Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2133(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0407/2013

Внесени текстове :

A7-0407/2013

Разисквания :

PV 09/12/2013 - 23
CRE 09/12/2013 - 23

Гласувания :

PV 10/12/2013 - 7.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0532

Приети текстове
PDF 278kWORD 51k
Вторник, 10 декември 2013 г. - Страсбург
Преговори за сключване на споразумение за стратегическо партньорство ЕС—Канада
P7_TA(2013)0532A7-0407/2013

Резолюция на Европейския парламент от 10 ноември 2013 г., съдържаща препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада (2013/2133(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид текущите успоредни преговори между ЕС и Канада за сключване на Споразумение за стратегическо партньорство,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2006 г. относно правата на човека и клаузата за демокрация в споразуменията на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид своите неотдавнашни резолюции относно отношенията с Канада, и по-специално тази относно срещата на високо равнище между ЕС и Канада(2), проведена на 5 май 2010 г., тази от 8 юни 2011 г. относно търговските отношения между ЕС и Канада(3), както и тази от 13 юни 2013 г. относно ролята на ЕС за насърчаване на по-широко трансатлантическо партньорство(4),

—  като взе предвид Рамковото споразумение от 1976 г. за търговско и икономическо сътрудничество между ЕИО и Канада(5),

—  като взе предвид Декларацията относно трансатлантическите отношения между ЕО и Канада от 1990 г.,

—  като взе предвид Съвместната политическа декларация и Съвместния план за действие от 1996 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно отношенията ЕС-Канада (COM(2003)0266),

—  като взе предвид Програмата за партньорство ЕС—Канада“, договорена през 2004 г.,

—  като взе предвид доклада от 2011 г., представен пред Съвместния комитет за сътрудничество ЕС-Канада,

—  като взе предвид резултатите от междупарламентарното заседание ЕС-Канада от април 2013 г.

—  като взе предвид член 21 от Договора за Европейски съюз,

—  като взе предвид член 90, параграф 4 и член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7‑0407/2013),

A.  като има предвид, че отношенията между ЕС и Канада са исторически обусловени, силни и са изградени върху споделени интереси и ценности; като има предвид, че споделените ценности и защитата на правата на човека следва да образуват ядрото на всяко едно споразумение между две страни, целящи осигуряването на рамка за такова партньорство;

Б.  като има предвид, че ЕС и Канада имат дълга история на широко политическо и икономическо сътрудничество, което формално датира от 1976 г., когато ЕС подписа Рамково споразумение с Канада – първото, сключвано с държава от ОИСР; като има предвид, че това споразумение е съставлявало в продължение на дълго време подходящата рамка за задълбочаване на отношенията, за засилване на политическото асоцииране и продължаване на сътрудничеството;

В.  като има предвид, че Канада е утвърдена парламентарна демокрация; като има предвид, че Канада споделя сходни демократични ценности и принципи с ЕС;

Г.  като има предвид, че Споразумението за стратегическо партньорство, което е в процес на договаряне, актуализира и съживява отношенията между ЕС и Канада и допринася в значителна степен за задълбочаването на политическите, икономическите и културните взаимоотношения и за подобряването на нашето сътрудничество в редица области; като има предвид, че то кодифицира статута на ЕС и на Канада като стратегически партньори;

Д.  като има предвид, че освен подобряването на институционалната структура на взаимоотношенията, заедно с Всеобхватно икономическо и търговско споразумение, Споразумението за стратегическо партньорство ще осигури на гражданите на Европа и на Канада дълготрайни ползи и възможности, при условия че всички заинтересовани страни участват в процеса; като има предвид, че се очаква отварянето на пазарите и регулаторното сътрудничество да генерират значителни икономически печалби и да окажат положително въздействие върху заетостта както за Канада, така и за ЕС, и че в светлината на разширяващото се трансатлантическо партньорство и предвид съществуващата рамка на Северноамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА), могат да доведат до създаването на трансатлантически пазари, което ще бъде печеливша ситуация за всички замесени участници, при условие, че сегашните социални и екологични стандарти не бъдат понижени;

Е.  като има предвид, че ползите и възможностите на засилените отношения между ЕС и Канада следва да бъдат равномерно разпределени между всички раздели на европейското и канадското население в зависимост от техните условия на живот и изисквания; като има предвид, че различните икономически и индустриални условия на ЕС и Канада следва да бъдат признати и че спазването на устойчивото и отговорното използване на ресурсите следва да бъде гарантирано;

Ж.  като има предвид, че на 18 октомври 2013 г. председателят на Комисията и министър-председателят на Канада постигнаха политическо споразумение относно ключовите елементи от Всеобхватно икономическо и търговско споразумение, докато все още текат преговорите по Споразумението за стратегическо партньорство; като има предвид, че Всеобхватното икономическо и търговско споразумение и Споразумението за стратегическо партньорство се допълват в засилването на отношенията между Канада и ЕС;

З.  като има предвид, че успоредно с преговорите относно Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Канада е договорено Споразумение за регистрация на пътници, което се предполага, че ще задълбочи взаимоотношенията както в областта на борбата срещу тероризма, така и за осигуряване на адекватни защити срещу практиките на непропорционално профилиране, основаващи се на задържането на данни за пътниците от ЕС;

И.  Като има предвид, че Канада формално се оттегли от Протокола от Киото през 2011 г.; като има предвид, че ЕС неколкократно е призовавал Канада да намали своите емисии на парникови газове, съгласно международните й ангажименти;

Й.  като има предвид, че въпросът за пълното премахване на визите следва бързо да бъде разрешен, като по този начин се гарантира, че лица и предприятия от всички държави - членки на ЕС, в това число Румъния и България, да имат равни възможности за сътрудничество с канадските си партньори;

К.  като има предвид, че стратегическото партньорство между ЕС и Канада следва надлежно да намира израз на международни форуми и в международни организации; като има предвид в тази връзка, че решението на Арктическия съвет, подкрепено от Канада, относно статута на наблюдател на ЕС, предизвиква съжаление; като има предвид, че ЕС е поел ангажимент за сътрудничество с канадските органи за разрешаването на този проблем;

1.  Отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност:

   а) да извърши целия необходим напредък с оглед бързото сключване на споразумението;
   б) да настояват всички споразумения на ЕС с трети държави да включват взаимна условност и политически клаузи относно правата на човека и демокрацията, като общо потвърждение на взаимната привързаност към тези ценности и независимо от състоянието на защитата на правата на човека в тези държави; да приемат съответните предпазни клаузи, за да гарантират, че нито една от двете страни няма да злоупотребява с механизма за преустановяване;
   в) да настояват, че подобна условност следва да бъде част от Споразумението за стратегическо партньорство с Канада, за да се гарантира последователността на общия подход на ЕС по въпроса;
   г) да насърчават, ако това е възможно, всички участващи страни да парафират и да подпишат Споразумението за стратегическо партньорство и Всеобхватното икономическо и търговско споразумение при първа възможност и да изтъкнат допълващото им се естество;
   д) да гарантират пълното участие в процеса на гражданските общества и на основните заинтересовани страни, тяхното информиране и консултирането с тях;
   е) да гарантират, че споразумението съдържа сериозен ангажимент за междупарламентарно сътрудничество, отчитащ важната роля на Европейския парламент и на парламента на Канада в отношенията между ЕС и Канада, по-специално чрез отдавна създадената междупарламентарна делегация;
   ж) да представят пред Парламента периодични доклади относно изпълнението а споразумението, които следва да представят преглед на извършените дейности и на постигнатите резултати по отношение на различните области от споразумението, въз основа на обективни критерии;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, съдържаща препоръката на Европейския парламент, на Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност, държавите членки и правителството и парламента на Канада.

(1) OВ C 290 E, 29.11.2006 г., стр. 107.
(2) OВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 64.
(3) OВ C 380 E, 11.12.2012 г., стр. 20.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0280.
(5) ОВ L 260, 24.9.1976 г., стр. 2.

Правна информация - Политика за поверителност