствие с приложимото право на Съюза и при спазване на правилата за прилагане на настоящия регламент, включително членове 5 и 11 от него.

Член 25

Служители и обмен на служители

1.  Заедно с всички национални компетентни органи ЕЦБ установява реда и условията за осигуряване на подходящ обмен на служители с националните компетентни органи и между тях, както и командироване на служители.

2.  ЕЦБ може да изисква при необходимост надзорните екипи от националните компетентни органи, които предприемат надзорни действия по отношение на кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг, намиращи се в една участваща държава членка, в съответствие с настоящия регламент да включват и служители от националните компетентни органи на други участващи държави членки.

2а.  ЕЦБ въвежда и поддържа подробни и официални процедури, включително етични процедури и периоди на пропорционален преглед, за да оцени предварително и да предотврати евентуални конфликти на интереси, произтичащи от последваща заетост в рамките на две години на членовете на Надзорния съвет и служителите на ЕЦБ, участващи в надзорни дейности, и предвижда подходящо разкриване на информация при спазване на приложимите правила за защита на данните.

Тези процедури не засягат прилагането на по-строги национални правила. За членовете на Надзорния съвет, които са представители на националните компетентни органи, тези процедури се въвеждат и прилагат в сътрудничество с националните компетентни органи, без да се засяга приложимото национално право.

За членовете на персонала на ЕЦБ, участващи в надзорни дейности, тези процедури определят категориите позиции, за които се прилага такава оценка, както и периодите, които са пропорционални на функциите на тези членове на персонала в надзорните дейности по време на работата им в ЕЦБ.

2б.  Процедурите, посочени в параграф 2а, предвиждат ЕЦБ да преценява дали има възражения след прекратяване на служебното си правоотношение членовете на Надзорния съвет да приемат работа срещу заплащане в институции от частния сектор, за чийто надзор отговаря ЕЦБ.

Процедурите, посочени в параграф 2а, се прилагат като правило в продължение на две години след като членовете на Надзорния съвет са престанали да заемат съответната длъжност и могат да бъдат коригирани въз основа на надлежна обосновка, пропорционална на функциите, изпълнявани по време на този мандат, и продължителността на времето, през което е заемана съответната длъжност.

2в.  Годишният доклад на ЕЦБ в съответствие с член 17 включва подробна информация, в това число статистически данни, за прилагането на процедурите, посочени в параграфи 2а и 2б.

Глава V

Общи и заключителни разпоредби

Член 26

Преглед

До 31 декември 2015 г., а в последствие на всеки три години, Комисията публикува доклад за прилагането на настоящия регламент, със специален акцент върху наблюдението на възможното му въздействие върху гладкото функциониране на единния пазар. В този доклад се оценява, наред с другото:

   а) функционирането на ЕНМ в рамките на Европейската система за финансов надзор и въздействието на надзорните дейности на ЕЦБ върху интересите на Съюза като цяло и върху единството и целостта на единния пазар в сферата на финансовите услуги, в т.ч. възможното му въздействие върху структурите на националните банкови системи в рамките на ЕС, и ефективността на сътрудничеството и редът и условията за обмен на информация между ЕНМ и националните компетентни органи на неучастващите държави членки;
   аа) разпределянето на задачите между ЕЦБ и националните компетентни органи в рамките на ЕНМ, ефективността на практическата организация, приета от ЕЦБ, и въздействието на ЕНМ върху функционирането на другите колегиуми от надзорни органи;
   аб) ефективността на притежаваните от ЕЦБ надзорни правомощия и правомощия за налагане на санкции, както и целесъобразността на възлагането на ЕЦБ на допълнителни правомощия за налагане на санкции, включително във връзка с лица, различни от кредитни институции, финансови холдинги или смесени финансови холдинги;
   ав) целесъобразността на въведените разпоредби съответно по отношение на макропруденциалните задачи и инструменти по член 4а и по отношение на предоставянето и отнемането на лицензи по член 13;
   б) ефективността на разпоредбите във връзка с независимостта и отчетността;
   в) взаимодействието между ЕЦБ и Европейския банков орган;
   г) целесъобразността на разпоредбите във връзка с управлението, включително състава на Надзорния съвет и реда и условията на гласуване в него, и отношенията му с Управителния съвет, както и сътрудничеството в Надзорния съвет между държавите членки от еврозоната и другите участващи в ЕНМ държави членки;
   га) взаимодействието между ЕЦБ и националните компетентни органи на неучастващите държави членки и последиците от ЕНМ върху тези държави членки;
   гб) ефективността на механизма за обжалване на решенията на ЕЦБ;
   гв) ефективността на разходите на ЕНМ;
   гг) възможното въздействие на прилагането на член 6, параграфи 5б, 5в и 5г върху функционирането и интегритета на ЕНМ;
   гд) ефективността на разделението между надзорната функция и свързаната с паричната политика функция в рамките на ЕЦБ и на отделянето на финансовите ресурси за надзорните задачи от бюджета на ЕЦБ, като се вземат предвид всички изменения на приложимите правни разпоредби, включително на равнището на първичното право;
   ге) фискалните последици от взетите от ЕНМ решения в областта на надзора за участващите държави членки и въздействието от евентуално развитие във връзка с оздравителни финансови договорености;
   гж) възможностите за по-нататъшно развитие на ЕНМ, като се вземат предвид всички изменения на приложимите разпоредби, включително на равнището на първичното право, и като се вземе предвид дали обосновката на институционалните разпоредби в настоящия регламент вече не е валидна, включително възможността за пълно привеждане в съответствие на правата и задълженията на държавите членки от еврозоната и на други участващи държави членки.

Докладът се предава на Европейския парламент и на Съвета. При необходимост Комисията прави предложения, свързани с доклада.

Член 27

Преходни разпоредби

1.  ЕЦБ публикува рамката, посочена в член 5, параграф 7, до ...(18).

2.  ЕЦБ поема ▌възложените ѝ с настоящия регламент задачи на 1 март 2014 г. или 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент, в зависимост от това коя дата се пада по-късно, при спазване на правилата за прилагане и мерките, посочени в следващите алинеи.

След влизането в сила на настоящия регламент ЕЦБ публикува посредством регламенти и решения подробните оперативни правила за изпълнението на задачите, възложени ѝ с настоящия регламент.

От влизането в сила на настоящия регламент ЕЦБ изпраща на всяко тримесечие доклад до Европейския парламент, Съвета и Комисията относно напредъка при оперативното прилагане на регламента.

Ако въз основа на докладите по третата алинея и след обсъжданията им в Съвета и Европейския парламент се окаже, че ЕЦБ няма да бъде готова да упражнява пълноценно задачите си на 1 март 2014 г. или 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент, в зависимост от това коя дата се пада по-късно, ЕЦБ може да приеме решение, с което да определи дата, по-късна от посочената в първата алинея, за да се осигури непрекъснатост в прехода от надзор на национално равнище към ЕНМ, и в зависимост от наличността на персонал ‐ въвеждането на подходящи процедури за докладване и правила за сътрудничество с националните надзорни органи съгласно член 5.

3а.  Независимо от параграф 2 и без да се засяга упражняването на правомощията за провеждане на разследвания, възложени ѝ с настоящия регламент, от [датата на влизане в сила на настоящия регламент] ЕЦБ може да започне да изпълнява възложените ѝ с настоящия регламент задачи, различни от приемането на надзорни решения, по отношение на всяка кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг и след вземане на решение, адресирано до засегнатите образувания и до националните компетентни органи на съответните участващи държави членки.

Независимо от параграф 2, ако ЕНМ поиска с единодушие ЕЦБ да поеме прекия надзор над кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг като предварително условие за пряката му/ѝ рекапитализация, ЕЦБ може незабавно да започне да изпълнява възложените ѝ с настоящия регламент задачи по отношение на тази кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг след вземане на решение, адресирано до засегнатите образувания и до националните компетентни органи на съответните участващи държави членки.

4.  От влизането в сила на настоящия регламент, с оглед на поемането на задачите си ▌, ЕЦБ може да поиска компетентните органи на участващите държави членки и посочените в член 9 лица да предоставят цялата информация, необходима на ЕЦБ за извършване на цялостна оценка, включително оценка на балансовия отчет, на кредитните институции на участващата държава членка. ЕЦБ извършва тази оценка поне по отношение на кредитните институции, които не са обхванати от член 5, параграф 4. Кредитната институция и компетентният орган предоставят исканата информация.

6.  Счита се, че кредитните институции, лицензирани от участващите държави членки към датата, посочена в член 28, или в съответните случаи към датата, посочена в параграфи 2 и 3, притежават лиценз в съответствие с член 13 и могат да продължат да извършват дейността си. Националните компетентни органи изпращат на ЕЦБ преди датата на прилагане на настоящия регламент или в съответните случаи преди датите, посочени в параграфи 2 и 3, идентификационните данни на тези кредитни институции заедно с доклад, в който се посочват сведения за упражнявания до момента надзор и профила на риска на съответните институции, както и всякаква допълнителна информация, изисквана от ЕЦБ. Информацията се представя във формат, определен от ЕЦБ.

