Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0084(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0436/2012

Pateikti tekstai :

A7-0436/2012

Debatai :

PV 20/11/2013 - 15
CRE 20/11/2013 - 15

Balsavimas :

PV 21/11/2013 - 8.6
CRE 21/11/2013 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0505

Priimti tekstai
PDF 564kWORD 116k
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d. - Strasbūras
Europos statistika ***I
P7_TA(2013)0505A7-0436/2012
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2013 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (COM(2012)0167 – C7-0101/2012 – 2012/0084(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0167),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0101/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ispanijos Deputatų Rūmų ir Ispanijos Senato bei Austrijos Federalinės Tarybos pagal Protokolą (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 6 d. Europos centrinio banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0436/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 374, 2012 12 4, p. 2.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. lapkričio 21 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos
P7_TC1-COD(2012)0084

(Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)

[Pakeitimas 43]

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  partnerystės principu veikianti Europos statistikos sistema (ESS) iš esmės sėkmingai konsolidavo savo veiklą, kad užtikrintų aukštos kokybės, reglamentuojamos ir patikimos Europos statistikos plėtojimą, rengimą ir sklaidą, be kita ko, gerinant sistemos valdymą;

(2)  vis dėlto nustatyta ▌trūkumų, visų pirma susijusių su statistikos kokybės valdymo sistema. Šie trūkumai parodė, kad reikia užtikrinti statistikos institucijų nepriklausomumą nuo galimo politinio spaudimo nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis;

(3)  2011 m. balandžio 15 d. komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Patikimesnis Europos statistinių duomenų kokybės valdymas“ Komisija pasiūlė veiksmų šiems trūkumams pašalinti ir ESS valdymui sustiprinti. Komunikate visų pirma pasiūlyta tikslingai iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos(3);

(4)  2011 m. birželio 20 d. išvadose Taryba palankiai įvertino šią Komisijos iniciatyvą ir pabrėžė, kad svarbu nuolat gerinti ESS valdymą ir veiksmingumą;

(5)  be to, reikėtų atsižvelgti į tai, kaip statistikos sritį paveikė pastarojo laikotarpio Sąjungos ekonomikos valdymo sistemos pokyčiai, visų pirma susiję su statistinio nepriklausomumo aspektais, pvz., skaidriomis įdarbinimo ir atleidimo iš darbo procedūromis, biudžeto asignavimais ir iš anksto nustatomais duomenų skelbimo tvarkaraščiais, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1175/2011(4), ir aspektais, susijusiais su reikalavimu, kad už nacionalinių fiskalinių taisyklių įgyvendinimo stebėseną atsakingoms institucijoms būtų suteiktas funkcinis savarankiškumas, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 473/2013(5);

(6)  į šiuos aspektus, susijusius su profesiniu nepriklausomumu, pvz., skaidriomis įdarbinimo ir atleidimo iš darbo procedūromis, biudžeto asignavimais ir iš anksto nustatomais duomenų skelbimo tvarkaraščiais, turėtų būti atsižvelgta ne tik biudžeto priežiūros sistemai ir perviršinio deficito procedūrai būtinoje statistikoje, bet ir visoje ESS plėtojamoje, rengiamoje ir skleidžiamoje Europos statistikoje;

(6a)  reikėtų nuolat tikrinti Europos statistikos kokybę ir svarbą priimant faktais grindžiamus sprendimus ir tai daryti, be kita ko, vertinant šios statistikos pridėtinę vertę siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, nustatytų 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, įskaitant su augimu, užimtumu ir socialine ekonomika susijusius tikslus. Atitinkamais atvejais reikėtų pakoreguoti Europos statistikos aprėptį;

(7)  be to, norint užtikrinti statistikos institucijų profesinį nepriklausomumą ir aukštą statistinių duomenų kokybę svarbu, kad kasmet ar remiantis daugiamečiais planais būtų skiriama pakankamai išteklių statistiniams poreikiams patenkinti;

(8)  todėl reikėtų stiprinti statistikos institucijų profesinį nepriklausomumą, nustatyti visoje Sąjungoje taikomus būtinuosius reikalavimus, taip pat numatyti konkrečias garantijas dėl statistinių užduočių vykdymo, organizacijos valdymo ir išteklių skirstymo nacionalinių statistikos institucijų (NSI) vadovams. NSI vadovų įdarbinimo procedūros turėtų būti skaidrios, grindžiamos tik profesiniais kriterijais ir jas vykdant turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į lygių galimybių ir visų pirma lyčių pusiausvyros principus. Todėl nacionaliniai parlamentai taip pat turėtų visapusiškai dalyvauti ir prireikus pagal nacionalinius įstatymus skatinti statistikos rengėjų nepriklausomumą bei stiprinti demokratinę statistikos politikos atskaitomybę;

(8a)  norint gauti patikimą Europos statistiką būtina užtikrinti tvirtą statistikos rengėjų profesinį nepriklausomumą, bet tuo pat metu Europos statistika turėtų būti atsakas į politinius poreikius ir statistinė parama imantis naujų politinių iniciatyvų nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis;

(8b)  Eurostato nepriklausomumą būtina sustiprinti ir užtikrinti vykdant parlamentinį tikrinimą ir kontrolę;

(9)  taip pat reikėtų patikslinti NSI priskirtos ESS rengiamos Europos statistikos koordinavimo funkcijos aprėptį, kad nacionalinio lygmens ESS statistinės veiklos koordinavimas būtų vykdomas veiksmingiau, įskaitant kokybės valdymo aspektus, ir būtų tinkamai atsižvelgiama Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) atliekamas su statistika susijusias užduotis. Nuolatinis NSI ir Eurostato bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas taip pat yra labai svarbus siekiant vykdyti veiksmingą ESS statistinės veiklos koordinavimą. Reikėtų paisyti ECBS institucinio atskyrimo ir gerbti centrinių bankų nepriklausomumą plėtojant, rengiant ir skleidžiant Europos statistiką remiantis atitinkama ESS ir ECBS valdymo struktūra ir statistinės veiklos programomis;

(10)  siekiant sumažinti statistikos institucijoms ir respondentams tenkančią naštą, NSI ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms turėtų būti suteikta galimybė nedelsiant ir nemokamai gauti administracinius duomenis, įskaitant pateiktus elektroniniu būdu, ir juos naudoti bei jungti su statistiniais duomenimis;

(10a)  Europos statistiką turėtų būti galima lengvai palyginti ir gauti, ji turėtų būti nedelsiant ir nuolat atnaujinama siekiant užtikrinti, kad vykdant Sąjungos įvairių sričių politiką ir finansavimo iniciatyvas būtų visapusiškai atsižvelgiama į pokyčius Sąjungoje ir visų pirma į ekonominės krizės padarinius;

(11)  su NSI taip pat turėtų būti konsultuojamasi pradedant projektuoti naujus administracinių duomenų šaltinius, kurie gali būti naudojami statistikos reikmėms ir planuojant keisti esamus administracinius šaltinius arba nutraukti jų rengimą. Be to, administracinių duomenų savininkai turėtų perduoti NSI reikiamus metaduomenis, o NSI turėtų koordinuoti standartizavimo veiklą, susijusią su statistinei informacijai rengti svarbiais administraciniais duomenimis;

(12)  iš administracinių šaltinių gautų duomenų konfidencialumas turėtų būti užtikrinamas remiantis bendrais principais ir gairėmis, taikomais visiems Europos statistikai rengti naudojamiems konfidencialiems duomenims. Taip pat reiktų nustatyti ir skelbti tų duomenų kokybės ir skaidrumo vertinimo sistemas;

(12a)  derėtų visiems naudotojams tuo pačiu metu suteikti prieigą prie tų pačių duomenų ir griežtai laikytis draudimo skelbti duomenis. NSI turėtų nustatyti periodinių duomenų paskelbimo tvarkaraščius;

(13)  jei šalių vyriausybės prisiimtų dalį atsakomybės už griežtą Europos statistikos praktikos kodekso (praktikos kodeksas) taikymą, Europos statistika būtų kokybiškesnė, o naudotojai ja labiau pasitikėtų. Todėl kiekvienoje valstybėje narėje, atsižvelgiant į nacionalines ypatybes, nustatytas įsipareigojimas dėl pasitikėjimo statistika (toliau  įsipareigojimas) turėtų apimti konkrečius jos vyriausybės įsipareigojimus įgyvendinti praktikos kodekse nurodytus statistinius principus. Šis įsipareigojimas galėtų apimti nacionalines aukštos kokybės užtikrinimo sistemas, be kita ko aprėpiančias vidaus vertinimą, veiklos gerinimo veiksmus ir stebėsenos mechanizmus;

(13a)  Komisijos (Eurostato) interneto svetainėje turėtų būti užtikrinta lengva prieiga prie išsamių ir naudotojui patogiai pateikiamų duomenų sekų. Jei įmanoma, periodiškai atnaujinant duomenis turėtų būti pateikta informacija apie metinius ir mėnesinius pokyčius kiekvienoje valstybėje narėje;

(14)  norint užtikrinti aukšto lygio nepriklausomumą, Europos statistika turi būti rengiama pagal ilgalaikius veiklos ir finansavimo planus, todėl Europos statistikos programos galiojimo laikotarpis turėtų sutapti su daugiametės finansinės programos galiojimo laikotarpiu;

(15)  Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 Komisija įgaliojama įgyvendinti kai kurias to reglamento nuostatas remiantis Tarybos sprendimu 1999/468/EB(6). Įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 182/2011(7), kuriuo panaikinamas sprendimas 1999/468/EB, Komisijai ▌suteiktus įgaliojimus reikia suderinti su nauju teisiniu pagrindu ir šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi remiantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011 nuostatomis. Komisija turėtų užtikrinti, kad remiantis įgyvendinimo aktais valstybėms narėms ir vienetams respondentams nebūtų užkraunama didelė papildoma administracinė našta;

(19)  kadangi šio reglamento tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo apimties ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, Sąjunga gali patvirtinti priemones, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(20)  buvo konsultuotasi su Europos statistikos sistemos komitetu;

(20a)  todėl Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr223/2009 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  2 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:"

„a) profesinio nepriklausomumo – statistika turi būti plėtojama, rengiama ir skleidžiama nepriklausomai, visų pirma taikytinų būdų, apibrėžčių, metodikų ir šaltinių, taip pat bet kokia forma skleidžiamų duomenų laiko ir turinio pasirinkimo požiūriu, ir vykdant šias užduotis neturi būti patiriama politinio ar interesų grupių, Sąjungos ar nacionalinių valdžios institucijų spaudimo;“.

"

2)  5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Kiekvienos valstybės narės paskirta nacionalinė statistikos institucija (NSI) yra atsakinga už visos veiklos, susijusios su Europos statistikos plėtojimu, rengimu ir sklaida, koordinavimą nacionaliniu lygmeniu pagal šį reglamentą, todėl šiuo atžvilgiu Komisija (Eurostatas) statistikos klausimais kreipiasi tik į ją.

NSI koordinavimo pareiga aprėpia visas kitas nacionalines valdžios institucijas, atsakingas už Europos statistikos, kurią parengė visos kitos ESS veikloje dalyvaujančios nacionalinės valdžios institucijos, plėtojimą, rengimą ir sklaidą. Visų pirma NSI yra nacionaliniu lygmeniu atsakinga už statistikos srities planavimo ir ataskaitų teikimo, kokybės stebėsenos, aiškios metodikos, duomenų perdavimo ir informacijos apie ESS statistinę veiklą sklaidos koordinavimą. NSI ir atitinkamas nacionalinis centrinis bankas (NCB) kaip ECBS narys, įgyvendinantis ECBS statistinės veiklos programas, bendradarbiauja bendrais ESS ir ECBS su Europos statistika susijusiais klausimais, kad būtų galima užtikrinti išsamius ir nuoseklius ESS ir ECBS rengiamus Europos statistikos duomenis, atsižvelgiant į atitinkamas jų kompetencijos sritis.“

"

3)  Įterpiamas šis straipsnis:"

„5a straipsnis

NSI vadovai ir kitų nacionalinių valdžios institucijų statistikos skyrių vadovai

1.  Laikydamosi nacionalinių statistikos sistemų aprėpties, valstybės narės užtikrina profesinį pareigūnų, atsakingų už šiame reglamente nustatytų užduočių vykdymą, nepriklausomumą.

2.  Todėl NSI vadovai:

   a) yra vieninteliai atsakingi už sprendimus dėl procesų, statistinių metodų, standartų ir procedūrų, taip pat dėl skelbiamos Europos statistikos, kurią plėtoja, rengia ir skleidžia NSI, turinio ir skelbimo laiko;
   b) yra įgaliojami spręsti dėl visų su NSI vidaus valdymu susijusių klausimų;
   c) veikia nepriklausomai vykdydami savo su statistika susijusias užduotis ir nesikreipia nurodymų į jokią vyriausybę ar jokias kitas institucijas, įstaigas, tarnybas ar subjektus ir jų nurodymų nevykdo;
   d) atsiskaito už NSI statistikos veiklą ir biudžeto vykdymą;
   e) skelbia metinę ataskaitą ir prireikus teikia pastabas dėl biudžeto asignavimų klausimų, susijusių su NSI statistine veikla;
   f) koordinuoja visų nacionalinių valdžios institucijų, dalyvaujančių plėtojant, rengiant ir skleidžiant Europos statistiką, statistinę veiklą, kaip nurodyta 5 straipsnyje;
   g) prireikus parengia nacionalines gaires, kad būtų galima užtikrinti jų nacionalinėje sistemoje vykdomą kokybišką bet kokių Europos statistikos duomenų plėtojimą, rengimą ir sklaidą, ir atsako už tai, kad NSI šių gairių laikytųsi; taip pat
   h) atstovauja nacionalinėms statistikos sistemoms Europos statistikos sistemoje.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad kitos nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už Europos statistikos plėtojimą, rengimą ir sklaidą, vykdytų šias užduotis laikydamosi NSI vadovo parengtų nacionalinių gairių.

4.  NSI vadovų ir atitinkamais atvejais kitų nacionalinių valdžios institucijų, rengiančių Europos statistiką, statistikos skyrių vadovų įdarbinimo, perkėlimo ir atleidimo iš darbo procedūros turi būti skaidrios ir pagrįstos tik profesiniais kriterijais, o ne politiniais motyvais. Jie užtikrina, kad būtų laikomasi lygių galimybių principo, visų pirma kalbant apie lyčių aspektus. Atleidžiant NSI vadovą iš pareigų pateikiamos išsamios priežastys. Šios procedūros skelbiamos viešai.

4a.  Valstybės narės gali įsteigti nacionalinę įstaigą, užtikrinančią profesinį Europos statistikos rengėjų nepriklausomumą valstybėje narėje. NSI vadovai ir atitinkamais atvejais kitų nacionalinių valdžios institucijų, rengiančių Europos statistiką, statistikos skyrių vadovai gali konsultuotis su tokiomis įstaigomis. Šių įstaigų narių įdarbinimo, perkėlimo ir atleidimo iš darbo procedūros turi būti skaidrios ir pagrįstos tik profesiniais kriterijais, o ne politiniais motyvais.“

"

4)  6 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Sąjungos lygmeniu Komisija (Eurostatas), veikdama savarankiškai, užtikrina, kad Europos statistika būtų rengiama pagal nustatytas taisykles ir statistikos principus, bendradarbiaujant ir derinant veiksmus su NSI. ▌

3.  Nepažeisdama Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Europos centrinio banko statuto (ECBS statutas) 5 straipsnio, Komisija (Eurostatas) koordinuoja Sąjungos institucijų ir įstaigų statistinę veiklą, ypač siekdama užtikrinti duomenų suderinamumą ir kokybę ir sumažinti ataskaitų teikimo naštą. Todėl Komisija (Eurostatas) gali pakviesti bet kurią Sąjungos instituciją ar įstaigą su ja konsultuotis ar su ja bendradarbiauti, kad būtų galima statistikos tikslais, atsižvelgiant į atitinkamas jų kompetencijos sritis, kurti metodus ir sistemas. Tokia institucija ar įstaiga, kuri gali siūlyti rengti statistinius duomenis, konsultuojasi su Komisija (Eurostatu) ir atsižvelgia į bet kokią tokiomis aplinkybėmis pateiktą rekomendaciją.“

"

4a)  Įterpiamas šis straipsnis:"

„6a straipsnis

Komisijos padalinio (Eurostato) generalinis direktorius

1.  Komisijos statistikos tarnybai (Eurostatui) vadovauja generalinis direktorius. Komisija skiria generalinį direktorių nepratęsiamai septynerių metų kadencijai pagal 2 dalyje nurodytą tvarką.

2.  Ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki pareigas einančio generalinio direktoriaus kadencijos pabaigos Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia kvietimą teikti paraiškas. Vykdant generalinio direktoriaus įdarbinimo, perkėlimo ir atleidimo iš darbo procedūrą užtikrinamas lygių galimybių principo (visų pirma su lytimi susijusių aspektų) taikymas, ši procedūra turi būti skaidri ir pagrįsta vien profesiniais kriterijais, o ne politiniais motyvais. Komisija skiria generalinį direktorių pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Taryba.

3.  Tik generalinis direktorius yra atsakingas už sprendimus dėl procesų, statistinių metodų, standartų ir procedūrų, taip pat dėl visų Komisijos (Eurostato) rengiamų skelbiamų statistinių duomenų turinio bei skelbimo laiko. Generalinis direktorius įgaliojamas spręsti dėl visų su Komisijos (Eurostato) vidaus valdymu susijusių klausimų. Vykdydamas šias užduotis generalinis direktorius veikia nepriklausomai ir nesikreipia nurodymų į vyriausybę ar institucijas, įstaigas, tarnybas ar agentūras ir tokių nurodymų nevykdo. Jei generalinis direktorius mano, kad Komisijos taikoma priemonė pažeidžia jo nepriklausomą, jis nedelsdamas informuoja Europos Parlamentą.

4.  Generalinis direktorius yra atskaitingas už Komisijos (Eurostato) statistikos srities veiklą ir biudžeto vykdymą. Jis kasmet kviečiamas, vykdant dialogą statistikos klausimais, susitikti su atitinkamu Europos Parlamento komitetu ir aptarti statistikos valdymo, metodikos ir statistikos naujovių klausimus, taip pat pareikšti pastabas dėl biudžeto asignavimų klausimų, susijusių su Komisijos (Eurostato) statistikos srities veikla.

5.  Komisija, prieš taikydama drausmines nuobaudas generaliniam direktoriui, konsultuojasi su Europos Parlamentu. Drausminės nuobaudos generaliniam direktoriui skiriamos remiantis pagrįstu sprendimu, kuris siunčiamas susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos statistikos valdymo patariamajai tarybai.“

"

5)  11 straipsnis papildomas šiomis dalimis:"

„3. Valstybės narės ir Komisija imasi visų reikiamų priemonių 2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems statistikos principams įgyvendinti, kad nesusilpnėtų pasitikėjimas Europos statistika. Šie principai išsamiai išdėstomi praktikos kodekse.

3a.  Įsipareigojimu dėl pasitikėjimo statistika (toliau  įsipareigojimas) siekiama užtikrinti visuomenės pasitikėjimą Europos statistika ir pažanga siekiant įgyvendinti praktikos kodekse nurodytus statistinius principus įtraukiant valstybes nares ir Komisiją, kuomet naudojantis atitinkamomis priemonėmis nustatomi ir jų interneto svetainėse skelbiami konkretūs politiniai įsipareigojimai siekiant didinti bendrą pasitikėjimą statistika, taip pat piliečiams skirta santrauka.

3b.  Komisija nuolat stebi šiuos įsipareigojimus, remdamasi valstybių narių teikiamomis metų ataskaitomis.

Jei įsipareigojimas nepaskelbiamas iki ...(8), atitinkama valstybė narė pateikia Komisijai ir viešai paskelbia praktikos kodekso įgyvendinimo pažangos ir atitinkamais atvejais veiksmų, vykdomų siekiant nustatyti tokį įsipareigojimą, ataskaitą.

Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie paskelbtus įsipareigojimus ir atitinkamais atvejais – apie pažangos ataskaitas ne vėliau kaip .....(9)*.

3c.  Europos statistikos valdymo patariamoji taryba (ESVPT) nuolat stebi Komisijos (Eurostato) įsipareigojimus remdamasi Komisijos teikiamomis kasmetinėmis ataskaitomis. ESVPT praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie šių įsipareigojimų įgyvendinimo poveikį ne vėliau kaip…(10)“.

"

6)  12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

2. Konkretūs kokybės reikalavimai, pvz., tikslinės reikšmės ir būtinieji statistikos rengimo reikalavimai, taip pat gali būti nustatyti sektoriniuose teisės aktuose.

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 1 dalyje nurodytų kokybės kriterijų taikymą duomenims, kuriems taikomi konkrečių statistikos sričių sektoriniai teisės aktai, Komisija priima įgyvendinimo aktus ir juose nustato sektoriniuose teisės aktuose numatytų kokybės ataskaitų teikimo tvarką, struktūrą ir periodiškumą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  Valstybės narės teikia perduotų statistinių duomenų kokybės ataskaitas Komisijai (Eurostatui) ir jose taip pat nurodo bet kokias abejones dėl duomenų tikslumo. Komisija, vykdydama atitinkamą analizę, įvertina perduotų duomenų kokybę, parengia ir skelbia ataskaitas ir komunikatus dėl Europos statistikos kokybės.“

"

b)  Įterpiamos šios dalys:"

3a. Siekdama užtikrinti skaidrumą, Komisija (Eurostatas), jei reikia, viešai paskelbia nacionalinių duomenų, naudotų rengiant Europos statistiką, kokybės vertinimą.

3b.  Jei sektoriniuose teisės aktuose numatytos baudos atvejais, kai valstybės narės pateikia klaidingus statistinius duomenis, Komisija, remdamasi Sutartimis ir tokiais sektoriniais teisės aktais, gali inicijuoti ir vykdyti būtinus tyrimus ir, jei reikia, patikras vietoje, kad būtų galima nustatyti klaidingų duomenų pateikimo rimtumą ir tai, ar klaidingi duomenys buvo pateikti tyčia ar dėl didelio aplaidumo. Komisija gali pareikalauti valstybės narės, dėl kurios atliekamas tyrimas, pateikti atitinkamą informaciją.

3c.  Kai Komisija mano, kad valstybė narė neįvykdė šiame reglamente arba taikomuose sektoriniuose teisės aktuose numatytų įpareigojimų dėl statistinių duomenų pateikimo, ji imasi veiksmų pagal Sutarties 258 straipsnį.“

"

7)  13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Europos statistikos programoje nustatoma Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos sistema, pagrindinės sritys ir veiksmų tikslai, numatyti daugiametės finansinės programos galiojimo laikotarpiui. Ją priima Europos Parlamentas ir Taryba. Jos poveikis ir ekonominis veiksmingumas vertinamas pasitelkiant nepriklausomų ekspertų pagalbą.“

"

7a)  14 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Komisija įgyvendinimo aktais gali nuspręsti dėl laikino tiesioginio veiksmo statistikos srityje, jei:

   a) vykdant šį veiksmą nenumatoma rinkti duomenų ilgiau nei trejus ataskaitinius metus;
   (b) NSI ir kitos atsakingos nacionalinės valdžios institucijos turi arba gali gauti duomenų arba duomenis galima gauti tiesiogiai naudojant tinkamas imtis statistinei populiacijai stebėti Sąjungos lygmeniu ir deramai koordinuojant veiksmus su NSI ir kitomis valdžios nacionalinėmis institucijomis; taip pat
   c) Sąjunga NSI ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms skiria lėšų jų papildomoms išlaidoms padengti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11).

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

"

7b)  17 straipsnis pakeičiamas taip:"

„17 straipsnis

Metinė darbo programa

Iki balandžio 30 d. Komisija teikia ESS komitetui savo kitų metų darbo programą.

Rengdama darbo programą, Komisija užtikrina veiksmingą prioritetų nustatymą ir persvarstymą, statistinių prioritetų ataskaitų teikimą ir finansinių išteklių skyrimą. Komisija, kiek įmanoma, atsižvelgia į ESS komiteto pastabas. Jos darbo programa grindžiama Europos statistikos programa ir joje visų pirma nurodoma:

   a) veiksmai, kuriuos Komisija laiko prioritetiniais, atsižvelgdama į Sąjungos politikos poreikius ir į nacionalinius bei Sąjungos finansinius suvaržymus, taip pat duomenų teikimo naštą;
   b) iniciatyvos, susijusios su prioritetų, įskaitant neigiamus prioritetus, persvarstymu ir duomenų teikimo naštos mažinimu duomenų teikėjams ir statistikos rengėjams; taip pat
   c) procedūros ir visi teisiniai dokumentai, kuriuos darbo programai įgyvendinti numatė Komisija.“

"

8)  Įterpiamas šis straipsnis:"

„17a straipsnis

Teisė gauti administracinius duomenis, juos naudoti ir jungti

1.  Siekiant sumažinti respondentams tenkančią naštą, NSI, kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, kaip nurodyta 4 straipsnyje, ir Komisijai (Eurostatui) suteikiama teisė nedelsiant ir nemokamai gauti ir naudoti visus administracinius duomenis, taip pat juos jungti su statistiniais duomenimis, kiek tai būtina pagal šį reglamentą parengtai Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti.

2.  Su NSI ir Komisija (Eurostatu) turi būti konsultuojamasi ir jos turi dalyvauti ruošiant ir toliau plėtojant kitų įstaigų kaupiamus ir tvarkomus administracinius duomenis, ir nutraukiant jų rengimą, kad minėtus duomenis būtų paprasčiau naudoti statistikos reikmėms rengiant Europos statistiką. Jos kviečiamos dalyvauti standartizavimo veikloje, susijusioje su Europos statistikai rengti svarbiais administraciniais duomenimis.

3.  Nedarant poveikio ECBS statutui ir centrinių bankų nepriklausomumui, NSI, kitų nacionalinių valdžios institucijų ir Komisijos (Eurostato) galimybė gauti duomenis ir dalyvauti veikloje pagal 1 ir 2 dalis taikoma tik jų atitinkamų viešojo administravimo sistemų administraciniams duomenims.

4.  Administraciniai duomenys, kuriuos jų savininkai perduoda NSI, kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms ir Komisijai (Eurostatui) Europos statistikos rengimo tikslais, pateikiami kartu su susijusiais metaduomenimis.

5.  NSI ir administracinių duomenų savininkai nustato reikiamą bendradarbiavimo tvarką.“

"

8a)  20 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„NSI, kitos nacionalinės valdžios institucijos ir Komisija (Eurostatas) imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų principų ir gairių, taikomų fizinei ir loginei konfidencialių duomenų apsaugai, suderinamumą. Komisija užtikrina tokį suderinamumą įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

"

9)  23 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Sąjungos lygmens galimybės gauti duomenis tvarka, taisyklės ir sąlygos nustatomos pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

10)  24 straipsnis išbraukiamas.

10a)  26 straipsnis pakeičiamas taip:"

„26 straipsnis

Statistinių duomenų konfidencialumo pažeidimas

Valstybės narės ir Komisija imasi tinkamų priemonių siekdamos užkirsti kelią bet kokiems statistinių duomenų konfidencialumo pažeidimams ir bausti už juos. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.“

"

12)  27 straipsnis pakeičiamas taip:"

„27 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda Europos statistikos sistemos komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011*.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

____________________

* 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai.“

"

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 374, 2012 12 4, p. 2.
(2) 2013 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).
(4)2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1175/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (OL L 306, 2011 11 23, p. 12).
(5) 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 473/2013 dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų (OL L 140, 2013 5 27, p. 11).
(6) 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).
(7) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(8) Treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos (2012/0084(COD)).
(9)* Treji metai ir šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos (2012/0084(COD)).
(10) Treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos (2012/0084(COD)).
(11) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika