Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2532(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0466/2013

Indgivne tekster :

B7-0466/2013

Forhandlinger :

PV 20/11/2013 - 13
CRE 20/11/2013 - 13

Afstemninger :

PV 21/11/2013 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0512

Vedtagne tekster
PDF 229kWORD 59k
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg
2020-handlingsplanen for iværksætterkultur: En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa
P7_TA(2013)0512B7-0466/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 21. november 2013 om 2020-handlingsplanen for iværksætterkultur – En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa (2013/2532(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der til forespørgslen til Kommissionen om 2020-handlingsplanen for iværksætterkultur – En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa (O-000110/2013 – B7‑0520/2013),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

I.Iværksætterånd og iværksætteruddannelse

1.  understreger, at alle foreslåede foranstaltninger til fremme af iværksætteri på nationalt og europæisk plan vil vedrøre alle virksomhedsformer, f.eks. liberale erhverv, kooperativer, håndværksvirksomheder og sociale virksomheder;

2.  minder om, at virksomhedsøkonomiske og iværksættermæssige evner og færdigheder er nøglekompetencer for livslang læring, og at det på grund af den lave økonomiske vækst og høje arbejdsløshed – især blandt unge – er nødvendigt at iværksætte mere målrettede foranstaltninger på kort og mellemlang sigt med henblik på at styrke og muliggøre iværksætterånden;

3.  anerkender medlemsstaternes beføjelser på området for virksomhedsøkonomisk og iværksættermæssig uddannelse, og at uddannelsesordninger er mere målrettede og effektive, hvis de struktureres på lokalt og nationalt plan; mener, at EU’s initiativer kan og bør supplere medlemsstaternes foranstaltninger på dette område på en hensigtsmæssig måde, navnlig i form af samarbejde og udveksling af bedste praksis;

4.  understreger, at det er vigtigt at give incitamenter til arbejdsgivere, som tilbyder ufaglærte (herunder romaer) uddannelse og muligheder for at opnå praktisk erfaring direkte på arbejdspladsen;

5.  er i lyset af den nuværende økonomiske situation bekymret over, at antallet af EU-borgere, som overvejer at etablere sig som selvstændige, er faldende; mener, at EU og medlemsstaterne bør øge deres koordinerede indsats for at forbedre iværksætterkulturen i Europa og undersøge muligheden for at vedtage særlige foranstaltninger og mål for at gøre iværksætteri attraktive igen, herunder for kvalificerede medarbejdere med erhvervserfaring og især i sektorer, der er af strategisk betydning for EU; mener for eksempel, at der bør etableres en stærk sammenhæng mellem disse initiativer og Kommissionens aktiviteter inden for industripolitik; mener, at disse foranstaltninger bør omfatte foranstaltninger til at fremme oprettelsen af ​​virksomheder;

6.  noterer sig Kommissionen foreslåede foranstaltninger og initiativer på området for iværksætteruddannelse og opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at omsætte disse i praksis i overensstemmelse med nærhedsprincippet; fremhæver i denne forbindelse EU's "Nye kvalifikationer til nye job"-initiativ; glæder sig over opfordringen til medlemsstaterne om at medtage iværksætteruddannelse og uddannelse som nøglekompetencer i de nationale programmer;

7.  mener, at for at gøre nye potentielle iværksættere i stand til at drive en virksomhed på en måde, som sikrer et positivt bidrag til samfundet, samtidig med at de negative konsekvenser for mennesker og miljø minimeres, bør der tages initiativer, som indarbejder stærke kriterier for bæredygtighed og social ansvarlighed i iværksætteruddannelsen;

8.  anser Netværket af nationale SMV-repræsentanter for at være et potentielt centralt forum for udveksling af bedste praksis og til vurdering af fremskridt i forbindelse med gennemførelsen;

9.  støtter ambitionerne, der ligger bag den planlagte indførelse af ungdomsgarantien og viljen til at afsætte tilstrækkelige midler til den som en vigtig foranstaltning for at hjælpe medlemsstaterne i deres bestræbelser på at afbøde virkningerne af massiv ungdomsarbejdsløshed, især i lande hårdt ramt af krisen; understreger betydningen af de planlagte foranstaltninger til fremme af iværksætterånd og iværksætteruddannelse, eftersom disse tilsigter at skabe bæredygtig beskæftigelse og har meget få utilsigtede følgevirkninger; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vurdere yderligere foranstaltninger, såsom skattelettelser, for at tilskynde små og mellemstore virksomheder til at ansætte unge;

10.  opfordrer Kommissionen til gennem formidlende organisationer at styrke ledsage-, rådgivnings- og hjælpeforanstaltninger for virksomhederne, specielt de mindste, og iværksætte programmer, der fremmer vejlednings- og støtteforanstaltninger, som gennemføres af ældre iværksættere, der ønsker at fungere som mentor eller tutor for unge iværksættere, som er ved at starte en ny virksomhed eller bringer kriseramte virksomheder på fode, idet de stiller deres viden og erfaring til rådighed;

11.  opfordrer Kommissionen til at fremme oprettelsen af klynger, dvs. netværk af virksomheder og virksomhedssammenslutninger, som hjælper med at udvikle konkurrencefordele og drage fordel af den fælles forvaltning af de menneskelige ressourcer, og opnå en forbedret konkurrenceevne;

12.  bemærker, at de små og mellemstore virksomheder, der indfører informations- og kommunikationsteknologier (ikt), vokser med en hastighed, der er to til tre gange hurtigere; opfordrer derfor Kommissionen til at fremme foranstaltninger, som gør det muligt for iværksættere at drage fordel af samtlige de muligheder, som det digitale indre marked frembyder;

13.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme arbejdet med Erasmus-programmet for unge iværksættere og øge antallet af nationale kontaktpunkter de steder, hvor det er nødvendigt; foreslår øget anvendelse af de eksisterende strukturer i forbindelse med "Enterprise Europe Network"-partnerskabet; anser det for nødvendigt at fastsætte et mål på 10 000 udvekslinger om året med en vækst på mindst 10 % om året, indtil dette mål er nået;

14.  ser et stort potentiale i en videreudvikling af Leonardo da Vinci-udvekslingsprogrammet for lærlinge og understreger behovet for såkaldte "intermediary organisations", som støtter SMV'er med organisatoriske aspekter (f.eks. søgning efter egnede partnere i udlandet, erhvervslokaler osv.); fremhæver iværksætterpotentialet hos nyuddannede, der har gennemført en tosporet erhvervsuddannelse (lærlingeuddannelse);

15.  foreslår, at medlemsstaterne kan ansøge om ekstra midler fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og Den Europæiske Socialfond, så længe at de anvendes til at finansiere kortfristede foranstaltninger, såsom støtte og rådgivning i forbindelse med virksomhedsoprettelse og -overdragelse og ikke til yderligere flytninger af virksomheder;

16.  foreslår en øget koordinering af de eksisterende og fremtidige instrumenter til fremme af iværksætterånden med henblik på at skabe incitamenter og synergier på både nationalt, regionalt og lokalt plan;

17.  forventer, at den kommende Kommission gør fremme af iværksætterånd og iværksætteruddannelse til et nøgletema inden for rammerne af deres beføjelser og skaber et europæisk partnerskab, som kan danne grundlag for en vurdering af medlemsstaternes fremskridt, bl.a. ved hjælp af følgende kriterier:

   a) inddragelse af iværksætteruddannelse i de nationale læseplaner, navnlig praksisorienterede elementer såsom projekter mellem skoler og virksomheder samt obligatoriske praktikophold inden afsluttet gymnasieuddannelse
   b) størrelsen på de strukturfondsmidler, som anvendes til at fremme iværksætteruddannelse
   c) antal personer, som tager del i iværksætterforanstaltninger inden for rammerne af ungdomsgarantien eller i mobilitetsprogrammer for nye iværksættere, navnlig unge;
   d) antal personer, der ønsker at oprette en virksomhed efter at have deltaget i disse initiativer;

18.  opfordrer medlemsstaterne til snarest muligt at vedtage nationale, regionale og lokale strategier for at integrere iværksætteruddannelse i skolernes læseplaner (for folkeskoler, gymnasieskoler, erhvervsuddannelser, videregående uddannelse og voksenuddannelser); forventer, at disse strategier dækker alle typer af virksomheder såvel som de sociale og miljømæssige virkninger af iværksætteri; understreger vigtigheden af, at den sociale, erhvervsøkonomiske og iværksættermæssige uddannelse indeholder praksisorienterede og interaktive elementer;

19.  mener, at erhvervsuddannelse kan tilvejebringe de kvalifikationer, den viden og de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger, navnlig for arbejdsløse i form af individuel hjælp til jobsøgning; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvide tilbuddet om erhvervsuddannelse i hele Europa for at øge gennemsigtigheden, anerkendelsen og kvaliteten af kompetencer og kvalifikationer, der dermed letter de lærendes og arbejdstagernes mobilitet;

20.  understreger, at kendskab til markedernes funktion, økonomi og finansielle systemer er helt nødvendigt for en god virksomhedsledelse og derfor også bør indgå i de nationale grunduddannelsessystemer og i EU's uddannelsesprogrammer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigst muligt at indarbejde undervisning i finansiering i deres uddannelsesprogrammer;

21.  understreger betydningen af lærlingeuddannelser for unge inden for de økonomiske sektorer med gode perspektiver som værende et værdifuldt skridt i overgangen fra uddannelse til arbejdsliv;

22.  glæder sig over begrebet videns- og innovationssamfund (VIS), som med sit fokus på iværksætteri gennem integration af de enkelte dele i videntrekanten, som består af forskning, videregående uddannelse og innovation, er en førende drivkraft bag innovation i forbindelse med de væsentlige samfundsmæssige udfordringer og dermed udgør et vigtigt instrument til skabelse af vækst og beskæftigelse i Europa; understreger derfor, at alle VIF'er bør indarbejde iværksætteri i deres struktur og tilgang til forskning, innovation og uddannelse; understreger, at VIF'erne bør integrere og udveksle bedste praksis vedrørende anvendelse af innovative uddannelseskoncepter og -teknologier; anbefaler endvidere, at der foretages en mere langsigtet vurdering af oprettelsen af ​​et VIF dedikeret til yderligere at udvikle sådanne innovative uddannelseskoncepter med særlig fokus på iværksætteruddannelse;

II.Iværksætterkultur og rammebetingelser

23.  opfordrer Kommissionen og EIB-Gruppen til at intensivere deres oplysningsindsats for i samarbejde med SMV-organisationerne at udbrede kendskabet til finansieringsmulighederne blandt SMV'erne;

24.  understreger, at indførelsen af fleksible finansieringsalternativer er af største relevans for oprettelsen af nye virksomheder; påpeger, at skattemæssig forskelsbehandling af egenkapital og fremmedkapital skal afskaffes, og at der bør indføres et fribeløb for deltagelse; understreger, at eftersom banklån er en af de vigtigste finansieringsformer for SMV'er, skal der fokuseres på en sikker adgang til lån, og derudover skal det tilstræbes at styrke egenkapitalfinansieringen ved hjælp af bedre rammebetingelser for private equity og venturekapital, herunder støtte fra SMV-fonde og crowd investment uden dyre prospektomkostninger; opfordrer til, at der indføres et fribeløb for deltagelse fra private investorer;

25.  minder om, at administrative byrder stadig anses for en af de vigtigste hindringer for at oprette og videreføre en virksomhed; fastholder, at det fortsat skal stå meget højt på den politiske dagsorden at nedbringe unødvendige administrative byrder, og forventer, at den næste Kommission som led i prioriteringerne i Small Business Act fremsætter konkrete politiske forslag og forslag til foranstaltninger for perioden indtil 2020, som kan indeholde konkrete kvantitative mål (f.eks. gennem EU-lovgivning at nedbringe de administrative byrder med 25 % inden 2020);

26.  glæder sig over de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået på dette indsatsområde, og minder om Europa-Parlamentets tilsvarende punkter i dens beslutning af 23. oktober 2012 om små og mellemstore virksomheder (SMV'er): konkurrenceevne og forretningsmuligheder(1) og af 5. februar 2013 om bedre adgang til finansiering for SMV'er(2);

27.  glæder sig over, at Kommissionen på ny har opfordret medlemsstaterne til at mindske de nødvendige udgifter og den nødvendige tid til opstart af virksomhed; konstaterer de begrænsede fremskridt siden Small Business Act og opfordrer medlemsstaterne til at øge deres indsats på dette område;

28.  understreger, at de mange forskellige virksomhedsmodeller, herunder familievirksomheder, kooperativer, selskaber osv., bør inddrages i forbindelse med oprettelsen af et virksomhedsvenligt miljø gennem passende erhvervsstøttetjenester;

29.  minder om, at EU's støtteforanstaltninger til SMV'er stadig er uafbalancerede, og at mange medlemsstater stadig ikke tager højde for små virksomheders særlige karakteristika, når der udarbejdes lovgivning;

30.  understreger, at adgangen til finansiering stadig er en af de primære forhindringer for udviklingen af SMV'er; opfordrer Kommissionen til at foretage en omfattende gennemgang af, om de finansieringsfaciliteter, der er rettet mod SMV'er, såsom mikrofinansieringsfaciliteten Progress, rent faktisk letter SMV'ernes adgang til finansiering, navnlig da finansieringsinstitutterne i visse medlemslande fastlægger for strenge betingelser for kreditgivning til SMV'er;

31.  glæder sig over Kommissionens indsats for at hjælpe medlemsstaterne med at forbedre de skattemæssige og administrative vilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelse; anser det for nødvendigt at forbedre den skattemæssige behandling af innovative finansieringsformer, såsom gruppefinansiering, venturekapitalfinansiering eller business angels-investeringer; opfordrer medlemsstaterne til at øge deres støtte til virksomhedsoverdragelser gennem finansielle instrumenter på nationalt plan ved hjælp af lånegarantier, samt andre former for finansiering, såsom gruppefinansiering eller business angels-finansiering, og glæder sig over Kommissionens fokus på crowdfundingplatforme; mener, at virksomhedsoverdragelser også bør fremmes gennem passende uddannelsesinitiativer for lederevner, som f.eks. i de tilfælde, hvor virksomheder overdrages til medarbejderne;

32.  bemærker, at komplicerede momsregler længe har været en af ​​de væsentligste hindringer, der forhindrer iværksættere i at udnytte det indre markeds potentiale, opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge de planlagte forslag om at tilnærme regler og nedbringe complianceomkostningerne på momsområdet med indførelse af standardiserede momsangivelser, for at de kan vedtages i indeværende valgperiode;

33.  ser de foreslåede foranstaltninger til at reducere de administrative byrder (som kan omfatte en unødvendig eller uforholdsmæssig byrde gennem regulering), og de bureaukratiske byrder som et supplement til principperne i Small Business Act; beklager, at vigtige initiativer, såsom foranstaltninger til gennemførelse af SMV-testen på nationalt plan, den fremtidige rolle for den højtstående gruppe vedrørende reduktion af administrative byrder eller indførelsen af en årlig resultattavle om reguleringsmæssige byrder i EU og medlemsstaterne, ikke behandles i handlingsplanen; opfordrer Kommissionen til under ledelse af SMV-repræsentanten at fastsætte en tidsbunden køreplan for gennemgang og revision af de ti mest byrdefulde EU-foranstaltninger med henblik på at mindske unødvendige eller uforholdsmæssige byrder; bekræfter, at en sådan nedsættelse under alle omstændigheder ikke må udhule centrale sociale og miljømæssige standarder;

34.  opfordrer medlemsstaterne til at give nystartede virksomheder en frist for socialsikringsbidrag samt for alle "a conto skatter", så virksomhederne kun betaler skat af overskud, der faktisk er opnået i de første år; fastholder, at systemet skal være fuldstændig gennemsigtigt, for at det ikke kan misbruges;

35.  understreger betydningen af en vellykket videnoverførsel mellem videncentre såsom forskningsinstitutter, ekspertisecentre og SMV'er; understreger behovet for klart at definere proceduren for videnoverførsel i praksis og fordelene herved for dermed at opnå vellykkede iværksætterklynger;

36.  støtter Kommissionens foreslåede ambitioner om at give ærlige konkursramte en ny chance og reducere den administrative byrde for iværksættere;

37.  understreger de liberale erhvervs betydning for iværksætterkulturen i Europa; glæder sig over Kommissionen meddelelse om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge de liberale erhvervs særlige karakteristika og behov; anmoder Kommissionen om at tage hensyn til konklusionerne fra denne arbejdsgruppe, når den foretager konsekvensanalyser af lovforslag, samt når den overvåger foranstaltninger i forbindelse med Small Business Act; mener, at dette arbejde bør føre til oprettelse af et europæisk charter for liberale erhverv;

38.  understreger vigtigheden af udviklingen af innovationskompetencer generelt og understøttelse af medarbejderdreven innovation både i nye og eksisterende virksomheder; understreger ligeledes, at de mest succesfulde iværksættervirksomheder ofte er spin offs fra eksisterende virksomheder, hvor medarbejdere i trygge og ressourcefulde rammer har mulighed for at modne deres idé; understreger endvidere, at mange iværksættere har en faglært eller ufaglært baggrund, hvorfor en iværksætterindsats ikke blot skal rette sig mod akademikere; henviser til, at erhvervsfaglige og praksisrettede uddannelser også spiller en vigtig rolle i iværksætter- og innovationsindsatsen;

39.  understreger vigtigheden af udviklingen af positive incitamenter, der får ansatte til at starte egen virksomhed på deltid;

40.  opfordrer til at gennemføre en kraftig forhøjelse af de planlagte midler i den flerårige finansielle ramme (FFR) til programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme), navnlig hvad angår de finansielle instrumenter; kræver, at programmerne for mikrofinansiering (f.eks. Progress og Jasmine) videreføres i den næste FFR;

41.  understreger, at indførelsen af fleksible finansieringsalternativer er af største relevans for oprettelsen af nye virksomheder og SMV'er for at lette deres adgang til finansiering; erkender, at forskellige bidrag af gæld, egenkapital og hybridkapital kan være passende for forskellige forretningsmodeller, og opfordrer medlemsstaterne til at fjerne den skattemæssige sondring mellem egenkapital og gæld og at overveje at indføre skattefradrag for investeringer i realøkonomien for at fremme bæredygtig vækst og skabe arbejdspladser; opfordrer Kommissionen til at vurdere fordelene ved securitisering af mikrolån;

42.  opfordrer medlemsstaterne til at opdele offentlige indkøbsaftaler i delaftaler for at fremme SMV'ers deltagelse i offentlige udbud ved f.eks. at gennemføre princippet om at "følge eller forklare" i den nationale lovgivning om offentlige indkøb;

43.  beklager, at der fortsat gælder høje krav i forbindelse med virksomhedsopstart i nogle medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne forkorter den tid, der går indtil tildeling af koncessioner og andre godkendelser, der er nødvendige til virksomhedsopstart, til en måned;

44.  understreger vigtigheden af særlige etableringsydelser til nyuddannede, der har været igennem særlige iværksætterforløb under deres uddannelse;

45.  opfordrer medlemsstaterne til at etablere one-stop-shops, hvor alle støttetjenester til virksomheder sammenfattes, bl.a. inden for adgang til finansiering fra forskellige kilder, rådgivning i forbindelse med virksomhedsopstart og information om forretningsmuligheder i og uden for EU;

46.  opfordrer medlemsstaterne til i deres nationale lovgivninger at vedtage en afbalanceret strategi for afviklingstid og gældssanering, så ærlige erhvervsdrivende, der er gået konkurs, kan få "en chance til", samtidig med at risiciene for kreditorer mindskes;

III.Kvindelige iværksættere som forbilleder og kontakt med specifikke målgrupper

47.  støtter indførelsen af en ”EU-iværksætterdag”, som frem for alt skal være rettet mod medierne og berette historier om iværksættere, som har opnået succes; mener, at der især bør fokuseres på de iværksættere, som har været i stand til at skabe økonomisk merværdi, samtidigt med at de har overholdt EU's grundlæggende principper om bæredygtighed og social ansvarlighed; forventer, at skoler og uddannelsesinstitutioner deltager i arrangementet gennem møder med iværksættere og virksomhedsbesøg;

48.  understreger det store potentiale hos kvindelige iværksættere og opfordrer Kommissionen til at fremlægge pålideligt datamateriale, som skal lette evalueringen af den gældende lovgivning og gøre det lettere at fjerne eventuelle hindringer for kvindelige iværksættere;

49.  understreger de muligheder, som kooperativer og sociale virksomheder tilbyder med henblik på jobskabelse, navnlig blandt unge, hvilket skal ses i lyset af deres betydning for bæredygtig lokaludvikling i økonomisk, social og erhvervsmæssig henseende;

50.  understreger, at ikt har afgørende betydning for virksomhedernes ydeevne, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde og støtte programmer til udbygning af kvalifikationer på ikt-området, navnlig for unge og kvinder;

51.  understreger behovet for at tage behørigt hensyn til de øvrige befolkningsgrupper, som er underrepræsenteret inden for iværksætteraktiviteter, herunder unge, ældre, handicappede og indvandrere;

52.  mener, at de demografiske udfordringer kræver en bredere strategi, der kombinerer jobskabelse og opfyldelse af nye og kommende behov på det europæiske arbejdsmarked; mener, at der i denne forbindelse skal gøres yderligere fremskridt for at forbedre mobiliteten for EU’s arbejdstagere, herunder forskere og andre sagkyndige, med henblik på at nå frem til et Europa uden hindringer på EU’s indre marked;

53.  understreger, at den manglende anerkendelse af udenlandske eksamensbeviser og kvalifikationsbeviser udgør en væsentlig hindring for indvandrere, som ønsker at oprette en virksomhed; kræver derfor hurtig enighed om direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer;

o
o   o

54.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0387.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0036.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik