Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0394(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0420/2012

Indgivne tekster :

A7-0420/2012

Forhandlinger :

PV 20/11/2013 - 13
CRE 20/11/2013 - 13

Afstemninger :

PV 21/11/2013 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0503

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 62k
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg
Program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) ***I
P7_TA(2013)0503A7-0420/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) (COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0834),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173 og 195 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0463/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det svenske parlament, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 29. marts 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 9. oktober 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. september 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0420/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 181 af 21.6.2012, s. 125.
(2) EUT C 391 af 18.12.2012, s. 37.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF
P7_TC1-COD(2011)0394

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1287/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik