Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2951(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0497/2013

Arutelud :

PV 21/11/2013 - 15.1
CRE 21/11/2013 - 15.1

Hääletused :

PV 21/11/2013 - 16.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0516

Vastuvõetud tekstid
PDF 122kWORD 43k
Neljapäev, 21. november 2013 - Strasbourg
Bangladesh: inimõigused ja eelseisvad valimised
P7_TA(2013)0516RC-B7-0497/2013

Euroopa Parlamendi 21. novembri 2013. aasta resolutsioon inimõiguste ja peatsete valimiste kohta Bangladeshis (2013/2951(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bangladeshi kohta, eelkõige 23. mai 2013. aasta(1), 14. märtsi 2013. aasta(2), 17. jaanuari 2013. aasta(3), 10. juuli 2008. aasta(4) ning 6. septembri 2007. aasta(5) resolutsioone,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu missioonide juhtide 10. oktoobri 2013. aasta kirja, millega tähistati Euroopa surmanuhtluse vastu võitlemise päeva,

–  võttes arvesse ELi Bangladeshi delegatsiooni 12. augusti 2013. aasta avaldust Adilur Rahman Khani kinnipidamise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Navi Pillay 6. novembri 2013. aasta avaldust Bangladeshi otsuse kohta mõista 2009. aasta verise mässuga seoses surma 152 sõdurit,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee poolt 9. detsembril 1998. aastal vastu võetud deklaratsiooni inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse Bangladeshi käsitlevat 2013. aasta üldist korrapärast läbivaatamist,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et ELil on Bangladeshiga head, pikaajalised suhted, sealhulgas partnerlus- ja arengualase koostöölepingu kaudu;

B.  arvestades, et Bangladeshis on olnud viis aastat võimul valitud tsiviilvalitsus ning riigis korraldatakse enne 25. jaanuari 2014 parlamendivalimised; arvestades, et viimase viie aasta jooksul Bangladeshis välja kujunenud suhteliselt stabiilse demokraatliku riigivalitsemise kindlustamiseks on äärmiselt oluline, et valimised oleksid vabad, õiglased ja läbipaistvad;

C.  arvestades, et praeguseks on ligikaudu 30 bangladeshlast hukkunud ja veel sadu saanud vigastada poliitilises vägivallas, mis on kaasnenud endise peaministri Begum Khaleda Zia juhitud Bangladeshi Natsionalistliku Partei (BNP) ja selle liitlase Jamaat e-Islami partei õhutusel toimuvate üldstreikidega („hartals”), mille ajendiks on nõuded, et tulevaste valimiste ajaks nimetataks ametisse mitte ühtegi erakonda esindav vahevalitsus ning et peaminister Sheikh Hasina astuks tagasi;

D.  arvestades, et nende seisakute tõttu on valitsus pärast reedet, 8. novembrit 2013 vahistanud viis kõrget opositsiooniliidrit ning BNP allikate väidete kohaselt veel ligikaudu 1000 BNP pooldajat maapiirkondades;

E.  arvestades, et senised ministrid on tagasi astunud ning et Awami Liigat esindav peaminister Hasina on teinud ettepaneku moodustada kõikide erakondade esindajaid hõlmav uus valitsus, kuid arvestades, et siiani ei ole peamine opositsioonierakond selle ettepanekuga nõustunud;

F.  arvestades, et aastate jooksul on nii BNP kui ka Awami Liiga väljendanud vahevalitsuse kasulikkuse suhtes vastakaid ja muutuvaid seisukohti, ning arvestades, et mais 2011 kuulutas ülemkohus ebaseaduslikuks põhiseaduse 15 aastat varem kehtestatud sätte, mille kohaselt sai valitud valitsus anda võimu oma valitsusaja lõpul üle ametisse nimetatud parteivälisele vahevalitsusele, kes korraldaks uued parlamendivalimised; arvestades siiski, et ülemkohus on lubanud sellist katkendlikku süsteemi kasutada veel kahe parlamendi ametiaja jooksul, et tagada „riigi ja rahva turvalisus”; arvestades, et süsteemi usaldusväärsust kahjustas viimane, 2007.–2008. aastal sõjaväe toel võimul olnud vahevalitsus, kes ei korraldanud valimisi peaaegu kaks aastat ning saatis vangi kahe põhipartei juhid Sheikh Hasina ja Begum Khaleda Zia, samuti viimatinimetatu poja Tarique Rahmani;

G.  arvestades, et kohtu otsuse järel surus Awami Liiga läbi 15. põhiseaduse muutmise seaduse ning kaotas vahevalitsuste süsteemi, kuigi BNP juhitud opositsioon keeldus reformi toetamast;

H.  arvestades, et pärast Sheikh Hasina võimuletulekut on Bangladeshis toimunud viied piirkondlikud valimised, kus Awami Liiga on kaotanud ning millega seoses ei ole rikkumistest teada antud;

I.  arvestades, et streigid mõjutavad tõsiselt Bangladeshi ühiskonna vaesunud elanikke, kelle ellujäämine sõltub nende päevateenistusest, ning arvestades, et seisakud kõigutavad tõenäoliselt veelgi Bangladeshi habrast majandust, mis on niigi pidanud toime tulema hiljutiste traagiliste õnnestustega rõivatööstuses;

J.  arvestades, et Jamaat e-Islam õhutab streike väidetavalt selleks, et takistada partei juhtide vastu sõjakuritegude pärast algatatud kohtumenetlusi;

K.  arvestades, et 74 inimese, sh 57 sõjaväeohvitseri julma mõrvaga päädinud 2009. aasta mässu ajal sooritatud kuritegude käsitlemiseks loodud erikohus mõistis 5. novembril 2013. aastal ühe ajaloo suurima kohtumenetluse käigus surma 152 sõdurit; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik Navi Pillay väljendas surmanuhtluse määramise pärast muret, kuna teada on antud ka süüdistatavate piinamisest ning sellest, et suurel kohtuprotsessil ei austatud inimõiguste standardeid;

L.  arvestades, et kodanikuõigusi kaitsvad valitsusväliste organisatsioonide aktivistid, advokaadid, ajakirjanikud ja ametiühingute esindajad on jätkuvalt surve all, ning arvestades, et võimud ei ole alustanud kohtuväliste hukkamiste, piinamiste ja kadumiste tulemuslikku uurimist, näiteks ametiühingujuhi ja inimõiguste kaitsja Aminul Islami juhtumi puhul;

1.  väljendab tõsist muret seoses asjaoluga, et opositsioonis olevate Bangladeshi Natsionalistliku Partei (BNP) ning Jamaat e-Islami korraldatud üldstreigid halvavad jätkuvalt Bangladeshi igapäevaelu ning et parlamendivalimiste eel valitseb kahe poliitilise leeri - Awami Liiga ja opositsiooni - vahel tõsine vastasseis;

2.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et Bangladeshi parlamendierakondadel ei õnnestunud leppida kokku valitsusvõimu teostamises valimiseelsel perioodil, pidades silmas, et enamikes demokraatlikes riikides läbitakse see etapp ilma vahevalitsuseta; kutsub Bangladeshi valitsust ja opositsiooni üles seadma Bangladeshi huve viivitamatult esikohale ning leidma kompromissi, mis võimaldaks Bangladeshi elanikel väljendada oma demokraatlikku tahet;

3.  märgib, et Bangladeshil on salliva ja mitmeusulise ühiskonna maine, ning mõistab hukka rühmad ja rühmitused, kes püüavad tekitada omakasu eesmärkidel kogukondade vahel pingeid; kutsub kõiki rühmi ja üksikisikuid üles olema sallivad ja vaoshoitud, eelkõige vahetult enne ja pärast valimisi ning nende ajal;

4.  kutsub kõiki erakondi üles valimisi mitte boikoteerima, kuna see võtaks kodanikelt poliitilise valikuvõimaluse ning kahjustaks Bangladeshi sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust, aga ka riigi seniseid muljetavaldavaid arengualaseid edusamme (eelkõige aastatuhande arengueesmärkide, kriisijuhtimise, tööõiguse ja naiste mõjuvõimu suurendamise vallas);

5.  kutsub Bangladeshi valimiskomisjoni üles tagama, et järgmiste üldvalimiste korraldus ja järelevalve on täielikult läbipaistev; toetab järgmistel üldvalimistel osaleda kavatsevate nende uute erakondade tunnustamist, kes vastavad poliitilise osaluse ja esindatuse mõistlikele kriteeriumidele;

6.  kutsub kõiki erakondi üles hoiduma valimiste perioodil igasugusest vägivallast ja vägivallale õhutamisest ning vältima 2013. aasta esimesel poolel toimunud poliitiliselt motiveeritud vägivaldsete kokkupõrgete kordumist; väljendab sellega seoses tõsist muret hiljutise poliitiliselt motiveeritud vägivalla suure puhangu pärast, milles hukkus 2013. aasta oktoobri lõpus kümneid inimesi;

7.  märgib leppimise, õigluse ning 1971. aasta iseseisvussõjas sooritatud kuritegude eest vastutuselevõtmise vajalikkust; rõhutab ja toetab sellega seoses rahvusvahelise kriminaalkohtu tähtsat rolli;

8.  mõistab siiski hukka asjaolu, et Bangladeshis mõistetakse surma üha rohkem inimesi ning et 2009. aastal toimunud piirivalvurite mässuga seotud isikute kohtumenetlustel mõisteti surma arvukalt kohtualuseid; nõuab õiglase kohtumõistmise ja nõuetekohase menetluse suhtes kehtestatud riiklike ja rahvusvaheliste normide kohaldamist;

9.  kordab, et on kindlalt vastu surmanuhtluse kasutamisele mis tahes oludes ja juhtudel, ning kutsub Bangladeshi pädevaid asutusi üles tegema esimese sammu surmanuhtluse keelustamise teel, kehtestades hukkamistele ametliku moratooriumi;

10.  kutsub Bangladeshi valitsust üles taastama soodsad tingimused Bangladeshi arengule oluliselt kaasa aidanud kodanikuühiskonna organisatsioonide, sh inimõiguste kaitsjate jaoks, et nad saaksid oma tegevust vabalt jätkata;

11.  nõuab tungivalt, et Bangladeshi võimud viiksid inimõiguste kaitsjate õiguste rikkumiste, sh ähvarduste, rünnakute, tapmiste, piinamiste ja väärkohtlemise suhtes viivitamatult läbi sõltumatu ja läbipaistva uurimise, et kõik rikkumiste toimepanijad tuvastada ja vastutusele võtta; juhib eelkõige tähelepanu ametiühingujuhi Aminul Islami ning ajakirjanike Sagar Sarowari ja Meherun Runi juhtumitele;

12.  peab kiiduväärseks valitsuse ning tööandjate ja tööliste esindajatega koostöös välja töötatud Bangladeshi valitsuse ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ühisalgatust „Töötingimuste parandamine valmisriiete sektoris”; nõuab tungivalt, et Euroopa ja rahvusvahelised rõivatootjad täidaksid Rana Plaza vabriku kokkuvarisemise järel antud lubadused ja muu hulgas Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse kokkuleppe alusel võetud kohustused;

13.  kutsub Bangladeshi valitsust üles kaotama ametiühingute registreerimisele kehtestatud 30% esindatuse nõude, laiendama tööseaduse kohaldamisala ka praegu sellest välja jäänud töötajate kategooriate hõlmamiseks, keelama tööandjate sekkumise ametiühingute siseasjadesse, laiendama tööseaduse kohaldamisala eksportkauba tootmise eritsoonidele, andma töötajate heaolu eest seisvatele ühendustele kollektiivläbirääkimiste pidamise õiguse ning muutma nimetatud ühenduste registreerimise lihtsamaks;

14.  ootab, et Bangladesh teeks ÜRO lepinguorganitega täielikku koostööd ning esitaks alalise kutse ÜRO inimõiguste nõukogu erimenetluste läbiviimiseks;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste nõukogule ning Bangladeshi valitsusele ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0230.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0100.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0027.
(4) ELT C 294 E, 3.12.2009, lk 77.
(5) ELT C 187 E, 24.7.2008, lk 240.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika