Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0341A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0026/2013

Ingivna texter :

A7-0026/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/11/2013 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0509

Antagna texter
PDF 215kWORD 46k
Torsdagen den 21 november 2013 - Strasbourg
Åtgärdsprogram för tullfrågor ***I
P7_TA(2013)0509A7-0026/2013
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 november 2013 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG (COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0706) och kommissionens ändrade förslag (COM(2012)0464),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 33 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0241/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 17 juli 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från budgetutskottet (A7‑0026/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner det uttalande, som bifogas denna resolution..

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 november 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG
P7_TC1-COD(2011)0341A

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1294/2013.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET

Effektiva, ändamålsenliga, moderna och harmoniserade tillvägagångssätt vid tullkontroller vid unionens yttre gränser är nödvändiga för att

—  skydda unionens och dess medlemsstaters finansiella intressen,

—  bekämpa olaglig handel och samtidigt underlätta laglig affärsverksamhet,

—  säkerställa skydd och säkerhet för unionen och dess invånare samt miljöskydd,

—  skydda immateriella rättigheter, och

—  säkerställa att den gemensamma handelspolitiken efterlevs.

För att kunna utföra sådana kontroller är det avgörande för tullen att ha tillgång till lämpliga verktyg, såsom detekteringsutrustning och teknik. Behovet av dessa verktyg exemplifieras bland annat i Europols hotbildsbedömning avseende den organiserade brottsligheten från 2011 av hotet från den organiserade brottsligheten, där det anges att de ekonomiska konsekvenserna av cigarettsmuggling utgör en förlust för medlemsstaternas och unionens budgetar, som uppskattas till ungefär 10 miljarder EUR per år.

För närvarande utnyttjas inte det flertal instrument inom den fleråriga budgetramen som är tillgängliga för att samfinansiera anskaffande av sådana verktyg i full utsträckning. För att nå en effektiv fördelning av finansieringsresurser uppmanar Europaparlamentet kommissionen att senast i mitten av 2018 lägga fram en rapport om tillhandahållande av nödvändiga finansiella resurser för inköp av lämpliga verktyg för tullkontroller inom det område som avses i artikel 3.1 a i EUF-fördraget, inbegripet möjligheten att fördela dessa resurser via en gemensam fond.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy