Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0399(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0428/2012

Predkladané texty :

A7-0428/2012

Rozpravy :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Hlasovanie :

PV 21/11/2013 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0500

Prijaté texty
PDF 306kWORD 92k
Štvrtok, 21. novembra 2013 - Štrasburg
Pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 ***I
P7_TA(2013)0500A7-0428/2012
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. novembra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) (COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0810),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 173 a 183 a článok 188 druhý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0465/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 19. júla 2012(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 2012(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 12. septembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A7-0428/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 318, 20.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 111.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 21. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006
P7_TC1-COD(2011)0399

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1290/2013.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIA KOMISIE

Vyhlásenie k určovaniu priamych nákladov pre veľké výskumné infraštruktúry

V odpovedi na žiadosti zainteresovaných strán sa Komisia zaväzuje objasniť otázku určovania priamych nákladov v prípade veľkých výskumných infraštruktúr podľa pravidiel uvedených v tomto vyhlásení.

Usmernenia týkajúce sa určovania priamych nákladov v prípade veľkých výskumných infraštruktúr v programe Horizont 2020 sa budú vzťahovať na náklady veľkých výskumných infraštruktúr v celkovej hodnote najmenej 20 miliónov EUR na daného príjemcu, vypočítané ako suma historických hodnôt aktív jednotlivých výskumných infraštruktúr, ako sú vedené v poslednej uzavretej súvahe tohto príjemcu pred dátumom podpisu dohody o grante, alebo určené na základe nákladov na prenájom a lízing.

Na nižšie hodnoty sa usmernenia týkajúce sa určovania priamych nákladov pre veľké výskumné infraštruktúry v programe Horizont 2020 vzťahovať nebudú. Jednotlivé nákladové položky sa môžu deklarovať ako oprávnené priame náklady v súlade s platnými ustanoveniami dohody o grante.

Vo všeobecnosti bude možné nárokovať ako priame náklady všetky náklady, ktoré: spĺňajú všeobecné kritériá oprávnenosti a sú priamo spojené s vykonávaním akcie, a môžu jej byť preto priamo pripísané.

V prípade veľkej výskumnej infraštruktúry, ktorá sa v projekte využíva, pôjde za normálnych okolností o kapitalizované náklady a o prevádzkové náklady.

„Kapitalizované náklady“ budú náklady vynaložené na vytvorenie a/alebo obnovu veľkých výskumných infraštruktúr, ako aj niektoré náklady na špecifické opravy a údržbu veľkých výskumných infraštruktúr spolu s časťami alebo dôležitými neoddeliteľnými zložkami.

„Prevádzkové náklady“ budú náklady, ktoré príjemca vynakladá osobitne na prevádzku veľkej výskumnej infraštruktúry.

Naopak, niektoré náklady by sa bežne nemohli deklarovať ako priame náklady, ale považovali by sa za preplatené prostredníctvom paušálu na nepriame náklady, napr. náklady na prenájom, lízing alebo odpisy administratívnych budov a ústredia.

Ak náklady vznikajú len čiastočne v spojení s činnosťami projektu, môže sa deklarovať len časť, ktorá je priamo odmeraná v súvislosti s projektom.

Na tento účel musí merací systém príjemcu zabezpečiť presné vyjadrenie skutočnej aktuálnej hodnoty nákladov na projekt (t. j. predstavujúcich skutočnú spotrebu a/alebo použitie na projekt). To nastane v prípade, že sa meranie získa na základe faktúry dodávateľa.

Meranie nákladov vo všeobecnosti súvisí s časom potrebným na projekt, ktorý musí zodpovedať skutočným hodinám / dňom / mesiacom použitia výskumnej infraštruktúry v rámci projektu. Celkový počet produktívnych hodín / dní / mesiacov musí zodpovedať úplnému potenciálu (plnej kapacite) výskumnej infraštruktúry. Výpočet plnej kapacity bude zahŕňať všetok čas, počas ktorého je výskumná infraštruktúra použiteľná, ale nie je využitá. Výpočet plnej kapacity však riadne zohľadní skutočné obmedzenia, ako sú otváracie hodiny subjektu, čas na opravy a údržbu (vrátane kalibrácie a skúšania).

Ak sa náklady dajú merať priamo v súvislosti s výskumnou infraštruktúrou, ale nie priamo v súvislosti s projektom z dôvodu technickým obmedzení, prijateľnou alternatívou bude meranie týchto nákladov prostredníctvom jednotiek skutočného použitia relevantného pre projekt s podporou presných technických špecifikácií a skutočných údajov a ich určenie na základe systému analytického účtovania nákladov príjemcu.

Náklady a ich priame meranie v súvislosti s projektom musia byť podložené príslušnými dokladmi umožňujúcimi dostatočnú audítorskú kontrolu (audit trail).

Príjemca môže preukázať priame spojenie prostredníctvom alternatívnych presvedčujúcich dôkazov.

Útvary Komisie odporučia najlepšie postupy pre priame meranie a doklady (napr. v prípade kapitalizovaných nákladov: účtovné výkazy doplnené o postup odpisovania príjemcu ako súčasť jeho bežných účtovných zásad, preukazujúce výpočet potenciálneho použitia a ekonomického cyklu aktív a dôkaz o ich skutočnom použití na projekt, v prípade prevádzkových nákladov: špecifické explicitne označené faktúry súvisiace s veľkou výskumnou infraštruktúrou, zmluvy, čas projektu atď.).

Na žiadosť príjemcu s veľkými výskumnými infraštruktúrami a pri zohľadnení dostupných zdrojov a zásady nákladovej efektívnosti je Komisia pripravená uskutočniť hodnotenie ex-ante metodiky určovania priamych nákladov príjemcu jednoduchým a transparentným spôsobom s cieľom zabezpečiť právnu istotu. Tieto hodnotenia ex-ante sa riadne zohľadnia počas auditov ex-post.

Okrem toho Komisia zriadi skupinu pozostávajúcu zo zástupcov príslušných organizácií zainteresovaných strán s cieľom vyhodnotiť uplatňovanie usmernení.

Komisia potvrdzuje, že keď sa prijmú nariadenia o programe Horizont 2020, urýchlene prijme usmernenia pre určovanie priamych nákladov v prípade veľkých výskumných infraštruktúr.

Vyhlásenie o usmerneniach pre kritériá na uplatňovanie bonusu

Pokiaľ ide o dodatočné odmeňovanie, zámerom Komisie je ihneď po prijatí pravidiel účasti a šírenia v programe Horizont 2020 vydať usmernenia, pokiaľ ide o kritériá ich plnenia.

Vyhlásenie o nástroji Rýchlym tempom k inováciám

Komisia plánuje zabezpečiť primeranú informovanosť o nástroji Rýchlym tempom k inováciám (FTI) vo výskumnej a inovačnej komunite prostredníctvom zvyšovania informovanosti a komunikačných aktivít pred pilotnou výzvou v roku 2015.

Komisia neplánuje obmedziť trvanie akcií FTI ex-ante. Pri hodnotení dosahu návrhu treba dostatočne zohľadniť faktory, ako je citlivosť z časového hľadiska a medzinárodná súťaž, aby sa umožnila flexibilita podľa rôznych špecifík v rámci rôznych oblastí aplikovaného výskumu.

Okrem hĺbkového posúdenia uskutočneného v rámci priebežného hodnotenia programu Horizont 2020 bude pilotná akcia FTI predmetom neustáleho monitorovania všetkých praktických aspektov spojených s predkladaním, hodnotením, výberom a zostavovaním rozpočtu návrhov v rámci výzvy FTI počnúc prvým hraničným dátumom v roku 2015.

Aby bola pilotná akcia účinná a s cieľom zabezpečiť uskutočnenie riadneho hodnotenia by si to mohlo vyžiadať podporu až stovky projektov.

Vyhlásenie týkajúce sa článkov 3 a 4

Komisia má v úmysle zahrnúť do dohody o grante odkazy na vnútroštátne právo týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom a zachovávania dôverného charakteru s cieľom dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi rôznymi záujmami.

Vyhlásenie k článku 28

(možnosť 100 % miery preplatenia v prípade neziskových právnických osôb pre inovačné akcie):

Komisia konštatuje, že aj neziskové subjekty môžu vykonávať hospodárske činnosti, ktoré sa približujú k trhu a ktorých dotovanie môže vytvoriť deformácie na vnútornom trhu. Komisia preto vopred posúdi, či sú oprávnené činnosti hospodárskej povahy, či sa účinne predchádza krížovým dotáciám hospodárskych činností a či má miera financovania hospodárskych oprávnených činností negatívne účinky na súťaž na vnútornom trhu, ktoré nie sú kompenzované jej pozitívnymi účinkami.

Vyhlásenie k článku 42

Komisia má v úmysle stanoviť časové obmedzenia v modelovej dohode o grante, pokiaľ ide o ochranu výsledkov, pričom sa zohľadní časové obmedzenia 7. RP.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia