Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0270(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0241/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0241/2012

Keskustelut :

PV 20/11/2013 - 16
CRE 20/11/2013 - 16

Äänestykset :

PV 21/11/2013 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0506

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 63k
Torstai 21. marraskuuta 2013 - Strasbourg
Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva ohjelma ***I
P7_TA(2013)0506A7-0241/2012
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. marraskuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0609),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 46 artiklan d alakohdan, 149 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 175 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0318/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan säädösesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. helmikuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 3. toukokuuta 2012 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 10. heinäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0241/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 143, 22.5.2012, s. 88.
(2)EUVL C 225, 27.7.2012, s. 167.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. marraskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2013 antamiseksi työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (”EaSI-ohjelma”) ja eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta annetun päätöksen N:o 283/2010/EU muuttamisesta
P7_TC1-COD(2011)0270

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1296/2013.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö