Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0428(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0294/2012

Indgivne tekster :

A7-0294/2012

Forhandlinger :

PV 21/11/2013 - 3
CRE 21/11/2013 - 3

Afstemninger :

PV 21/11/2013 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0507

Vedtagne tekster
PDF 81kWORD 55k
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg
Program for miljø- og klimaindsatsen (Life) ***I
P7_TA(2013)0507A7-0294/2012
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) (COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (COM(2011)0874),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i medfør af hvilken Kommissionen fremlagde forslaget for Parlamentet (C7-0498/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalgets af 19. juli 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. juli 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Regionaludviklingsudvalget (A7-0294/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling,

2.  noterer sig Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst,

4.  pålægger sin formand om at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 191 af 29.6.2012, s. 111.
(2) EUT C 277 af 13.9.2012, s. 61.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007
P7_TC1-COD(2011)0428

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1293/2013).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Maksimalt støttebeløb til et enkelt integreret projekt

Kommissionen lægger stor vægt på at sikre en forholdsmæssig fordeling af midler blandt integrerede projekter for at kunne støtte flest mulig integrerede projekter og garantere en rimelig fordeling af integrerede projekter blandt alle medlemsstater. Kommissionen vil i denne forbindelse, når den drøfter udkastet til arbejdsprogram med medlemmerne af LIFE-udvalget, komme med et forslag til et maksimalt beløb, som et enkelt integreret projekt kan modtage. Forslaget fremlægges som led i metoderne for projektudvælgelse, der skal vedtages som en del af det flerårige arbejdsprogram.

Status for støtte til biodiversitet i oversøiske lande og territorier

Kommissionen lægger stor vægt på beskyttelsen af miljøet og biodiversiteten i de oversøiske lande og territorier, som det også fremgår af forslaget til associeringsafgørelsen, der inkluderer disse sektorer i samarbejdsområderne mellem Den Europæiske Union og de oversøiske lande og territorier, og som beskriver de forskellige foranstaltninger, som kunne være berettiget til EU-støtte i denne sammenhæng.

Den forberedende BEST-foranstaltning har været et vellykket initiativ, som de oversøiske lande og territorier har taget til sig, og som har givet målbare resultater for biodiversiteten og økosystemtjenester. BEST-foranstaltningen nærmer sig sin afslutning, men Kommissionen er positivt indstillet over for at følge den op under et af de nye instrumenter, nemlig programmet vedrørende globale almene goder og udfordringer under instrumentet for udviklingssamarbejde.

Denne specifikke mulighed for at støtte biodiversiteten i de oversøiske lande og territorier vil blive suppleret med de muligheder, der er anført i artikel 6 i LIFE-programmet for perioden 2014-2020.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik