Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2953(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0499/2013

Arutelud :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Hääletused :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0518

Vastuvõetud tekstid
PDF 200kWORD 40k
Neljapäev, 21. november 2013 - Strasbourg
Õiglane õigusemõistmine Boliivias, eelkõige Előd Tóásó ja Mario Tadici juhtumid
P7_TA(2013)0518RC-B7-0499/2013

Euroopa Parlamendi 21. novembri 2013. aasta resolutsioon õiglase kohtumõistmise kohta Boliivias ning eelkõige Előd Tóásó ja Mario Tadići juhtumite kohta (2013/2953(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, eriti selle artikleid 9 ja 10,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Boliivia on allkirjastanud ja ratifitseerinud, ning eriti selle artikleid 9, 10, 14, 15 ja 16,

–  võttes arvesse piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast ÜRO konventsiooni, mille Boliivia on allkirjastanud ja ratifitseerinud,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, eriti selle artikleid 1, 2, 3, 5, 6 ja 7,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 47 ja 48,

–  võttes arvesse Ameerika inimõiguste konventsiooni, mille Boliivia on allkirjastanud ja ratifitseerinud,

–  võttes arvesse üleameerikalist konventsiooni piinamise tõkestamiseks ja selle eest karistamiseks, mille Boliivia on allkirjastanud ja ratifitseerinud,

–  võttes arvesse Boliivia põhiseadust ja kriminaalmenetluse seadustikku,

–  võttes arvesse Ungari parlamendi inimõiguste, vähemuste ja kodanikuühiskonna ja usuasjade komisjoni ning väliskomisjoni 23. mai 2012. aasta avaldust; võttes arvesse Boliivia parlamendi 12. juuni 2012. aasta avaldust vastuseks Ungari parlamendi avaldusele,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Boliivias,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et 16. aprillil 2009. aastal arreteerisid Boliivia eriüksuslased Boliivias Santa Cruz de la Sierra linnas Ungari kodaniku Előd Tóásó ja Horvaatia kodaniku Mario Tadići; arvestades, et tulistamise käigus hukkus kolm inimest – Rumeenia kodanik Árpád Magyarosi, Iiri kodanik Michael Martin Dwyer ja Ungari kodanik Eduardo Rózsa-Flores;

B.  arvestades, et Előd Tóásót ja Mario Tadićit on sellest ajast saadik hoitud ilma süüdistust esitamata eelvangistuses, eirates Boliivia seadust, mille kohaselt on eelvangistuse maksimaalseks kestuseks 36 kuud, mistõttu eelvangistusperiood oleks pidanud lõppema 16. aprillil 2012. aastal;

C.  arvestades, et väidetavalt on nii vahistamise kui ka kriminaalmenetluse käigus rikutud Előd Tóásó ja Mario Tadići põhilisi inimõigusi;

D.  arvestades, et 18. mail 2010. aastal, kui Előd Tóásó ja Mario Tadić viibisid juba eelvangistuses, muudeti Boliivia kriminaalmenetluse seadustikus eelvangistuse kestust käsitlevat artiklit 239 ja pikendati eelvangistuse maksimaalset kestust tagasiulatuvalt 12-lt kuult 36 kuuni;

E.  arvestades, et 17. detsembril 2010. aastal sõnastati riiklikud süüdistused terrorismis;

F.  arvestades, et omavolilist kinnipidamist käsitleva ÜRO töörühma arvamuses nr 63/2011 (Boliivia Paljurahvuseline Riik) sedastatakse, et Boliivia rikub inimõiguste ülddeklaratsiooni mitme punkti osas ning kinnitatakse asjaolu, et Előd Tóásó vahistati ilma vahistamismääruseta ja et teda hoitakse vangistuses ebaseaduslikult; arvestades, et ÜRO töörühm kutsus seetõttu Boliivia valitsust üles Előd Tóásó viivitamata vabastama;

1.  kutsub Boliivia ametivõime üles tagama Előd Tóásó ja Mario Tadići kohtuasjades õiglane ja sõltumatu kohtulik arutamine;

2.  võtab teadmiseks Boliivia parlamendi vastu võetud ja seejärel laialt levitatud aruande, mis põhineb Boliivia parlamendi enda poolt läbi viidud poliitilisel uurimisel kõnealuse juhtumi suhtes;

3.  nõuab Árpád Magyarosi, Michael Martin Dwyeri ja Eduardo Rózsa-Floresi surmajuhtumite sõltumatut uurimist rahvusvaheliste ekspertide osavõtul;

4.  kutsub Euroopa välisteenistust üles käsitlema kõnealust juhtumit Boliivia valitsusega suhtlemisel olulise küsimusena ning võtma sellega seoses konkreetseid meetmeid ja samme;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Boliivia Vabariigi valitsusele ja parlamendile, Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile, ÜRO peasekretärile ja ÜRO inimõiguste nõukogule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika