Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0327(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0352/2013

Pateikti tekstai :

A7-0352/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 21/11/2013 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0510

Priimti tekstai
PDF 272kWORD 37k
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d. - Strasbūras
Draudimas ir perdraudimas (Mokumas II) ***I
P7_TA(2013)0510A7-0352/2013
Rezoliucija
 Tekstas

2013 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) nuostatos dėl perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios datų ir dėl tam tikrų direktyvų panaikinimo datos (COM(2013)0680 – C7-0315/2013 – 2013/0327(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0680),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį bei 62 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0315/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7‑0352/2013),

A.  kadangi dėl skubos priežasčių yra pateisinama balsuoti prieš pasibaigiant Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnyje numatytam aštuonių savaičių terminui;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. lapkričio 21 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/.../ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB (Mokumas II) nuostatos dėl perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios datų ir dėl tam tikrų direktyvų (Mokumas I) panaikinimo datos
P7_TC1-COD(2013)0327

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2013/58/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika