Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0341A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0026/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0026/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/11/2013 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0509

Hyväksytyt tekstit
PDF 192kWORD 38k
Torstai 21. marraskuuta 2013 - Strasbourg
Tullitoimintaa koskeva toimintaohjelma ***I
P7_TA(2013)0509A7-0026/2013
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. marraskuuta 2013 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta (COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0706) ja muutetun ehdotuksen (COM(2012)0464),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 33 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0241/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 17. heinäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0026/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. marraskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta
P7_TC1-COD(2011)0341A

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1294/2013.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN LAUSUMA

Tulokselliset, tehokkaat, nykyaikaiset ja yhdenmukaistetut toimintatavat tullivalvonnassa unionin ulkorajalla ovat tarpeen, jotta voidaan:

–  suojata unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudellisia etuja,

–  torjua laitonta kauppaa ja helpottaa samalla laillista liiketoimintaa,

–  varmistaa unionin ja sen asukkaiden turvallisuus ja vaarattomuus sekä ympäristön suojelu,

–  suojata teollis- ja tekijänoikeuksia, ja

–  varmistaa yhteisen kauppapolitiikan noudattaminen.

Tällaisen valvonnan toteuttamiseksi tullilla on oltava käytettävissään asianmukaiset välineet kuten havainnointilaitteet ja -teknologia. Näiden välineiden tarpeesta on esimerkkinä muun muassa järjestäytyneen rikollisuuden uhkaa koskeva Europolin vuoden 2011 arviointiraportti, jonka mukaan savukkeiden salakuljetuksen taloudellinen vaikutus vastaa arviolta noin 10 miljardin euron vuotuista tappiota jäsenvaltioiden ja unionin talousarvioissa.

Tällä hetkellä niitä monivuotisen rahoituskehyksen lukuisia välineitä, jotka ovat käytettävissä kyseessä olevien välineiden hankkimisen yhteisrahoitukseen, ei käytetä täysimääräisesti. Rahoitusvarojen tehokkaaksi kohdentamiseksi Euroopan parlamentti pyytää komissiota esittämään vuoden 2018 puoliväliin mennessä kertomuksen tarvittavien rahoitusvarojen tarjoamisesta asianmukaisten välineiden hankkimiseksi tullivalvontaa varten SEUT 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla alalla, mukaan lukien mahdollisuus kohdentaa näitä varoja yhden rahaston kautta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö