Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/0084(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0436/2012

Predložena besedila :

A7-0436/2012

Razprave :

PV 20/11/2013 - 15
CRE 20/11/2013 - 15

Glasovanja :

PV 21/11/2013 - 8.6
CRE 21/11/2013 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0505

Sprejeta besedila
PDF 452kWORD 101k
Četrtek, 21. november 2013 - Strasbourg
Evropska statistika ***I
P7_TA(2013)0505A7-0436/2012
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. novembra 2013 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (COM(2012)0167 – C7-0101/2012 – 2012/0084(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0167),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0101/2012),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj avstrijskega zveznega sveta, španskega poslanskega kongresa in španskega senata v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 6. novembra 2012(1),

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0436/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 374, 4.12.2012, str. 2.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 21. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki
P7_TC1-COD(2012)0084

(Besedilo velja za EGP in Švico)

[Sprememba 43]

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Evropski statistični sistem (ESS) kot partnerstvo je na splošno uspešno združil svoje dejavnosti za zagotovitev razvoja, priprave in izkazovanja visokokakovostne, regulirane in zanesljive evropske statistike, med drugim z izboljšanjem upravljanja sistema.

(2)  ▌Ugotovljene so bile pomanjkljivosti zlasti glede okvira statističnega vodenja kakovosti. Te pomanjkljivosti so pokazale, da je treba zagotoviti neodvisnost statističnih organov od morebitnega političnega pritiska na nacionalni ravni in na ravni Unije.

(3)  Komisija je v svojem sporočilu z dne 15. aprila 2011 „K trdnemu vodenju kakovosti za evropsko statistiko“ ▌predlagala ukrepe za odpravo teh pomanjkljivosti in za krepitev upravljanja evropskega statističnega sistema. Zlasti je predlagala ciljno usmerjeno spremembo Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(3).

(4)  Svet je v svojih sklepih z dne 20. junija 2011 pozdravil pobudo Komisije in poudaril pomen nenehnega izboljševanja upravljanja in učinkovitosti ESS.

(5)  Poleg tega bi bilo treba upoštevati vpliv nedavnega razvoja na statističnem področju v zvezi z gospodarskim upravljanjem Unije, zlasti vidike, povezane s statistično neodvisnostjo, kot so pregledni postopki zaposlovanja in odpuščanja, dodelitve proračunskih sredstev in koledarji predhodnih objav, kakor je določeno v Uredbi (EU) št. 1175/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(4), ter tiste vidike, ki se nanašajo na zahtevo za funkcionalno samostojnost organov, pristojnih za spremljanje izvajanja nacionalnih proračunskih pravil, kakor je določeno v Uredbi (EU) št. 473/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(5).

(6)  Navedeni vidiki v zvezi s strokovno neodvisnostjo, kot so pregledni postopki zaposlovanja in odpuščanja, dodeljevanje proračunskih sredstev in koledarji prihodnih objav, ne bi smeli biti omejeni na statistike, pripravljene za namene sistema proračunskega nadzora in postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, temveč bi se morali uporabljati za vse evropske statistike, ki jih razvija, pripravlja in izkazuje ESS.

(6a)  Kakovost evropske statistike in njeno ustreznost za odločanje na podlagi dokazov bi bilo treba stalno pregledovati, med drugim tudi z ocenjevanjem njene dodane vrednosti pri doseganje ciljev strategije Evropa 2020, navedenih v sporočilu Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast", tudi glede rasti, zaposlovanja in socialnega gospodarstva. Po potrebi bi bilo treba prilagoditi pokritost evropske statistike.

(7)  Poleg tega je ustreznost virov, ki so dodeljeni na letni ali večletni osnovi in so na voljo za izpolnjevanje statističnih potreb, nujen pogoj za zagotavljanje strokovne neodvisnosti statističnih organov in visokokakovostnih statističnih podatkov.

(8)  Zato bi bilo treba okrepiti strokovno neodvisnost statističnih organov in zagotoviti minimalne standarde, ki bi veljali v vsej Uniji, ▌vodjem nacionalnih statističnih uradov (NSU) pa bi bilo treba zagotoviti posebna jamstva glede izvajanja statističnih nalog, organizacijskega upravljanja in dodelitve sredstev. Postopki za zaposlovanje vodij NSU bi morali biti pregledni in temeljiti le na strokovnih merilih ob ustreznem upoštevanju enakih možnosti in zlasti uravnotežene zastopanosti spolov. Zato bi morali biti tudi nacionalni parlamenti v celoti odigrati svojo vlogo in bi morali po potrebi in v skladu z nacionalno zakonodajo spodbujati neodvisnost pripravljavcev statističnih podatkov in povečati demokratično odgovornost politike o statistiki.

(8a)  Za verodostojno evropsko statistiko je potrebna popolna strokovna neodvisnost statistikov, vendar pa bi se morala evropska statistika odzvati na potrebe politike in zagotoviti statistično podporo za nove politične pobude na nacionalni ravni in na ravni Unije.

(8b)  Neodvisnost Eurostata je treba utrditi in zagotoviti z učinkovitim parlamentarnim nadzorom in kontrolo.

(9)  Usklajevalno vlogo, ki je že dodeljena NSU za evropsko statistiko, pripravljeno v okviru ESS, bi bilo treba pojasniti tudi glede obsega, da bi na nacionalni ravni dosegli učinkovitejše usklajevanje statističnih dejavnosti v okviru ESS, vključno z vodenjem kakovosti, pri tem pa ustrezno upoštevati statistične naloge, ki jih opravlja Evropski sistem centralnih bank (ESCB). Redno usklajevanje in sodelovanje med NSU in Eurostatom sta pomemben del učinkovitega usklajevanja statističnih dejavnosti v okviru ESS. Institucionalno ločenost ESCB in neodvisnost centralnih bank bi bilo treba spoštovati v okviru razvoja, priprave in širjenja evropske statistike v skladu z ustrezno strukturo upravljanja in statističnimi delovnimi programi ESS in ESCB.

(10)  Za zmanjšanje bremena za statistične organe in dajalce podatkov bi moral biti NSU in drugim nacionalnim organom omogočen takojšnji in brezplačni dostop ter uporaba administrativnih zbirk, med drugim tistih, ki se izpolnijo elektronsko, pa tudi povezovanje teh zbirk s statistiko.

(10a)  Evropski statistični podatki bi morali biti lahko primerljivi in dostopni ter bi jih bilo treba hitro in redno posodabljati, da bi pri politikah in finančnih spodbudah v Uniji zagotovili polno upoštevanje razvoja dogodkov v Uniji, zlasti posledic gospodarske krize.

(11)  Z NSU bi se bilo poleg tega treba v zgodnji fazi posvetovati o zasnovi novih administrativnih zbirk, ki bi lahko zagotovile podatke za statistične namene, ter o načrtovanih spremembah ali odpravi obstoječih administrativnih virov. Ti uradi bi tudi morali prejeti ustrezne metapodatke od upravljavcev administrativnih podatkov in usklajevati standardizacijske dejavnosti glede administrativnih zbirk, ki so pomembne za pripravo statističnih podatkov.

(12)  Zaupnost podatkov, pridobljenih iz administrativnih zbirk, bi bilo treba varovati v skladu s skupnimi načeli in smernicami, ki veljajo za vse zaupne podatke, ki se uporabljajo pri pripravi evropske statistike. Treba bi bilo določiti in objaviti tudi okvire za oceno kakovosti in preglednosti teh podatkov.

(12a)  Vsi uporabniki bi morali imeti sočasen dostop do istih podatkov in treba bi bilo strogo spoštovati embargo. NSU bi morali določiti koledarje prihodnjih objav za objavo periodičnih podatkov.

(13)  Z vključitvijo odgovornosti nacionalnih vlad pri doslednem izvajanju Kodeksa ravnanja evropske statistike bi se lahko izboljšala kakovost evropske statistike in okrepilo zaupanje uporabnikov. Zato bi morala zaveza za zaupanje v statistiko (v nadaljnjem besedilu: zaveza), ki je vzpostavljena v vsaki državi članici in upošteva nacionalne posebnosti, vključevati posebne zaveze posamezne vlade za izvajanje statističnih načel iz Kodeksa. Ta zaveza bi lahko vključevala nacionalne okvire zagotavljanja visoke kakovosti, med drugim samoocenjevanje, ukrepe za izboljšanje in mehanizme spremljanja.

(13a)  Na spletišču Komisije (Eurostata) bi morali biti dostopni celoviti in uporabniku prijazni nizi podatkov. Kadar je mogoče, bi morali pri rednem posodabljanju podatkov zagotavljati informacije o vsaki državi članici na letni in mesečni ravni.

(14)  Priprava evropske statistike mora temeljiti na dolgoročnem operativnem in finančnem načrtovanju, da se zagotovi visoka stopnja neodvisnosti, zato bi moral evropski statistični program zajemati isto obdobje kot večletni finančni okvir.

(15)  Uredba Sveta (ES) št. 223/2009 podeljuje Komisiji pooblastila za izvajanje nekaterih določb navedene uredbe v skladu s sklepom Sveta 1999/468/ES(6); Zaradi začetka veljavnosti Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(7), s katero se razveljavi sklep Sveta 1999/468/ES, je treba pooblastila, podeljena Komisiji ▌, uskladiti s tem novim zakonodajnim okvirom in bi jih bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. Komisija bi morala zagotoviti, da se s temi izvedbenimi akti državam članicam in poročevalskim enotam ne naloži znatno dodatno upravno breme.

(19)  Ker cilja te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

(20)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Odborom za evropski statistični sistem.

(20a)  Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 223/2009 ustrezno spremeniti.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 223/2009

Uredba (ES) št. 223/2009 se spremeni:

(1)  v členu 2(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:"

„(a) 'strokovna neodvisnost' pomeni, da je statistiko treba razvijati, pripravljati in izkazovati neodvisno, zlasti glede izbire tehnik, definicij, metodologij in virov, ki jih je treba uporabiti, ter izbire časa in vsebine vseh oblik izkazovanja in da pri izvajanju teh nalog ni nobenih pritiskov političnih ali interesnih skupin, Unije ali nacionalnih organov;“

"

(2)  v členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"

„1. Vsaka država članica imenuje nacionalni statistični organ, ki je odgovoren za usklajevanje vseh dejavnosti ▌za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike na nacionalni ravni v skladu s to uredbo (NSU) in je glede tega edina kontaktna točka za Komisijo (Eurostat) v zvezi s statističnimi zadevami.

Pristojnost NSU za usklajevanje zajema vse druge nacionalne organe, pristojne za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike, ki jo v skladu s to uredbo pripravijo drugi nacionalni organi, ki sodelujejo v ESS. NSU je na nacionalni ravni zlasti pristojen za usklajevanje statističnega načrtovanja in poročanja, spremljanje kakovosti, jasno metodologijo, prenos podatkov in komuniciranje o statističnih ukrepih ESS.“ NSU in ustrezna nacionalna centralna banka , ki kot članica ESCB izvaja statistične delovne programe tega sistema, sodelujeta pri zadevah v zvezi z evropsko statistiko, ki so skupne ESS in ESCB, da bi zagotovili pripravo celovite in skladne evropske statistike prek ESS in ESCB na njunih področjih pristojnosti.";

"

(3)  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 5a

Vodje NSU in vodje statističnega področja pri drugih nacionalnih organih

1.  V svojem nacionalnem statističnem sistemu države članice zagotovijo strokovno neodvisnost uradnikov, odgovornih za naloge, določene v tej uredbi. ▌

2.  Zaradi tega so vodje NSU:

   (a) izključno odgovorni za odločanje o procesih, statističnih metodah, standardih in postopkih ter o vsebini in izbiri časa objav in publikacij vse evropske statistike, ki jih razvije, pripravi in izkazuje NSU;
   (b) pooblaščeni za odločanje o vseh zadevah v zvezi z notranjim upravljanjem NSU;
   (c) neodvisni pri izvajanju svojih statističnih nalog ter ne zahtevajo in ne sprejemajo navodil od nobene vlade ali druge institucije, organa, urada ali osebe;
   (d) odgovorni za statistične dejavnosti in izvrševanje proračuna NSU;
   (e) objavijo letno poročilo in po potrebi izrazijo pripombe k vprašanjem dodelitve proračunskih sredstev v zvezi s statističnimi dejavnostmi NSU;
   (f) usklajujejo statistične dejavnosti vseh nacionalnih organov, ki prispevajo k razvoju, pripravi in izkazovanju evropske statistike iz člena 5;
   (g) po potrebi pripravijo nacionalne smernice za zagotavljanje kakovosti pri razvoju, pripravi in izkazovanju evropske statistike v okviru svojega statističnega sistema in so odgovorni za zagotavljanje skladnosti NSU s temi smernicami; ter
   (h) predstavljajo svoje nacionalne statistične sisteme v ESS.

3.  Države članice zagotovijo, da drugi nacionalni organi, pristojni za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike, te naloge opravljajo v skladu z nacionalnimi smernicami, ki jih pripravi vodja NSU.

4.  Postopki zaposlovanja, premeščanja in odpuščanja vodij NSU in po potrebi vodij statističnih področij pri drugih nacionalnih organih, ki pripravljajo evropsko statistiko, so pregledni in temeljijo le na strokovnih merilih in ne na političnih razlogih. Zagotavljajo spoštovanje načela enakih možnosti, zlasti glede na spol. Za odpustitev vodje NSU se navedejo natančni razlogi. Postopki so javni.

4a.  Države članice lahko ustanovijo nacionalni organ, ki bo zagotavljal strokovno neodvisnost pripravljavcev evropske statistike v državah članicah. Vodje NSU in po potrebi vodje statističnega področja pri drugih nacionalnih organih, ki pripravljajo evropsko statistiko, se lahko s tem organom posvetujejo. Postopki zaposlovanja, premeščanja in odpuščanja članov teh organov so pregledni in temeljijo le na strokovnih merilih in ne na političnih razlogih.";

"

(4)  v členu 6 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:"

„2. Na ravni Unije Komisija (Eurostat) neodvisno zagotavlja pripravo evropske statistike v skladu z veljavnimi pravili in statističnimi načeli prek sodelovanja in usklajevanja z NSU. ▌

3.  Brez poseganja v člen 5 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank (statut ESCB) in Evropske centralne banke Komisija (Eurostat) koordinira statistične dejavnosti institucij in organov Unije, zlasti za zagotovitev doslednosti in kakovosti podatkov ter čim manjše breme poročanja. Komisija (Eurostat) lahko v ta namen povabi katero koli institucijo ali organ Unije, da se z njo posvetuje ali sodeluje pri razvoju metod in sistemov za statistične namene na svojem področju pristojnosti. Taka Institucija ali organ, ki predlaga pripravo statističnih podatkov, se posvetuje s Komisijo (Eurostatom) in upošteva vsako priporočilo, ki ga v zvezi s tem predloži.";

"

(4a)  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 6a

Generalni direktor Komisije (Eurostata)

1.  Statistični urad Komisije (Eurostat) vodi generalni direktor. Generalnega direktorja imenuje Komisija za sedemletni mandat brez možnosti podaljšanja v skladu s postopkom iz odstavka 2.

2.  Komisija objavi razpis za zbiranje prijav v Uradnem listu Evropske unije najpozneje šest mesecev pred iztekom mandata trenutnega generalnega direktorja. Postopek zaposlovanja, premeščanja in odpustitve generalnega direktorja poteka v skladu z načelom enakih možnosti, zlasti glede na spol, je pregleden in temelji na strokovnih merilih in ne na političnih razlogih. Komisija imenuje generalnega direktorja po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom.

3.  Generalni direktor je izključno odgovoren za odločanje o procesih, statističnih metodah, standardih in postopkih ter o vsebini in izbiri časa objav in publikacij vseh statističnih podatkov, ki jih pripravi Komisija (Eurostat). Generalni direktor je pooblaščen za odločanje o vseh zadevah v zvezi z notranjim upravljanjem Komisije (Eurostata). Pri izvajanju teh nalog generalni direktor deluje neodvisno ter ne zahteva in ne sprejema navodil od nobene vlade, institucije, organa, urada ali agencije. Če generalni direktor meni, da je zaradi ukrepa Komisije ogrožena njegova neodvisnost, o tem takoj obvesti Evropski parlament.

4.  Generalni direktor je odgovoren za statistične dejavnosti in izvrševanje proračuna Komisije (Eurostata). Vsako leto se v okviru statističnega dialoga sreča z ustreznim odborom EP in z njim razpravlja o zadevah, povezanih z upravljanjem statističnih podatkov, metodologijo in statističnimi inovacijami, ter izrazi svoje pripombe k vprašanjem dodelitve proračunskih sredstev v zvezi s statističnimi dejavnostmi Komisije (Eurostata).

5.  Komisija se pred izrekom disciplinskih ukrepov generalnemu direktorju posvetuje z Evropskim parlamentom. Disciplinski ukrepi se generalnemu direktorju lahko izrečejo le na podlagi utemeljenega sklepa, ki se posreduje v vednost Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu svetovalnemu organu za upravljanje statističnih podatkov.“;

"

(5)  v členu 11 se dodajo naslednji odstavki:"

„3. Države članice in Komisija sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvajanje statističnih načel iz člena 2(1), da se ohrani zaupanje v evropsko statistiko. Ta načela se natančno opredelijo v Kodeksu ravnanja.

3a.   „Zaveza za zaupanje v statistiko" je namenjena zagotavljanju zaupanja javnosti v evropsko statistiko in napredka pri izvajanju statističnih načel iz Kodeksa ravnanja, in sicer z vključevanjem držav članic in Komisije v določanje posebnih političnih zavez na ustrezne načine in njihovemu objavljanju na svojih spletiščih, vključno s povzetkom za državljane, da bi dosegli splošno zaupanje v statistiko.

3b.  Komisija redno spremlja te zaveze na podlagi letnih poročil, ki jih pošiljajo države članice.

Če zadevna država članica do …(8) ne objavi zaveze za zaupanje v statistiko, Komisiji predloži poročilo o napredku pri izvajanju Kodeksa ravnanja in po potrebi o prizadevanjih za vzpostavitev take zaveze ter ga objavi.

Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o objavljenih zavezah in po potrebi o poročilih o napredku do…(9)*.

3c.  Zaveze na strani Komisije (Eurostata) redno spremlja Evropski svetovalni organ za upravljanje statističnih podatkov na podlagi letnega poročila, ki ga predloži Komisija. Evropski svetovalni organ za upravljanje statističnih podatkov poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju teh zavez do …(10).";

"

(6)  člen 12 se spremeni:

(a)  odstavka 2 in 3 se nadomestita z naslednjim:"

2. Posebne zahteve glede kakovosti, kot so ciljne vrednosti in minimalni standardi za pripravo statistike, se lahko določijo tudi v področni zakonodaji.

Za zagotovitev enotne uporabe meril kakovosti iz odstavka 1 tega člena za podatke, ki jih zajema sektorska zakonodaja na posameznih statističnih področjih, Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi ureditev, strukturo in pogostost poročil o kakovosti, ki so določena v sektorski zakonodaji. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 27(2).

3.  Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo poročila o kakovosti posredovanih podatkov, ki vključujejo morebitne pomisleke o natančnosti podatkov. Komisija oceni kakovost posredovanih podatkov na podlagi ustrezne analize ter pripravi in objavi poročila in sporočila o kakovosti evropske statistike.";

"

(b)  dodata se naslednja odstavka:"

„3a. Zaradi preglednosti Komisija (Eurostat) po potrebi javno razkrije svojo oceno kakovosti nacionalnih prispevkov k evropski statistiki.

3b.  Kadar sektorska zakonodaja predvideva kazni v primerih, ko države članice napačno prikažejo statistične podatke, lahko Komisija v skladu s Pogodbama in sektorsko zakonodajo po potrebi sproži in opravi preiskave ter po potrebi inšpekcijske preglede na kraju samem, da bi ugotovila, ali je bilo to napačno prikazovanje hujša in namerna kršitev ali je izhajalo iz hude malomarnosti. Komisija lahko zahteva, da preiskovane države članice zagotovijo ustrezne informacije.

3c.  Kadar Komisija meni, da država članica ni izpolnila svojih obveznosti iz te Uredbe ali veljavne sektorske zakonodaje, ki se nanašajo na prikazovanje statističnih podatkov, ravna v skladu s členom 258 Pogodbe.“;

"

(7)  v členu 13 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"

„1. Evropski statistični program določa okvir za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike, glavna področja in cilje načrtovanih ukrepov za obdobje, ki ustreza obdobju večletnega finančnega okvira. Sprejmeta ga Evropski parlament in Svet. K oceni njegovega vpliva in stroškovne učinkovitosti prispevajo neodvisni strokovnjaki.“;

"

(7a)  v členu 14 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

„2. Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme odločitev o začasnem neposrednem statističnem ukrepu, če:

   (a) ukrep ne predvideva zbiranja podatkov za več kot tri referenčna leta;
   (b) so podatki že na voljo ali dostopni pri NSU in drugih pristojnih nacionalnih organih ali pa se lahko pridobijo neposredno z uporabo ustreznih vzorcev za opazovanje statistične populacije na ravni Unije, z ustrezno uskladitvijo z NSU in drugimi nacionalnimi organi; in
   (c) Unija zagotovi finančna sredstva za NSU in druge nacionalne organe, s katerimi krijejo dodatne nastale stroške, v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(11).

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 27(2).";

"

(7b)  člen 17 se nadomesti z naslednjim besedilom:"

„Člen 17

Letni delovni program

Komisija Odboru za evropski statistični sistem do 30. aprila predloži svoj letni delovni program za naslednje leto.

Pri pripravi delovnega programa Komisija zagotovi učinkovito določanje prednostnih nalog, vključno s pregledovanjem, poročanjem o statističnih prednostnih nalogah in dodeljevanjem finančnih sredstev. Komisija v največji možni meri upošteva pripombe Odbora za evropski statistični organ. Njen delovni program temelji na evropskem statističnem programu in določi zlasti:

   (a) ukrepe, ki jih Komisija obravnava kot prednostne, ob upoštevanju potreb politik Unije, nacionalnih finančnih omejitev in finančnih omejitev Unije ter obremenitve;
   (b) pobude v zvezi s pregledom prednostnih nalog, vključno z negativnimi prednostnimi nalogami, in zmanjšanjem obremenitve pošiljateljev podatkov in pripravljavcev statistik; in
   (c) postopke in vse pravne instrumente, ki jih je Komisija predvidela za izvajanje delovnega programa.";

"

(8)  vstavi se naslednji člen:"

Člen 17a

Dostop, uporaba in povezovanje administrativnih zbirk

1.  Za zmanjšanje bremena dajalcev podatkov imajo NSU, drugi nacionalni organi iz člena 4 ter Komisija (Eurostat) takoj in brezplačno pravico dostopa in uporabe vseh administrativnih zbirk ter pravico povezovanja teh administrativnih zbirk s statistiko, kolikor je to potrebno za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike, pripravljene v skladu s to uredbo.

2.  Z NSU in Komisijo (Eurostatom) se opravi posvetovanje, vključeni pa so tudi v zasnovo, nadaljnji razvoj in prenehanje administrativnih zbirk, ki so jih pripravili in jih vzdržujejo drugi organi, s čimer se omogoči nadaljnja uporaba teh zbirk za namen priprave evropske statistike. Vabljeni so k sodelovanju v standardizacijskih dejavnostih v zvezi z administrativnimi zbirkami, ki so pomembne za pripravo evropske statistike.

3.  Brez poseganja v statut ESCB in neodvisnost centralnih bank sta dostop in vključenost NSU, drugih nacionalnih organov ter Komisije (Eurostata) v skladu z odstavkoma 1 in 2 ▌omejena na administrativne zbirke v njihovem zadevnem sistemu javne uprave.

4.  Administrativnim zbirkam, ki jih njihovi lastniki dajo na voljo NSU, drugim nacionalnim organom in Komisiji (Eurostatu), da bi jih uporabili pri pripravi evropske statistike, so priloženi ustrezni metapodatki.

5.  NSU in upravljavci administrativnih zbirk vzpostavijo potrebne mehanizme sodelovanja.“;

"

(8a)  v členu 20(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„NSU, drugi nacionalni organi in Komisija (Eurostat) sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev usklajenosti načel in smernic glede fizičnega in logičnega varstva zaupnih podatkov. Komisija zagotovi to usklajenost z izvedbenimi akti. Ti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 27(2).";

"

(9)  v členu 23 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Ureditev, pravila in pogoji v zvezi z dostopom na ravni Unije se vzpostavijo v skladu s postopkom pregleda iz člena 27(2).“;

"

(10)  člen 24 se črta;

(10a)  člen 26 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 26

Kršitev statistične zaupnosti

Države članice in Komisija sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečevanje in kaznovanje kršitev statistične zaupnosti. Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.";

"

(12)  člen 27 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 27

Odbor

1.  Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta*.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

____________________

* Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.".

"

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V …,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C 374, 4.12.2012, str. 2.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 21. novembra 2013.
(3)Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).
(4)Uredba (EU) št. 1175/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (UL L 306, 23.11.2011, str. 12).
(5) Uredba (EU) št. 473/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju (UL L 140, 27.5.2013, str. 11).
(6) Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).
(7) Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(8) Tri leta po začetku veljavnosti Uredbe (COD 2012/0084).
(9)* Tri leta in šest mesecev po začetku veljavnosti Uredbe (COD 2012/0084).
(10) Tri leta po začetku veljavnosti Uredbe (COD 2012/0084).
(11) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov