Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0270(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0241/2012

Indgivne tekster :

A7-0241/2012

Forhandlinger :

PV 20/11/2013 - 16
CRE 20/11/2013 - 16

Afstemninger :

PV 21/11/2013 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0506

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 62k
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg
EU-program for social udvikling og innovation ***I
P7_TA(2013)0506A7-0241/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-program for social udvikling og innovation (COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0609),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 46, litra d), artikel 149, artikel 153, stk. 2, litra a), og artikel 175, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0318/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 23. februar 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 3. maj 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 10. juli 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0241/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 143 af 22.5.2012, s. 88.
(2) EUT C 225 af 27.7.2012, s. 167.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om et EU-program for beskæftigelse og social ▌innovation ("EaSI") og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration
P7_TC1-COD(2011)0270

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1296/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik