Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2951(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0497/2013

Forhandlinger :

PV 21/11/2013 - 15.1
CRE 21/11/2013 - 15.1

Afstemninger :

PV 21/11/2013 - 16.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0516

Vedtagne tekster
PDF 129kWORD 45k
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg
Bangladesh: menneskerettigheder og det kommende valg
P7_TA(2013)0516RC-B7-0497/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 21. november 2013 om Bangladesh: menneskerettigheder og det kommende valg (2013/2951(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til sine tidligere beslutninger om Bangladesh, navnlig beslutningerne af 23. maj 2013(1), 14 marts 2013(2), 17. januar 2013(3), 10. juli 2008(4) og 6. september 2007(5),

—  der henviser til den skrivelse, som Den Europæiske Unions missionschefer sendte for at markere den europæiske dag mod dødsstraf den 10. oktober 2013,

—  der henviser til den erklæring, som EU’s delegation til Bangladesh den 12. august 2013 udsendte om tilbageholdelsen af Adilur Rahman Khan,

—  der henviser til erklæring af 6. november 2013 fra De Forenede Nationers menneskerettighedskommissær, Navi Pillay, om Bangladeshs afsigelse af dødsdom mod 152 soldater for det blodige mytteri i 2009,

—  der henviser til FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 9. december 1998,

—  der henviser til den universelle regelmæssige gennemgang vedrørende Bangladesh (2013),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at EU har gode og langvarige forbindelser med Bangladesh, bl.a. i kraft af samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling;

B.  der henviser til, at der skal afholdes parlamentsvalg i Bangladesh inden den 25. januar 2014 efter fem år med en valgt, civil regering ved magten; der henviser til, at frie, retfærdige og gennemsigtige valg har afgørende betydning for en styrkelse af den forholdsvis stabile demokratiske styreform, som landet har udviklet gennem de seneste fem år;

C.  der henviser til, at omkring 30 bangladeshere hidtil er blevet dræbt og flere hundrede såret som følge af politisk vold under generalstrejker (“hartals”) indkaldt af Bangladeshs BNP-parti under ledelse af tidligere premierminister Begum Khaleda Zia sammen med BNP-partiets allierede, Jamaat-e-Islami-partiet, for at kræve, at et “upartisk” forretningsministerium fører tilsyn med det kommende valg, og at premierminister Sheikh Hasina træder tilbage;

D.  der henviser til, at disse arbejdsstandsninger siden fredag den 8. november 2013 har ført til, at fem højtstående oppositionsledere er blevet arresteret af regeringen, samt – ifølge BNP-kilder – til, at der i landdistrikterne er blevet arresteret omkring 1 000 BNP-tilhængere;

E.  der henviser til, at de siddende ministre er trådt tilbage, og at premierminister Hasina fra Awami League har tilbudt at danne en tværpolitisk regering, men at det største oppositionsparti ikke hidtil har taget mod dette tilbud;

F.  der henviser til, at både BNP og Awami League gennem årene har indtaget kontradiktoriske og skiftende synspunkter vedrørende fordelene ved et forretningsministerium, mens Bangladeshs øverste domstol i maj 2011 erklærede den 15 år gamle forfatningsbestemmelse, der giver en valgt regering mandat til ved udløbet af sin valgperiode at overdrage magten til et udnævnt tværpolitisk forretningsministerium, som så vil føre tilsyn med et nyt parlamentsvalg, for ulovlig; der dog henviser til, at den øverste domstol udtalte, at det ugyldiggjorte system kunne anvendes i endnu to valgperioder af hensyn til statens og folkets sikkerhed; der henviser til, at systemet miskrediteredes af det sidste militærstøttede forretningsministerium i 2007-2008, hvor dette nægtede at afholde valg i næsten to år og sendte lederne af de to største partier, Sheikh Hasina og Begum Khaleda Zia (sammen med hendes søn Tarique Rahman), i fængsel;

G.  der henviser til, at Awami League efter afsigelsen af ovennævnte dom indførte loven om den 15. forfatningstilføjelse og afskaffede systemet med forretningsministerier til trods for BNP-oppositionens afvisning af at samarbejde om reformen;

H.  der henviser til, at der, efter at Sheikh Hasina kom til magten, har været afholdt fem regionale valg i Bangladesh, som Awami League har tabt, og som ikke har givet anledning til påstande om uregelmæssigheder;

I.  der henviser til, at den forarmede del af Bangladeshs befolkning, som er afhængig af dagløn for at overleve, er stærkt berørt af strejkerne, og at Bangladeshs skrøbelige økonomi, som allerede har skullet klare udfordringerne i forbindelse med den senere tids traumatiske ulykker i beklædningsindustrien, sandsynligvis vil lide yderligere;

J.  der henviser til, at der er påstande fremme om, at Jammat-e-Islami befordrer strejkernes gennemførelse for at obstruere de retssager, der er indledt mod dets ledere for krigsforbrydelser;

K.  der henviser til, at den særlige domstol, der oprettedes til retsforfølgning af forbrydelser begået under mytteriet i 2009, hvor 79 mennesker, herunder 57 hærofficerer, blev brutalt myrdet, den 5. november 2013 afsagde dødsdomme mod 152 soldater i en af historiens største retssager; der henviser til, at FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, udtrykte forfærdelse over disse dødsdomme efter forlydender om, at de anklagede var blevet tortureret, og at menneskerettighedsstandarderne ikke var blevet overholdt under masseretssagerne;

L.  der henviser til, at ngo-aktivister, advokater, journalister og fagforeningsfolk, som kæmper for civile rettigheder, fortsat udsættes for pres, og at myndighederne ikke har iværksat effektive efterforskninger af udenretslige drab, torturhandlinger og forsvindinger som f.eks. i sagen vedrørende fagforeningsleder og menneskerettighedsforkæmper Aminul Islam;

1.  giver udtryk for sin alvorlige bekymring over den fortsatte lammelse af hverdagen i Bangladesh som følge af generalstrejker organiseret af BNP- og Jamaat-e-Islami-oppositionen og konfrontationen mellem de to politiske lejre - partiet Awami League og oppositionen - forud for parlamentsvalget;

2.  beklager, at det ikke lykkedes det bangladeshiske parlament at opnå enighed mellem alle partierne vedrørende regeringens udøvelse af magt i tiden op til valget, ihukommende at de fleste demokratier klarer denne fase uden et forretningsministerium, og opfordrer indtrængende den bangladeshiske regering og oppositionen til først og fremmest at handle i Bangladeshs bedste interesser og finde et kompromis, der vil give det bangladeshiske folk en chance for at give udtryk for dets demokratiske vilje;

3.  påskønner Bangladeshs ry som et tolerant og flerkonfessionelt samfund og fordømmer grupper og faktioner, der forsøger at skabe spændinger mellem de forskellige samfundsgrupper for egen vindings skyld; opfordrer alle grupper og enkeltpersoner til at udvise tolerance og tilbageholdenhed, navnlig forud for, under og efter valget;

4.  opfordrer alle partier til ikke at boykotte valget, da dette ville fratage borgerne et politisk valg og undergrave Bangladeshs sociale og økonomiske stabilitet og de imponerende fremskridt, det har gjort i udviklingsmæssig henseende, navnlig med hensyn til årtusindudviklingsmålene, katastrofehåndtering, arbejdstagerrettigheder og større indflydelse til kvinder;

5.  opfordrer den bangladeshiske valgkommission til at organisere og føre tilsyn med det næste almindelige valg på fuldt gennemsigtig vis; støtter anerkendelsen af nye politiske partier, der har til hensigt at deltage i det næste almindelige valg og opfylder rimelige kriterier for politisk deltagelse og repræsentation;

6.  opfordrer alle politiske partier til at afholde sig fra enhver form for vold eller tilskyndelse til vold under valgprocessen og til at forhindre en gentagelse af de politisk motiverede voldelige sammenstød, der forekom i første halvdel af 2013; giver i denne forbindelse udtryk for sine alvorlige bekymringer over den nylige opblussen af politisk motiveret vold, som efterlod i snesevis af døde i slutningen af oktober 2013;

7.  anerkender behovet for forsoning, retfærdighed og ansvarlighed for de forbrydelser, som blev begået under uafhængighedskrigen i 1971; fremhæver og støtter den vigtige rolle, som Den Internationale Straffedomstol spiller med hensyn hertil;

8.  beklager imidlertid det stadig større antal indsatte på dødsgangene i Bangladesh og de massedødsdomme, der er blevet afsagt i retssagerne mod dem, der var indblandet i mytteriet blandt grænsevagter i 2009; kræver, at der anvendes nationale og internationale standarder for retfærdig rettergang og retfærdig procedure;

9.  gentager, at det er stærkt imod anvendelsen af dødsstraf i alle tilfælde og under alle omstændigheder, og opfordrer de kompetente myndigheder i Bangladesh til at indføre et officielt moratorium for henrettelser som et første skridt hen imod afskaffelse af dødsstraf;

10.  opfordrer den bangladeshiske regering til at genskabe et befordrende miljø for civilsamfundsorganisationer, herunder menneskerettighedsforkæmpere, som har bidraget meget til Bangladeshs udvikling, således at de frit kan udøve deres virksomhed;

11.  opfordrer indtrængende de bangladeshiske myndigheder til at gennemføre øjeblikkelige, uafhængige og gennemsigtige efterforskninger i sager vedrørende krænkelser af menneskerettighedsforkæmperes rettigheder, herunder trusler, overfald, drab, tortur og mishandling, for at identificere alle de ansvarlige og bringe dem for en domstol; fremhæver navnlig sagen vedrørende fagforeningsleder Aminul Islam samt sagerne vedrørende journalisterne Sagar Sarowar og Meherun Runi;

12.  glæder sig over det fælles initiativ, som den bangladeshiske regering og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), i samarbejde med repræsentanter for regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere, har taget til at forbedre arbejdsvilkårene i konfektionsbranchen; opfordrer indtrængende europæiske og andre internationale tøjmærker til at opfylde de løfter og tilsagn, de afgav efter sammenstyrtningen af Rana Plaza-fabrikken, herunder i aftalen om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh;

13.  opfordrer den bangladeshiske regering til at afskaffe kravet om, at fagforeninger for at kunne registreres skal have en repræsentativitet på 30 %, til at udvide arbejdsmarkedslovens anvendelsesområde til også at omfatte arbejdstagerkategorier, der i øjeblikket ikke er omfattede, til at indføre forbud mod arbejdsgiveres indblanding i fagforeningsanliggender, til at udvide arbejdsmarkedslovens anvendelsesområde til også at omfatte eksportforarbejdningszoner og til at give Workers’ Welfare Associations (WWA) kollektive forhandlingsrettigheder og samtidig gøre det lettere at registrere WWA’er;

14.  glæder sig til at se Bangladesh samarbejde fuldt ud med FN’s traktatorganer og udsende en stående indbydelse til FN’s Menneskerettighedsråds særlige procedurer;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd samt Bangladeshs regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0230.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0100.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0027.
(4) EUT C 294 E af 3.12.2009, s. 77.
(5) EUT C 187 E af 24.7.2008, s. 240.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik