Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0270(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0241/2012

Ingivna texter :

A7-0241/2012

Debatter :

PV 20/11/2013 - 16
CRE 20/11/2013 - 16

Omröstningar :

PV 21/11/2013 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0506

Antagna texter
PDF 197kWORD 53k
Torsdagen den 21 november 2013 - Strasbourg
EU:s program för social förändring och social innovation ***I
P7_TA(2013)0506A7-0241/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 november 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation (COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0609),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 46 d, 149, 153.2 a och 175 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0318/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 23 februari 2012(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 3 maj 2012(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 10 juli 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för regional utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7‑0241/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 143, 22.5.2012, s. 88.
(2) EUT C 225, 27.7.2012, s. 167.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 november 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet
P7_TC1-COD(2011)0270

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1296/2013.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy