Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2841(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0496/2013

Indgivne tekster :

B7-0496/2013

Forhandlinger :

PV 20/11/2013 - 17
CRE 20/11/2013 - 17

Afstemninger :

PV 21/11/2013 - 8.16
CRE 21/11/2013 - 8.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0515

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 51k
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg
ØMU'ens sociale dimension
P7_TA(2013)0515B7-0496/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 21. november 2013 om Kommissionens meddelelse om styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Unions (ØMU) sociale dimension (2013/2841(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. oktober 2013 med titlen "Styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Unions sociale dimension" (COM(2013)0690),

—  der henviser til rapporten til Det Europæiske Råd af 26. juni 2012 fra formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, med titlen "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union"(1),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. november 2012 med titlen "En plan for en udbygget og egentlig ØMU: Indledning af en europæisk debat" (COM(2012)0777),

—  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 14. december 2012 om køreplanen for fuldførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union(2),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. marts 2013 med titlen "Hen imod en udbygget og egentlig Økonomisk og Monetær Union: Indførelsen af et instrument for konvergens og konkurrenceevne" (COM(2013)0165),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. marts 2013 med titlen "Hen imod en udbygget og egentlig økonomisk og monetær union: Forudgående samordning af planer for større reformer af den økonomiske politik" (COM(2013)0166),

—  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 14. marts 2013(3), den 28. juni 2013(4) og den 25. oktober 2013(5),

—  der henviser til sin beslutning af 20. november 2012 med titlen "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union"(6),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. februar 2013 med titlen "Sociale investeringer i vækst og samhørighed, herunder gennem anvendelse af Den Europæiske Socialfond 2014-2020" (COM(2013)0083), og til sin beslutning af 12. juni 2013 herom(7),

—  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2013(8),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. oktober 2009 med titlen "Solidaritet på sundhedsområdet: Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU" (COM(2009)0567),

—  der henviser til den offentlige høring, som blev afholdt af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 9. juli 2013 om Den Økonomiske og Monetære Unions (ØMU) sociale dimension – den europæiske arbejdsløshedsforsikringsordning,

—  der henviser til arbejdsdokumentet om automatiske stabilisatorer af 4. oktober 2013 fra arbejdsgruppen under Kommissionens GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion,

—  der henviser til European Policy Centre's (EPC) Policy Brief af 13. september 2013 om udvikling af den sociale dimension i en udbygget og egentlig Økonomisk og Monetær Union,

—  der henviser til Notre Europe's plan for en "Cyclical Shock Insurance in the euro area" af september 2013,

—  der henviser til Den Internationale Valutafonds (IMF) diskussionsoplæg for medarbejdere med titlen "Towards a Fiscal Union for the Euro Area" af september 2013(9),

—  der henviser til sin beslutning af 4. juli 2013 med titlen "Krisens konsekvenser for sårbare gruppers adgang til pleje"(10),

—  der henviser til Kommissionens EU's beskæftigelsesmæssige og sociale situation: kvartalsrapport af oktober 2013,

—  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om Den Økonomiske og Monetære Unions sociale dimension (O-000122/2013 – B7‑0524/2013),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at arbejdsløsheden i EU har nået et alarmerende niveau på 26,6 mio. personer(11);

B.  der henviser til, at arbejdsløshedsfrekvensen blandt unge har nået et rekordhøjt niveau med 23 % i gennemsnit for EU samlet set;

C.  der henviser til, at langtidsarbejdsløsheden er steget i de fleste medlemsstater og har nået sit hidtil største omfang i EU samlet set;

D.  der henviser til, at strukturarbejdsløshed og ubalancer mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft er steget;

E.  der henviser til, at fattigdomsniveauerne i EU er steget siden 2007, mens husstandsindkomsterne er faldet, hvilket har ført til, at 24,2 % af EU's befolkning for øjeblikket trues af fattigdom eller social udstødelse;

F.  der henviser til, at fattigdom hos personer i beskæftigelse er steget støt siden krisens begyndelse;

G.  der henviser til, at stigende fattigdom blandt personer i beskæftigelse og det voksende antal husstande uden erhvervsaktive personer har medført stigende børnefattigdomsniveauer;

H.  der henviser til, at ulighederne både inden for de enkelte medlemsstater og mellem medlemsstaterne, navnlig i euroområdet, er vokset;

I.  der henviser til, at de vedvarende forskelle mellem medlemsstaterne har bevirket en hurtig polarisering af arbejdsløshedsprocenterne, navnlig inden for euroområdet, og at disse forskelle også er voksende mellem regioner og sociale grupper i nogle lande;

J.  der henviser til, at de sociale ubalancer er steget hurtigere inden for euroområdet end i EU som helhed;

K.  der henviser til, at overvågningen af socialbeskyttelsesresultaterne har udpeget centrale sociale tendenser, som bør følges;

L.  der henviser til, at arbejdsløshedsfrekvensen i udkanten af euroområdet nåede 17,3 % i gennemsnit i 2012 i sammenligning med 7,1 % i det indre euroområde;

M.  der henviser til, at andelen af unge i udkanten af euroområdet, der hverken er i beskæftigelse, under almen uddannelse eller erhvervsuddannelse, nåede 22,4 % i gennemsnit i 2012 i sammenligning med 11,4 % i det indre euroområde;

N.  der henviser til, at fattigdomsniveauet er steget i to tredjedele af medlemsstaterne, men er stabiliseret i den resterende tredjedel;

O.  der henviser til, at der er blevet taget store skridt med henblik på at styrke EU's økonomiske styring; der dog henviser til, at udsigten til at nå målene for Europa 2020-strategien, i øjeblikket er truet;

P.  der henviser til, at drøftelserne om sociale ubalancer bør sidestilles med drøftelserne om makroøkonomiske ubalancer;

Q.  der henviser til, at Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender afholdt en offentlig høring den 9. juli 2013 om "Den Økonomiske og Monetære Unions sociale dimension – den europæiske arbejdsløshedsforsikringsordning", hvorunder man drøftede og udforskede tanken om automatiske stabilisatorer i euroområdet og mulige metoder til at indføre dem;

R.  der henviser til, at trojkaen har bekræftet, at arbejdsmarkedets parters værdifulde deltagelse og en stærk arbejdsmarkedsdialog, ligeledes på nationalt niveau, er nødvendig for og kan bidrage til et positivt udfald for enhver reform og i særdeleshed for reformer af ØMU'en;

S.  der henviser til, at den økonomiske situation i nogle af medlemsstaterne har skadet beskæftigelseskvaliteten, den sociale beskyttelse og arbejdsmiljøet;

1.  bifalder meddelelsen fra Kommissionen om styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Unions (ØMU) sociale dimension, og anser den for at være et første skridt i retning mod at udvikle en social dimension inden for ØMU;

2.  anerkender udtrykkeligt, at gennemførelsen af ØMU'ens sociale dimension er underlagt nærhedsprincippet og bedst kan opnås gennem anvendelse af bedste praksis og peer reviews på europæisk niveau;

3.  mener dog, at der er behov for mere specifikke forslag for at sikre, at den økonomiske styring respekterer den sociale dimension;

4.  opfordrer indtrængende til, at sociale hensyn får en central plads i den europæiske integration og mainstreames i alle EU's politikker og initiativer;

5.  mener, at den sociale dimension bør afvejes med hensyn til benchlearning;

6.  bemærker, at formålet med ØMU'ens sociale dimension er at sikre social tryghed og en tilstrækkelig levestandard for nuværende og kommende generationer; anser det derfor for vigtigt, at borgerne i EU kan se, at Unionen er i stand til at fremme sociale fremskridt;

7.  mener, at udviklingen af et socialt Europa med en social union som mål er en konsekvens af den europæiske integration;

8.  bakker op om det fremsatte forslag om oprettelse af en resultattavle over de vigtigste beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer, som skal supplere proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (PMU) med henblik på at gøre de sociale konsekvenser af økonomiske og andre politikker mere gennemsigtige gennem ex ante- og ex post-konsekvensvurderinger og overvågning, og som kan anvendes ved udarbejdelsen af Kommissionens fælles beskæftigelsesrapport;

9.  afviser enhver harmonisering eller tilpasning, der medfører en nedsættelse af de sociale normer i medlemsstaterne;

10.  påpeger, at de foreslåede indikatorer udgør en mulighed for at sikre omfattende dækning af medlemsstaternes beskæftigelsesmæssige og sociale situation;

11.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle relevante indikatorer er kønssensitive;

12.  opfordrer til, at den foreslåede indikator for arbejdsløshedsfrekvens blandt unge skal medtage unge op til 30 år på frivillig basis som fastsat i ungdomsgarantien;

13.  kræver, at resultattavlen skal omfatte indikatorer vedrørende børnefattigdom, adgang til sundhedspleje, hjemløshed og et indeks for anstændigt arbejde, således at der kan foretages en korrekt vurdering af den sociale situation i EU;

14.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage konkrete initiativer for at gøre politikkers og reformers sociale indvirkning mere gennemsigtig gennem såvel ex ante- som ex post-konsekvensvurderinger og -overvågninger af politiske reformer;

15.  opfordrer Rådet til at fastlægge konkrete referenceværdier for beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer i form af et minimumsniveau for social beskyttelse i EU med henblik på at fremme opadgående social konvergens og sociale fremskridt;

16.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at muliggøre, at Parlamentet og arbejdsmarkedets parter bliver inddraget i fastlæggelsen af de beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer;

17.  understreger behovet for at støtte det store potentiale for socialt iværksætteri med hensyn til alle aspekter af social innovation på europæisk niveau med henblik på at fremme nationale sociale systemer, sætte gang i væksten og skabe nye job inden for den hvide og grønne sektor, især for unge i alle medlemsstater og regioner;

18.  påpeger betydningen af at sikre, at tilsyn med beskæftigelsesmæssige og sociale udviklinger kan bidrage til en bedre forståelse og sigter mod at nedbringe de sociale forskelle mellem medlemsstaterne og forebygge social dumping;

19.  opfordrer Kommissionen til at overvåge, at alle medlemsstaternes rapporter opfylder Europa 2020-målene, især med hensyn til fattigdomsreduktion og beskæftigelse, og at se nøje på forbindelsen og den gensidige afhængighed mellem politikkerne;

20.  beklager, at ovennævnte meddelelse fra Kommissionen af 2. oktober 2013 ikke beskæftiger sig med, hvilken rolle stabilisatorer skal spille, og hvilke fremgangsmåder der skal gælde herfor;

21.  bifalder det fremsatte forslag om inddragelse af arbejdsmarkedets parter i processen for det europæiske semester inden for rammerne af blandt andet Udvalget for den Sociale Dialog forud for vedtagelsen af den årlige vækstundersøgelse;

22.  bifalder kravet om, at EU's budget skal anvendes bedst muligt med henblik på at udvikle ØMU'ens sociale dimension og yderligere støtte arbejdstagernes mobilitet på et frivilligt grundlag for at udnytte EU's beskæftigelsespotentiale i så stor udstrækning som muligt;

23.  opfordrer arbejdsmarkedets parter til at spille en endnu mere aktiv rolle i det europæiske semester; beklager den makroøkonomiske dialogs for formelle karakter;

24.  opfordrer Kommissionen til på en bedre måde at inddrage Parlamentets ovennævnte beslutning af 23. oktober 2013, ovennævnte meddelelse fra Kommissionen af 2. oktober 2013 og denne beslutning herom ved udformningen af den årlige vækstundersøgelse for 2014;

25.  minder om, at god forvaltning af ØMU'en og dens indvirkninger kun kan være effektiv, hvis alle berørte parter, herunder arbejdsmarkedets parter, inddrages; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle berørte parter, herunder arbejdsmarkedets parter, inddrages i den økonomiske styring og navnlig i processen med det europæiske semester;

26.  opfordrer Det Europæiske Råd, der træder sammen i december 2013, til at fastlægge fremskridtene med hensyn til at styrke det sociale aspekt af ØMU'en;

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd.

(1) EUCO 00120/2012.
(2) EUCO 00205/2012.
(3) EUCO 00023/2013.
(4) EUCO 00104/2/2013.
(5) EUCO 00169/2013.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0430.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0266.
(8) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0447.
(9) SDN/13/09.
(10) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0328.
(11) EU's beskæftigelsesmæssige og sociale situation: kvartalsrapport, oktober 2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik