Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2841(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0496/2013

Ingivna texter :

B7-0496/2013

Debatter :

PV 20/11/2013 - 17
CRE 20/11/2013 - 17

Omröstningar :

PV 21/11/2013 - 8.16
CRE 21/11/2013 - 8.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0515

Antagna texter
PDF 219kWORD 47k
Torsdagen den 21 november 2013 - Strasbourg
Att stärka EMU:s sociala dimension
P7_TA(2013)0515B7-0496/2013

Europaparlamentets resolution av den 21 november 2013 om kommissionens meddelande Att stärka den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension (2013/2841(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 oktober 2013 Att stärka den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension (COM(2013)0690),

–  med beaktande av rapporten av den 26 juni 2012 från Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy till Europeiska rådet Mot en verklig ekonomisk och monetär union(1),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 november 2012 En plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union – Inledningen till en debatt om Europa (COM(2012)0777),

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 14 december 2012 om färdplanen för fullbordandet av den ekonomiska och monetära unionen(2),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 mars 2013 Mot en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union: ett instrument för konvergens och konkurrenskraft (COM(2013)0165),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 mars 2013 Mot en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union – Förhandssamordning av planer för större reformer av den ekonomiska politiken (COM(2013)0166),

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 14 mars 2013(3), den 28 juni 2013(4) och den 25 oktober 2013(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 20 november 2012 Mot en verklig ekonomisk och monetär union(6),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 februari 2013 Sociala investeringar till stöd för tillväxt och sammanhållning – inklusive genomförandet av Europeiska socialfonden 2014–2020 (COM(2013)0083) och parlamentets resolution av den 12 juni 2013 om detta meddelande(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av 2013 års prioriteringar(8),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 oktober 2009 Solidaritet i hälsa: att minska ojämlikhet i hälsa i EU (COM(2009)0567),

–  med beaktande av den offentliga utfrågningen anordnad av utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) den 9 juli 2013 om den sociala dimensionen av den ekonomiska och monetära unionen – det europeiska systemet för arbetslöshetsersättning,

–  med beaktande av publikationen av den 4 oktober 2013 om automatiska stabilisatorer från arbetsgruppen inom kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (GD Sysselsättning),

–  med beaktande av policydokumentet av den 13 september 2013 från Europeiska centrumet för politiska studier (EPC) Developing the social dimension of a deep and genuine Economic and Monetary Union (Att utveckla den sociala dimensionen i en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union),

–  med beaktande av Notre Europes studie Blueprint for a Cyclical Shock Insurance in the Euro Area från september 2013,

–  med beaktande av Internationella valutafondens diskussionsunderlag Toward a Fiscal Union for the Euro Area från september 2013(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2013 om krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård(10),

–  med beaktande av kommissionens Employment and Social Situation, Quarterly Review från oktober 2013,

–  med beaktande av frågorna till kommissionen om den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension (O-000122/2013 – B7‑0524/2013),

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Arbetslösheten i EU har nått den illavarslande nivån 26,6 miljoner människor(11).

B.  Ungdomsarbetslösheten har nått oanade nivåer med ett genomsnitt på 23 % i EU som helhet.

C.  Långtidsarbetslösheten har ökat i de flesta medlemsstater och har nått den hittills högsta nivån någonsin i EU som helhet.

D.  Den strukturella arbetslösheten och obalanser mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft har ökat.

E.  Sedan 2007 har fattigdomsnivåerna i EU ökat medan hushållsinkomsterna minskat, vilket lett till att 24,2 % av unionens befolkning nu riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning.

F.  Fattigdomen bland förvärvsarbetande har ökat stadigt sedan krisen bröt ut.

G.  Ökningen av fattigdomen bland förvärvsarbetande och av antalet hushåll där ingen förvärvsarbetar har resulterat i stigande barnfattigdom.

H.  Inom EU:s medlemsstater har ojämlikheten vuxit, vilket också gäller mellan länderna inom EU, framför allt inom euroområdet.

I.  Det finns varaktiga skillnader mellan unionsmedlemsstaterna, vilket leder till en snabb polarisering av arbetslösheten, och dessa skillnader ökar också mellan olika regioner och socialgrupper i vissa länder.

J.  De sociala obalanserna har ökat snabbare i euroområdet än i unionen som helhet.

K.  Av bedömningen av situationen för det sociala skyddet framgick det vilka viktiga tendenser inom den sociala utvecklingen som bör hållas under uppsikt.

L.  Arbetslösheten i euroområdets periferi nådde 2012 i genomsnitt 17,3 %, jämfört med 7,1 % i euroområdets kärna.

M.  Den genomsnittliga andelen unga som varken arbetar eller studerar nådde 22,4 % i euroområdets periferi, jämfört med 11,4 % i euroområdets kärna.

N.  Fattigdomsnivåerna har ökat i två tredjedelar av unionsmedlemsstaterna, men har stabiliserats i den resterande tredjedelen.

O.  Viktiga steg har tagits för att stärka unionens ekonomiska styrning, men utsikterna till att målen för Europa 2020‑strategin uppnås är nu hotade.

P.  Diskussionen om sociala obalanser bör jämställas med diskussionen om makroekonomiska obalanser.

Q.  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor höll en offentlig utfrågning den 9 juli 2013 om den sociala dimensionen av den ekonomiska och monetära unionen – det europeiska systemet för arbetslöshetsersättning, där man diskuterade och undersökte tanken på automatiska stabilisatorer i euroområdet och möjliga metoder för deras införande.

R.  Trojkan har bekräftat att ett högkvalitativt deltagande av arbetsmarknadens parter och en stark social dialog, även på nationell nivå, är nödvändig och kan vara till nytta för varje framgångsrik reform och särskilt för reformerna av den ekonomiska och monetära unionen.

S.  Vissa medlemsstaters ekonomiska situation har äventyrat sysselsättningens kvalitet, det sociala skyddet samt hälso- och säkerhetsnormerna.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande Att stärka den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension, och betraktar det som ett första steg mot byggandet av en social dimension av den ekonomiska och monetära unionen.

2.  Europaparlamentet erkänner uttryckligen att genomförandet av den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension faller under subsidiaritetsprincipen och bäst kan åstadkommas genom metoden med bästa praxis och metoden med inbördes utvärdering på europeisk nivå.

3.  Europaparlamentet anser dock att det behövs mer specifika förslag för att den ekonomiska styrningen ska respektera den sociala dimensionen.

4.  Europaparlamentet yrkar på att sociala överväganden ska ställas i centrum för den europeiska integrationen och tas med i all EU-politik och alla EU-initiativ.

5.  Europaparlamentet anser att den sociala dimensionen bör sammanjämka utbytesvinster i form av benchlearning.

6.  Europaparlamentet konstaterar att avsikten med EMU:s sociala dimension är att garantera social trygghet och en tillräcklig levnadsstandard för dagens generation och framtidens generationer och anser det därför viktigt att unionsmedborgarna märker att deras union kan främja sociala framsteg.

7.  Europaparlamentet anser att utvecklingen av ett socialt Europa med en ”social union” som mål är en följd av den europeiska integrationen

8.  Europaparlamentet stöder det föreslagna införandet av en resultattavla över viktiga sysselsättningsindikatorer och sociala indikatorer som ska komplettera förfarandet vid makroekonomiska obalanser för att de sociala konsekvenserna av ekonomisk och annan politik med hjälp av konsekvensbedömningar eller övervakning på förhand och i efterhand ska framgå tydligare, och kunna användas vid upprättandet av kommissionens gemensamma sysselsättningsrapport.

9.  Europaparlamentet avvisar alla harmoniseringar eller sammanjämkningar som leder till att medlemsstaternas sociala skydd nivelleras till en miniminivå.

10.  Europaparlamentet konstaterar att de föreslagna indikatorerna är ett möjligt sätt att ge en heltäckande bild av sysselsättningen och de sociala förhållandena i medlemsstaterna.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla relevanta indikatorer präglas av medvetenhet om jämställdhetsperspektivet.

12.  Europaparlamentet ser gärna att den föreslagna indikatorn för ungdomsarbetslöshet på frivillig grund inbegriper unga upp till 30 års ålder, i enlighet med ungdomsgarantin.

13.  Europaparlamentet ser gärna att det på resultattavlan tas med indikatorer om barnfattigdomsnivåer, tillgång till hälso- och sjukvård, bostadslöshet och ett index för anständigt arbete, för att det ska gå att ordentligt bedöma den sociala situationen i Europa.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att vidta konkreta åtgärder för att de sociala konsekvenserna av politik och reformer ska framgå tydligare, genom konsekvensbedömning och övervakning av politiska reformer både på förhand och i efterhand.

15.  Europaparlamentet uppmanar rådet att fastställa konkreta riktmärken för sysselsättningsindikatorerna och de sociala indikatorerna i form av ett socialt grundskydd för unionen för att främja en konvergens uppåt, tillsammans med sociala framsteg.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att låta Europaparlamentet och arbetsmarknadens parter delta i fastställandet av sysselsättningsindikatorerna och de sociala indikatorerna.

17.  Europaparlamentet betonar att det behövs stöd till de stora inneboende möjligheterna i socialt företagande, med allt vad det vill säga av social innovation på europeisk nivå, för att främja de nationella sociala systemen och stimulera tillväxt och sysselsättningsskapande i den vita och den gröna ekonomin, framför allt för ungdomar, i alla medlemsstater och regioner.

18.  Europaparlamentet understryker behovet av att se till att övervakningen av sysselsättningen och den sociala utvecklingen kan bidra till en bättre förståelse av de sociala skillnaderna mellan medlemsstaterna och syftar, dels till att minska dem och dels till att förhindra social dumpning.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska varje medlemsstatsrapports överensstämmelse med Europa 2020-målen, särskilt i fråga om fattigdomsminskning och sysselsättning, och att noggrant granska kopplingarna och det ömsesidiga beroendet mellan olika politikområden.

20.  Europaparlamentet beklagar att stabilisatorernas roll och funktionssätt inte kommit fram i kommissionens meddelande av den 2 oktober 2013.

21.  Europaparlamentet välkomnar att arbetsmarknadens parter föreslås få delta varje år i arbetet med den europeiska planeringsterminen, bland annat inom ramen för kommittén för den sociala dialogen, innan den årliga tillväxtöversikten antas.

22.  Europaparlamentet välkomnar uppropet om att EU:s budget ska användas på bästa möjliga sätt för att utveckla den sociala dimensionen av EMU och för att ytterligare stödja arbetstagarnas rörlighet, för att EU:s sysselsättningspotential ska komma till maximal nytta.

23.  Europaparlamentet efterlyser en ännu mer aktiv roll för arbetsmarknadens parter i den europeiska planeringsterminen och beklagar den makroekonomiska dialogens alltför formella karaktär.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bättre integrera parlamentets i det föregående nämnda resolution av den 23 oktober 2013 samt kommissionens i det föregående nämnda meddelande av den 2 oktober 2013 och denna resolution om detta meddelande, i utformandet av den årliga tillväxtöversikten 2014.

25.  Europaparlamentet erinrar om att man kan uppnå en god styrning av den ekonomiska och monetära unionen och dess konsekvenser endast om alla berörda parter, alltså också arbetsmarknadens parter, får medverka. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att alla berörda parter, också arbetsmarknadens parter, får vara med vid den ekonomiska styrningen och framför allt vid arbetet med den europeiska planeringsterminen.

26.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet i december 2013 att fastställa vilka framåtsyftande åtgärder som behövs för att stärka den sociala aspekten av den ekonomiska och monetära unionen.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och Europeiska rådet.

(1) EUCO 00120/2012.
(2) EUCO 00205/2012.
(3) EUCO 00023/2013.
(4) EUCO 00104/2/2013.
(5) EUCO 00169/2013.
(6) Antagna texter, P7_TA(2012)0430.
(7) Antagna texter, P7_TA(2013)0266.
(8) Antagna texter, P7_TA(2013)0447.
(9) SDN/13/09.
(10) Antagna texter, P7_TA(2013)0328.
(11) EU Employment and Social Situation: Quarterly Review, oktober 2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy