Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2952(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0498/2013

Arutelud :

PV 21/11/2013 - 15.2
CRE 21/11/2013 - 15.2

Hääletused :

PV 21/11/2013 - 16.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0517

Vastuvõetud tekstid
PDF 120kWORD 42k
Neljapäev, 21. november 2013 - Strasbourg
Katar: võõrtöötajate olukord
P7_TA(2013)0517RC-B7-0498/2013

Euroopa Parlamendi 21. novembri 2013. aasta resolutsioon Katari kohta: võõrtöötajate olukord (2013/2952(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 24. märtsi 2011. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu suhete kohta Pärsia lahe koostöönõukoguga(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu ühisnõukogu ja ministrite kohtumist, mis toimus 30. juunil 2013 Manamas, Bahreinis,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) 18. detsembri 1990. aasta konventsiooni kõigi võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitse kohta,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) 2. detsembri 2010. aasta teadaannet 2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste korraldamise kohta Kataris,

–  võttes arvesse, et Katar ratifitseeris 12. märtsil 1998 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni sunniviisilise või kohustusliku töö kohta (C029),

–  võttes arvesse Katari tsiviilteenistus- ja eluasemeministri 22. augusti 2005. aasta otsust tööseaduse nr 14/2004 (mis reguleerib tingimusi ja menetlusi litsentside väljastamiseks Katari kodanikele, kes soovivad võtta tööle võõrtöötajaid) kohaldamise kohta ning 2009. aasta otsust Katari sponsorlusseaduse nr 4 kohta,

–  võttes arvesse ÜRO eriraportööri François Crépeau 10. novembri 2013. aasta missiooniaruannet rändajate inimõiguste kohta,

–  võttes arvesse organisatsioonide Human Rights Watch ja Amnesty International aruandeid Katari ehitustööliste olukorra kohta enne jalgpalli maailmameistrivõistlusi ning Amnesty Internationali peasekretäri hiljutist visiiti Katarisse,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et Kataris on hinnanguliselt 1,35 miljonit välismaa kodanikku, kes moodustavad ligi 90% riigi tööjõust; arvestades, et välismaalasi töötab rohkesti ehitus-, teenindus- ja kodutöösektoris; arvestades, et nende näitajatega on Kataris maailma suurim võõrtöötajate arv kohaliku elaniku kohta; arvestades, et Katarisse oodatakse veel vähemalt 500 000 võõrtöötajat, et kiirendada 2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlustele eelnevaid ehitustöid; arvestades, et suurem osa võõrtöötajaid on pärit Indiast ja Nepalist, aga ka Bangladeshist, Pakistanist, Filipiinidelt ja Sri Lankast;

B.  arvestades, et Rahvusvahelise Ametiühingute Keskliidu (ITUC) andmetel näitavad Kataris asuvatest India ja Nepali saatkondadest saadud arvud, et igal aastal sureb Kataris keskmiselt 200 kummastki riigist pärit töötajat, ning arvestades, et olukord võib enne 2022. aasta maailmameistrivõistlusi veelgi halveneda;

C.  arvestades, et ILO on hoiatanud, et Katar ei ole veel täielikult rakendanud sunniviisilist või kohustuslikku tööd keelustavat rahvusvahelist konventsiooni, mille riik ratifitseeris 1998. aastal; arvestades, et ILO on moodustanud kolmepoolse komisjoni, et vaadata läbi asitõendid ning anda Katari valitsusele soovitusi, kuidas oma rahvusvahelisi kohustusi täita;

D.  arvestades, et Katari riikliku inimõiguste nõukogu esimees tunnistas, et on esinenud probleeme, ning lubas, et tema ja valitsus teevad kõik endast oleneva nende lahendamiseks; arvestades, et Katari ametivõimud on teatanud, et tööseadusi muudetakse ning töötajatele ehitatakse eluasemeid;

E.  arvestades, et viisasponsorluse süsteem, mida tuntakse „kafala” nime all, tähendab, et töötajad ei saa ilma tööandja loata töökohta vahetada ega riigist lahkuda; arvestades, et kafala süsteemi kasutatakse sageli ära – tööandjad jätavad enda kätte töötajate passid ja palga ning töötajatelt nõutakse kuni 3500 USA dollari suurust tasu, et sponsori ehk „kafeeli” käest viisa saada, mis jätab võõrtöötajad suurtesse võlgadesse;

F.  arvestades, et ITUC esitas 2013. aasta märtsis Katari tööministeeriumile kaebuse mitme Katari ettevõtte kohta; arvestades, et Katari tööministeeriumi töösuhete osakond sai 2012. aastal 6000 kaebust; arvestades, et ITUC ning ehitus- ja puidutöötajate rahvusvaheline ühendus (BWI) on mõistnud olukorra hukka ning esitanud ühiselt ILO-le kaebused töötingimuste ja ühinemisvabaduse kohta Kataris;

1.  peab kahetsusväärseks võõrtöötajate surmajuhtumeid Kataris ning avaldab kaastunnet hukkunute peredele;

2.  tunneb muret Katari võõrtöötajate olukorra pärast, mida iseloomustavad pikad tööpäevad, ohtlikud töötingimused, töötamine kuude kaupa tasu saamata, passide konfiskeerimine, elamine ülerahvastatud laagrites, ametiühingute moodustamise keeld ning juurdepääsu puudumine tasuta joogiveele suures kuumuses;

3.  tunnistab probleeme, millega seisavad silmitsi Katari ametivõimud riigi tööjõu haldamisel (kellest peaaegu 90% moodustavad võõrtöötajad), samuti praktilisi raskusi, mis on seotud asjaomaste seaduste jõustamisega;

4.  väljendab heameelt Katari valitsuse teadaande üle, et ta koostab musta nimekirja võõrtöötajaid kuritarvitavatest ettevõtetest; väljendab heameelt valitsuse ning eelkõige Katari riikliku inimõiguste nõukogu (NHRC) püüdluste üle tõsta võõrtöötajate teadlikkust nende õigustest ja kohustustest rahvusvahelise õiguse alusel; kiidab sellega seoses NHRC otsust moodustada uus keskus võõrtöötajate kaebuste käsitlemiseks ja lahendamiseks;

5.  palub Katari ametivõimudel tulemuslikult rakendada selle valdkonna kehtivaid õigusakte, muu hulgas jõustada passide konfiskeerimise keeld, mõista kohut rikkumiste korral ning määrata mõjuvad karistused ettevõtetele ja isikutele, kes rikuvad võõrtöötajate õigusi kaitsvaid seadusi; väljendab heameelt, et Katari ametivõimud on lubanud võtta vastu õigusakti kodutöötajate kohta, mis sisaldab tööõiguste sisulist kaitset ja toimivaid kaebamismehhanisme; palub sellega seoses kiiresti võtta vastu kodutöötajate seaduse eelnõu, mille üle pereasjade ülemnõukogus praegu arutatakse; märgib, et suurem osa kodutöötajaid on naised;

6.  väljendab heameelt asjaomaste valitsusasutuste ettepaneku üle uurida kõiki süüdistusi ning Katari valitsuse lubaduse üle suurendada tööinspektorite arvu, kelle ülesanne on jälgida tööõiguse jõustamist; loodab, et tööinspektorid läbivad inimõiguste normide alase koolituse ning et neid abistavad nende töös tõlgid;

7.  tunneb muret asjaolu pärast, et isikuid on kinni peetud üksnes seetõttu, et nad on oma tööandjate juurest „ära jooksnud”, ning palub Katari ametivõimudel selline tegevus lõpetada; lisaks nõuab, et kõik võõrtöötajaid, kellelt on vabadus võetud, saaksid võtta ühendust oma pere ja konsulaarteenistusega, et neil oleks juurdepääs advokaadile ja tõlgile ning õigus kinnipidamine kiiresti vaidlustada;

8.  väljendab heameelt, et väidetavalt on tehtud edusamme Prantsusmaa jalgpallurite Zahir Belounis’ ja Stéphane Morello probleemide lahendamisel – nimetatud jalgpallurid on langenud sponsorlussüsteemi ohvriks ega ole saanud riigist lahkuda –, ning palub Katari ametiasutustel ja FIFA-l tagada, et selliseid asju enam ei juhtuks;

9.  palub Kataril ratifitseerida rahvusvahelise konventsiooni kõigi võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitse kohta, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti;

10.  palub Kataril ratifitseerida ILO konventsioonid, muu hulgas need, mis käsitlevad võõrtöötajaid, ühinemisvabadust, organiseerumisõigust ja kollektiivse läbirääkimise õigust, kohalikke töötajaid ning eratööhõivebüroosid, ning kaaluda ILO-lt tehnilise abi taotlemist tagamaks, et Katari õigusaktid ja praktika on kooskõlas nimetatud konventsioonidega;

11.  nõuab, et võõrtöötajatele loodaks rohkem varjupaiku, pöörates erilist tähelepanu naiste ja laste vajadustele vastavatele varjupaikadele; väljendab heameelt, et 9. novembril 2013 kuulutati välja eluasemete ehitus 60 000 töötajale algusega detsembris 2013;

12.  kordab, et ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu suhetes peaks olema võtmetähtsusega küsimuseks kõigi võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitse rahvusvahelise konventsiooni ratifitseerimine ja täielik rakendamine Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriikides;

13.  rõhutab, et Kataris staadioneid või muid infrastruktuuriprojekte ehitavad Euroopa korporatsioonid vastutavad selle eest, et töötingimused oleksid kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste normidega, ning ergutab ELi liikmesriike astuma samme tagamaks, et nende projekteerimis-, ehitus- ja konsultatsioonifirmad järgiksid Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni suuniseid ja Ruggie põhimõtteid;

14.  palub Katari ametivõimudel teha tihedat koostööd asjaomaste ametiasutustega võõrtöötajate päritoluriikides, mis peaksid jälgima võõrtöötajaid Katarisse saatvate personaliotsingubüroode rolli; palub Euroopa välisteenistusel toetada töötajaid lähetavate riikide valitsusi, eelkõige Aasias, võõrtöötajate parema kohtlemise tagamisel;

15.  väljendab heameelt rahvusvahelise jalgpallurite liidu (FIFPro) üleskutse üle, et FIFA ja ILO määratud sõltumatud töökohaeksperdid saaksid juurdepääsu kõikidele objektidele ning neil oleksid volitused anda siduvaid soovitusi, et tagada rahvusvaheliste tööstandardite järgimine Kataris;

16.  tuletab FIFA-le meelde, et tema vastutus ei piirdu üksnes jalgpalli ja võistluste korraldamisega, ning palub tal oma Euroopa liikmete aktiivsel toel saata Katarile selge ja jõuline sõnum, et 2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste ettevalmistustöid ei varjutaks sunnitöösüüdistused;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Katari valitsusele ja parlamendile, Pärsia lahe koostöönõukogu liikmete valitsustele ja parlamentidele, Rahvusvahelisele Jalgpalliliidule (FIFA), Euroopa Jalgpalliliidule (UEFA), Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile (ILO) ning ÜRO inimõiguste ülemvolinikule.

(1) ELT C 247 E, 17.8.2012, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika