Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2952(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0498/2013

Keskustelut :

PV 21/11/2013 - 15.2
CRE 21/11/2013 - 15.2

Äänestykset :

PV 21/11/2013 - 16.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0517

Hyväksytyt tekstit
PDF 123kWORD 43k
Torstai 21. marraskuuta 2013 - Strasbourg
Qatar: siirtotyöläisten tilanne
P7_TA(2013)0517RC-B7-0498/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. marraskuuta 2013 Qatarin siirtotyöläisten tilanteesta (2013/2952(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin suhteista Persianlahden yhteistyöneuvostoon(1),

–  ottaa huomioon EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston (GCC) yhteisneuvoston istunnon ja ministerikokouksen, joka pidettiin Manamassa, Bahrainissa, 30. kesäkuuta 2013,

–  ottaa huomioon 18. joulukuuta 1990 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn 2. joulukuuta 2010 antaman ilmoituksen Qatarin valinnasta jalkapallon vuoden 2022 maailmanmestaruuskisojen isäntämaaksi,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön pakollista työtä koskevan sopimuksen (C029), jonka Qatar ratifioi 12. maaliskuuta 1998,

–  ottaa huomioon Qatarin virkamieskunnasta ja asumisesta vastaavan ministerin 22. elokuuta 2005 antaman päätöksen työlain nro 14/2004 soveltamisesta niiden ehtojen ja menettelyjen sääntelyyn, jotka koskevat lupien myöntämistä Qatarin kansalaisille, jotka haluavat ottaa palvelukseen ulkomaisia työntekijöitä, sekä päätöksen Qatarin viisumikutsulaista nro 4 vuodelta 2009,

–  ottaa huomioon maahanmuuttajien ihmisoikeuksista vastaavan YK:n erityisraportoijan François Crépeaun 10. marraskuuta 2013 esittämän tehtävänmäärityksen,

–  ottaa huomioon Human Rights Watchin ja Amnesty Internationalin raportit Qatarin rakennustyöläisten tilanteesta ennen maailmanmestaruuskisoja sekä Amnesty Internationalin pääsihteerin äskettäisen vierailun Qatariin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Qatarissa on arviolta 1,35 miljoonaa ulkomaalaista, joiden osuus maan työvoimasta on lähes 90 prosenttia; ottaa huomioon, että maahanmuuttajat työskentelevät lähinnä rakennus- ja palvelualalla sekä kotitaloustyöntekijöinä; toteaa, että tämän luvun perusteella Qatarissa on eniten siirtotyöläisiä koko maailmassa verrattuna maan omaan väestöön; toteaa, että Qatariin odotetaan ainakin 500 000:ta siirtotyöläistä lisää, jotta rakennustyöt saataisiin nopeammin valmiiksi ennen jalkapallon vuoden 2022 maailmanmestaruuskisoja; ottaa huomioon, että valtaosa siirtotyöläisistä tulee Intiasta ja Nepalista mutta osa myös Bangladeshista, Pakistanista, Filippiineiltä ja Sri Lankasta;

B.  ottaa huomioon, että Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön (ITUC) Intian ja Nepalin Qatarissa olevilta suurlähetystöiltä saamien lukujen mukaan maassa kuolee vuosittain keskimäärin 200 kummastakin maasta lähtöisin olevaa työntekijää, ja toteaa, että tilanne voi heiketä edelleen vuoden 2022 maailmanmestaruuskisojen lähestyessä;

C.  ottaa huomioon, että Kansainvälinen työjärjestö (ILO) varoittaa, että Qatar ei vielä ole pannut täysimääräisesti täytäntöön pakkotyön käytön kieltävää kansainvälistä sopimusta, jonka se ratifioi vuonna 1998; toteaa, että ILO on perustanut kolmikantakomitean tarkastelemaan asiaan liittyvää näyttöä ja antamaan Qatarin hallitukselle suosituksia siitä, miten se voi noudattaa kansainvälisiä sitoumuksiaan;

D.  ottaa huomioon, että Qatarin kansallisen ihmisoikeuskomitean puheenjohtaja myönsi, että ”ongelmia on ollut”, ja lupasi, että hän ja hallitus tekevät parhaansa niiden korjaamiseksi; ottaa huomioon, että Qatarin viranomaiset ilmoittivat, että työlakeja muutetaan ja työntekijöille ollaan rakentamassa majoitustiloja;

E.  toteaa, että nimellä ”kafala-järjestelmä” tunnetut viisumikutsusäännöt merkitsevät sitä, että työntekijät eivät voi vaihtaa työpaikkaa ilman työnantajansa lupaa eivätkä voi lähteä maasta, ellei heidän työnantajansa allekirjoita maastapoistumislupaa; toteaa, että ”kafala-järjestelmää” käytetään usein väärin siten, että työnantajat pitävät itsellään työntekijöiden passit ja palkat ja työntekijöiltä peritään jopa 3 500 Yhdysvaltojen dollarin suuruisia maksuja siitä, että he saavat viisumin ”kafeelilta” eli kutsujalta, jolloin siirtotyöläiset jäävät velkaa suuria summia;

F.  ottaa huomioon, että Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö (ITUC) teki työministeriölle valituksen joistakin qatarilaisista yrityksistä maaliskuussa 2013; toteaa, että Qatarin työministeriön työvoimasuhteiden osasto vastaanotti vuonna 2012 työntekijöiltä 6 000 valitusta; ottaa huomioon, että ITUC ja kansainvälinen rakennus- ja puutyöväen liittojen federaatio ovat tuominneet tilanteen ja tehneet yhdessä valituksia ILO:lle Qatarin työoloista ja yhdistymisvapaudesta;

1.  pitää siirtotyöläisten kuolemantapauksia Qatarissa valitettavina ja ilmaisee surunvalittelunsa menehtyneiden perheille;

2.  on huolissaan siirtotyöläisten tilanteesta Qatarissa, muun muassa heidän pitkistä työajoistaan ja vaarallisista työoloistaan sekä siitä, että he eivät saa kuukausiin palkkaa, heidän passinsa takavarikoidaan, heidät pakotetaan asumaan täpötäysissä leireissä, heille ei myönnetä oikeutta perustaa ammattiyhdistyksiä eikä heillä ole maksutta saatavilla juomavettä äärimmäisessä helteessä;

3.  on tietoinen haasteista, joita Qatarin viranomaiset kohtaavat hallinnoidessaan kansallista työvoimaa, josta melkein 90 prosenttia koostuu siirtotyöläisistä, sekä käytännön haasteista, jotka liittyvät asiaa koskevan lain valvontaan;

4.  panee tyytyväisenä merkille Qatarin hallituksen ilmoituksen, että siirtotyöläisiä väärinkäyttävät yritykset asetetaan mustalle listalle; pitää myönteisinä hallituksen ja erityisesti Qatarin kansallisen ihmisoikeusneuvoston pyrkimyksiä lisätä siirtotyöläisten tietoisuutta kansainvälisen oikeuden mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan; pitää tältä kannalta hyvänä ihmisoikeusneuvoston päätöstä perustaa uusi keskus käsittelemään ja ratkaisemaan työntekijöiden valituksia;

5.  kehottaa Qatarin viranomaisia panemaan tehokkaasti täytäntöön asiaa koskevan voimassa olevan lainsäädännön muun muassa valvomalla passien takavarikoinnin kieltoa, nostamalla syytteitä väärinkäytöksistä ja asettamalla tuntuvia seuraamuksia yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka rikkovat lakeja, joiden tarkoituksena on suojella maahanmuuttajien oikeuksia; panee tyytyväisenä merkille, että Qatarin viranomaiset ovat sitoutuneet hyväksymään kotitaloustyöntekijöitä koskevaa lainsäädäntöä, jonka nojalla työntekijöiden oikeuksia suojellaan riittävästi ja otetaan käyttöön tehokkaat lainsäädännön noudattamista edistävät mekanismit; kehottaa hyväksymään pikaisesti kotitaloustyöntekijöitä koskevan lakiesityksen, josta keskustellaan parhaillaan perheasioiden korkeimmassa neuvostossa; panee merkille, että suurin osa kotitaloustyöntekijöistä on naisia;

6.  panee tyytyväisenä merkille asianomaisten valtion viranomaisten ehdotuksen kaikkien väitteiden tutkimisesta ja Qatarin viranomaisten lupauksen lisätä asianmukaisten työlakien täytäntöönpanoa valvovien työsuojelutarkastajien määrää; edellyttää työsuojelutarkastajien saavan ihmisoikeusnormeja koskevaa koulutusta ja toivoo, että he saavat avukseen tulkkeja;

7.  on huolissaan siitä, että ihmisiä pidätetään vain siitä syystä, että he ovat “karanneet” työnantajaltaan, ja kehottaa Qatarin viranomaisia lopettamaan tällaiset käytännöt; vaatii myös, että kaikilla maahanmuuttajilla, joilta on riistetty heidän vapautensa, on mahdollisuus ottaa yhteyttä perheeseensä ja käyttää konsulipalveluja sekä saada asianajaja ja tulkki sekä oikeus riitauttaa pidätyksensä viipymättä;

8.  panee tyytyväisenä merkille tiedon siitä, että ranskalaisten jalkapallonpelaajien Zahir Belounis’n ja Stéphane Morellon, jotka ovat joutuneet viisumikutsujärjestelmän uhreiksi eivätkä siten ole voineet poistua maasta, ongelmien ratkaisemisessa olisi edistytty, ja kehottaa Qatarin viranomaisia sekä FIFAa huolehtimaan siitä, ettei tällaisia tilanteita enää synny;

9.  kehottaa Qataria ratifioimaan kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen;

10.  kehottaa Qataria ratifioimaan muun muassa siirtotyöläisiä, yhdistymisvapautta, järjestäytymisoikeutta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta, kotitaloustyöntekijöitä ja yksityisiä työnvälitystoimistoja koskevat ILO:n yleissopimukset ja harkitsemaan mahdollisuutta pyytää ILO:lta teknistä apua sen varmistamiseksi, että Qatarin lainsäädäntö ja käytäntö ovat näiden yleissopimusten mukaisia;

11.  kehottaa järjestämään enemmän siirtotyöläisille tarkoitettuja majoitustiloja ja erityisesti naisten ja lasten majoitustiloja, jotka soveltuvat heidän tarpeisiinsa; panee tyytyväisenä merkille 9. marraskuuta 2013 annetun ilmoituksen joulukuussa 2013 avattavien majoitustilojen rakentamisesta 60 000 työntekijälle;

12.  korostaa, että EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston suhteissa olisi pidettävä keskeisenä kysymyksenä sitä, että Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltiot, myös Qatar, ratifioivat ja panevat täysimääräisesti täytäntöön kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista;

13.  vetoaa Qatarissa stadioneita rakentavien tai muita infrastruktuurihankkeita toteuttavien eurooppalaisyritysten vastuuseen kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja vastaavien työolojen tarjoamisesta sekä kannustaa EU:n jäsenvaltioita ryhtymään toimiin varmistaakseen, että niiden insinööritoimistot ja rakennus- ja konsulttiyritykset noudattavat OECD:n suuntaviivoja ja Ruggie-periaatteita;

14.  kehottaa Qatarin viranomaisia työskentelemään tiiviissä yhteistyössä siirtotyöläisten alkuperämaiden asianomaisten viranomaisten kanssa ja toteaa, että näiden viranomaisten olisi valvottava siirtotyöläisiä Qatariin hankkivien rekrytointitoimistojen roolia; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa tukemaan lähettäviä hallituksia etenkin Aasiassa siirtotyövoiman kohtelun parantamisessa;

15.  pitää myönteisenä jalkapallon kansainvälisen pelaajayhdistyksen FIFPron kehotusta, että FIFAn ja ILO:n riippumattomille työasiantuntijoille olisi järjestettävä pääsy kaikille työmaille ja valtuudet antaa sitovia suosituksia, jotta varmistetaan, että Qatarissa noudatetaan kansainvälisiä työnormeja;

16.  muistuttaa FIFAa siitä, ettei se vastaa pelkästään jalkapallon kehittämisestä ja kilpailujen järjestämisestä, ja kehottaa FIFAa lähettämään eurooppalaisten jäsentensä aktiivisella tuella yksiselitteisen ja voimakkaan viestin Qatarille, jotta jalkapallon vuoden 2022 maailmanmestaruuskisojen valmisteluja eivät varjostaisi pakkotyötä koskevat väitteet;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Qatarin valtion hallitukselle ja parlamentille, Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenten hallituksille ja parlamenteille, Kansainväliselle jalkapalloliitolle (FIFA), Euroopan jalkapalloliitolle (UEFA), Kansainväliselle työjärjestölle (ILO) ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle.

(1) EUVL C 247 E, 17.8.2012, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö