Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0341B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0399/2012

Ingivna texter :

A7-0399/2012

Debatter :

PV 21/11/2013 - 4
CRE 21/11/2013 - 4

Omröstningar :

PV 21/11/2013 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0508

Antagna texter
PDF 195kWORD 34k
Torsdagen den 21 november 2013 - Strasbourg
Åtgärdsprogram för skattefrågor ***I
P7_TA(2013)0508A7-0399/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 november 2013 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett åtgärdsprogram för skattefrågor i Europeiska unionen för perioden 2014 – 2020 (Fiscalis 2020) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG (COM(2012)0465 – C7-0242/2012 – 2011/0341B(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0465),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 114, 197 och 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0242/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 28 maj 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 22 februari 2012(1),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från budgetutskottet (A7-0399/2012), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)EUT C 143, 22.5.2012, s. 48.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 november 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ett åtgärdsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Fiscalis 2020) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG
P7_TC1-COD(2011)0341B

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1286/2013.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy