Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0384(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0403/2012

Indgivne tekster :

A7-0403/2012

Forhandlinger :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Afstemninger :

PV 21/11/2013 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0502

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 31k
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I
P7_TA(2013)0502A7-0403/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0817),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0467/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse af 28. marts 2012 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. september 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget, Budgetudvalget og Retsudvalget (A7-0403/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 181 af 21.6.2012, s. 122.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
P7_TC1-COD(2011)0384

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1292/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik