Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2952(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0498/2013

Forhandlinger :

PV 21/11/2013 - 15.2
CRE 21/11/2013 - 15.2

Afstemninger :

PV 21/11/2013 - 16.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0517

Vedtagne tekster
PDF 22kWORD 45k
Torsdag den 21. november 2013 - Strasbourg Endelig udgave
Qatar: Situationen for vandrende arbejdstagere
P7_TA(2013)0517RC-B7-0498/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 21. november 2013 om Qatar: Situationen for migrantarbejdere (2013/2952(RSP))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til sin beslutning af 24. marts 2011 om EU's forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd(1),

—  der henviser til EU-Golfstaternes Samarbejdsråds fælles råds- og ministermøde afholdt i Manama, Bahrain, den 30. juni 2013,

—  der henviser til FN's konvention om sikring af alle vandrende arbejdstageres og deres familiers rettigheder af 18. december 1990,

—  der henviser til Det Internationale Fodboldforbund FIFA's meddelelse af 2. december 2010 om valget af Qatar til værtsskabet for VM i fodbold 2022,

—  der henviser til, at Qatar ratificerede Den Internationale Arbejdsorganisation ILO's konvention vedrørende tvungent eller pligtmæssigt arbejde (C029) den 12. marts 1998,

—  der henviser til beslutningerne truffet af den qatarske minister for embedsvæsen og bolig om implementering af arbejdslov nr. 14/2004 om regulering af vilkår og procedurer for udstedelse af tilladelser til qatarske statsborgere, der ønsker at ansætte udenlandske arbejdstagere af 22. august 2005, og til Qatars lov nr. 4 af 2009 om visumgaranter,

—  der henviser til opgavebeskrivelsen fra FN's særlige rapportør om migranters menneskerettigheder, François Crépeau, af 10. november 2013,

—  der henviser til rapporterne fra Human Rights Watch og Amnesty International om situationen for bygningsarbejdere i Qatar forud for VM-slutrunden og Amnesty Internationals generalsekretærs nylige besøg i landet,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at der anslås at opholde sig 1,35 millioner udenlandske statsborgere i Qatar, og at de udgør nærved 90 % af landets arbejdsstyrke; der henviser til, at migrantarbejderne fortrinsvist er beskæftiget inden for byggeri, servicefag og hushjælp; der henviser til, at Qatar med dette tal har verdens højeste rate af migrantarbejdere i forhold til egen befolkning; der henviser til, at yderligere mindst 500 000 migrantarbejdere forventes at komme til Qatar med henblik på at fremskynde byggeriet i forbindelse med VM-slutrunden i 2022; der henviser til, at flertallet af migrantarbejderne kommer fra Indien og Nepal, men også fra Bangladesh, Pakistan, Filippinerne og Sri Lanka;

B.  der henviser til, at tal fra den Internationale Faglige Sammenslutning (IFS), indhentet fra den indiske og nepalesiske ambassader i landet, viser, at der årligt i gennemsnit omkommer 200 arbejdstagere fra hvert land i Qatar, en situation der vil kunne forværres i forløbet op til VM i 2022;

C.  der henviser til, at ILO har advaret om, at Qatar ikke i fuldt omfang har implementeret den internationale konvention om forbud mod tvangs- eller pligtarbejde, som landet ratificerede i 1998; der henviser til, at ILO har nedsat et trepartsudvalg til at gennemgå beviserne og fremsætte anbefalinger til den qatarske regering om, hvordan den skal efterleve sine internationale forpligtelser;

D.  der henviser til, at formanden for Qatars nationale menneskerettighedskomite har indrømmet, at "der har været nogle problemer" og lovet, at han og regeringen har gjort deres yderste for at afhjælpe disse forhold; der henviser til, at de qatarske myndigheder har bekendtgjort, at arbejdstagerlovene vil blive ændret og at der nu bygges boliger til arbejdstagerne;

E.  der henviser til, at reglerne om visumgaranter, kaldet "kafala-systemet", indebærer, at arbejdstagerne ikke kan skifte job uden deres arbejdsgivers tilladelse og ikke kan forlade landet, medmindre deres arbejdsgiver underskriver en udrejsetilladelse; der henviser til, at kafala-systemet ofte misbruges, idet arbejdsgiverne tilbageholder arbejdstagernes pas og lønninger og idet arbejdstagerne opkræves gebyrer på op mod 3500 USD for at få et visum fra "kafeel"/garanten, således at migrantarbejderen i urimelig grad gældsættes;

F.  der henviser til, at IFS indgav en klage til det qatarske arbejdsministerium mod en række qatarske selskaber i marts 2013; der henviser til, at det qatarske arbejdsministeriums afdeling for arbejdsrelationer modtog 6000 klager fra arbejdstagere i 2012; der henviser til, at IFS og den Internationale Bygnings-og Træarbejderunion har fordømt situationen og i fællesskab har indgivet en klage til ILO over arbejdsforholdene og vilkårene for foreningsfriheden i Qatar;

1.  finder dødsfaldene blandt migrantarbejdere i Qatar såre beklagelige og udtrykker sin medfølelse med de pårørende;

2.  er bekymret over situationen for migrantarbejdere i Qatar, herunder de lange arbejdstider, de farlige arbejdsforhold, at lønninger ikke udbetales i månedsvis, at pas konfiskeres, at arbejdstagerne tvinges til at leve i overbefolkede lejre, nægtes retten til at danne fagforeninger og ikke har adgang til gratis drikkevand i den ekstreme varme;

3.  erkender, at de qatarske myndigheder står over for store udfordringer i forsøget på at forvalte en national arbejdsstyrke, hvoraf næsten 90 % er migrantarbejdere, såvel som de praktiske udfordringer vedrørende håndhævelsen af loven i denne henseende;

4.  glæder sig over de qatarske myndigheders meddelelse om, at virksomheder, der misbruger migrantarbejdere, vil blive opført på en sort liste; glæder sig over de bestræbelser, der er blevet gjort af den qatarske regering og især af Qatars nationale menneskerettighedsråd, for at højne migrantarbejdernes kendskab til deres rettigheder og pligter i henhold til folkeretten; finder det i denne henseende prisværdigt, at menneskerettighedsrådet har oprettet et nyt center til at behandle og afhjælpe migrantarbejdernes klager;

5.  opfordrer de qatarske myndigheder til at sørge for konkret implementering af allerede vedtagen lovgivning på dette område, herunder ved at håndhæve forbuddet mod konfiskation af pas, tage retslige skridt mod overtrædelser og indføre vægtige sanktioner mod virksomheder eller individer, der overtræder de love, der er udformet med henblik på at beskytte migranternes rettigheder; glæder sig over de qatarske myndigheders tilsagn om at indføre lovgivning om hushjælp-beskæftigede, der vil omfatte konkret beskyttelse af arbejdstagerrettigheder og virkningsfulde overholdelsesmekanismer; opfordrer i denne forbindelse til hurtig vedtagelse af udkastet til lov om hushjælp-beskæftigede, der i øjeblikket drøftes i det Qatars øverste råd for familiemæssige anliggender; bemærker, at flertallet af de beskæftigede inden for hushjælp er kvinder;

6.  glæder sig over forslaget fra de relevante statslige myndigheder om at foretage undersøgelser af alle anklager og de qatarske myndigheders løfte om at øge antallet af arbejdsinspektører, der har til opgave at føre tilsyn med håndhævelsen af arbejdstagerlove; forventer, at arbejdsinspektørerne modtager oplæring i menneskerettighedsstandarder og håber, at de vil blive assisteret i deres arbejde af tolke;

7.  er bekymret over tilbageholdelsen af personer, alene fordi de er "flygtet" fra deres arbejdsgivere, og opfordrer de qatarske myndigheder til at indstille denne praksis; opfordrer endvidere indtrængende til, at alle migranter, der er frarøvet deres frihed, skal have adgang til at kontakte deres familie, deres konsulære tjeneste, adgang til en advokat og en tolk, og til øjeblikkeligt at få deres tilbageholdelse prøvet ved en domstol;

8.  glæder sig over forlydenderne om, at der er en løsning på vej på problemerne for de franske fodboldspillere Zahir Belounis og Stéphane Morello, der er kommet på kant med garantsystemet og derfor er blevet forhindret i at forlade landet, og opfordrer de qatarske myndigheder såvel som FIFA til at drage omsorg for, at sådanne sager ikke gentager sig;

9.  opfordrer Qatar til at ratificere den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder;

10.  opfordrer Qatar til at ratificere ILO-konventionerne, inklusive om migrantarbejdere, foreningsfrihed, retten til faglig organisation og kollektive overenskomster, hushjælp-arbejdstagere og private ansættelsesbureauer og til at overveje at indhente teknisk bistand fra ILO til at sikre, at qatarsk national ret og praksis er i overensstemmelse med disse konventioner;

11.  opfordrer til, at der bygges flere boliger til migrantarbejdere med særligt fokus på boliger for kvinder og børn, der svarer til deres behov; glæder sig over meddelelsen den 9. november 2013 om opførelsen af boliger for 60 000 arbejdstagere, der skal stå klar i december 2013;

12.  gentager, at ratificering og fuld gennemførelse i landene i Golfstaternes Samarbejdsråd, herunder Qatar, af den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder bør indgå som et centralt element i forbindelserne mellem EU og Samarbejdsrådet;

13.  appellerer til ansvarsfølelsen hos de europæiske selskaber, der står for opførelsen af sportsstadier eller anden infrastruktur i Qatar, således at de drager omsorg for, at arbejdsforholdene stemmer overens med de internationale menneskerettighedsstandarder og tilskynder EU-medlemsstaterne til at tage skridt til at sikre, at deres ingeniør-, entreprenør- og konsulentfirmaer efterlever OECD-retningslinjerne og Ruggie-principperne;

14.  opfordrer de qatarske myndigheder til at arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder i migrantarbejdernes hjemlande, der bør føre tilsyn med den rolle, som de ansættelsesbureauer, der skaffer migrantarbejdere til Qatar, spiller; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at støtte hjemlandenes statslige myndigheder, især i Asien, i at tilstræbe bedre behandling af deres migrantarbejdsstyrke;

15.  glæder sig over opfordringen fra den internationale fodboldspillerunion FIFPro om, at FIFA og ILO udpeger uafhængige arbejdspladseksperter, der skal have adgang til alle byggepladser og beføjelse til at fremsætte bindende henstillinger til sikring af, at de internationale arbejdstagerstandarder overholdes i Qatar;

16.  minder FIFA om, at organisationens ansvar rækker ud over udvikling af fodboldspillet og arrangering af turneringer, og opfordrer FIFA til med aktiv støtte fra sine europæiske medlemsstater at sende en utvetydig og fast besked til Qatar om at undgå, at forberedelserne på VM-slutrunden i 2022 overskygges af anklagerne om tvangsarbejde;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Staten Qatars regering og parlament, regeringerne og parlamenterne i landene i Golfstaternes Samarbejdsråd, Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), Den Internationale Arbejdsorganisation ILO og FN's højkommissær for menneskerettigheder.

(1) EUT C 247 E af 17.8.2012, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik