Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2262(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0410/2013

Indgivne tekster :

A7-0410/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/12/2013 - 7.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0531

Vedtagne tekster
PDF 223kWORD 53k
Tirsdag den 10. december 2013 - Strasbourg
Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark)
P7_TA(2013)0531A7-0410/2013
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) (COM(2013)0703 – C7-0357/2013 – 2013/2262(BUD))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0703 – C7‑0357/2013),

—  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (IIA af 17. maj 2006), særlig punkt 28,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2) (EGF-forordningen),

—  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 28 i IIA af 17. maj 2006,

—  der henviser til skrivelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

—  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0410/2013),

A.  der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at Danmark indsendte ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas om finansiel støtte fra EGF som følge af 611 afskedigelser i Vestas Group, hvoraf 611 arbejdstagere er tiltænkt støtte gennem EGF-samfinansierede foranstaltninger, i referenceperioden fra den 18. september 2012 til den 18. december 2012;

D.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne fastsat i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Danmark derfor er berettiget til finansiel støtte i henhold til nævnte forordning;

2.  bemærker, at de danske myndigheder indsendte ansøgningen om støtte fra Globaliseringsfonden den 21. december 2012, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 16. oktober 2013; bemærker, at vurderingen af denne ansøgning tog meget længere tid end den Vestas-ansøgning, som blev indsendt af Danmark i maj 2012;

3.  mener, at afskedigelserne i Vestas Group vedrørende vindmølleproduktion, er forbundet med store strukturændringer i verdenshandelen som følge af globalisering, navnlig en stagnation i efterspørgslen på vindmølleinstallationer i Unionen og en vækst af markedet i Asien, kinesiske vindmølleproducenters indtræden på EU-markedet med mere konkurrencedygtige priser og en væsentlig reduktion af EU-markedets andel af den samlede kapacitet fra 66 % i 2006 til 27,5 % i 2012(3);

4.  er desuden af den opfattelse, at Unionens vindenergimarked tegner til at vokse yderligere gennem fortsat fremme af vedvarende energikilder på EU-plan, hvilket vil skabe efterspørgsel hos Unionens vindmølleindustri og tilknyttede industrier; påpeger i denne forbindelse de obligatoriske nationale mål for anvendelsen af vedvarende energi i 2020; udtrykker derfor bekymring over netop denne udflytning og peger på de risici, der er forbundet med import af asiatisk producerede vindmøller til det EU-markedet;

5.  bemærker, at de pågældende afskedigelser er en direkte følge af den strategiske beslutning, som Vestaskoncernen tog i november 2011, om at omorganisere sin struktur og være tættere på sine kunder på de regionale markeder, navnlig i Kina; bemærker, at det berørte område Ringkøbing-Skjern investerede betydeligt i infrastruktur for at tiltrække en innovativ virksomhed som Vestaskoncernen, og at Vestas' beslutning sætter området i en vanskelig situation;

6.  bemærker, at Vestas Group allerede var ramt af omfattende afskedigelser i 2009-2010, og, at tallet for berørte Vestas-ansatte med en ny bølge fra 2012 kommer op på ca. 2 000, hvilket udgør en stor udfordring for de berørte kommuner, der allerede er ramt af en hastig vækst i arbejdsløsheden(4);

7.  bemærker, at dette er den tredje EGF-sag, der involverer virksomheden Vestas Group, og den fjerde EGF-sag i vindmøllesektoren (EGF/2010/003 DK/Vestas(5), EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber(6) og EGF/2010/017 DK/Midtjylland Maskinsektoren(7));

8.  glæder sig over, at de danske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 1. marts 2013 længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

9.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tjenester, der skal medfinansieres, omfatter foranstaltninger til at få de 611 afskedigede arbejdstagere tilbage i beskæftigelse, bl.a. rådgivning, mentorordninger og coaching, individualiserede målrettede uddannelsespakker (tværkulturelle kurser, sprogkurser, iværksætteruddannelse, standardkurser og uddannelsesprogrammer), iværksætterstøtte, foranstaltninger for personer over 55 år med særlige mentorordninger og genplacering samt opholdsudgifter;

10.  glæder sig over, at arbejdstagerne vil følge individualiserede målrettede uddannelsespakker, der opfylder deres behov, som blev defineret i rådgivnings- og coachingfasen;

11.  glæder sig over, at den samordnede pakke indeholder foranstaltninger med særlige mentor- og genplaceringsordninger for personer, der er 55 år eller ældre, og som forventes at opleve yderligere vanskeligheder med at finde et nyt arbejde på grund af deres alder;

12.  bemærker, at pakken indeholder betydelige finansielle incitamenter til oprettelse af egen virksomhed (op til 25 000 EUR), som nøje vil blive gjort betinget af deltagelse i iværksætterkurser og overvågning ved slutningen af EGF-projektet;

13.  beklager dog, at mere end halvdelen af EGF-støtten vil blive brugt til kontantydelser, idet alle arbejdstagere forventes at modtage dagpenge, som anslås til at være ca. 10 400 EUR pr. arbejdstager;

14.  minder om, at EGF-støtten primært bør afsættes til jobsøgning og uddannelsesprogrammer i stedet for at bidrage direkte til kontantydelser; bemærker, at sådan støtte, hvis den medtages i pakken, bør være af supplerende karakter og aldrig bør erstatte ydelser, som det påhviler medlemsstaterne eller virksomhederne at gennemføre i henhold til national ret eller kollektive overenskomster; understreger i denne forbindelse, at den nye EGF-forordning for perioden 2014-2020 vil indføre et loft for kontantydelser, som ikke må udgøre mere end 35 % af udgifterne til pakken, og at en uproportional andel af ydelser ikke vil blive gentaget i den nye forordning;

15.  glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter, herunder fagforeninger, blev hørt under forberedelsen af EGF-ansøgningen, og at en politik for lighed mellem mænd og kvinder såvel som princippet om ikkeforskelsbehandling vil blive holdt i hævd på de forskellige stadier af gennemførelsen og ved adgangen til EGF;

16.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

17.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tjenester, der skal finansieres gennem EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af de europæiske strukturfonde; understreger, at de danske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke får støtte fra andre af Unionens finansielle instrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

18.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at forbedre de proceduremæssige ordninger for at fremskynde anvendelsen af EGF; bifalder den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om at fremskynde frigivelsen af støtte, og som har til formål at sikre, at Kommissionens vurdering af, hvorvidt ansøgningen opfylder kriterierne for støtteberettigelse, forelægges budgetmyndigheden sammen med forslaget om at anvende EGF; håber, at yderligere forbedringer af proceduren vil blive indarbejdet i den nye EGF-forordning (2014-2020), og at EGF vil blive gjort mere effektiv, gennemsigtig og synlig;

19.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at EGF støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers tilbagevenden til stabil beskæftigelse; understreger endvidere, at EGF-støtte udelukkende må finansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig, langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF hverken må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

20.  glæder sig over den aftale, der er indgået i Rådet om i EGF-forordningen for perioden 2014-2020 at genindføre kriseanvendelseskriteriet, der gør det muligt også at yde økonomisk støtte til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af den nuværende finansielle og økonomiske krise, ud over dem, som har mistet deres arbejde som følge af ændringer i verdenshandelsmønstrene;

21.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

22.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
(3) 'World Wind Energy association' The World Wind Energy Association 2012 Annual Report, Bonn, maj 2013. http://www.wwindea.org/webimages/WorldWindEnergyReport2012_final.pdf
(4) www.dst.dk
(5) COM(2012)0502 – afgørelse 2012/731/EU (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 19).
(6) COM(2011)0258 – afgørelse 2011/469/EU (EUT L 195 af 27.7.2011, s. 53).
(7) COM(2011)0421 – afgørelse 2011/725/EU (EUT L 289 af 8.11.2011, s. 31).


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark)

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse 2013/787/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik