Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0394(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0420/2012

Pateikti tekstai :

A7-0420/2012

Debatai :

PV 20/11/2013 - 13
CRE 20/11/2013 - 13

Balsavimas :

PV 21/11/2013 - 8.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0503

Priimti tekstai
PDF 276kWORD 63k
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d. - Strasbūras
2014–2020 m. įmonių konkurencingumas ir mažosios bei vidutinės įmonės ***I
P7_TA(2013)0503A7-0420/2012
Rezoliucija
 Tekstas

2013 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014-2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0834),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 173 bei 195 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0463/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 29 d. Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 9 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2013 m. rugsėjo 12 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0420/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 181, 2012 6 21, p. 125.
(2) OL C 391, 2012 12 18, p. 37.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 lapkričio 21 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB
P7_TC1-COD(2011)0394

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1287/2013.)

Teisinė informacija - Privatumo politika