6а.  Независимо от член 19, параграф 2б, до първата дата, посочена в член 26, регламентите по член 4, параграф 3 се приемат при едновременно прилагане на гласуване с квалифицирано мнозинство и гласуване с обикновено мнозинство.

Член 28

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на петия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвета

Председател

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (A7-0392/2012).
(2)* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
(3) ОВ C, , стр. .
(4) ОВ C, , стр. .
(5) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
(6) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 37.
(7) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.
(8) OВ C 40, 7.2.2001 г., стр. 453.
(9) ОВ C 25 E, 29.1.2004 г., стр. 394.
(10) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4.
(11) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(12) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
(13) ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.
(14) ОВ L 230, 30.6.2004 г., стр. 56.
(15) OВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.
(16) OВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 277.
(17) ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1.
(18)* Шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.


Пиротехнически изделия ***I
PDF 279kWORD 40k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 май 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (преработка) (COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358(COD))
P7_TA(2013)0214A7-0375/2012

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0764),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0425/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 28 март 2012 г.(1),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 6 ноември 2012 г. до комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите съгласно член 87, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид поетия с писмо от 27 март 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0375/2012),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 май 2013 г. с оглед приемането на Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (преработен текст)

P7_TC1-COD(2011)0358


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2013/29/ЕС.)

(1) ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 105.
(2) ОВ C 77, от 28.3.2002г., стр. 1.


Прилагане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги
PDF 418kWORD 41k
Резолюция на Европейския парламент от 22 май 2013 г. относно прилагането на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (2012/2132(INI))
P7_TA(2013)0215A7-0055/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми и културно изразяване, приета от Организацията за образование, наука и култура към ООН (Юнеско) на 20 октомври 2005 г.,

–  като взе предвид Протокола за системата на публичното радиоразпръскване в държавите членки към Договора от Амстердам, който изменя Договора за Европейския съюз, Договорите за създаване на Европейските общности и някои свързани с тях актове,

–  като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги)(1),

–  като взе предвид Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама(2),

–  като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“)(3),

–  като взе предвид Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга)(4) изменена с Директива 2009/136/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.(5),

–  като взе предвид Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета(6),

–  като взе предвид Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007)(7),

–  като взе предвид тълкувателното съобщение на Комисията относно някои аспекти на разпоредбите за телевизионни реклами в директивата „Телевизия без граници“(8),

–  като взе предвид Препоръка 2006/952/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство и относно правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудио-визуални и онлайн информационни услуги(9),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно защитата на децата в света на цифровите технологии(10),

–  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Творческа Европа“ (COM(2011)0785),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 1 декември 2008 г. „За достъпно информационно общество“ (COM(2008)0804),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 август 2010 г., озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ (COM(2010)0245/2),

–  като взе предвид резолюцията си от 16 декември 2008 г. относно медийната грамотност в дигиталния свят(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно публичното радиоразпръскване в ерата на цифровите технологии: бъдещето на двойната система(12),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 ноември 2011 г. относно европейското кино в цифровата ера(13),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегия за укрепване на правата на потребителите в уязвимо положение(14),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно разпространението онлайн на аудио-визуални творби в Европейския съюз(15),

–  като взе предвид резолюцията си от 20 ноември 2012 г. относно защитата на децата в света на цифровите технологии(16),

–  като взе предвид Препоръка 2009/625/ЕО на Комисията от 20 август 2009 г. относно медийната грамотност в цифрова среда за по-конкурентоспособна аудио-визуална индустрия и индустрия на съдържанието и за приобщаващо общество на знанието(17),

–  като взе предвид Първия доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 24 септември 2012 г. относно прилагането на членове 13, 16 и 17 от Директива 2010/13/ЕС за периода 2009-2010 г., Насърчаване на европейските творби в редовните програми и аудио-визуалните медийни услуги по заявка на ЕС (COM(2012)0522),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 септември 2012 г., озаглавено „Утвърждаване на културния и творческия сектор като източник на растеж и работни места“ (COM(2012)0537),

–  като взе предвид Първия доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 4 май 2012 г. относно прилагането на Директива 2010/13/ЕС „Аудио-визуални медийни услуги“, Аудио-визуални медийни услуги и свързани устройства: минало и перспективи за бъдещето (COM(2012)0203),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0055/2013),

A.  като има предвид, че Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ) представлява основата на уредбата на ЕС относно медиите;

Б.  като има предвид, че аудио-визуалнитe медийни услуги са както културни, така и икономически услуги;

В.  като има предвид, че ДАВМУ се основава на принципа на технологичната неутралност и по този начин обхваща всички услуги с аудио-визуално съдържание независимо от технологията, използвана за доставянето му, като така гарантира равни условия за всички доставчици на медийни услуги;

Г.  като има предвид, че ДАВМУ гарантира свободния поток на аудио-визуални медийни услуги като инструмент на вътрешния пазар и зачита правото на свобода на изразяването на мнение и на достъп до информация, като защитава цели от обществения интерес, включително авторските права, свободата на медиите, на информиране и на словото;

Д.  като има предвид, че ДАВМУ има за цел да отчете културния характер на аудио-визуалните медийни услуги, които като носители на самобитност и ценности имат особено значение за обществото и демокрацията, и да опази независимото културно развитие в държавите членки, като защити културното многообразие в Съюза, по-специално чрез минимално хармонизиране, както и чрез насърчаване на европейските аудио-визуални творби;

Е.  като има предвид, че поради технологичното сближаване в бъдеще потребителите ще правят все по-малко разлика между линейно и нелинейно съдържание;

Ж.  като има предвид, че следва да се положат усилия за постигането на „среда с равнопоставени условия на конкуренция“, тъй като различните равнища на регулиране за линейно и нелинейно съдържание вече не са различими за потребителя, което на свой ред може да доведе до нарушения на конкуренцията;

З.  като има предвид, че на пазарите на аудио-визуални медийни услуги продължават да протичат значителни промени по отношение на технологията, както и процеси на развитие на бизнес практиките и моделите, които оказват влияние върху начина на доставяне на съдържанието на зрителите и на достъпа им до него;

И.  като има предвид, че достъпността на аудио-визуалните медийни услуги е от съществено значение за гарантиране правото на лицата с увреждания и на хората в напреднала възраст да участват и да бъдат интегрирани в социалния и културния живот на ЕС, по-специално с развитието на новите платформи за доставяне на съдържание, като IPTV и Connected TV;

Й.  като има предвид, че специално внимание следва да се отдели на медийната грамотност в контекста на нарастващото темпо на технологичното развитие и сближаването на медийните платформи;

К.  като има предвид, че поради текущите технологични промени защитата на непълнолетните стана още по-належащ въпрос и още по-голямо предизвикателство;

Л.  като има предвид, че държавите членки не са транспонирали ДАВМУ навреме или не са я приложили изцяло, или правилно;

М.  като има предвид, че в повечето държави членки транспонирането на член 13 от ДАВМУ относно популяризирането на европейски творби чрез услугите по заявка не е достатъчно прескриптивно, за да се изпълни целта за културното многообразие, посочена в директивата;

Н.  като има предвид,че поради това не може да се извърши нито пълна оценка на прилагането на ДАВМУ, нито задълбочена оценка на нейната ефективност;

О.  като има предвид, че разширяването на пазарите на аудио-визуални медийни услуги с развитието на хибридни услуги поставя нови предизвикателства по отношение на един широк диапазон от проблеми, като конкуренцията, правата на интелектуална собственост, развитието на съществуващите и появата на нови форми на аудио-визуални търговски съобщения и овърлей рекламите, които представляват предизвикателство за целостта на програмата, и поставя под въпрос адекватността и ефективността на ДАВМУ, както и връзката й с останалите инструменти на правото на ЕС;

П.  като има предвид, че разпоредбите на член 15 от ДАВМУ балансират интересите на всички заинтересовани страни по справедлив начин, като се зачита правото на обществеността на достъп до информация, от една страна, и правото на собственост, както и свободата на стопанска инициатива, от друга страна;

Актуално състояние

1.  Напомня на Комисията нейния ангажимент към програмата за разумно регулиране и важността на извършването на своевременни и целенасочени последващи проверки на законодателството на ЕС с цел управление на качеството на регулацията в рамките на политическия цикъл;

2.  Отбелязва в това отношение, че съгласно член 33 от ДАВМУ Комисията е била задължена да внесе доклад относно прилагането на директивата до 19 декември 2011 г.;

3.  Отбелязва, че Комисията е представила своя доклад за прилагането със значително закъснение, като го е представила на 4 май 2012 г.;

4.  Отбелязва също така, че държавите членки са изпълнили ДАВМУ по особено разнообразни начини;

5.  Подчертава, че ДАВМУ продължава да бъде подходящият инструмент за управление на обхващащата целия ЕС координация на националните законодателства относно всички аудио-визуални медии и за спазване на принципите на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване;

6.  Отбелязва в частност, че принципът за „страната на произход“, когато се прилага правилно, дава на излъчващите оператори важна яснота и сигурност относно техните оперативни договорености;

7.  Изразява съжаление, че докладът на Комисията относно прилагането не прави оценка на необходимостта от евентуално адаптиране на ДАВМУ с оглед установяването на тези факти, както се изисква в член 33;

8.  Призовава Комисията да ускори последователното и цялостно транспониране на ДАВМУ в държавите членки и да обърне по-специално внимание на това, че съдържащите се в съображенията на тази директива специфични определения се вземат предвид в достатъчна степен при транспонирането в националното законодателство;

9.  Решително подкрепя един технологично неутрален подход с оглед на променящите се навици на гледане и моделите за доставка с цел улесняване на по-голям потребителски избор; във връзка с това призовава за пълна оценка на въздействието на настоящото положение на пазара и на регулаторната рамка;

10.  Отбелязва намерението на Комисията скоро да публикува политически документ за относно сближаването във връзка със свързаната телевизия и свързаните устройства, с който ще се започне публична консултация по всички въпроси, произтичащи от тези нови разработки;

11.  Насърчава Европейската комисия, в случай на преразглеждане на ДАВМУ, да разгледа въпроса доколко евентуални неясноти или неточности в определенията са довели до трудности при прилагането в държавите членки, така че в рамките на преразглеждането тези въпроси да могат да бъдат отстранени;

12.  Отбелязва, във връзка с извънредното разпространение на аудио-визуално съдържание, че е целесъобразно да се уточни кои са „заинтересованите страни“, като се вземат предвид поне публичните и частните телевизионни компании, доставчиците на интернет, потребителите и творците;

13.  Призовава Комисията да продължи да гарантира, че аудио-визуалните медийни услуги, поради двойствения си характер като доставчици на културни и икономически услуги, остават изключени от споразумения за либерализирането, постигнати в рамките на преговорите относно Общото споразумение за търговията с услуги (ГАТС);

Достъпност

14.  Отбелязва, че докладът на Комисията относно прилагането не разглежда по същество въпроса за достъпността, както е посочено в член 7 от ДАВМУ, и изразява съжаление за това, че не е разгледана ефективността на прилагането на правилата в това отношение от страна на държавите членки;

15.  Отбелязва, че в много държави членки все още не съществува инфраструктура за предоставяне на такива услуги и че изпълнението на тези изисквания от някои държави членки ще отнеме време; насърчава заинтересованите държави членки да разгледат този проблем възможно най-скоро, с цел да се даде възможност за практическото прилагане на член 7;

16.  Призовава Комисията да поправи този пропуск, като представя редовен преглед на мерките, предприети от държавите членки, и оценка на тяхната ефективност, така че да се гарантира непрекъснатото подобряване на достъпността на аудио-визуалните медийни услуги;

17.  Подчертава, че в една все по-цифрова среда обществените медийни услуги играят ключова роля в осигуряването на онлайн достъп до информация за гражданите, и потвърждава в тази връзка, че предоставянето на интернет услуги от обществените медии допринася пряко за тяхната мисия;

18.  Счита, че концентрирането на медийна собственост може да накърни свободата на информация и, по-специално, правото на получаване на информация;

19.  Счита, че следва да се постигне подходящо равновесие между целите на ДАВМУ и необходимостта от гарантиране на свободата на разпространение и достъп до съдържание, с цел избягване на риска от концентрация и загуба на разнообразие;

20.  Приема съществуващите различни бизнес модели за финансиране на съдържанието и подчертава значението на достъпността за различните потребители;

21.  Отбелязва нуждата от по-широка достъпност на програмите, по-специално на онези, които се предоставят чрез услуга по заявка, посредством по-нататъшно развитие наред с другото на аудиоописанието, аудиосубтитрите, жестомимичния език и навигационното меню, най-вече на електронните програмни указатели (ЕПУ);

22.  Отчита, наред с това, че държавите членки следва да насърчават доставчиците на медийни услуги и производителите на подкрепящи устройства в рамките на юрисдикциите им да правят услугите си по-достъпни, в частност за по-възрастните и за хората с увреждания, например тези с увреден слух или зрение;

23.  Приветства личния ангажимент, поет от члена на Комисията Барние във връзка с продължаващите преговори по договора относно ограниченията на авторските права и изключенията за лица с увредено зрение и лица, изпитващи затруднения при четенето на букви;

24.  Призовава Комисията да гарантира наличието на достъпни за обществеността помощни средства за достъп на лица с увредено зрение до аудиовизуални продукти и услуги;

25.  Счита, че поради това член 7 от ДАВМУследва да получи нова, по-силна и обвързваща формулировка, която да изисква доставчиците на медийни услуги да гарантират, че техните услуги са достъпни за хора с увреждания.

26.  Подчертава обаче, че пазарът на нелинейни услуги е все още в сравнително ранен етап на развитие и че всякакви нови задължения, наложени на доставчиците, трябва да отразяват това;

Изключителните права и кратките новинарски

27.  Призовава Комисията в своя следващ доклад относно прилагането на ДАВМУ да оцени дали държавите членки са приложили тази директива по начин, гарантиращ необходимото и съществуващо равновесие между зачитането на принципа за свобода на достъпа до информация, особено относно събития от голям обществен интерес, от една страна, и защитата на носителите на права, от друга;

28.  Приветства подхода на Комисията и на Съда на ЕС относно тълкуването на член 14 от ДАВМУ; призовава да се продължи широкото тълкуване на понятието „събития от първостепенна важност за обществото“, включително спортни и развлекателни събития, които са от общ интерес, и насърчава държавите членки да изготвят списъци с подобни събития;

29.  Призовава Комисията да включи също така в своя следващ доклад оценка на начините, по които държавите членки са приложили член 15 от ДАВМУ, като по-специално разгледа как те гарантират, че за целите на кратките новинарски репортажи в общи новинарски предавания се използват събития от голям обществен интерес, предавани по силата на изключително основание от излъчващ оператор под тяхна юрисдикция;

30.  Изразява надежда, че държавите членки при тяхното прилагане на член 15 от директивата насърчават висока степен на многообразие по отношение на броя на събитията от значителен обществен интерес, показвани в общи новинарски предавания чрез кратки новинарски репортажи;

Насърчаване на европейските аудио-визуални творби

31.  Подчертава, че въпреки че повечето държави членки спазват правилата, свързани с популяризирането на европейските творби, все още се отдава приоритет на националните произведения, като същевременно делът на независимите творби, представяни по телевизията, намалява;

32.  Изразява съжаление за това, че предоставените данни не са достатъчни, за да се направят изводи относно популяризирането на европейските творби от доставчиците на услуги по заявка;

33.  Призовава, във връзка с това, изискването за докладване относно европейските творби да вкючва поне разбивка съобразно категории - кино продукции, художествени или нехудожествени телевизионни продукции и шоу или развлекателни формати, както и съобразно начина за разпространение, и настоятелно приканва държавите членки да предоставят необходимите данни в това отношение;

34.  Подчертава, че не е изготвен подробен доклад по член 13 от ДАВМУ относно двойното задължение за насърчаване на създаването и на достъпа до европейски творби при услугите по заявка, и изисква от Комисията да изясни тази точка, като същевременно вземе предвид и факта, че тези услуги все още са в начален стадий и че е трудно да се направят заключения относно ефективността на критериите за насърчаване, прилагани за услугите по заявка;

35.  Поради това призовава Комисията и държавите членки да предприемат спешни действия, за да гарантират ефективното прилагане на член 13 от ДАВМУ;

36.  Призовава държавите членки да предприемат ефективни мерки, за да насърчават по-добре взаимодействието между регулаторните органи, доставчиците на аудио-визуални медийни услуги и Комисията, с което да се даде възможност на филмите от ЕС да достигнат до по-широка публика както в ЕС, така и извън него, както чрез линейни, така и чрез нелинейни услуги;

37.  Препоръчва ролята на Европейската аудио-визуална обсерватория да бъде засилена, тъй като това би било подходящо решение за събирането на данни относно насърчаването на европейските аудио-визуални творби;

Независими творби

38.  Подчертава значението на задоволителното прилагане на член 17 от ДАВМУ във връзка със средното ефирно време за излъчване на европейски произведения от независими продуценти и набляга на независимостта на държавите членки в това отношение; насърчава държавите членки и доставчиците да надхвърлят минималното равнище от 10 %, предложено в директивата;

Защита на непълнолетните

39.  Отбелязва инициативите за саморегулиране и кодексите на поведение, имащи за цел ограничаване на излагането на децата и непълнолетните на реклама и маркетинг на храни, като тези, които бяха стартирани в рамките на Платформата за действие на Комисията относно хранителния режим, физическата активност и здравето;

40.  Признава усилията на рекламната индустрия и членовете на „Ангажимент на ЕС“, положени, за да се отговори на призива на ДАВМУ за кодекси на поведение относно търговските съобщения за храни и напитки с високо съдържание на мазнини, сол и захар, придружаващи или включени в детски предавания;

41.  Изтъква, че инициативи на съвместно и самостоятелно регулиране, особено в областта на рекламата, насочена към непълнолетни, не на последно място в контекста на новата стратегия на Комисията за корпоративна социална отговорност, която е дефинирана като отговорността на предприятията за тяхното влияние върху обществото, представляват напредък спрямо съществувалото положение, защото предоставят средство за по-бърза реакция по отношение на развития в бързо променящия се медиен свят;

42.  Отбелязва, при все това, че такива инициативи може не винаги да са достатъчно ефективни във всички държави членки и че те следва да се разглеждат като допълнения към правните разпоредби при осъществяването на целите на ДАВМУ, в частност в онлайн контекст;

43.  Подчертава, че е важно да бъде намерено подходящото равновесие между доброволните мерки и задължителната регулация в това отношение;

44.  Изтъква, следователно, че такива инициативи трябва да се наблюдават редовно, за да се гарантира, че се изпълняват, заедно с бъдещи правно обвързващи изисквания, които може да бъдат необходими за гарантирането на ефективната защита на непълнолетните;

45.  Призовава Комисията, в случай на преразглеждане на ДАВМУ, да даде на тези сравнително нови регулаторни инструменти по-голяма роля при защитата на непълнолетните в медиите и при регулирането на рекламната дейност; при това обаче не бива да се избягва напълно държавното регламентиране или надзор;

46.  Настоятелно призовава държавите членки да насърчават доставчиците на аудио-визуални медийни услуги да разработват кодекси на поведение относно неподходящите търговски съобщения, излъчвани в детски предавания;

47.  Призовава Комисията да разгледа по какъв начин основните изисквания на ДАВМУ, приложими към нелинейните услуги, могат да бъдат разширени, така че да обхващат и други онлайн съдържание и услуги, които понастоящем не попадат в нейното приложно поле, и какви стъпки трябва да се предприемат, за да постигне „среда с равнопоставени условия на конкуренция“ за всички участници; призовава Комисията да представи на Парламента резултатите от своето разглеждане не по-късно от 31 декември 2013 г.;

48.  Признава постиженията на държавите членки по отношение на предоставянето на защита срещу съдържание, подбуждащо към ненавист, основана на раса, пол, националност и религия;

49.  Изтъква необходимостта от сравнително общоевропейско проучване с цел по-добро разбиране на тенденциите в потребителското поведение на деца, юноши и възрастни по отношение на медиите; счита, че такова проучване би било от полза за определящите аудиовизуалната политика на равнище ЕС и в държавите членки;

Рекламни услуги

50.  Отбелязва, че ограничението от 12 минути реклама на всеки час се нарушава в някои държави членки;

51.  Настоятелно призовава съответните държави членки да приложат изцяло, правилно и незабавно разпоредбите на ДАВМУ в това отношение;

52.  Припомня, че делът на телевизионната реклама и съобщенията на телевизионния маркетинг не трябва да надвишава 12 минути на час;

53.  Изразява съжаление, че 12 минутното ограничение редовно се нарушава в някои държави членки;

54.  Настоятелно призовава Комисията, наред с ефективното наблюдение на съществуващите разпоредби във връзка с количествените и качествените правила за рекламата, да има предвид също така бъдещите предизвикателства, например свързаната телевизия, с оглед на конкурентоспособността и устойчивото финансиране на аудио-визуалните медийни услуги;

55.  Подчертава в частност необходимостта да се следи за търговски стратегии, осъществявани с цел заобикаляне на това ограничение, особено за неявно рекламиране, което би могло да обърка потребителите;

56.  Изисква Комисията възможно най-скоро да предостави нужните разяснения на въпросите, които е установила в областта на търговските съобщения по отношение на спонсорството, саморекламата и позиционирането на продукти;

57.  Призовава Комисията да анализира ефективността на въведените разпоредби и да осъществява наблюдение на спазването на правилата за рекламите, насочени към деца и непълнолетни;

58.  Призовава, наред с това, за забрана на вредното рекламиране, така както е описано в член 9 от ДАВМУ, по време на програми за деца и младежи; препоръчва, като основа за бъдещи реформи на законодателната рамка, да се анализират „добрите практики“ на някои държави в тази област ;

59.  Изразява съжаление, че необходимата, актуализирана версия на тълкувателното съобщение относно някои аспекти на разпоредбите за телевизионни реклами все още не е приета;

60.  Приветства намерението на Комисията да актуализира своето тълкувателно съобщение относно някои аспекти на разпоредбите за телевизионни реклами през 2013 г;

Медийна грамотност

61.  Отбелязва констатациите на Комисията относно равнището на медийна грамотност в държавите членки;

62.  Отбелязва, че достъпът до канали и изборът на аудио-визуални услуги значително нарасна;

63.  Изтъква, че с цел постигане на истински цифров единен пазар в Европа са необходими допълнителни усилия в областта на подобряването на медийната грамотност на гражданите, и призовава Комисията и държавите членки да насърчават медийната грамотност за всички граждани на ЕС, в частност децата и непълнолетните, чрез инициативи и координирани действия, с цел повишаване на критичното разбиране за аудиовизуалните медийни услуги, както и насърчаване на обществените дискусии и гражданското участие, при същевременно насърчаване на активното участие на всички заинтересовани страни, в частност медийната индустрия;

64.  Насърчава в частност държавите членки да включат медийната грамотност и електронните умения, по-специално по отношение на цифровите медии, в съответните училищни програми;

Бъдещи предизвикателства

65.  Изразява съжалението си, че Комисията е изпълнила само частично задачата си за докладване съгласно задължението си по член 33 от ДАВМУ, и призовава за извършване на междинна оценка преди следващия доклад на Комисията за прилагането;

66.  Призовава държавите членки да засилят сътрудничеството и координацията в рамките на контактния комитет, създаден съгласно член 29 от ДАВМУ, с цел да се увеличи ефективността и съгласуваността на изпълнението;

67.  Призовава Комисията да наблюдава внимателно развитието на хибридните услуги в ЕС, по-специално свързаната телевизия, и да дефинира в своята Зелена книга относно свързаната телевизия различните въпроси, които тези услуги пораждат, както и да ги доразвие с помощта на обществена консултация;

68.  Изисква от Комисията да отчете при започването на обществените консултации относно свързаната с интернет или хибридна телевизия следните аспекти: стандартизацията, технологичната неутралност, предизвикателството на персонализираните услуги (особено за лица с увреждания), проблемите, свързани със сигурността при използването на повече от една услуги в изчислителния облак, достъпа до потребители, закрилата на децата и човешкото достойнство.

69.  Призовава Комисията да вземе предвид по-специално несигурността при използването на понятието „аудиовизуални медийни услуги по заявка“ и с оглед на по-голямата съгласуваност на актовете на Съюза, които са от значение за аудиовизуалните услуги по заявка, както и с оглед на очакваните в бъдеще развития на сближаването на медиите, да формулира по-ясно това понятие с цел по-ефективното реализиране на нормативните цели на ДАВМУ;

70.  Изразява убеждение, че с оглед на пазарното поведение на доставчиците на медийни услуги и операторите на платформи, както и с оглед на увеличаващите се технологични възможности, е необходимо по-добро, единно за целия ЕС равнище на защита на данните, което и в бъдеще да разглежда анонимното използване на аудиовизуални медийни услуги като принцип;

o
o   o

71.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.
(2) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.
(3) ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
(4) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51.
(5) ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 11.
(6) ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1.
(7) OВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 12.
(8) ОВ C 102, 28.4.2004 г., стр. 2.
(9) ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 72.
(10) ОВ C 372, 20.12.2011 г., стр. 15.
(11) ОВ C 45 E, 23.2.2010 г., стр. 9.
(12) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 50.
(13) Приети текстове, P7_TA(2011)0506.
(14) Приети текстове, P7_TA(2012)0209.
(15) Приети текстове, P7_TA(2012)0324.
(16) Приети текстове, P7_TA(2012)0428.
(17) ОВ L 227, 29.8.2009 г., стр. 9.

Правна информация - Политика за поверителност