Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0327(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0352/2013

Indgivne tekster :

A7-0352/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 21/11/2013 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0510

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 37k
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg
Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (ændering af Solvens II) ***I
P7_TA(2013)0510A7-0352/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (COM(2013)0680 – C7–0315/2013 – 2013/0327(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0680),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 53, stk. 1, og artikel 62, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0315/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

—  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7‑0352/2013),

A.  der henviser til, at det af hensyn til sagens uopsættelige karakter er berettiget at foretage afstemning inden udløbet af den frist på otte uger, der er fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/.../EU om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (Solvens I)
P7_TC1-COD(2013)0327

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2013/58/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik