Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2262(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0410/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0410/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 10/12/2013 - 7.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0531

Pieņemtie teksti
PDF 379kWORD 57k
Otrdiena, 2013. gada 10. decembris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Dānijas pieteikums EGF/2012/011 DK/Vestas)
P7_TA(2013)0531A7-0410/2013
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Dānijas pieteikums EGF/2012/011 DK/Vestas) (COM(2013)0703 – C7-0357/2013 – 2013/2262(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0703 – C7-0357/2013),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 28. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(2) (EGF regula),

–  ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā paredzēto trīspusēju sarunu procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0410/2013),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, lēmumu pieņemšanā par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā Dānija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2012/011 DK/Vestas, lai saņemtu EGF finansiālo ieguldījumu pēc 611 darbinieku atlaišanas Dānijas uzņēmumā „Vestas Group” pārskata periodā no 2012. gada 18. septembra līdz 2012. gada 18. decembrim, prasot piemērot no EGF līdzfinansētos pasākumus 611 atlaistajiem darbiniekiem;

D.  tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 2. panta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Dānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālo atbalstu;

2.  norāda, ka Dānijas iestādes iesniedza pieteikuma EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai 2012. gada 21. decembrī un ka Eiropas Komisija pieteikuma novērtējumu darīja zināmu 2013. gada 16. oktobrī; norāda, ka šī pieteikums tika izvērtēts daudz ilgāk nekā iepriekšējais ar „Vestas” saistītais pieteikums, ko Dānija iesniedza 2012. gada maijā;

3.  uzskata, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā „Vestas Group”, kas nodarbojas ar vēja turbīnu ražošanu, ir saistīta ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, ņemot vērā pieprasījuma pēc vēja turbīnu iekārtām stagnāciju Eiropā un tirgus paplašināšanos Āzijā, Ķīnas vēja turbīnu ražotāju ienākšanu Eiropas tirgū, piedāvājot konkurētspējīgākas cenas, un Savienībā ražoto turbīnu tirgus daļas ievērojamu samazināšanos no 66 % 2006. gadā līdz 27,5 % 2012. gadā(3);

4.  uzskata, ka Savienības vēja enerģijas tirgus spēj vēl pieaugt, ja tiks radīts pieprasījums Savienības vēja turbīnu ražotājiem un saistītajām nozarēm, pastāvīgi veicinot atjaunojamu energoresursu izmantošanu Savienības mērogā; šajā sakarībā norāda uz obligātajiem dalībvalstu mērķiem atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanai līdz 2020. gada; tādēļ pauž bažas par minēto ražotņu pārvietošanu un norāda uz risku, ka uz Savienības tirgu var nākties importēt Āzijā ražotas vēja turbīnas;

5.  norāda, ka minētās atlaišanas tieši izriet no „Vestas Group” 2011. gada novembrī pieņemtā stratēģiskā lēmuma veikt uzņēmumu pārstrukturēšanu un izvietot tos tuvāk patērētājiem reģionālajos tirgos, jo īpaši Ķīnā; norāda, ka skartais reģions, proti, Ringkøbing-Skjern, ievērojami ieguldīja infrastruktūrā, lai piesaistītu inovatīvus uzņēmumus, tādus kā „Vestas Group”, un ka „Vestas” lēmums šim reģionam rada grūtības;

6.  norāda, ka „Vestas Group” jau notika darbinieku liela mēroga atlaišana 2009./2010. gadā, kam sekoja jauns atlaišanas vilnis 2012. gadā, kopumā skarot aptuveni 2000 „Vestas” darbinieku, kas ir liela problēma attiecīgajām pašvaldībām, kuras jau saskaras ar strauju bezdarba pieaugumu(4);

7.  norāda, ka šī ir trešā EGF lieta, kas ir saistīta ar uzņēmumu „Vestas Group”, un ceturtā EGF lieta vēja turbīnu nozarē (EGF/2010/003 DK/Vestas(5), EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber(6) un EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery(7));

8.  atzinīgi vērtē to, ka Dānijas iestādes, vēloties pēc iespējas ātrāk palīdzēt darbiniekiem, individualizēto pasākumu īstenošanu nolēma sākt 2013. gada 1. martā — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

9.  norāda, ka līdzfinansējamo individualizēto pakalpojumu saskaņotajā kopumā ir ietverti pasākumi 611 darbinieku atkārtotai iekļaušanai darba tirgū, piemēram, konsultācijas, darbaudzināšana un koučings, individualizētas apmācības programmas (starpkultūru kompetenču kursi, valodu kursi, apmācība uzņēmējdarbībā, gatavas kursu un apmācības programmas), pabalsti uzņēmējdarbībai, pasākumi darba ņēmējiem, kuriem ir 55 vai vairāk gadi ar īpašu darbaudzināšanu un pārkvalificēšanu, kā arī dienas nauda;

10.  atzinīgi vērtē to, ka darbinieki izmantos individualizētas apmācības programmas, kas piemērotas viņu vajadzībām, kuras definētas konsultēšanas un koučinga fāzē;

11.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais pasākumu kopums ietver īpašas darbaudzināšanas un pārkvalificēšanas pasākumus, kas paredzēti 55 gadus veciem vai vecākiem darbiniekiem, kuriem, visticamāk, sava vecuma dēļ nāksies saskarties ar papildu grūtībām jauna darba meklējumos;

12.  norāda, ka pakalpojumu kopumā ir iekļauti būtiski finanšu stimuli savu uzņēmumu izveidei (līdz EUR 25 000), kas būs stingri saistīti ar dalību uzņēmējdarbības kursos un izvērtējumu EGF projekta īstenošanas beigās;

13.  tomēr pauž nožēlu par to, ka vairāk nekā puse no EGF atbalsta tiks iztērēta finansiāliem pabalstiem — tiek norādīts, ka visi darbinieki saņems iztikas pabalstu, kas tiek lēsts EUR 10 400 apmērā uz vienu darbinieku;

14.  atgādina, ka atbalsts no EGF pirmām kārtām jāpiešķir apmācībai un darba meklēšanai, kā arī mācību programmām, nevis tiešā veidā jāizmanto pabalstu izmaksai; norāda — ja EGF atbalstu izmanto saskaņoto pakalpojumu kopuma finansēšanai, tam jābūt papildinošam un tas nekādā gadījumā neaizstāj pabalstus, par kuriem saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem atbild dalībvalstis vai uzņēmumi; šajā sakarībā uzsver, ka jaunajā EGF regulā 2014.−2020. gadam finansiālu pabalstu iekļaušanai tiks noteikts maksimālais apjoms, proti, tie nedrīkstēs pārsniegt 35 % no pasākumu kopuma kopējām izmaksām, un ka neproporcionāls pabalstu apjoms saskaņā ar jauno regulu netiks pieļauts;

15.  atzinīgi vērtē to, ka, izstrādājot EGF pieteikumu, notika apspriešanās ar sociālajiem partneriem, tostarp arodbiedrībām, kā arī to, ka EGF izmantošanas dažādos posmos un attiecībā uz piekļuvi EGF līdzekļiem tiks piemērota dzimumu līdztiesības politika un nediskriminēšanas princips;

16.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; sagaida, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

17.  norāda, ka informācija, kas sniegta par individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kuru paredzēts finansēt no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar Eiropas struktūrfondu finansētām darbībām; uzsver — Dānijas iestādes ir apstiprinājušas, ka darbības, kas tiesīgas saņemt atbalstu, netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai pilnībā tiktu ievēroti spēkā esošie noteikumi un novērsta iespējamība, ka Savienības finansētus pakalpojumus sniedz divreiz;

18.  prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, lai pilnveidotu ar procedūru saistītos noteikumus, kas varētu nodrošināt ātrāku EGF izmantošanu; atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu, lai tā savu novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību budžeta lēmējinstitūcijai iesniegtu kopā ar priekšlikumu EGF izmantošanai; pauž cerību, ka jaunajā EGF regulā 2014.–2020. gadam procedūra tiks vēl vairāk uzlabota un ka tiks palielināta EGF efektivitāte, pārredzamība un atpazīstamība;

19.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz atgriezties stabilā darbā konkrētiem no darba atlaistiem darbiniekiem; uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai tādu aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

20.  atzinīgi vērtē Padomes panākto vienošanos par to, ka EGF regulā 2014.−2020. gadam no jauna tiek iekļauts ar krīzi saistīts kritērijs, kas ļauj sniegt finansiālu atbalstu ne vien tiem darbiniekiem, kuri atlaisti saistībā ar izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, bet arī tiem, kuru atlaišana ir pašreizējās finanšu un ekonomikas krīzes rezultāts;

21.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

22.  uzdod priekšsēdētājam kopā ar Padomes priekšsēdētāju parakstīt šo lēmumu un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

23.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
(3)Pasaules vēja enerģijas asociācija, Pasaules vēja enerģijas asociācijas 2012. gada ziņojums, Bonna, 2013. gada maijs: http://www.wwindea.org/webimages/WorldWindEnergyReport2012_final.pdf
(4)www.dst.dk
(5)COM(2012)0502 — Lēmums 2012/731/ES (OV L 328, 28.11.2012., 19. lpp.).
(6)COM(2011)0258 — Lēmums 2011/469/ES (OV L 195, 27.7.2011., 53. lpp.).
(7)COM(2011)0421 — Lēmums 2011/725/ES (OV L 289, 8.11.2011., 31. lpp.).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Dānijas pieteikums EGF/2012/011 DK/Vestas)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2013/787/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika