Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0399(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0428/2012

Texte depuse :

A7-0428/2012

Dezbateri :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Voturi :

PV 21/11/2013 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0500

Texte adoptate
PDF 298kWORD 88k
Joi, 21 noiembrie 2013 - Strasbourg
Normele de participare şi diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-2020) ***I
P7_TA(2013)0500A7-0428/2012
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 21 noiembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) (COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0810),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 173 și articolul 183 și articolul 188 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C7‑0465/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 19 iulie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 2012(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 12 septembrie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru afaceri externe, al Comisiei pentru dezvoltare și al Comisiei pentru bugete (A7-0428/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 318, 20.10.2012, p. 1.
(2) JO C 181, 21.6.2012, p. 111.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 noiembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – „Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006
P7_TC1-COD(2011)0399

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1290/2013.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚII ALE COMISIEI

Declarație privind stabilirea costurilor directe ale infrastructurilor de cercetare de mari dimensiuni

Ca răspuns la cerințele exprimate de părțile interesate, Comisia s-a angajat să clarifice problema costurilor directe ale infrastructurilor de cercetare de mari dimensiuni în conformitate cu principiile menționate în această declarație.

Orientările privind calcularea costurilor directe pentru infrastructurile de cercetare de mari dimensiuni în cadrul strategiei Orizont 2020, cu o valoare totală de cel puțin 20 de milioane EUR pentru un anumit beneficiar, calculată ca sumă a valorilor activelor istorice ale infrastructurilor de cercetare individuale, așa cum apar în ultimul bilanț închis al beneficiarului în cauză, înainte de data semnării acordului de finanțare, sau astfel cum au fost determinate pe baza costurilor de închiriere și leasing ale infrastructurilor de cercetare.

Sub acest prag, nu se aplică orientările privind calcularea costurilor directe pentru infrastructurile de cercetare de mari dimensiuni în cadrul Orizont 2020. Anumite elemente de cost pot fi declarate ca fiind costuri eligibile directe în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale acordului de finanțare.

În general, sunt acceptate drept costuri directe toate costurile, care: îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate și sunt legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunii și, prin urmare, pot fi atribuite direct acesteia.

Pentru o infrastructură de cercetare de mari dimensiuni, utilizată pentru un proiect, acesta va fi de regulă cazul pentru costurile capitalizate și pentru costurile de exploatare.

„Costurile capitalizate” sunt costurile suportate pentru crearea și/sau renovarea infrastructurilor de cercetare de mari dimensiuni, precum și unele costuri specifice privind repararea și întreținerea infrastructurii de cercetare de mari dimensiuni, precum și costurile pieselor de schimb sau ale componentelor esențiale.

„Costurile de funcționare” sunt costurile pe care beneficiarul le suportă în mod specific pentru funcționarea infrastructurilor de cercetare de mari dimensiuni.

Prin contrast, unele costuri nu vor putea fi declarate ca fiind costuri directe, dar vor putea fi rambursate prin sumele forfetare acordate pentru costuri indirecte, de exemplu costurile asociate cu închirierea, leasingul sau costurile de amortizare ale clădirilor administrative și ale sediului.

În cazul în care costurile au fost cauzate în parte de activitățile desfășurate în cadrul proiectului, doar partea care se măsoară direct relativ la proiect poate fi declarată.

În acest scop, sistemul de măsurare al beneficiarului trebuie să prevadă un mijloc precis de cuantificare a valorii reale a costurilor proiectului (și anume să indice consumul real și/sau utilizare al proiectului). Astfel va fi cazul dacă măsurarea este obținută din factura furnizorului.

Evaluarea costurilor este, în general, asociată cu timpul utilizat pentru proiect, care trebuie să corespundă cu numărul efectiv de ore/zile/luni de utilizare a infrastructurii de cercetare în scopul proiectului. Numărul total de ore/zile/luni productive trebuie să corespundă cu potențialul total de utilizare (capacitatea totală) a infrastructurii de cercetare. Calculul întregii capacități va include orice moment în care infrastructura de cercetare este utilizabilă, dar neutilizată. Cu toate acestea, calculul capacității totale va ține seama în mod corespunzător de constrângerile reale, cum ar fi orarul de lucru ale entității, timpul de reparație și întreținere (inclusiv calibrarea și testările).

Dacă un cost poate fi măsurat direct față de infrastructura de cercetare, dar nu față proiect, din cauza constrângerilor tehnice, o alternativă acceptabilă va fi măsurarea acestor costuri prin intermediul unităților de utilizarea efectivă, relevante pentru proiect, susținută de specificații tehnice exacte și date reale, și determinată pe baza sistemului de contabilitate analitică a costurilor al beneficiarului.

Costurile și măsurarea directă a acestora față de proiect trebuie să fie justificate de documente adecvate care să permită o pistă de audit suficientă.

Beneficiarul poate demonstra legătura directă prin dovezi alternative convingătoare.

Serviciile Comisiei vor recomanda cele mai bune practici pentru măsurarea directă și pentru documentele justificative (de exemplu în cazul costurilor capitalizate: evidențele contabile însoțite de politica de amortizare a beneficiarului ca parte a principiilor contabile uzuale ale acestuia, ilustrând modul de calculare a posibilei utilizări și a duratei de viață economică a activului, și dovezi privind folosirea efectivă în scopul proiectului; în cazul cheltuielilor de funcționare: factură specifică, etichetată în mod explicit, legată de marile infrastructuri de cercetare, contractul, perioada de desfășurare a proiectului, etc.)

La cererea unui beneficiar de infrastructuri de cercetare de mari dimensiuni, și ținând seama de resursele disponibile și de principiul rentabilității, Comisia este pregătită să efectueze o evaluare ex-ante a metodologiei de calcul al costurilor directe ale beneficiarului într-un mod un simplu și transparent, pentru a se asigura certitudinea juridică. Aceste evaluări ex-ante vor fi luate pe deplin în considerare în timpul auditurilor ex post.

În plus, Comisia va institui un grup format din reprezentanți ai organizațiilor părților interesate relevante, pentru a evalua gradul de utilizare a orientărilor.

Comisia confirmă că va adopta fără întârziere orientări privind calcularea directă a costurilor pentru infrastructurile de cercetare de mari dimensiuni, odată ce au fost adoptate reglementările Orizont 2020.

Declarație privind orientările referitoare la criteriile de aplicare a „bonusului”

În ceea ce privește remunerația suplimentară, intenția Comisiei este de a emite, fără întârziere, orientări cu privire la criteriile pentru aplicarea sa, după adoptarea normelor de participare și diseminare aferente programului Orizont 2020.

Declarație privind calea rapidă spre inovare (FTI)

Comisia are intenția de a conferi FTI o vizibilitate adecvată în rândul comunității de cercetare și inovare prin acțiuni de sensibilizare și de comunicare înaintea lansării cererii-pilot în 2015.

Comisia nu intenționează să limiteze durata acțiunilor FTI ex ante. Factori, cum ar fi oportunitatea și situația concurențială actuală sunt luați în considerare suficient în momentul evaluării „impactului” unei propuneri, pentru a permite o anumită flexibilitate, în funcție de specificitățile diferitelor domenii ale cercetării aplicate.

Pe lângă evaluarea aprofundată efectuată în cadrul evaluării intermediare a programului Orizont 2020, pilotul FTI va face obiectul unei monitorizări continue a tuturor aspectelor practice legate de depunerea, evaluarea, selectarea și finanțarea propunerilor în cadrul cererii de propuneri privind FTI, începând cu primul termen limită în 2015.

Pentru a permite pilotului să fie eficient și pentru a se asigura desfășurarea unei evaluări corespunzătoare, acest lucru ar putea necesita sprijinirea a până la o sută de proiecte.

Declarație privind articolele 3 și 4

Comisia intenționează să includă în acordul de grant trimiteri la legislația națională, cu privire la accesul public la documente și la confidențialitate, în vederea obținerii unui echilibru corespunzător între diferitele interese.

Declarație privind articolul 28

(opțiunea unei rate de rambursare de 100 % pentru entitățile juridice fără scop lucrativ pentru acțiuni inovatoare):

Comisia observă că până și entitățile fără scop lucrativ pot desfășura activități economice care sunt aproape de piață și a căror subvenționare poate crea denaturări ale pieței interne. Prin urmare, Comisia va evalua ex ante dacă activitățile eligibile sunt de natură economică, dacă subvenționarea transversală a activităților economice este împiedicată în mod efectiv și dacă rata de finanțare a activităților economice eligibile are efecte negative asupra concurenței în cadrul pieței interne, necompensate prin efectele sale pozitive.

Declarație privind articolul 42

Intenția Comisiei este de a stabili termene în acordul-model de grant cu privire la protejarea rezultatelor, luând în considerare termenele PC7.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate