Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2262(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0410/2013

Внесени текстове :

A7-0410/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/12/2013 - 7.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0531

Приети текстове
PDF 330kWORD 62k
Вторник, 10 декември 2013 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2012/011 DK/Vestas — Дания
P7_TA(2013)0531A7-0410/2013
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/011 DK/Vestas от Дания) (COM(2013)0703 — C7-0357/2013 — 2013/2262(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0703 – C7‑0357/2013),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 28 от МИС от 17 май 2006 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0410/2013),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда,

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ),

В.  като има предвид, че Дания подаде заявление EGF/2012/011 DK/Vestas за финансово подпомагане по линия на ЕФПГ вследствие на 611 съкращения във Vestas Group, от които 611 работници попадат в целевата група за подпомагане чрез съфинансирани мерки по линия на ЕФПГ, през референтния период от 18 септември 2012 г. до 18 декември 2012 г.,

Г.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, определени в Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, предвидени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Дания има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че датските органи са внесли заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 21 декември 2012 г. и че Комисията е представила оценка за него на 16 октомври 2013 г.; отбелязва, че оценката на това заявление отне много повече време в сравнение със случая Vestas, внесен от Дания през май 2012 г.;

3.  Счита, че съкращенията във Vestas Group, произвеждащо вятърни турбини, са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, по-специално застой в търсенето на вятърни турбини в Съюза и нарастване на азиатския пазара, навлизане на китайски производители на вятърни турбини на пазара на Съюза при по-конкурентни цени и значително намаление на пазарния дял на Съюза в общата производствена мощност от 66 % през 2006 г. на 27,5 % през 2012 г.(3);

4.  Счита, че пазарът на вятърна енергия в Съюза най-вероятно ще се разраства още повече, като създава търсене за производителите на вятърни турбини в Съюза и свързаните с тях промишлени сектори чрез непрекъснатото насърчаване на енергията от възобновяеми източници на равнището на Съюза; във връзка с това отбелязва задължителните национални цели за използване на енергия от възобновяеми източници до 2020 г.; поради тази причина изразява загриженост във връзка с конкретното преместване и изтъква риска от внос на пазара на Съюза на вятърни турбини, произведени в Азия;

5.  Отбелязва, че въпросните съкращения са пряк резултат от стратегическото решение, взето от Vestas Group през ноември 2011 г. за реорганизация на структурата й и увеличаване на близостта до нейните клиенти на регионалните пазари, особено в Китай; отбелязва, че засегнатият регион Рингкюбинг — Скерн е направил значителни инвестиции в инфраструктура, за да привлече иновативно предприятие като Vestas group, и решението на Vestas group води до затруднения за региона;

6.  Отбелязва, че през 2009 и 2010 г. във Vestas Group вече бяха извършени мащабни съкращения, като след новата вълна от 2012 г. броят на засегнатите служители на Vestas възлиза приблизително на 2000, което представлява голямо предизвикателство за засегнатите общини, където вече се наблюдава бързо увеличаване на безработицата(4);

7.  Отбелязва, че това е третият случай по ЕФПГ, свързан с Vestas Group, и четвъртият в сектора на вятърните турбини (EGF/2010/003 DK/Vestas(5), EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber(6), EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery(7));

8.  Приветства факта, че с цел да предоставят бързо помощ на работниците, датските органи решиха да започнат прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 1 март 2013 г., много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

9.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва мерки за повторното професионално интегриране на пазара на труда на 611 съкратени работници като наставничество и професионални напътствия, персонализирани целеви модули за обучение (курсове за усвояване на междукултурни умения, езикови курсове, обучение по предприемачество, набор от готови курсове и програми за обучение), помощи за предприемаческа дейност, мерки за работниците, навършили 55 години или по-възрастни, включващи специални наставнически съвети и пренасочване и дневни надбавки;

10.  Приветства факта, че работниците ще следват персонализирани целеви модули за обучение, отговарящи на потребностите им, определени във фазата на наставничество и напътствия;

11.  Приветства факта, че съгласуваният пакет предвижда мерки със специални наставнически съвети и пренасочване за работниците, навършили 55 години, които е възможно да срещнат допълнителни затруднения в намирането на нови работни места поради възрастта си;

12.  Отбелязва, че пакетът съдържа значителни финансови стимули за започването на собствен бизнес (до 25 000 EUR), които ще бъдат стриктно обвързани с участие в курсовете за предприемачи и осъществяване на мониторинг в края на проекта на ЕФПГ;

13.  Изразява съжаление обаче във връзка с факта, че повече от половината от помощта по ЕФПГ ще бъде изразходвана за финансови надбавки - всички работници трябва да получат дневни надбавки, които се очаква да възлизат на 10 400 EUR на работник;

14.  Припомня, че помощта от ЕФПГ следва да се отпуска основно за търсенето на работа и за програми за обучение, а не да допринася пряко за изплащането на финансови надбавки; отбелязва, че ако тези надбавки бъдат включени в пакета, те следва да имат допълващ характер и никога не следва да заместват плащането на надбавки, което е отговорност на държавите членки или предприятията съгласно националното законодателство или колективните споразумения; подчертава в тази връзка, че новият регламент за ЕФПГ за 2014 – 2020 г. ще въведе таван на финансовите надбавки, които няма да представляват повече от 35 % от разходите по пакета и че при новия регламент няма да има отново непропорционален дял на надбавките;

15.  Приветства провеждането на консултации със социалните партньори, включително със синдикалните организации, при изготвянето на заявлението за помощ от ЕФПГ, както и факта, че ще се прилага политика на равнопоставеност между жените и мъжете и на недопускане на дискриминация на различните етапи от прилагането на мерките по ЕФПГ и при достъпа до тях;

16.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетентността, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде адаптирано не само към потребностите на съкратените работници, но и към актуалната бизнес среда;

17.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да се финансират от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от европейските структурните фондове; подчертава, че датските органи са потвърдили, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

18.  Отправя искане към съответните институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява високо подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства, която цели представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ заедно с предложението за мобилизиране на средства от фонда; изразява надежда, че в новия регламент за ЕФПГ за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат включени допълнителни подобрения на процедурата, както и че ще бъдат постигнати по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

19.  Подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на трайна заетост; подчертава освен това, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества нито дейностите, които са задължение на дружествата по силата на националното законодателство или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли;

20.  Приветства постигнатото в Съвета споразумение за възстановяване в Регламента за ЕФПГ за периода 2014 — 2020 г. на критерия за мобилизиране на средства от фонда във връзка с кризата, благодарение на което се допуска предоставянето на финансова помощ на работниците, съкратени в резултат на настоящата финансова и икономическа криза, в допълнение към помощта за работниците, загубили работните си места поради промени в моделите на световната търговия;

21.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

22.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) World Wind Energy association, „The World Wind Energy Association 2012 Annual Report“, Бон, май 2013 г. http://www.wwindea.org/webimages/WorldWindEnergyReport2012_final.pdf
(4)www.dst.dk
(5)COM(2012)0502 — Решение 2012/731/EС (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 19).
(6)COM(2011)0258 — Решение 2011/469/EС (ОВ L 195, 27.7.2011 г., стр. 53).
(7)COM(2011)0421 — Решение 2011/725/EС (ОВ L 289, 8.11.2011 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/011 DK/Vestas от Дания)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2013/787/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност