Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2841(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0496/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0496/2013

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 17
CRE 20/11/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 8.16
CRE 21/11/2013 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0515

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 293kWORD 65k
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ
P7_TA(2013)0515B7-0496/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Nοεμβρίου 2013 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)» (2013/2841(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)» (COM(2013)0690),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Herman Van Rompuy, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Προς μία γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση»(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση - Έναρξη συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (COM(2012)0777),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2013, με τίτλο «Προς μια βαθιά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση - Θέσπιση μέσου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας» (COM(2013)0165),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2013, με τίτλο «Προς μια βαθιά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση - Εκ των προτέρων συντονισμός των σχεδίων για μείζονες μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής» (COM(2013)0166),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2013(3), της 28ης Ιουνίου 2013(4) και της 25ης Οκτωβρίου 2013(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση»(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 2014-2020» (COM(2013)0083), και το σχετικό ψήφισμά του της 12ης Ιουνίου 2013(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Oκτωβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2013(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2009, με τίτλο «Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας» (COM(2009)0567),

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση που διοργάνωσε η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 9 Ιουλίου 2013 με θέμα «Κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) – Ευρωπαϊκό σύστημα επιδομάτων ανεργίας»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο σχετικά με τους αυτόματους σταθεροποιητές, της 4ης Οκτωβρίου 2013, της ομάδας εργασίας της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοψη πολιτικής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής (EPC), της 13ης Σεπτεμβρίου 2013, με τίτλο «Ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης μιας βαθιάς και ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της Notre Europe για ένα «Σχέδιο συστήματος προστασίας έναντι των κραδασμών της οικονομικής συγκυρίας στη ζώνη του ευρώ», του Σεπτεμβρίου του 2013,

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό υπόμνημα συζήτησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Σεπτεμβρίου του 2013, με τίτλο «Προς μια Δημοσιονομική Ένωση για τη ζώνη του ευρώ»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη(10),

–  έχοντας υπόψη την περιοδική έκδοση της Επιτροπής Τριμηνιαία επισκόπηση της εργασιακής και κοινωνικής κατάστασης στην ΕΕ, του Οκτωβρίου του 2013,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή, σχετικά με την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (O-000122/2013 – B7‑0524/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ έχει φτάσει στο ανησυχητικό επίπεδο των 26,6 εκατομμυρίων ανθρώπων(11)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, κατά μέσο όρο 23% για την ΕΕ συνολικά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία έχει αυξηθεί στα περισσότερα κράτη μέλη και έχει φτάσει στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδό της στην ΕΕ συνολικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρθρωτική ανεργία και η αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης της εργασίας παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα φτώχειας αυξάνονται διαρκώς στην ΕΕ από το 2007, ενώ τα εισοδήματα των νοικοκυρών μειώνονται, με αποτέλεσμα το 24,2% του πληθυσμού της ΕΕ να διατρέχει σήμερα κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια των εργαζομένων παρουσιάζει σταθερή αύξηση από τότε που άρχισε η κρίση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της φτώχειας των εργαζομένων και του αριθμού των νοικοκυριών με άνεργα μέλη έχουν οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων παιδικής φτώχειας,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες στο εσωτερικό και μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαίτερα στην ευρωζώνη, τείνουν να αυξάνονται·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών, με αποτέλεσμα την προϊούσα πόλωση των ποσοστών ανεργίας, και ότι οι αποκλίσεις αυτές αυξάνονται και μεταξύ των περιφερειών και των κοινωνικών ομάδων σε ορισμένα κράτη μέλη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές ανισότητες αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό στη ζώνη του ευρώ από ό,τι στην ΕΕ συνολικά,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τον δείκτη επιδόσεων κοινωνικής προστασίας προσδιορίστηκαν ορισμένες βασικές κοινωνικές τάσεις προς παρακολούθηση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας στην περιφέρεια της ζώνης του ευρώ έφτασαν το 2012 σε ποσοστό 17,3% κατά μέσο όρο έναντι 7,1% για τον πυρήνα της ζώνης του ευρώ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιφέρεια της ευρωζώνης το μέσο ποσοστό των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΕΚ) έφτασε το 22,4% το 2012, έναντι 11,4% στον πυρήνα της ευρωζώνης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα φτώχειας έχουν αυξηθεί στα δύο τρίτα των κρατών μελών, αλλά έχουν σταθεροποιηθεί στο υπόλοιπο ένα τρίτο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι προοπτικές της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, αυτή τη στιγμή απειλούνται·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση σχετικά με τις κοινωνικές ανισότητες θα πρέπει να διεξάγεται σε ισότιμη βάση με τη συζήτηση σχετικά με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων διεξήγαγε δημόσια ακρόαση στις 9 Ιουλίου 2013 με θέμα «Η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ – Ευρωπαϊκό σύστημα επιδόματος ανεργίας», κατά την οποία συζητήθηκαν και εξετάστηκαν η ιδέα για αυτόματους σταθεροποιητές σε επίπεδο ευρωζώνης και οι πιθανές πρακτικές πτυχές της υλοποίησής της·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τρόικα έχει επιβεβαιώσει πως η ποιοτική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και ο ισχυρός κοινωνικός διάλογος, μεταξύ άλλων σε εθνικό επίπεδο, είναι απαραίτητα και μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία των μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα δε των μεταρρυθμίσεων της ΟΝΕ,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση σε ορισμένα κράτη μέλη έχει διακυβεύσει την ποιότητα της απασχόλησης και τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας, υγείας και ασφάλειας·

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα την «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)», και θεωρεί ότι συνιστά πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης μιας γνήσιας κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ·

2.  αναγνωρίζει ρητά ότι η υλοποίηση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης υπόκειται στην αρχή της επικουρικότητας και μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τη μέθοδο της βέλτιστης πρακτικής και τη μέθοδο της αξιολόγησης από ομοτίμους σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

3.  πιστεύει, ωστόσο, ότι απαιτούνται πιο συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η οικονομική διακυβέρνηση σέβεται την κοινωνική διάσταση·

4.  ζητεί να τεθούν τα κοινωνικά ζητήματα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ·

5.  θεωρεί ότι η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να αποτελεί παράγοντα συμφιλίωσης/ συμβιβασμού σε σχέση με τη συγκριτική μάθηση·

6.  επισημαίνει ότι ο σκοπός της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ είναι η παροχή κοινωνικής ασφάλειας και επαρκούς επιπέδου διαβίωσης για την τρέχουσα και τις επόμενες γενιές· θεωρεί, συνεπώς, σημαντικό, να βλέπουν οι πολίτες της ΕΕ ότι η Ένωσή τους είναι ικανή να προωθήσει την κοινωνική πρόοδο·

7.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας κοινωνικής Ευρώπης με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνικής ένωσης, αποτελεί συνέπεια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

8.  υποστηρίζει την προτεινόμενη θέσπιση πίνακα αποτελεσμάτων για βασικούς δείκτες απασχόλησης και κοινωνικούς δείκτες συμπληρωματικά προς τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ), προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις κοινωνικές συνέπειες των οικονομικών και λοιπών πολιτικών μέσω εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων επιπτώσεων ή παρακολούθησης, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατάρτιση της κοινής έκθεσης για την απασχόληση (ΚΕΑ), της Επιτροπής·

9.  απορρίπτει οποιαδήποτε εναρμόνιση ή ευθυγράμμιση που οδηγεί σε ελαχιστοποίηση των κοινωνικών προτύπων στα κράτη μέλη·

10.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι προτεινόμενοι δείκτες αποτελούν έναν δυνατό τρόπο για να εξασφαλιστεί η συνολική κάλυψη της κατάστασης απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλοι οι δείκτες λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου·

12.  ζητεί, ο προτεινόμενος δείκτης για τα επίπεδα ανεργίας των νέων να περιλαμβάνει τους νέους έως την ηλικία των 30 ετών σε εθελοντική βάση, όπως προβλέπεται από την Εγγύηση για τη Νεολαία·

13.  ζητεί να περιληφθούν στον πίνακα επιδόσεων δείκτες σχετικοί με τα επίπεδα παιδικής φτώχειας, με την πρόσβαση στην υγειονομική μέριμνα, και με την έλλειψη στέγης, καθώς και ένας δείκτης αξιοπρεπούς εργασίας, προκειμένου να είναι δυνατή η σωστή αξιολόγηση της κοινωνικής κατάστασης στην ΕΕ·

14.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων, μέσω εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων αντικτύπου και με την παρακολούθηση των πολιτικών μεταρρυθμίσεων·

15.  ζητεί από το Συμβούλιο να ορίσει συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς για τους δείκτες απασχόλησης και τους κοινωνικούς δείκτες, υπό μορφή μιας ενωσιακής ελάχιστης κοινωνικής προστασίας, προκειμένου να προωθήσει την κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω και την κοινωνική πρόοδο·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν δυνατή τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των δεικτών απασχόλησης και των κοινωνικών δεικτών·

17.  τονίζει την ανάγκη να υποστηριχτούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι μεγάλες δυνατότητες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας όσον αφορά όλες τις πτυχές της κοινωνικής καινοτομίας, προκειμένου να προωθηθούν τα εθνικά κοινωνικά συστήματα, να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στη λευκή και την πράσινη οικονομία, ιδίως για τους νέους σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες·

18.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση των εξελίξεων στην απασχόληση και των κοινωνικών εξελίξεων θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και θα αποσκοπεί στη μείωση των κοινωνικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών καθώς και στην αποτροπή του κοινωνικού ντάμπινγκ·

19.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη συμμόρφωση όλων των εκθέσεων των κρατών μελών με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, κυρίως όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας και την απασχόληση, και να εξετάζει προσεκτικά τις διασυνδέσεις και την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις πολιτικές·

20.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, δεν αναφέρεται στον ρόλο και τις πρακτικές πτυχές των σταθεροποιητών·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της επιτροπής κοινωνικού διαλόγου, πριν από την έγκριση της επισκόπησης της ανάπτυξης (ΕΕΑ) κάθε χρόνο·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βέλτιστη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ και την περαιτέρω υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος από τις δυνατότητες απασχόλησης που διαθέτει η ΕΕ·

23.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν ακόμα πιο δραστήριο ρόλο στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκφράζει τη λύπη του για τον τυπικό σε γενικές γραμμές χαρακτήρα του μακροοικονομικού διαλόγου·

24.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει σε μεγαλύτερο βαθμό στη σύνταξη της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης (ΕΕΑ) για το 2014 το προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 23ης Oκτωβρίου 2013, την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2013 και το ψήφισμα αυτό·

25.  υπενθυμίζει ότι η χρηστή διακυβέρνηση της ΟΝΕ και η διαχείριση του αντικτύπου της μπορούν να είναι αποτελεσματικές μόνο με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, στην οικονομική διακυβέρνηση και ιδίως στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

26.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2013 να καθορίσει την πορεία για την ενίσχυση της κοινωνικής πτυχής της ΟΝΕ·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

(1) EUCO 00120/2012.
(2) EUCO 00205/2012.
(3) EUCO 00023/2013.
(4) EUCO 00104/2/2013.
(5) EUCO 00169/2013.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0430.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0266.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0447.
(9) SDN/13/09.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0328.
(11) Τριμηνιαία επισκόπηση της εργασιακής και κοινωνικής κατάστασης στην ΕΕ, Οκτώβριος 2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου