Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0084(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0436/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0436/2012

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 15
CRE 20/11/2013 - 15

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 8.6
CRE 21/11/2013 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0505

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 514kWORD 120k
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκές στατιστικές ***I
P7_TA(2013)0505A7-0436/2012
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές (COM(2012)0167 – C7-0101/2012 – 2012/0084(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0167),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0101/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Βουλή του Βασιλείου της Ισπανίας και τη Γερουσία του Βασιλείου της Ισπανίας και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 6ης Νοεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0436/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 374, 4.12.2012, σ. 2.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές
P7_TC1-COD(2012)0084

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

[Τροπολογία 43]

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ), ως σύμπραξη, έχει γενικά παγιώσει με επιτυχία τις δραστηριότητές του που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση υψηλής ποιότητας, ελεγμένων και αξιόπιστων ευρωπαϊκών στατιστικών, μεταξύ άλλων και με τη βελτίωση της διακυβέρνησης του συστήματος.

(2)  ▌Ωστόσο, διαπιστώθηκαν ορισμένες αδυναμίες, ειδικότερα όσον αφορά το πλαίσιο για τη διαχείριση της ποιότητας των στατιστικών. Οι αδυναμίες αυτές χρησίμευσαν για να τονιστεί η ανάγκη διασφάλισης της ανεξαρτησίας των στατιστικών αρχών από ενδεχόμενες πολιτικές πιέσεις σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

(3)  Η Επιτροπή πρότεινε ενέργειες αντιμετώπισης των αδυναμιών αυτών και ενίσχυσης της διακυβέρνησης του ΕΣΣ στην ανακοίνωσή της, της 15ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Για μια αυστηρή διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών». Ειδικότερα, πρότεινε μια στοχοθετημένη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3).

(4)  Στα συμπεράσματά του, της 20ής Ιουνίου 2011, το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής και υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης της διακυβέρνησης και της αποτελεσματικότητας του ΕΣΣ.

(5)  Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος που είχαν στον στατιστικό τομέα οι πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Ένωσης, ιδίως οι πτυχές που συνδέονται με την ανεξαρτησία των στατιστικών υπηρεσιών, όπως είναι η διαφάνεια στις διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης, η διάθεση κονδυλίων του προϋπολογισμού και ο χρόνος των προδημοσιεύσεων, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), καθώς και εκείνες οι οποίες συνδέονται με την απαίτηση οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων, να απολαύουν λειτουργικής αυτονομίας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5).

(6)  Οι πτυχές αυτές που αφορούν την επαγγελματική ανεξαρτησία, όπως οι διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης, οι δημοσιονομικές πιστώσεις και τα χρονοδιαγράμματα αποδεσμεύσεων δεν θα πρέπει να περιοριστούν στις στατιστικές που παράγονται για τους σκοπούς του συστήματος δημοσιονομικής επιτήρησης και της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, αλλά θα πρέπει να αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται από το ΕΣΣ.

(6α)  Η ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών και η σημασία που έχουν για τη λήψη αποφάσεων επί τη βάσει στοιχείων πρέπει να αναθεωρείται συνεχώς, μεταξύ άλλων, μέσω της αξιολόγησης της προστιθέμενης αξίας που έχουν για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», όπου περιλαμβάνονται και αυτοί που αφορούν την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική οικονομία. Όπου χρειάζεται, η κάλυψη των ευρωπαϊκών στατιστικών πρέπει να προσαρμόζεται.

(7)  Επιπλέον, η επάρκεια των πόρων που διατίθενται σε ετήσια ή πολυετή βάση για την αντιμετώπιση των στατιστικών αναγκών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση επαγγελματικής ανεξαρτησίας των στατιστικών αρχών και υψηλής ποιότητας των στατιστικών στοιχείων.

(8)  Για τον σκοπό αυτό, η επαγγελματική ανεξαρτησία των στατιστικών αρχών θα πρέπει να ενισχυθεί και θα πρέπει να διασφαλίζονται και να εφαρμόζονται ελάχιστα πρότυπα, που θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση, και να παρέχονται ειδικές εγγυήσεις στους επικεφαλής των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών (ΕΣΥ), όσον αφορά την εκτέλεση των στατιστικών καθηκόντων, την οργανωτική διαχείριση και την κατανομή των πόρων. Οι διαδικασίες πρόσληψης των επικεφαλής των ΕΣΣ πρέπει να είναι διαφανείς και να βασίζονται αποκλειστικά σε επαγγελματικά κριτήρια, και να συνεκτιμάται δεόντως η ισότητα των ευκαιριών και, ιδιαίτερα, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Για τον σκοπό αυτό, στη διαδικασία πρέπει να συμμετέχουν πλήρως τα εθνικά κοινοβούλια και, κατά περίπτωση και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, πρέπει να ενισχύεται η ανεξαρτησία των φορέων που παράγουν στατιστικά στοιχεία και να εντείνεται η δημοκρατική λογοδοσία της πολιτικής στον τομέα της στατιστικής.

(8α)  Ενώ οι ευρωπαϊκές στατιστικές προϋποθέτουν έντονη επαγγελματική ανεξαρτησία εκ μέρους των στατιστικολόγων, οι ευρωπαϊκές στατιστικές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πολιτικής και να παρέχουν στατιστική στήριξη για τις νέες πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

(8β)  Είναι αναγκαίο η ανεξαρτησία της Eurostat να παγιωθεί και να διασφαλιστεί μέσω αποτελεσματικής κοινοβουλευτικής λογοδοσίας και ελέγχου.

(9)  Ακόμη, ο συντονιστικός ρόλος που αποδίδεται ήδη στις ΕΣΥ για τις ευρωπαϊκές στατιστικές που παράγονται μέσω των ΕΣΣ, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του, έτσι ώστε να επιτευχθεί, σε εθνικό επίπεδο, αποτελεσματικότερος συντονισμός των στατιστικών δραστηριοτήτων εντός των ΕΣΣ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της ποιότητας, ενώ παράλληλα θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα στατιστικά καθήκοντα με τα οποία είναι επιφορτισμένο το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Σημαντικό μέρος του αποτελεσματικού συντονισμού των στατιστικών δραστηριοτήτων εντός του ΕΣΣ είναι επίσης και ο συνεχής συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των ΕΣΥ και της Eurostat. Ο θεσμικός διαχωρισμός του ΕΣΚΤ και η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών πρέπει να γίνουν σεβαστά στο πλαίσιο της επεξεργασίας, της παραγωγής και διάδοσης ευρωπαϊκών στατιστικών από την αντίστοιχη κρατική δομή και τα προγράμματα εργασίας του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ στον τομέα της στατιστικής.

(10)  Για να μειωθεί η επιβάρυνση για τις στατιστικές αρχές και τους απαντώντες, οι ΕΣΥ και οι άλλες εθνικές αρχές θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης των διοικητικών μητρώων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων τα οποία συμπληρώνονται σε ηλεκτρονική μορφή, αμέσως και δωρεάν, και ενσωμάτωσης των μητρώων αυτών στις στατιστικές.

(10α)  Τα στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να είναι εύκολα συγκρίσιμα και προσβάσιμα, καθώς και να ανανεώνονται έγκαιρα και σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου και οι πολιτικές της Ένωσης και οι πρωτοβουλίες χρηματοδότησης να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις εξελίξεις στην Ένωση και ιδιαίτερα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

(11)  Θα πρέπει ακόμη να ζητείται η γνώμη των ΕΣΥ σε πρώιμο στάδιο για τον σχεδιασμό νέων διοικητικών μητρώων, τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές ή την κατάργηση υφιστάμενων διοικητικών πηγών δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν τα σχετικά μεταδεδομένα από τους ιδιοκτήτες των διοικητικών δεδομένων και να συντονίζουν τις δραστηριότητες τυποποίησης των διοικητικών μητρώων που συνδέονται με την παραγωγή στατιστικών στοιχείων.

(12)  Ο απόρρητος χαρακτήρας των στοιχείων που λαμβάνονται από τα διοικητικά μητρώα θα πρέπει να προστατεύεται σύμφωνα με τις κοινές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται για όλα τα απόρρητα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών. Για τα δεδομένα αυτά θα πρέπει επίσης να καθιερωθούν και να δημοσιοποιηθούν πλαίσια αξιολόγησης της ποιότητας και της διαφάνειας.

(12α)  Όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση ταυτόχρονα στα ίδια δεδομένα και πρέπει να τηρούνται με αυστηρότητα οι αποκλεισμοί. Οι ΕΣΥ πρέπει να θεσπίζουν χρονοδιαγράμματα αποδέσμευσης για τη δημοσίευση των περιοδικών δεδομένων.

(13)  Η ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών θα μπορούσε να ενισχυθεί και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών σ’ αυτές, εάν οι εθνικές κυβερνήσεις αναλάμβαναν μέρος της ευθύνης για την αυστηρή εφαρμογή του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές (ο Κώδικας Πρακτικής). Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συντάξει τη δική του «δέσμευση για την αξιοπιστία των στατιστικών» (δέσμευση), ▌στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές ιδιαιτερότητες, και θα συμπεριλάβει συγκεκριμένη ανάληψη υποχρεώσεων από την πλευρά της κυβέρνησής του για την εφαρμογή των στατιστικών αρχών που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Πρακτικής. Η δέσμευση αυτή θα μπορεί να περιλαμβάνει εθνικό πλαίσιο διασφάλισης υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαξιολογήσεων και των βελτιωτικών δράσεων καθώς και μηχανισμών εποπτείας.

(13α)  Ο ιστότοπος της Επιτροπής (Eurostat) θα πρέπει να παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πλήρη, φιλική για τον χρήστη σειρά στοιχείων. Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να παρέχονται περιοδικές επικαιροποιήσεις με ετήσια και μηνιαία στοιχεία για κάθε κράτος μέλος.

(14)  Επειδή η παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών πρέπει να βασίζεται σε μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό με σκοπό να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός ανεξαρτησίας, το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα θα πρέπει να καλύπτει το ίδιο χρονικό διάστημα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

(15)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 αναθέτει αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του εν λόγω κανονισμού σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου(6). Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος του κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), που καταργεί την απόφαση 1999/468/EΚ, οι εκχωρούμενες στην Επιτροπή αρμοδιότητες ▌ πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και οι εξουσίες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 182/2011. Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά ώστε οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μη συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τις αντίστοιχες μονάδες.

(19)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(20)  Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.

(20α)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 223/2009

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) ο όρος "επαγγελματική ανεξαρτησία" σημαίνει ότι οι στατιστικές πρέπει να αναπτύσσονται, να παράγονται και να διαδίδονται ανεξάρτητα, ιδίως όσον αφορά την επιλογή των τεχνικών, των ορισμών, των μεθοδολογιών και των πηγών που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης τον χρόνο και το περιεχόμενο όλων των μορφών διάδοσης, και ότι η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών γίνεται χωρίς καμία πίεση από πολιτικές ομάδες ή ομάδες συμφερόντων, ενωσιακές ή εθνικές αρχές·».

"

(2)  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η εθνική στατιστική υπηρεσία που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος ως φορέας αρμόδιος για τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων ▌σχετικά με την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών σε εθνικό επίπεδο δυνάμει του παρόντος κανονισμού (ΕΣΥ) λειτουργεί από την άποψη αυτή ως το αποκλειστικό σημείο επαφής της Επιτροπής (Eurostat) για στατιστικά ζητήματα.

Η αρμοδιότητα της ΕΣΥ όσον αφορά τον συντονισμό καλύπτει όλες τις άλλες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών που παράγονται με βάση τον παρόντα κανονισμό από όλες τις εθνικές αρχές που συμμετέχουν στην ΕΣΥ. Η ΕΣΥ είναι, ιδίως, αρμόδια σε εθνικό επίπεδο για τον συντονισμό του στατιστικού προγραμματισμού και την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση της ποιότητας, τη σαφή μεθοδολογία, τη διαβίβαση των δεδομένων και την επικοινωνία σχετικά με τις δράσεις του ΕΣΣ. Η ΕΣΥ και η σχετική εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθΚΤ), υπό την ιδιότητά της του μέλους του ΕΣΚΤ που εφαρμόζει τα προγράμματα εργασίας του ΕΣΚΤ στον τομέα της στατιστικής, για να διασφαλιστεί η παραγωγή πλήρων και συνεκτικών ευρωπαϊκών στατιστικών μέσω του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων τους.».

"

(3)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 5α

Επικεφαλής των ΕΣΥ και επικεφαλής άλλων εθνικών αρχών στον τομέα της στατιστικής

1.  Στο πλαίσιο του εθνικού στατιστικού τους συστήματος, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την επαγγελματική ανεξαρτησία των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι και τα καθήκοντα που ορίζει ο παρών κανονισμός. ▌

2.  Προς τούτο, οι επικεφαλής των ΕΣΥ:

   α) έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζουν σχετικά με τις διαδικασίες, τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες καθώς και το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή ανακοίνωσης και δημοσιοποίησης όλων των στατιστικών στοιχείων που επεξεργάζονται, παράγουν και δημοσιοποιούν οι αντίστοιχες ΕΣΥ·
   β) εξουσιοδοτούνται να αποφασίζουν επί όλων των θεμάτων που αφορούν την εσωτερική διαχείριση των ΕΣΥ·
   γ) κατά την εκπλήρωση των στατιστικών καθηκόντων τους, ενεργούν με ανεξαρτησία και δεν επιζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλο θεσμικό όργανο, φορέα, υπηρεσία ή οργανισμό·
   δ) είναι υπεύθυνοι για τις στατιστικές δραστηριότητες και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΣΥ·
   ε) δημοσιεύουν ετήσια έκθεση και, κατά περίπτωση, διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με θέματα διάθεσης του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις στατιστικές δραστηριότητες της αντίστοιχης ΕΣΥ·
   στ) συντονίζουν τις στατιστικές δραστηριότητες όλων των εθνικών αρχών που συμβάλλουν στην επεξεργασία, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, όπως προβλέπει το άρθρο 5·
   ζ) εκπονούν εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, κατά περίπτωση, για τη διασφάλιση της ποιότητας της επεξεργασίας, παραγωγής και διάδοσης όλων των ευρωπαϊκών στατιστικών εντός των εθνικών στατιστικών συστημάτων τους και είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εντός της ΕΣΥ· και
   η) εκπροσωπούν το εθνικό στατιστικό σύστημά τους εντός του ΕΣΣ.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, φέρουν σε πέρας τα καθήκοντα αυτά σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές που εκπονεί ο επικεφαλής της ΕΣΥ·

4.  Οι διαδικασίες για την πρόσληψη, τη μετάθεση και την απόλυση τον επικεφαλής των ΕΣΥ και, κατά περίπτωση, των επικεφαλής άλλων εθνικών αρχών στον τομέα της στατιστικής οι οποίες παράγουν ευρωπαϊκές στατιστικές, είναι διαφανείς και βασίζονται αποκλειστικά σε επαγγελματικά κριτήρια και όχι σε πολιτικούς λόγους. Διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της ισότητας των ευκαιριών, ιδίως όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Η απόλυση των επικεφαλής των ΕΣΥ αιτιολογείται λεπτομερώς. Οι διαδικασίες είναι δημόσιες.

4α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προχωρούν στη σύσταση εθνικού οργανισμού για τη διασφάλιση της επαγγελματικής ανεξαρτησίας των παραγωγών ευρωπαϊκών στατιστικών στο κράτος μέλος. Τους οργανισμούς αυτούς μπορούν να συμβουλεύονται οι επικεφαλής των ΕΣΥ και, κατά περίπτωση, οι επικεφαλής των στατιστικών υπηρεσιών άλλων εθνικών αρχών που παράγουν ευρωπαϊκές στατιστικές. Οι διαδικασίες πρόσληψης, μετάθεσης και απόλυσης των μελών των οργανισμών αυτών είναι διαφανείς και βασίζονται αποκλειστικά σε επαγγελματικά κριτήρια και όχι σε πολιτικούς λόγους.».

"

(4)  Στο άρθρο 6, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή (Eurostat) ενεργεί ανεξάρτητα διασφαλίζοντας την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες και τις στατιστικές αρχές, μέσω συνεργασίας και συντονισμού με τις ΕΣΥ.

3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (‘καταστατικό του ΕΣΚΤ’), η Επιτροπή (Eurostat) συντονίζει τις στατιστικές δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων και των άλλων οργανισμών της Ένωσης, ιδίως για την εξασφάλιση της συνέπειας και της ποιότητας των στοιχείων και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης ανταπόκρισης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να καλεί κάθε θεσμικό όργανο ή οργανισμό της Ένωσης να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις ή να συνεργάζεται με αυτήν, με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων για στατιστικούς σκοπούς στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους. Το εν λόγω όργανο ή οργανισμός που προτείνει την παραγωγή στατιστικών πρέπει να διαβουλεύεται με την Επιτροπή (Eurostat) και να λαμβάνει υπόψη κάθε σχετική σύστασή της.».

"

(4α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 6a

Γενικός Διευθυντής της Επιτροπής (Eurostat)

1.  Επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας της Επιτροπής (Eurostat) τίθεται γενικός διευθυντής. Ο γενικός διευθυντής ορίζεται από την Επιτροπή για μη ανανεώσιμη επταετή θητεία, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2.

2.  Η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του εν ενεργεία γενικού διευθυντή. Η διαδικασία πρόσληψης, μετάθεσης και απόλυσης του γενικού διευθυντή διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της ισότητας ευκαιριών, ιδίως όσον αφορά την ισότητα των φύλων, είναι διαφανής και βασίζεται μόνο σε επαγγελματικά κριτήρια και όχι σε πολιτικούς λόγους. Η Επιτροπή ορίζει τον γενικό διευθυντή αφού διαβουλευθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3.  Ο γενικός διευθυντής έχει την αποκλειστική ευθύνη να αποφασίζει όσον αφορά τις διαδικασίες, τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες καθώς και το περιεχόμενο και την επιλογή της χρονικής στιγμής των στατιστικών ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων όλων των στατιστικών στοιχείων που παράγει η Επιτροπή (Eurostat). Ο γενικός διευθυντής είναι εξουσιοδοτημένος να αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που αφορούν την εσωτερική διαχείριση της Επιτροπής (Eurostat). Κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών, ο Γενικός Διευθυντής ενεργεί ανεξάρτητα και δεν επιζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλο θεσμικό όργανο, φορέα, υπηρεσία ή οργανισμό. Σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής κρίνει ότι ένα μέτρο που έλαβε η Επιτροπή θέτει εν αμφιβόλω την ανεξαρτησία του, ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4.  Ο γενικός διευθυντής είναι υπόλογος για τις στατιστικές δραστηριότητες και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Επιτροπής (Eurostat). Εμφανίζεται κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του Στατιστικού Διαλόγου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συζητήσει θέματα που άπτονται της στατιστικής διακυβέρνησης, της μεθοδολογίας και της στατιστικής καινοτομίας, και διατυπώνει παρατηρήσεις σχετικά με θέματα διάθεσης του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις στατιστικές δραστηριότητες της Επιτροπής (Eurostat).

5.  Πριν από την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων στον γενικό διευθυντή, η Επιτροπή διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος του γενικού διευθυντή αποτελεί αντικείμενο αιτιολογημένης απόφασης, η οποία διαβιβάζονται προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στον Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της Στατιστικής.».

"

(5)  Στο άρθρο 11 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των στατιστικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 αποβλέποντας στη διατήρηση της αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών στατιστικών. Οι λεπτομερείς διατάξεις των αρχών αυτών παρατίθενται στον Κώδικα Πρακτικής.

3α.   Η "δέσμευση για την αξιοπιστία των στατιστικών" (‘Δέσμευση’) αποσκοπεί στη διασφάλιση της δημόσιας αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών στατιστικών και την πρόοδο στην υλοποίηση των στατιστικών αρχών που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Πρακτικής, μέσω της συμμετοχής των κρατών μελών και της Επιτροπής στη διατύπωση, με τα κατάλληλα μέσα, τη δημοσιοποίηση στους ιστοτόπους τους, συγκεκριμένων δεσμεύσεων στον τομέα της πολιτικής προς την κατεύθυνση της συνολικής αναβάθμισης της εμπιστοσύνης στα στατιστικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης και μιας σύνοψης των πολιτών.

3β.  Οι εν λόγω αναλήψεις υποχρεώσεων θα παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή βάσει των ετήσιων εκθέσεων που αποστέλλουν τα κράτη μέλη.

Σε περίπτωση μη δημοσίευσης δέσμευσης μέχρι ...(8), το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή και δημοσιοποιεί έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής και, κατά περίπτωση, τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για την κατάρτιση σχετικής δέσμευσης.

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δημοσιοποιημένες δεσμεύσεις και, κατά περίπτωση στις εκθέσεις προόδου μέχρι ....(9)*.

3γ.  Η δέσμευση εκ μέρους της Επιτροπής (Eurostat) παρακολουθείται τακτικά από τον Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον Τομέα της Στατιστικής (ESGAB) με βάση την ετήσια έκθεση που υποβάλλει η Επιτροπή. Ο ESGAB υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω δεσμεύσεων μέχρι ... (10).».

"

(6)  Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α)  οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η τομεακή νομοθεσία μπορεί επίσης να καθορίζει ειδικές απαιτήσεις ποιότητας, όπως τιμές-στόχους και ελάχιστα πρότυπα για την παραγωγή των στατιστικών.

Για να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των κριτηρίων ποιότητας που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στα δεδομένα που καλύπτονται από την τομεακή νομοθεσία σε συγκεκριμένους στατιστικούς τομείς, η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τις ρυθμίσεις, τη δομή και την περιοδικότητα των ποιοτικών εκθέσεων που προβλέπει η τομεακή νομοθεσία. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27 παράγραφος 2.

3.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα των διαβιβαζομένων στοιχείων, όπου περιλαμβάνονται και κάθε είδους ανησυχίες τους όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων. Η Επιτροπή αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζομένων στοιχείων, με βάση κατάλληλες αναλύσεις, και εκπονεί και δημοσιεύει εκθέσεις και ανακοινώσεις σχετικά με την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών.»·

"

β)  προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«3α. Για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή (Eurostat), κατά περίπτωση, δημοσιοποιεί την αξιολόγηση της ποιότητας των εθνικών συνεισφορών στις ευρωπαϊκές στατιστικές.

3β.  Σε περίπτωση που η τομεακή νομοθεσία προβλέπει την επιβολή προστίμων στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη υποβάλουν παραποιημένα στατιστικά στοιχεία, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τις Συνθήκες και την οικεία τομεακή νομοθεσία, να κινήσει διαδικασία και να διενεργήσει έρευνες εφόσον κριθεί αναγκαίο, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των επιτόπιων επιθεωρήσεων, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον η εν λόγω παροχή παραποιημένων στοιχείων ήταν σοβαρή και εκούσια ή οφείλετο σε βαρεία αμέλεια. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την παροχή σχετικών πληροφοριών από το ελεγχόμενο κράτος μέλος.

3γ.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρήσει ότι ένα κράτος μέλος δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή την εφαρμοστέα τομεακή νομοθεσία όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα των στατιστικών στοιχείων, ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης.».

"

(7)  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, καθορίζοντας τα κύρια πεδία και τους στόχους των προβλεπόμενων ενεργειών για περίοδο αντίστοιχη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο αντίκτυπός του και η αποδοτικότητά του από άποψη κόστους εκτιμώνται με παροχή στοιχείων από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.».

"

(7α)  Στο άρθρο 14, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να αποφασίσει την ανάληψη προσωρινής άμεσης ενέργειας στον τομέα της στατιστικής υπό την προϋπόθεση:

   α) η ενέργεια δεν προβλέπει συλλογή δεδομένων που καλύπτουν περισσότερο από τρία έτη αναφοράς·
   β) τα στοιχεία που πρόκειται να συλλεγούν είναι ήδη διαθέσιμα ή προσβάσιμα στο πλαίσιο των ΕΣΥ ή άλλων αρμόδιων εθνικών αρχών ή τα στοιχεία μπορούν να ληφθούν απευθείας με χρήση κατάλληλων δειγμάτων για την παρατήρηση του στατιστικού πληθυσμού σε ενωσιακό επίπεδο με τον αναγκαίο συντονισμό με τις ΕΣΥ και άλλες εθνικές αρχές· και
   γ) Η Ένωση προβαίνει σε οικονομικές συνεισφορές προς τις ΕΣΥ και τις άλλες εθνικές αρχές προκειμένου να καλύψει το επιπλέον κόστος που απορρέει από αυτές, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11).

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27 παράγραφος 2.».

"

(7β)  Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:"

«Άρθρο 17

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

Μέχρι τις 30 Απριλίου, η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή ΕΣΣ, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο έτος.

Κατά την εκπόνηση του προγράμματος εργασίας, η Επιτροπή διασφαλίζει τον αποτελεσματικό καθορισμό των προτεραιοτήτων, όπου περιλαμβάνεται και η αναθεώρηση, η υποβολή εκθέσεων για τις στατιστικές προτεραιότητες και η κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων. Η Επιτροπή λαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη τις παρατηρήσεις της επιτροπής ΕΣΣ. Το πρόγραμμα εργασίας της βασίζεται στο ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα και προσδιορίζει ειδικότερα:

   α) τις δράσεις για τις οποίες η Επιτροπή πιστεύει ότι έχουν προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ενωσιακής πολιτικής, τους εθνικούς και ενωσιακούς χρηματοδοτικούς περιορισμούς και την υποχρέωση παροχής στατιστικών στοιχείων·
   β) πρωτοβουλίες σχετικά με την αναθεώρηση των προτεραιοτήτων, όπου περιλαμβάνονται και αρνητικές προτεραιότητες, καθώς και τη μείωση της επιβάρυνσης τόσο των φορέων παροχής δεδομένων όσο και των παραγωγών στατιστικών· και
   γ) τις διαδικασίες και τα νομικά μέτρα που προτείνει η Επιτροπή για την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας.».

"

(8)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 17α

Πρόσβαση, χρήση και ενσωμάτωση των διοικητικών μητρώων

1.  Αποσκοπώντας στη μείωση της επιβάρυνσης για τους απαντώντες, οι ΕΣΥ, οι άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 και η Επιτροπή (Eurostat) έχουν δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, αμέσως και δωρεάν, όλων των διοικητικών μητρώων, καθώς και ενσωμάτωσής τους σε στατιστικές, στο βαθμό που απαιτείται για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών που παράγονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι ΕΣΥ και η Επιτροπή (Eurostat) εκφράζουν γνώμη και μετέχουν στον αρχικό σχεδιασμό, τη μετέπειτα ανάπτυξη και τη διακοπή των διοικητικών μητρώων που καταρτίζονται και διατηρούνται από άλλους φορείς, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτόν την περαιτέρω χρήση των μητρώων αυτών με σκοπό την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών. Καλούνται να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες τυποποίησης των διοικητικών μητρώων που σχετίζονται με την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών.

3.  Χωρίς να επηρεάζεται το καταστατικό του ΕΣΚΤ και η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών η πρόσβαση και η συμμετοχή των ΕΣΥ, των άλλων εθνικών αρχών και της Επιτροπής (Eurostat), δυνάμει των παραγράφων 1 και 2, περιορίζεται στα διοικητικά μητρώα του δικού τους αντίστοιχου διοικητικού συστήματος.

4.  Τα διοικητικά μητρώα που διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους στις ΕΣΥ, τις άλλες εθνικές αρχές και την Επιτροπή (Eurostat) για να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών, συνοδεύονται από τα σχετικά μεταδεδομένα.

5.  Οι ΕΣΥ και οι ιδιοκτήτες των διοικητικών μητρώων δημιουργούν τους αναγκαίους μηχανισμούς συντονισμού.».

"

(8a)  Στο άρθρο 20 παράγραφος 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι ΕΣΥ, οι άλλες εθνικές αρχές και η Επιτροπή (Eurostat) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την εναρμόνιση τω αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τη φυσική και λογική προστασίας των εμπιστευτικής φύσεως δεδομένων. Η Επιτροπή διασφαλίζει την εναρμόνιση αυτή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27 παράγραφος 2.».

"

(9)  Στο άρθρο 23, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι ρυθμίσεις, οι κανόνες και οι όροι πρόσβασης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2.».

"

(10)  Το άρθρο 24 διαγράφεται.

(10a)  Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το κάτωθι κείμενο:"

«Άρθρο 26

Παραβίαση του στατιστικού απορρήτου

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή και την επιβολή κυρώσεων όσον αφορά τις παραβιάσεις του στατιστικού απορρήτου. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.».

"

(12)  Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:"

«Άρθρο 27

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

____________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.».

"

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 374 της 4.12.2012, σ. 2.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2013.
(3)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164).
(4)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 12).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013 , σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ (ΕΕ L 140, 27.5.2013, σ. 11).
(6) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).
(7) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(8) Tρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (2012/0084(COD)).
(9)* Tρία έτη και έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (2012/0084(COD)).
(10) Tρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (2012/0084(COD)).
(11) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου